Màster en Enginyeria del Disseny de Productes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Màster en Enginyeria del Disseny de Productes"

Transcripción

1 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Màster en Enginyeria del Disseny de Productes Nom del màster: Àmbit: Tipus: Unitat d adscripció: Secretaria acadèmica: Durada: Calendari i horari: Règim i modalitat: Idiomes d impartició: Nombre màxim de places: 25 Preu Responsable acadèmic Màster en Enginyeria del Disseny de Productes Tecnologia Mixt (professional i recerca) Escola Politècnica Superior Escola Politècnica Superior 60 ECTS; un curs acadèmic D octubre a maig, de 15 h a 19 h Temps complet; presencial Català, castellà i anglès Preinscripció ( ): 30,21 euros. Matrícula (curs ): 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit). Fernando Julián UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

2 Objectius formatius Aquest màster està concebut per formar professionals capaços de desenvolupar nous productes, tant des de l àmbit industrial com des del de l arquitectura, atenent tant als aspectes formals, econòmics, d ús, ergonòmics i estètics com als tecnològics, de manera que en la seva comercialització tinguin un valor afegit que els faci competitius en el mercat internacional. El màster que es proposa representa un atractiu per als professionals, enginyers i arquitectes, que treballen dins de les empreses en aspectes relacionats amb el disseny i que vulguin ampliar els seus coneixements en el marc d una formació reglada de postgrau amb la qual poden trobar resposta a les seves necessitats. La demanda actual, i previsiblement futura, de titulats i titulades amb un perfil professional especialitzat en disseny es manifesta en àmbits ben diversos, tant en el sector industrial com en el de l arquitectura. En el sector privat, la demanda d especialistes en innovació, creativitat i gestió de projectes de disseny és evident. La titulació del Màster en Enginyeria del Disseny també representa un benefici per als enginyers i arquitectes, que han de tenir coneixements avançats sobre el valor afegit i la diferenciació que pot donar el disseny. Per tant, els objectius concrets són que l estudiant tingui: Capacitat de comunicar-se amb altres professionals implicats en diferents aspectes que envolten la seva activitat projectual. Capacitat de dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris. Capacitat d investigar, desenvolupar i innovar en productes, processos, mètodes i ambients. Capacitat per a la planificació estratègica i la resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts. Capacitat per generar noves idees de producte, per desenvolupar-les formalment i tècnicament i per proposar una adequada comunicació i llançament del producte al mercat. L actitud per analitzar i donar solucions als problemes de disseny en el context empresarial, social, econòmic, cultural, polític i internacional. L actitud de consciència professional, social, ètica i mediambiental per incloure reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l aplicació dels seus coneixements i judicis. L actitud per treballar de manera experta i autònoma amb les diferents dimensions que conflueixen en els objectes i els missatges visuals: estètica, semiòtica, funcional, tipològica i tecnològica. Accés i admissió No es plantegen requisits específics d admissió que els estudiants hagin de complir. Per accedir a aquest màster caldrà estar en possessió d un títol universitari oficial espanyol o expedit per una institució d educació superior que faculti, en el país expedidor del títol, per a l accés a ensenyaments de màster, tal com estableix l article 16 del Reial decret 1393/2007. Tindran accés preferent al màster els candidats que tinguin formació universitària en enginyeria industrial, tecnologies industrials, mecànica, disseny industrial o arquitectura, per als quals es reservarà un mínim del 50 % de les places. Per a estudiants estrangers (de l EEES amb títol de grau o titulats en sistemes educatius estrangers de fora de l EEES, sense necessitat d homologació, però amb la comprovació prèvia que acrediten un nivell de formació equivalent als títols espanyols de grau corresponents i que faculten al país expedidor per a l accés a estudis de postgrau) es reservarà un 20 % de les places. Amb caràcter excepcional, i sempre que l oferta de places sigui superior a la demanda, el Consell de Màster podrà considerar l admissió, de manera condicionada, dels estudiants que no compleixin els requisits d accés però que es prevegi que en el moment d iniciar-se les activitats puguin complir-los. Sortides professionals Amb aquesta titulació es proposa formar professionals del disseny destinats a la indústria i als sectors que hi estan relacionats, així com crear línies d investigació relacionades amb aquesta disciplina. El programa posa un èmfasi especial a capacitar l estudiant per a l exercici lliure de la professió i també per a la seva incorporació immediata, o bé a mitjà termini, a tasques d R+D+I. Les competències obtingudes amb el títol de Màster en Enginyeria del Disseny donen la possibilitat d accedir al mercat laboral en diferents ocupacions: Disseny de productes industrials Disseny d espais públics Gestió de projectes Gestió de la innovació Gestió de la creativitat Els estudis de Màster en Enginyeria del Disseny condueixen a l obtenció d una titulació que ofereix moltes possibilitats d inserció en el món laboral, des de l àmbit del disseny de productes industrials i la gestió fins al disseny d espais arquitectònics. Dissenyadors especialitzats en àmbits amb alt valor afegit, com ara l automoció, la medicina, els electrodomèstics, l electrònica, el mobiliari, les joguines, etc. Enginyers de producte i arquitectes, especialitzats en creativitat i innovació, capaços d afegir valor als projectes en què s involucrin. Gestors de projectes i de la innovació, amb una clara dedicació al producte industrial i als espais arquitectònics. Empresari/empresària, executiu/iva d empresa i tècnic/a de projectes amb interessos vinculats a la innovació. Investigador/a en l àmbit de la innovació, la creativitat i el disseny de productes i espais mitjançant l ús de les noves tecnologies per a la recollida de dades, l anàlisi, etc., amb coneixement dels models teòrics sobre els quals es poden sostenir els resultats obtinguts. Especialista i professor/a que treballi en àrees de coneixement relacionades amb el disseny aplicat a l enginyeria i l arquitectura. Accés al doctorat El màster ofereix la possibilitat de formar un professional especialitzat en disseny, ja sigui enginyer o arquitecte, i inclou en el pla d estudis la possibilitat d incidir més en aspectes tècnics o de gestió. L assignatura Introducció a la recerca dóna la possibilitat de començar a treballar amb les eines pròpies de la metodologia científica, i obre el camp als alumnes que vulguin continuar la seva formació cap a la recerca. Els professors que donen docència en el màster pertanyen a grups de recerca amb una àmplia experiència en la direcció de tesis i en la publicació de treballs científics. Extensivament, l Escola Politècnica Superior ofereix als estudiants que ho desitgin una gran quantitat de grups i línies de recerca amb els quals poden realitzar el seu doctorat. La superació d aquest màster permet accedir al període de recerca d un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l exigència de complements de formació específics.

3 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Máster en Ingeniería del Diseño de Productos Nombre del máster Ámbito Tipo Unidad de adscripción Secretaría académica Duración Calendario y horario Régimen y modalidad Idiomas de impartición Número máximo de plazas 25 Precio Responsable académico Máster en Ingeniería del Diseño de Productos Tecnología Mixto (Profesional e invesigación) Escuela Politécnica Superior Escuela Politécnica Superior 60 ECTS; un curso académico De octubre a mayo, de 15 h a 19 h Tiempo completo; Presencial Catalán, castellano e inglés Preinscripción ( ): 30,21 euros. Matrícula ( ): 46,11 euros / crédito (ciudadanos de países no miembros de la Unión Europea, no residentes en España: 65,87 euros / crédito). Fernando Julián UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

4 Objectivos formativos Este máster está concebido para formar profesionales capaces de desarrollar nuevos productos, tanto desde el ámbito industrial como desde el de la arquitectura, atendiendo tanto a los aspectos formales, económicos, de uso, ergonómicos y estéticos como a los tecnológicos, de manera que en su comercialización tengan un valor añadido que los haga competitivos en el mercado internacional. El máster que se propone representa un atractivo para los profesionales, ingenieros y arquitectos, que trabajan dentro de las empresas en aspectos relacionados con el diseño y que quieran ampliar sus conocimientos en el marco de una formación reglada de postgrado con la que pueden encontrar respuesta a sus necesidades. La demanda actual, y previsiblemente futura, de titulados con un perfil profesional especializado en diseño se manifiesta en ámbitos muy diversos, tanto en el sector industrial como en el de la arquitectura. En el sector privado, la demanda de especialistas en innovación, creatividad y gestión de proyectos de diseño es evidente. La titulación del Máster en Ingeniería del Diseño también representa un beneficio para los ingenieros y arquitectos, que deben tener conocimientos avanzados sobre el valor añadido y la diferenciación que puede dar el diseño. Por tanto, los objetivos concretos son que el estudiante tenga: Capacidad de comunicarse con otros profesionales implicados en diferentes aspectos que rodean su actividad proyectual. Capacidad de dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. Capacidad de investigar, desarrollar e innovar en productos, procesos, métodos y ambientes. Capacidad para la planificación estratégica y la resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos. Capacidad para generar nuevas ideas de producto, para desarrollarlas formal y técnicamente y para proponer una adecuada comunicación y lanzamiento del producto al mercado. La actitud para analizar y dar soluciones a los problemas de diseño en el contexto empresarial, social, económico, cultural, político e internacional. La actitud de conciencia profesional, social, ética y medioambiental para incluir reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. La actitud para trabajar de manera experta y autónoma con las distintas dimensiones que confluyen en los objetos y los mensajes visuales: estética, semiótica, funcional, tipológica y tecnológica. Acceso y admisión No se plantean requisitos específicos de admisión que los estudiantes deban cumplir. Para acceder a este máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español o expedido por una institución de educación superior que faculte, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de máster, tal como establece el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007. Tendrán acceso preferente al máster los candidatos que tengan formación universitaria en ingeniería industrial, tecnologías industriales, mecánica, diseño industrial o arquitectura, para quienes se reservará un mínimo del 50 % de las plazas. Para estudiantes extranjeros (del EEES con título de grado o titulados en sistemas educativos extranjeros de fuera del EEES, sin necesidad de homologación, pero previa comprobación de que acreditan un nivel de formación equivalente a los títulos españoles de grado correspondientes y que facultan en el país expedidor para el acceso a estudios de postgrado) se reservará un 20 % de las plazas. Con carácter excepcional, y siempre que la oferta de plazas sea superior a la demanda, el Consejo de Máster podrá considerar la admisión, de forma condicionada, de los estudiantes que no cumplan los requisitos de acceso pero que se prevea que en el momento de iniciarse las actividades puedan cumplirlos. Salidas profesionales Con esta titulación se propone formar a profesionales del diseño destinados a la industria y a los sectores que están relacionados con ella, así como crear líneas de investigación relacionadas con esta disciplina. El programa pone especial énfasis en capacitar al estudiante para el ejercicio libre de la profesión y también para su incorporación inmediata, o bien a medio plazo, a tareas de I+D+I. Las competencias obtenidas con el título de Máster en Ingeniería del Diseño dan la posibilidad de acceder al mercado laboral en diferentes ocupaciones: Diseño de productos industriales Diseño de espacios públicos Gestión de proyectos Gestión de la innovación Gestión de la creatividad Los estudios de Máster en Ingeniería del Diseño conducen a la obtención de una titulación que ofrece muchas posibilidades de inserción en el mundo laboral, desde el ámbito del diseño de productos industriales y la gestión hasta el diseño de espacios arquitectónicos. Diseñadores especializados en ámbitos con alto valor añadido, como la automoción, la medicina, los electrodomésticos, la electrónica, el mobiliario, los juguetes, etc. Ingenieros de producto y arquitectos especializados en creatividad e innovación, capaces de añadir valor a los proyectos en los que se involucren. Gestores de proyectos y de la innovación, con una clara dedicación al producto industrial y a los espacios arquitectónicos. Empresario/empresaria, ejecutivo/a de empresa y técnico/a de proyectos con intereses vinculados a la innovación. Investigador/a en el ámbito de la innovación, la creatividad y el diseño de productos y espacios mediante el uso de las nuevas tecnologías para la recogida de datos, análisis, etc., con conocimiento de los modelos teóricos sobre los que se pueden sostener los resultados obtenidos. Especialista y profesor/a que trabaje en áreas de conocimiento relacionadas con el diseño aplicado a la ingeniería y la arquitectura. Acceso al doctorado El máster ofrece la posibilidad de formar un profesional especializado en diseño, ya sea ingeniero o arquitecto, e incluye en el plan de estudios la posibilidad de incidir más en aspectos técnicos o de gestión. La asignatura Introducción a la Investigación da la posibilidad de empezar a trabajar con las herramientas propias de la metodología científica, y abre el campo a los alumnos que deseen continuar su formación hacia la investigación. Los profesores que dan docencia en el máster pertenecen a grupos de investigación con una amplia experiencia en la dirección de tesis y en la publicación de trabajos científicos. Extensivamente, la Escuela Politécnica Superior ofrece a los estudiantes que lo deseen una gran cantidad de grupos y líneas de investigación con los que pueden realizar su doctorado. La superación de este máster permite acceder al período de investigación de un programa de doctorado, teniendo en cuenta que cada programa puede establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes, como la exigencia de complementos de formación específicos.

5 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Master s in Product Design Engineering Name of the master's programme Field Type Affiliation Academic secretary Duration Calendar and timetable System and method of study Languages of instruction Maximum number of students 25 Fee Academic staff person in charge: Master's in Product Design Engineering Technology Mixed (Professional and research) Polytechnic School Polytechnic School 60 ECTS credits; one academic year. October to May, 3 p.m. to 7 p.m. Full time; Face-to-face Catalan, Spanish and English Pre-registration ( ): euros. Registration ( ): euros/credit (non European Union citizens, non-residents in Spain: euros/credit). Fernando Julián UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

6 Educational objectives This master s programme aims to train professionals to develop new products in industrial and architectural fields, and to deal with formal, economic, end-use, ergonomic, aesthetic and technological aspects to give then added value that will make them more competitive when marketed internationally. The proposed master s represents an attractive option for professionals, engineers and architects, who work on design-related aspects in a company and wish to broaden their knowledge through regulated postgraduate training that responds to their needs. Current and future demands for graduates with a professional profile specialised in design is apparent in various industrial and architectural fields. Specialists are needed in innovation, creativity and project design management in the private sector. The Master s in Design Engineering may also benefit engineers and architects, who need advanced knowledge about the added value and differentiation design provides. Specific student objectives include: Knowing how to communicate with other professionals involved in various aspects of their project activity. Directing, planning and supervising multidisciplinary teams. Investigating, developing and finding ways to innovate with products, processes, methods and areas. Strategic planning and problem solving in new or unfamiliar circumstances. Generating new product ideas, developing them technically, proposing appropriate publicity and launching the products on the market. Analysing and solving design problems in business, social, economic, cultural, political and international contexts. Being professionally, socially, ethically and environmentally aware and reflecting about social and ethical responsibilities related to the application of knowledge and judgement. Being capable of working expertly and independently in the various dimensions of visual objects and messages: aesthetic, semiotic, functional, typological and technological. Access and admission There are no specific admission requirements. Students must have an official Spanish university degree issued by a Spanish university or a foreign degree issued by an institution of higher education and that allows access to master s degree programmes in the issuing country, as established in article 16 of Royal Decree 1393/2007. Candidates who have completed previous university studies in industrial engineering, industrial technology, mechanics, industrial design and architecture will be given preference. At least 50% of the places will be reserved for them, and 20% will be reserved for foreign students (from the EHEA, with a bachelor s degree, or from educational systems outside the EHEA, with a degree that represents a level of training corresponding to Spanish bachelor s degrees, allows access to postgraduate studies in the issuing country and does not need to be officially recognised. In exceptional cases, and whenever the number of places offered is greater than the demand, the Master s Committee may consider conditionally admitting students who have not yet met the access requirements but probably will have by the time academic activities begin. Career opportunities This degree programme trains design professionals to work in industry and related sectors, and to investigate lines of research related to the field. The programme emphasises training that enables students to work for themselves or begin R+D+I tasks in the short or medium term. The competencies obtained by completing the Master s Degree in Design Engineering make it possible to enter the job market in different ways: Design of industrial products Design of public spaces Project management Innovation management Creativity management The Master s in Design Engineering facilitates entry into the job market, in jobs ranging from industrial product design and management to the design of architectural spaces. Designers specialised in fields with great added value, such as automotive technology, medicine, electrical appliances, electronics, furniture, toys, etc. Product engineers and architects, specialised in creativity and innovation, capable of adding value to the projects they are involved in. Project and innovation managers, clearly dedicated to industrial products and architectural spaces. Entrepreneurs, company executives and project technicians with innovation-related interests. Researchers in the fields of innovation, creativity and the design of products and spaces, who use new data collection and analysis technologies, etc. and have knowledge of the theoretical models underlying the results obtained. Specialists and teachers working on design as applied to engineering and architecture. Admission to the doctoral programme The master s programme provides specialised professional training for engineers and architects, helping them have a greater impact on technical or managerial matters. Introduction to Research is a subject that allows students to continue their training in research-related fields and to begin working with the tools of the scientific method. The instructors in the programme are members of research groups with vast experience in supervising theses and publishing scientific papers. The Polytechnic School has a large number of research groups working on many lines of research, along which interested students may pursue doctorates. The completion of this master s degree allows students to enter the research phase of a doctoral programme. However, individual programmes can establish additional requirements and criteria for student selection and admission, such as the need to complete specific complementary training.

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM)

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC)

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC) Nom del màster Màster Interuniversitari en Protecció

Más detalles

Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval

Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval Nom del màster Àmbit Tipus Secretaria acadèmica Universitats

Más detalles

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Enginyeria Informàtica

Màster en Enginyeria Informàtica Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria Informàtica Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari

Más detalles

Màster en Advocacia 2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes. Dret, Economia i Empresa

Màster en Advocacia 2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes. Dret, Economia i Empresa Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Advocacia Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Màster en Advocacia

Más detalles

2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes

2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i horari Règim i modalitat Idiomes

Más detalles

Màster en Turisme Cultural

Màster en Turisme Cultural Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Turisme Cultural Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i

Más detalles

Màster en Direcció i Planificació del Turisme

Màster en Direcció i Planificació del Turisme Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Direcció i Planificació del Turisme Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica

Más detalles

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Enginyeria Industrial

Màster en Enginyeria Industrial Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria Industrial Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari

Más detalles

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial Nom del màster Àmbit Tipus Màster en Emprenedoria i Desenvolupament

Más detalles

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Comunicació i Estudis Culturals

Màster en Comunicació i Estudis Culturals Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Comunicació i Estudis Culturals Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada

Más detalles

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes

Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Màster en Professorat d ESO i Batxillerat,

Más detalles

Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes

Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Nom del màster

Más detalles

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Nom del màster Àmbit Màster Interuniversitari en Criminologia

Más detalles

Distribución del plan de estudios del Máster en créditos

Distribución del plan de estudios del Máster en créditos Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional por la Universidad Politécnica de Madrid. Denominación: Máster Universitario

Más detalles

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com F A SHI O N T R END S ANAL Y S I S POSGRADO www.fashiontrendsanalysis.com Amber Griggs El posgrado Fashion Trends Analysis se encuadra en el campo de la investigación y el análisis de tendencias en el

Más detalles

Postgrados Gestión Cultural

Postgrados Gestión Cultural Postgrados Gestión Cultural Facultad de Humanidades Postgrado en Gestión Cultural Presentación: El gestor cultural es un profesional con un perfil polivalente y multidisciplinar cuyo trabajo se halla en

Más detalles

Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS)

Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

http://mvision.madrid.org

http://mvision.madrid.org Apoyando el desarrollo de carrera de investigadores en imagen biomédica Supporting career development of researchers in biomedical imaging QUÉ ES M+VISION? WHAT IS M+VISION? M+VISION es un programa creado

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ MASTERS

PREINSCRIPCIÓ MASTERS Data actualització: 17/12/2014 PREINSCRIPCIÓ MASTERS Segon quadrimestre CURS 2014/15 - del 13 d octubre 2014 al 4 de gener de 2015. Segundo cuatrimestre CURSO 2014/15 - del 13 octubre 2014 al 4 de enero

Más detalles

Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities)

Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities) Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i horari Règim i modalitat Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities)

Más detalles

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

Postgrados en. Gestión. Cultural. Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Humanidades. uic.es

Postgrados en. Gestión. Cultural. Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Humanidades. uic.es Postgrados en Gestión Cultural uic.es Universitat Internacional de Catalunya Postgrado en Gestión Cultural UIC Barcelona te forma como gestor cultural, un profesional polivalente y multidisciplinar que

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÁSTER UNIVERSITARIO EN Título oficial: Máster Universitario en Ingeniería informática por la Universidad Pública de Navarra Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura Centro responsable: Escuela

Más detalles

MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15

MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15 Actualitzat 29/7/2014 MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15 A aquest mateix web ("Curs actual"-->"masters") trobareu l'oferta acadèmica de l actual curs acadèmic, horaris, día de matrícula, així com

Más detalles

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente.

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. Encuesta Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. 1 Considera necesario que se imparta la signatura informática como herramienta para

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Dret, Economia i Empresa Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Àmbit Tipus Durada Règim i modalitat Idiomes d impartició Ciències Socials i Jurídiques. Criminologia Oficial 60 ECTS;

Más detalles

Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales.

Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales. Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales. Master s degree in Psychology of Education. Advances in Psychoeducative Intervention and

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Centro Responsable: E.T.S. Ingeniería Informática Orientación: Profesional Coordinador Académico: Dr. Nicolas Guil Mata Duración (ECTS): 90 Créditos Modalidad:

Más detalles

Máster universitari en. Master online

Máster universitari en. Master online Màster universitari en TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA Máster universitari en TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA EHEA MASTER IN SPECIALISED TRANSLATION Master online màsters i doctorats másters y doctorados GRADUATE STUDIES

Más detalles

MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA

MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA MÁSTER DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INNOVACIÓN TURÍSTICA MASTER S DEGREE IN ANALYTICAL TECHNIQUES AND INNOVATION IN TOURISM FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA

Más detalles

Final Project (academic investigation)

Final Project (academic investigation) Final Project (academic investigation) MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Final Project (academic

Más detalles

DIRECCIÓN DE EMPRESAS

DIRECCIÓN DE EMPRESAS MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS Titulación oficial: Máster Universitario en Dirección de Empresas Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas Centro responsable: Facultad de Ciencias

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA DE PROYECTOS Badajoz, 8-10 de julio de 2009 LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Villalvazo-Naranjo, Juan. (p) *, Martínez-González,

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÁSTER UNIVERSITARIO EN Título oficial: Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad Pública de Navarra Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura Centro responsable: Escuela Técnica

Más detalles

OBJETIVOS Y ORIENTACIONES / OBJECTIVES AND ORIENTATIONS

OBJETIVOS Y ORIENTACIONES / OBJECTIVES AND ORIENTATIONS OBJETIVOS Y ORIENTACIONES / OBJECTIVES AND ORIENTATIONS OBJETIVOS OBJECTIVES El objetivo general de estos estudios es formar profesionales del aprendizaje y de la enseñanza de segundas lenguas capacitados

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS DATABASE MANGEMENT SYSTEMS Grado en Ingeniería Civil Modalidad de enseñanza presencial lf: Índice SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS...3

Más detalles

From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher?

From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher? From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher? Elena de Miguel, Covadonga López, Ana Fernández-Pampillón & Maria Matesanz Universidad Complutense de Madrid ABSTRACT Within the framework

Más detalles

Contenidos. La Innovación Educativa EEES: BOLONIA INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM REFLEXIONES FINALES

Contenidos. La Innovación Educativa EEES: BOLONIA INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM REFLEXIONES FINALES Contenidos 1 La Innovación Educativa EEES: BOLONIA 2 INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM 3 REFLEXIONES FINALES 1 LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EEES BOLONIA QUÉ ES LA INNOVACIÓN EDUCATIVA? Entendemos la innovación

Más detalles

CNOLOGIES APLICADAS INFORMACIÓ

CNOLOGIES APLICADAS INFORMACIÓ Màster UNIVERSITARI en TECNOLOGIES APLICADES DE LA INFORMACIÓ Máster UNIVERSITARIO en TECNOLOGÍAS APLICADAS DE LA INFORMACIÓN EHEA MASTER IN APPLIED INFORMATION TECHNOLOGIES CNOLOGIES APLICADAS INFORMACIÓ

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL Centro Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Orientación: Investigadora y Profesional Especialidades: Análisis Económico.

Más detalles

Management and Environmental Policy

Management and Environmental Policy Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Management and Environmental Policy CERTIFICATION: DEGREE IN AGRI-FOOD ENGINEERING AND BIOLOGICAL SYSTEMS Course 2015/2016 1. Subject information

Más detalles

Màster Interuniversitari en Psicologia de l Educació (MIPE)

Màster Interuniversitari en Psicologia de l Educació (MIPE) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Psicologia de l Educació (MIPE) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Máster en. Ingeniería Industrial. Titulación Oficial Estudios del EEES

Máster en. Ingeniería Industrial. Titulación Oficial Estudios del EEES Máster en Ingeniería Industrial Titulación Oficial Estudios del EEES 1 2 Por qué estudiar en iqs? IQS es un centro de enseñanza universitaria de la Compañía de Jesús con más de cien años de experiencia

Más detalles

Máster en. INGENIERÍA INDUSTRIAL Titulación Oficial Estudios del EEES

Máster en. INGENIERÍA INDUSTRIAL Titulación Oficial Estudios del EEES Máster en INGENIERÍA INDUSTRIAL Titulación Oficial Estudios del EEES 2 Por qué estudiar en IQS? IQS es un centro de enseñanza universitaria de la Compañía de Jesús, con más de cien años de experiencia

Más detalles

Máster en Diseño de Moda

Máster en Diseño de Moda Máster en Diseño de Moda La Escuela de Diseño ESI Valladolid es un centro reconocido por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Referente desde 1994 en la formación integral en los

Más detalles

Máster universitario en Gestión Administrativa Máster Oficial

Máster universitario en Gestión Administrativa Máster Oficial Máster universitario en Gestión Administrativa Máster Oficial Datos básicos Modalidad Créditos Itinerario Plazas Inicio docencia Sempresencial 60 ECTS Profesional 25 Octubre Presentación El Máster Universitario

Más detalles

El Máster Migraciones Internacionales y Salud: Modelos y Estrategias de Intervención es un programa de post-grado de un año de duración (60 créditos ECTS) que ofrece una formación rigurosa, innovadora

Más detalles

Dades professionals / Datos profesionales / Professional information

Dades professionals / Datos profesionales / Professional information Curriculum Vitae Dades personals / Datos personales / Personal information Nom / Nombre/ First name Iñaki Nacionalitat / Nacionalidad / Nationality española Cognoms / Apellidos / Family name Periáñez Cañadillas

Más detalles

Certificado de Asistente de Oficina

Certificado de Asistente de Oficina Certificado de Asistente de Oficina Los estudiantes interesados en obtener este Certificado deben cumplir con los siguientes requisitos: Ser estudiante activo en la Facultad de Administración de Empresas,

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16 *English text below PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16 El presente procedimiento describe los pasos a seguir para solicitar la admisión como

Más detalles

OSH: Integrated from school to work.

OSH: Integrated from school to work. SST: Integrada desde la escuela hasta el empleo. OSH: Integrated from school to work. ESPAÑA - SPAIN Mª Mercedes Tejedor Aibar José Luis Castellá López Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Más detalles

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida Datos de la asignatura/ Details of the course/dades de l asignatura Denominación Designation Denominació Curso Course Curs Módulo Module Modulo Materia Matter Matèria Periodicidad Periodcity Periodicitat

Más detalles

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE RÍO PIEDRAS PLAN DE ASSESSMENT DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE RÍO PIEDRAS PLAN DE ASSESSMENT DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL 1 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE RÍO PIEDRAS PLAN DE ASSESSMENT DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL PARTE I - DOMINIOS DE LA MISIÓN DEL RECINTO Programa académico o Concentración: Medula en Administración

Más detalles

PPI in Spain. Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia. jmzabala@deusto.es. Deusto Business School, University of Deusto. University of Deusto...

PPI in Spain. Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia. jmzabala@deusto.es. Deusto Business School, University of Deusto. University of Deusto... PPI in Spain Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia jmzabala@deusto.es Deusto Business School, University of Deusto University of Deusto 1.- Institutional framework Acuerdo de C.M. 1 de aprobación de la E2I

Más detalles

APLICATIVO WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS Y SEGUIMIENTO DOCENTE EN UNISARC JUAN DAVID LÓPEZ MORALES

APLICATIVO WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS Y SEGUIMIENTO DOCENTE EN UNISARC JUAN DAVID LÓPEZ MORALES APLICATIVO WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS Y SEGUIMIENTO DOCENTE EN UNISARC JUAN DAVID LÓPEZ MORALES CORPORACIÓN UNIVERSITARIA SANTA ROSA DE CABAL CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Más detalles

Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento

Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento NEWSLETTER Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento First International Bridges Conference - CHILE 2014, Future Challenges: Design,

Más detalles

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL Denominación Denominació Name Curso Curs Course Modulo Mòdul Modulate Materia Matèria Matter Periocidad Periocitat Period Economia social Economia social Social economy MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL

Más detalles

FilmControl WorkFlow

FilmControl WorkFlow FilmControl WorkFlow AUTOR: Emili Ciurana Simó DIRECTOR: Pere Millán Marco Adreça electrònica:ak_24_7_milio@hotmail.com Resum: Descripció del projecte (100-300 paraules). Resumen: Descripción del proyecto

Más detalles

MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK

MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK Definition English Definition ECTS Semester Language Type Técnicas y Modelos Cuantitativos de Ingeniería de Organización

Más detalles

Máster en GESTIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES Titulación Oficial Estudios del EEES

Máster en GESTIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES Titulación Oficial Estudios del EEES Máster en GESTIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES Titulación Oficial Estudios del EEES 1 2 Por qué estudiar en IQS? IQS es un centro de enseñanza universitaria de la Compañía de Jesús, con más de cien años de

Más detalles

Máster en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Máster en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) Presentación El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la UNIR concede el título oficial y está homologado, por lo que permite cumplir con los requisitos establecidos en la ley, otorgando

Más detalles

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS PROGRAMA 4º Curso. Grado en Administración y Dirección SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS 4 rd year. Pág. 1 / 8 Colegio Universitario de Estudios Financieros Leonardo Prieto Castro, 2 Tel. +34

Más detalles

Máster en Ingeniería del Agua

Máster en Ingeniería del Agua MÁSTER EN INGENIERÍA DEL AGUA QUÉ ES UN TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO ACCESO Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÁSTER UNIVERSITARIO EN Titulación oficial: Máster Universitario en Gestión de Procesos con Sistemas Integrados de Información por la Universidad Pública de Navarra Rama de conocimiento: Ciencias Sociales

Más detalles

Máster en Intervención y Mediación Familiar.

Máster en Intervención y Mediación Familiar. Máster en Intervención y Mediación Familiar. Master s degree in Intervention and Familiar Mediation. Postgrado Oficial en Psicología / Official Post-graduate programme in Psychology DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Más detalles

BOLETÍN DE PRENSA. No. OMH-0042 JUNIO 2015. Convocatoria IME-Becas

BOLETÍN DE PRENSA. No. OMH-0042 JUNIO 2015. Convocatoria IME-Becas BOLETÍN DE PRENSA No. OMH-0042 JUNIO 2015 Convocatoria IME-Becas Omaha, Nebraska a 17 de Junio de 2015 El Consulado de México se complace en lanzar por segunda vez consecutiva en Omaha, Nebraska, el programa

Más detalles

Jornada d'innovació Docent UPC 2010

Jornada d'innovació Docent UPC 2010 Jornada d'innovació Docent UPC 2010 El Sistema de Garantia de la Qualitat a l aula: una eina imprescindible per a la millora de la docència Jordi Hernández Marco Coordinador del grup GIQUAL ETSEIB 11-Febrer-2010

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

Máster universitario de Gestión cultural orientación académica y de investigación UOC- UdG-UIB

Máster universitario de Gestión cultural orientación académica y de investigación UOC- UdG-UIB Máster universitario de Gestión cultural orientación académica y de investigación UOC- UdG-UIB Un máster para la formación de nuevos perfiles en la gestión de la cultura Esta oferta responde a la necesidad

Más detalles

APLICACIÓN WEB BASADA EN UNA SOLUCIÓN EN SAP R/3 PARA EL MANTENIMIENTO DE TRENES

APLICACIÓN WEB BASADA EN UNA SOLUCIÓN EN SAP R/3 PARA EL MANTENIMIENTO DE TRENES APLICACIÓN WEB BASADA EN UNA SOLUCIÓN EN SAP R/3 PARA EL MANTENIMIENTO DE TRENES Autor: Alberny, Marion. Director: Alcalde Lancharro, Eduardo. Entidad Colaboradora: CGI. RESUMEN DEL PROYECTO La mayoría

Más detalles

APRENDER A INVESTIGAR. EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON EL ALUMNADO DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL.

APRENDER A INVESTIGAR. EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON EL ALUMNADO DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL. APRENDER A INVESTIGAR. EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON EL ALUMNADO DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL. LEARN TO INVESTIGATE. EDUCATIONAL EXPERIENCE INNOVATION WITH GRADE STUDENTS OF SOCIAL EDUCATION.

Más detalles

Managment Voucher EPI 2010-2015

Managment Voucher EPI 2010-2015 Managment Voucher EPI 2010-2015 Management voucher: What for? It is one of the ini,a,ves gathered in the innova&on axis of the EPI 2010-2015 (Axis 2 Line 2.3) To innovate is something else than launching

Más detalles

Primer Congreso Internacional HEPCLIL (Perspectivas de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras en la Enseñanza Superior)

Primer Congreso Internacional HEPCLIL (Perspectivas de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras en la Enseñanza Superior) Primer Congreso Internacional HEPCLIL (Perspectivas de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras en la Enseñanza Superior) Asignaturas de Electrónica en la EPSEM: planificación de la impartición

Más detalles

Facilities and manufacturing

Facilities and manufacturing Facilities and manufacturing diseño y producción design and production Roomdimensions Ibérica,s.l (RDI) es una empresa experta en la fabricación de mobiliario técnico, diseño integral de soluciones arquitectónicas

Más detalles

Master in Economics and Finance. Sistema de garantía de calidad del título

Master in Economics and Finance. Sistema de garantía de calidad del título Master in Economics and Finance Sistema de garantía de calidad del título 1. Unidad de Garantía Interna de la Calidad (UGIC) La Unidad de Garantía Interna de la Calidad (UGIC) es la Comisión Académica

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

Options for Year 11 pupils

Options for Year 11 pupils Options for Year 11 pupils from September and beyond James Slocombe Director of Studies Tom Parkinson Head of Secondary Today sobjectives Explain what choices your son/daughter has and how those choices

Más detalles

PRESENTACIÓN. Doctorado en Ciencias de la Comunicación Contenidos del programa

PRESENTACIÓN. Doctorado en Ciencias de la Comunicación Contenidos del programa PRESENTACIÓN Doctorado en Ciencias de la Comunicación Contenidos del programa El Doctorado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nebrija proporciona los conocimientos y capacidades necesarios

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales (Curso 29-21) Departament d Humanitats i Ciències de

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Plan de Estudios La creciente demanda del mercado de expertos en el área de comercialización,

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

e-respyme Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable para la Pequeña y Mediana Empresa

e-respyme Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable para la Pequeña y Mediana Empresa e-respyme Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable para la Pequeña y Mediana Empresa LLP-LdV/TOI/2007/ES/149022 1 Project Information Title: Project Number: e-respyme Sistema de Gestión Ética

Más detalles

GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL

GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL Grado Oficial GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL www.seguretatintegral.cat Presentación El Grado de Prevención y Seguridad Integral pretende formar profesionales capaces de dar una respuesta eficiente

Más detalles

Pages: 171. Dr. Olga Torres Hostench. Chapters: 6

Pages: 171. Dr. Olga Torres Hostench. Chapters: 6 Pages: 171 Author: Dr. Olga Torres Hostench Chapters: 6 1 General description and objectives The aim of this course is to provide an in depth analysis and intensive practice the various computerbased technologies

Más detalles

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos.

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Universidad Nueva Esparta Facultad de Ciencias Administrativas Escuela de Administración de Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Tutor: Lic. Beaujon, María Beatriz

Más detalles

Este proyecto tiene como finalidad la creación de una aplicación para la gestión y explotación de los teléfonos de los empleados de una gran compañía.

Este proyecto tiene como finalidad la creación de una aplicación para la gestión y explotación de los teléfonos de los empleados de una gran compañía. SISTEMA DE GESTIÓN DE MÓVILES Autor: Holgado Oca, Luis Miguel. Director: Mañueco, MªLuisa. Entidad Colaboradora: Eli & Lilly Company. RESUMEN DEL PROYECTO Este proyecto tiene como finalidad la creación

Más detalles

Asistente Dental. Facultad de Odontología

Asistente Dental. Facultad de Odontología Asistente Dental Facultad de Odontología Tecnicatura en Asistente Dental Esta tecnicatura ofrece una formación sólida en las tareas técnicas inherentes al rol de Asistente Dental. El egresado estará capacitado

Más detalles

Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés

Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés 1. ANTECEDENTES La formación en inglés del PDI es una pieza fundamental del Plan de Capacitación

Más detalles

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Ciències Humanes

Más detalles

Postgrado en Comunicación Organizacional Departamento de Comunicación. Facultad de Ciencias Humanas

Postgrado en Comunicación Organizacional Departamento de Comunicación. Facultad de Ciencias Humanas Postgrado en Comunicación Organizacional Departamento de Comunicación Facultad de Ciencias Humanas Presentación y objetivos del Postgrado en Comunicación Organizacional (a distancia) El Postgrado en Comunicación

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Plan de Estudios La creciente demanda del mercado de expertos en el área de comercialización,

Más detalles

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Economic Valuation of Agricultural Assets

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Economic Valuation of Agricultural Assets Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Economic Valuation of Agricultural Assets Qualification: Degree in Agri-food Engineering and Biological Systems Course 2015/2016 1. Subject information

Más detalles