Opinión Consultoria Tributaria

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Opinión Consultoria Tributaria"

Transcripción

1 Opiió sultria Tributaria Pais ARGENTINA Nrma Fiscal IUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES : RES AGIP 745/2014 Fcha Publicació: 04/11/2014 Fcha Etrada Vigcia: 04/11/2014 Fcha miz Aplicació: 04/11/2014 sulta Nrmas Prstadas pr l lit NORMA RES AGIP 745/2014 INGRESOS BRUTOS. AGENTES DE REAUDAIÓN. APLIATIVO - A.R.i.B.A.. APROBAIÓN Aálisis sultria RESOLUIÓN (AGIP Bs. As. cdad.) 745/2014 Igrss bruts. Agts rcaudació. Aplicativ "-A.R.i.B.A.". Aprbació SUMARIO: S apruba l aplicativ "-A.R.i.B.A.", qu srá utilizació bligatria para la prstació las claracis juradas y l pag las bligacis fiscals ls agts rcaudació l impust sbr ls igrss bruts rspct a las rtcis y/ prcpcis ralizadas. El mciad aplicativ stará dispibl a través la págia wb la Admiistració Gubramtal Igrss Públics (www.agip.gb.ar), al qu s pdrá accr c clav fiscal, ivl 01 02, a partir l 3/11/2014, bid utilizars a partir ls vcimits crrspdits al príd 10 qu prará l ms vimbr Al rspct, s stablc qu cas prstars algú icvit técic, s pdrá utilizar l aplicativ "A.R.i.B.A." para las claracis juradas crrspdits a ls príds 10 a 12 l añ OT TQZZO ABA - Igrss Bruts Agts Rcaudació Aplicativ -ARIBA Aprbació

2 Opiió sultría Tributária Para la caclació las claracis juradas srá us bligatri l sistma StiPag la AFIP, utilizad l crrspdit Vlat Elctróic Pag (VEP). Art. 1 - Apruébas l aplicativ "-A.R.i.B.A." qu srá utilizació bligatria para la prstació la claració jurada y pag las bligacis fiscals pr part ls agts rcaudació rspct las rtcis prcpcis ralizadas a ls ctribuyts l impust sbr ls igrss bruts, acurd c las frmalidas, cdicis y más rquisits qu s stablc pr la prst rslució. Art. 2 - El uv aplicativ "-A.R.i.B.A." stará dispibl la págia wb st Orgaism "www.agip.gb.ar" y s accrá c clav ciudad, ivl sgú crrspda, s l día 3 vimbr 2014 bid utilizars a partir ls vcimits crrspdits al príd 10, qu prará l ms vimbr l añ E cas prstars algú icvit técic su utilizació, s pdrá hacr us l aplicativ "A.R.i.B.A." para las claracis juradas crrspdits a ls príds 10 a 12 l añ Art. 3 - Las claracis juradas crrspdits al príd y pstrirs, icluyd las rctificativas príds atrirs, brá sr cfcciadas, bligatriamt, mdiat la utilizació l aplicativ "- A.R.i.B.A.". Art. 4 - La cstacia (tickt) prstació la claració jurada, s btdrá a través la págia wb "www.agip.gb.ar", mdiat l us UIT y clav fiscal, la slapa srvicis: Prstació DDJJ y Pags, tr lla, Mú Prstacis: sulta: sulta DDJJ prstadas st Sistma. Art. 5 - Para la caclació la claració jurada srá us bligatri l Sistma StiPag AFIP utilizad l Vlat Elctróic Pag (VEP) acurd c l stablcid la rslució (AGIP) 692/2010. Art. 6 - La ibsrvacia la bligació fctuar la prstació las claracis juradas y pags cfrm ls térmis stablcids la prst rslució, pr part ls sujts rspsabls, dará lugar a la aplicació l régim sacis prvistas l ódig Fiscal. Art. 7 - Apruébas cm Ax I l "Dcumt Técic Imprtació Opracis", qu cti l "Disñ Rgistr Imprtació Rtcis/Prcpcis" y cm Ax II(1) ls mls cmprbats: Ml DDJJ WEB; Tickt Prstació DDJJ - mprbat Rcpció F 5225; Ml mprbat Pag VEP y Ml mprbat Gració VEP para Pags Rgrads, ls qu frma part itgrat la prst rslució, a tds sus fcts. Art. 8 - Facúltas a la Dircció Gral Rtas a: 1. Dictar las rmas caráctr prativas y cmplmtarias qu rsult csarias. 2. Rslvr situacis hch qu s plat c rspct al uv aplicativ. Art. 9 - La prst rslució rig a partir su publicació. Art D frma. Or Vrsió atrir Arciba 1 Mdif. 2 Mdif. 3 Mdif. 4 Mdif. Disñ rgistr imprtacis rtcis/prcpcis amp Tip Larg Dsd Hast Opcia a l dat Validacis Tip Valrs 1: Rtció N pració fijs 2: Prcpció ódig rma N Fcha rtció/ Fcha N prcpció Tip cmprbat rig la rtció Valrs fijs N Si Tip pració =1: 02. Nta débit 03. Or pag 04. Blta pósit 05. Liquidació pag 06. rtificad bra 07. Rcib 08. t. lc. srvic. Obsrvaci s Sgú tip pració Frmat: OT - TQZZO ABA - Igrss Bruts Agts Rcaudació Aplicativ -ARIBA Aprbació 2

3 Opiió sultria Tributaria 5 Mdif. 6 Mdificad 7 Mdif. 8 Mdificad Ltra l cmprbat cmprbat Fcha l cmprbat Mt l cmprbat Valrs fijs Sí 09. Otr cmprbat Si Tip pració =2: 09. Otr cmprbat Opració Rtcis R. I y suj. rt. = R. I: Ltra = A, M, B Si Agt = R. I y suj. rt. = xt: ltra = R. I y suj. rt. = mt.: ltra = xt y suj. rt. = R. I: ltra = B xt y suj. rt. = xt: ltra = Ext y suj. rt. = mt.: ltra = Opració prcpció R. I y suj. rt. = R. I: ltra = A, M, B R. I y suj. rt. = xt: ltra = B R. I y suj. rt. = mt.: ltra = B R. I y suj. rt. = cat.: ltra = B xt y suj. rt. = R. I: ltra = xt y suj. rt. = xt: ltra = xt y suj. rt. = mt.: ltra = xt y suj. rt. = cat.: ltra = Si tip cmprbat = (01,06,07): A, B,, M si 1 dígit blac N Mayr a 0 (cr) Fcha N N Máxim:,9 9 Frmat: 3 OT TQZZO ABA - Igrss Bruts Agts Rcaudació Aplicativ -ARIBA Aprbació

4 Opiió sultría Tributária Or Vrsió atrir Arciba Mdif. Mdif. Mdificad Mdif. Mdif. Mdif. Mdif. Mdificad Mdificad Mdificad Mdif. Disñ rgistr imprtacis rtcis/prcpcis Tip Larg Dsd Hast Opci amp Validacis a al dat crtificad prpi Tip dcumt l Rtid dcumt l rtid Situació IB l rtid iscripció IB l rtid Situació frt al IVA l rtid Razó scial l rtid Imprt trs ccpts Imprt IVA Mt sujt a rtció/ prcpció Alícuta Txt Sí Valr s fijs Valr s fijs Valr s fijs N N N N N Txt N N N N N 3: UIT 2: UIL 1: DI Mayr a 0 (cr) Máxim: 9 1: Lcal 2: vi Multilatral 4: N iscript 5: Rg. simplificad Si situació IB l rtid = 4: Rspsabl iscript 3- Ext 4- Mtribut Míim: 0 Máxim: 9, Míim: 0 Máxim: 9, Mayr a 0 (cr) Máxim: 9, Mayr a 0 (cr) Obsrvacis Si tip pració = 1 s carga l Nº crtificad blacs Sí tip pració = 2 s cmplta c blacs Si Nº dcumt > = : tip dcumt = 3 Si Tip dcumt = 3: Situació IB l rtid = (1, 2, 4, 5) Si Tip dcumt = (1, 2): Situació IB l rtid = 4 S validará digit vrificadr. 1. Lcal: 8 dígits úmr + 2 dígits vrificadr 2. v. Multilatral: 3 dígits jurisdicció + 6 dígits úmr + 1 dígit vrificadr 5. RS: 2 dígits + 8 dígits + 1 dígit vrificadr Sl cmpltar si ltra l cmprbat = (A, M) Mt sujt a rtció/prcpció = (mt l cmprbat - imprt IVA - imprt trs ccpts) Sgú l tip pració, códig OT - TQZZO ABA - Igrss Bruts Agts Rcaudació Aplicativ -ARIBA Aprbació 4

5 Opiió sultria Tributaria Máxim:, rma y tip agt Or Vrsió atri r Arciba Mdifica d Mdifica d Disñ rgistr imprtacis rtcis/prcpcis Tip Larg Dsd Hast Opci amp Validacis a al dat Rtció/prcp ció practicada Mt ttal rtid/ prcibid Núm r Núm r N N El archiv imprtació b star rad pr fcha rtció Ls dats tip uméric s alia a la rcha y s cmplta c crs Ls dats tip caráctr s alia a la izquirda y s cmplta c blacs Mayr a 0 (cr) Máxim: 9, Igual a rtció/prcp ció practicada Obsrvacis Rtció/prcp ció practicada = mt sujt a rtció/ prcpció * alícuta /100 Or Dircció Vrsió atrir Arciba Mdif. Mdif. Mdif. Dsarrll mdifica d Mdif. Mdif. Mdif. Disñ rgistr imprtacis tas crédit Tip Larg Dsd Hast Opci amp a al dat Valr Tip pració N s fijs ta crédit Fcha ta crédit Sistmas mt ta crédit crtificad prpi Tip cmprbat rig la rtció Ltra l cmprbat N Fcha N N Txt Sí Valr s fijs Valr s fijs N Si Validacis 1: Rtció 2: Prcpció Mayr a 0 (cr) Máxim: Mayr a 0 (cr) Máxim: 9, Si Tip pració = 1: 02. Nta débit 03. Or pag 04. Blta pósit 05. Liquidació pag 06. rtificad bra 07. Rcib 08. t. lc. Srvic. 09. Otr cmprbat Si Tip pració = 2: 09. Otr cmprbat Si Emisr = R. I y rcptr = R. I: ltra= A, M Si misr = R. I Obsrvaci s frmat: 5 OT TQZZO ABA - Igrss Bruts Agts Rcaudació Aplicativ -ARIBA Aprbació

6 Opiió sultría Tributária Mdificad Mdificad Mdificad Mdificad Mdificad Mdificad cmprbat dcumt l Rtid ódig rma Fcha rtció/prcpci ó Rtció/prcp. a ducir Alícuta y rcptr <> R. I: ltra= B Si misr = mtribut: ltra = Si misr = xt: ltra = B Si tip cmprbat = (01,06,07): A, B,, M si 1 dígit blac N Mayr a 0 (cr) N N N N N Mayr a 0 (cr) Máxim: 9, Mayr a 0 (cr) Dcimals: 2 Máxim:, UIT/UIL l cmprbat rig la rtció Sgú tip pració Frmat: Rt./prcp. a ducir = mt ta crédit * alícuta/100 Sgú l tip pració, códig rma y tip agt. NORMA RES AGIP 745/2014 INGRESOS BRUTOS. AGENTES DE REAUDAIÓN. APLIATIVO - A.R.i.B.A.. APROBAIÓN Sub Tópic clusió S itrprta qu l xprsad l trcr párraf l sumari: Al rspct, s stablc qu cas prstars algú icvit técic, s pdrá utilizar l aplicativ "A.R.i.B.A." para las claracis juradas crrspdits a ls príds 10 a 12 l añ 2014., s trata sól icvits técics l us l aplicativ _ARIBA, pr l tat s ratifica la fcha trada vigcia la rma: 06/11/2014. OT - TQZZO ABA - Igrss Bruts Agts Rcaudació Aplicativ -ARIBA Aprbació 6

7 Opiió sultria Tributaria Ifrmacis mplmtarias Para l sarrll la spcificació técica, s abrió l llamad TQYQG9 Rfrcias BASE LEGAL Históric Altracis ID Fcha Vrsió Dscripció Llamad JM 10/11/ ABA - Igrss Bruts Agts Rcaudació Aplicativ -ARIBA - Aprbació XXXXXX 7 OT TQZZO ABA - Igrss Bruts Agts Rcaudació Aplicativ -ARIBA Aprbació

Observación: si en la urna hubiese 1500 bolillas blancas y 500 verdes y se extraen dos bolillas al azar sin reemplazo, entonces

Observación: si en la urna hubiese 1500 bolillas blancas y 500 verdes y se extraen dos bolillas al azar sin reemplazo, entonces art Variabls alatorias rof. María B. itarlli.- Variabls alatorias discrtas imortats Distribució biomial Sa ε u xrimto alatorio. Sa u vto asociado a ε y aotamos Suogamos u xrimto alatorio ε u cuml los siguits

Más detalles

El telebrabajo. Sus implicaciones sociales y para la formación

El telebrabajo. Sus implicaciones sociales y para la formación 11 Jaum Sarramna y Gnzal Vázqu El tlbrabaj. Sus implicacins scials y para la frmación El tltrabaj cm xprsión dl dsarrll tcnlógic Si actualmnt s psibl rali zar una cmpra dsd l prpi dmjcili, cmunicars n

Más detalles

Ejemplo de Registros de la Información de Ventas

Ejemplo de Registros de la Información de Ventas Cntribuyentes bligads a presentar Declaración Jurada de Cmpras y Ventas Ejempl de Registrs de la Infrmación de Ventas 16-08-2012 Versión 3.2 SDF-Versión 3.0 Cntenid Cntenid 2 1.- Tip de : Facturas de Ventas

Más detalles

En estos términos y condiciones, salvo que el contexto exija lo contrario:

En estos términos y condiciones, salvo que el contexto exija lo contrario: 1. ACUERDO DE PARTICIPACIÓN Ests Términs y cndicines establecen la relación cntractual entre Nstrs y Usted y Usted debe asegurarse de que sus Empleads que viajan cncen dichs Términs y cndicines y ls cumplirán.

Más detalles

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN La devlución de diner, ya sea efectiv pr medi de transacción estará sujeta a revisión pr parte del equip de SUPERCLASIFICADOS, y sl se llevara a cab en cass especiales. La devlución

Más detalles

Compra de mercaderías al exterior

Compra de mercaderías al exterior Compra de mercaderías al exterior Cómo informar la compra de mercaderías al exterior que ingresan al país mediante correo oficial? Paso a Paso Compra de mercaderías en el exterior - Página 1/14 Los sujetos

Más detalles

Vigencia A partir del 01/01/2010. RG 2681 Reemplaza al Régimen de la RG 1815

Vigencia A partir del 01/01/2010. RG 2681 Reemplaza al Régimen de la RG 1815 Nuevo procedimiento para renovar y solicitar la exención en el Impuesto a las Ganancias Por Dr. Marcos Verdún Asesor Tributario CPCECABA La presente colaboración tiene por objetivo describir en forma esquemática,

Más detalles

CONVOCATORIA DE PLAZAS EN EL COLEGIO MAYOR AZARBE PARA EL CURSO 2014-2015

CONVOCATORIA DE PLAZAS EN EL COLEGIO MAYOR AZARBE PARA EL CURSO 2014-2015 CONVOCATORIA DE PLAZAS EN EL COLEGIO MAYOR AZARBE PARA EL CURSO 2014-2015 Se fertan 118 plazas de COLEGIALES RESIDENTES en régimen de aljamient y manutención en el Clegi Mayr Azarbe, perteneciente a la

Más detalles

Paseo de. la Habana, 138 28036 Madrid. Españaa

Paseo de. la Habana, 138 28036 Madrid. Españaa Expedientee 20150522-00364 CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOSS DE Pase de la Habana, 138 28036 Madrid. Españaa Tel.: +34 91

Más detalles

Indicadores básicos de tarjeta de crédito. Datos a febrero de 2014

Indicadores básicos de tarjeta de crédito. Datos a febrero de 2014 B Indicadres básics de tarjeta de crédit Dats a febrer de 14 Este reprte se publica en cumplimient del artícul 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamient de ls Servicis Financiers. 1 ADVERTENCIA

Más detalles

IDENTIFICACIÓN, REGISTROS Y REFERENCIAS LEGALES LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LRTI

IDENTIFICACIÓN, REGISTROS Y REFERENCIAS LEGALES LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LRTI FORMULARIO 104A INSTRUCTIVO DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS QUE NO ACTÚAN EN CALIDAD DE AGENTES DE RETENCIÓN Y QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES DE COMERCIO

Más detalles

Guías de Uso para realizar el Pago con VEP

Guías de Uso para realizar el Pago con VEP Guías de Uso para realizar el Pago con VEP 1) Pago electrónico con VEP (Volante Electrónico de Pago) a través del sitio web de AFIP Esta opción fue puesta en vigencia desde Junio de 2009, primero con la

Más detalles

Trámites Básicos para la Primera Exportación

Trámites Básicos para la Primera Exportación Publicaciones/ Hojas de Ruta Exportar en Argentina Trámites Básicos para la Primera Exportación El objetivo de la presente publicación es facilitar la información necesaria para realizar una operación

Más detalles

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN ANUAL DE PARTICIPACIONES SOCIETARIAS. LAS NOVEDADES EN LA NUEVA VERSIÓN DEL APLICATIVO

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN ANUAL DE PARTICIPACIONES SOCIETARIAS. LAS NOVEDADES EN LA NUEVA VERSIÓN DEL APLICATIVO TÍTULO: AUTOR/ES: PUBLICACIÓN: TOMO/BOLETÍN: PÁGINA: - MES: Régimen de información anual de participaciones societarias. Las novedades en la nueva versión del Aplicativo Orieta, R. Mariel Práctica y Actualidad

Más detalles

Cómo se realiza la Declaración de la CBU en la que la AFIP acreditará reintegros y realizará pagos de origen tributario, aduanero y de la seguridad

Cómo se realiza la Declaración de la CBU en la que la AFIP acreditará reintegros y realizará pagos de origen tributario, aduanero y de la seguridad Cómo se realiza la Declaración de la CBU en la que la AFIP acreditará reintegros y realizará pagos de origen tributario, aduanero y de la seguridad social? El servicio Declaración de CBU para cobros de

Más detalles

NIPO: 070-14-040-2. Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org Edición: Diciembre 2014 Actualizado: marzo de 2015

NIPO: 070-14-040-2. Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org Edición: Diciembre 2014 Actualizado: marzo de 2015 Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.rg Edición: Diciembre 2014 Actualizad: marz de 2015 Catálg general de publicacines ficiales http://administracin.gb.es NIPO:

Más detalles

Régi g m i en n d e d V a V li l d i a d ció i n ó n de d S i S t i ua u ció i n ó n Fi F s i cal

Régi g m i en n d e d V a V li l d i a d ció i n ó n de d S i S t i ua u ció i n ó n Fi F s i cal A partir del 1 de Octubre de 2014, rige un nuevo régimen de Validación de Situación Fiscal de los Contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, conforme a RN N 116/2014. OBJETIVO Para qué se crea?

Más detalles

ANEXO I Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del Estado

ANEXO I Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del Estado Códig de Verificación Electrónic : Puede verificar la integridad del este dcument en la siguiente dirección : ANEXO I Plítica de Firma Electrónica y de Certificads de la Administración General del Estad

Más detalles

Introducción. Esperamos que este trabajo sea útil como un elemento informativo para sus lectores. Torres, Plaz & Araujo Septiembre 2008

Introducción. Esperamos que este trabajo sea útil como un elemento informativo para sus lectores. Torres, Plaz & Araujo Septiembre 2008 Intrducción En TPA, cnsiderams que la prmulgación de ls 26 Decrets-leyes en el marc de la Ley Habilitante, es un aspect sumamente relevante para nuestrs clientes y relacinads. Es pr ell que decidims evaluar,

Más detalles

CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA

CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA Dirección General de Plítica de la Pequeña y Mediana Empresa Centr de Asesramient a Emprendedres Tfn: 900 19 00 92 www.ipyme.rg Edición: abril de 2010 Actualizada

Más detalles

CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA

CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA Dirección General de Plítica de la Pequeña y Mediana Empresa Centr de Asesramient a Emprendedres Tfn: 900 19 00 92 www.ipyme.rg Edición: abril de 2010 Actualizada

Más detalles

REGLAMENTO GENERAL DE SERVICIO SOCIAL

REGLAMENTO GENERAL DE SERVICIO SOCIAL REGLAMENTO GENERAL DE SERVICIO SOCIAL Agst 2013 REGLAMENTO GENERAL DE SERVICIO SOCIAL INDICE Intrducción Pg. CAPÍTULO I... 3 Objetivs del Servici Scial CAPÍTULO II... 3 Obligación para cumplir el Servici

Más detalles

DESCRIPCIÓN. la fachada. aislamiento. que estará revestimiento. Sobre. Muro base. Cámara de aire. Aislamiento

DESCRIPCIÓN. la fachada. aislamiento. que estará revestimiento. Sobre. Muro base. Cámara de aire. Aislamiento SISTEMA DE FACHADA VENTILADA CON LANA MINERAL DESCRIPCIÓN La excelente clasificación de reacción al fueg (Eurclase A1, A2) de las Lanas Minerales cntribuye en la prtección pasiva cntra incendis de la cámara

Más detalles

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES RESPONSABLES SUSTITUTOS

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES RESPONSABLES SUSTITUTOS IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES RESPONSABLES SUSTITUTOS 1 Ley 25585 (BO 15-05-2002), modifica L 23966, Tit VI = incorpora un art. a cont. del 25. Ley 26072 (B.O. 10-01-2006) prórroga al 31-12-2009

Más detalles

Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos

Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos Federación Internacinal de Asciacines de Biblitecaris y Biblitecas Requisits Funcinales de ls Registrs Bibligráfics Infrme final Grup de estudi de la IFLA sbre ls Requisits Funcinales de ls Registrs Bibligráfics

Más detalles

AC JESSICA Andalucía CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS

AC JESSICA Andalucía CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS Marz de 2014 Cndicines de ls prducts financiers 1 CONTENIDO CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS AC JESSICA Andalucía puede emplear distints tips de prducts

Más detalles

Instructivo presentación DDJJ Agentes de Recaudación - 1 -

Instructivo presentación DDJJ Agentes de Recaudación - 1 - Instructivo presentación DDJJ Agentes de Recaudación - 1 - INDICE INTRODUCCION 4 OBJETIVO 4 FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA 4 PRESENTACIÓN 6 INICIO DDJJ 6 CARGA MANUAL 10 OPCIÓN AGREGAR PARA RETENCIONES

Más detalles

Formato MARC 21 Conciso para Registros Bibliográficos: Cabecera y Directorio

Formato MARC 21 Conciso para Registros Bibliográficos: Cabecera y Directorio Frmat MARC 21 Cncis para Registrs Bibligráfics: Cabecera y Directri CABECERA (NR) Un camp fij que cmprende las primeras 24 psicines (00-23) de cada registr bibligráfic; y cnsiste en elements de infrmación

Más detalles

CAPITULO 3 PER: UN INDICADOR PARA MEDIR VALOR

CAPITULO 3 PER: UN INDICADOR PARA MEDIR VALOR CAPITULO 3 : UN INDICADOR PARA MEDIR VALOR Valor s la prcpción d bnficio o utilidad qu da un bin a una prsona (vr capítulo 1). En invrsions l valor sta dado por l dinro futuro qu gnra un capital n l día

Más detalles

Form. PS.2.61. Frente 1. Este Formulario reviste carácter de Declaración Jurada y se debe completar en letra de imprenta, sin tachaduras ni enmiendas

Form. PS.2.61. Frente 1. Este Formulario reviste carácter de Declaración Jurada y se debe completar en letra de imprenta, sin tachaduras ni enmiendas Frente 1 Form. PS.2.61 Versión 1.2 Notificación del Régimen de Asignaciones Familiares Sistema Único de Asignaciones Familiares Este Formulario reviste carácter de Declaración Jurada y se debe completar

Más detalles