CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. MUNICIPI DE CABÓ (Alt Urgell)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. MUNICIPI DE CABÓ (Alt Urgell)"

Transcripción

1 CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS MUNICIPI DE (Alt Urgell) Memòria, normativa i fitxes Abril de 2010 Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 1 de 64

2 ÍNDEX I. MEMÒRIA 1. ANTECEDENTS. 2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA. 3. LLISTAT DE TOTES LES MASIES I CASES RURALS INCLOSES EN EL CATÀLEG. II. NORMATIVA III. FITXES 1. CAL SIMON 2. CAL BULLICH 3. CAL DISORO 4. CAL CANDIO 5. CAL SERNI 6. CAL TROTA 7. CAL MIQUEL 8. BOIXADERA 9. BORDA 10. CAL CASANOVA 11. L OLIVA 12. L ATMELLA IV. ORTOFOTOMAPA DE LOCALITZACIÓ DE LES MASIES O CASES RURALS Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 2 de 64

3 I. MEMÒRIA Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 3 de 64

4 1. ANTECEDENTS. La vall del riu Cabó ha estat una vall poblada des de molt antic com s'evidencia amb l'existència de diversos dólmens i estructures funeràries megalítiques. Aquesta vall ha destacat tradicionalment per la seva riquesa en ubicar-se a menys altitud que les valls prepirinenques dels voltants i per tant amb millors condicions per la ramaderia i l'agricultura. Els conreus tradicionals antigament al terme de Cabó foren cereals, llegums, patates, farratge i vinya. Així mateix, la ramaderia tradicional fou ovina i de caprins. Els diversos assentaments de l'actual terme municipal de Cabó també destacaren per la seva posició estratègica dintre de les rutes de transhumància pirinenques. Actualment ramaderia i agricultura continuen tenint importància en l'economia de la vall, tot i que la ramaderia ara està fonamentalment dedicada a la cria de boví i la producció de llet, i l'agricultura s'ha especialitzat en la producció de farratge, ordi i civada. La continuïtat d'aquesta activitat a permès la pervivència del paisatge rural a la vall. A aquestes fonts d'ingressos al llarg dels darrers anys hi hem d'afegir els serveis i la construcció vinculada a la demanda de segona residència. Aquestes noves activitats poden modificar l'actual configuració paisatgística de la vall que actualment té com a principal característica, la gran extensió de sòl ocupat pels boscos, matolls i els prats, que comprenen una superfície que supera les quatre cinquenes parts de la superfície del municipi que, en total, ocupa 79,51 km2. Destaquen els boscos amb un 59% de la superfície. Els prats, que comprenen el 3% i donen servei al sector ramader i els terrenys de conreu que abasten el 8% del territori. La resta està constituït per terrenys improductius naturals o artificials. Al llarg del segle XIX la vall experimentà un important augment demogràfic. Les dinàmiques demogràfiques actuals en canvi, és caracteritzen per un abandonament successiu dels nuclis urbans per part de la població resident, així com, un augment de la demanda de segona residència vinculada a l'oferta d'esports de muntanya i a la proximitat del municipi amb Andorra. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 4 de 64

5 2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA. La preservació del sòl no urbanitzable i els seus valors és un dels objectius de l'actual regulació urbanística de Catalunya. La figura de planejament desenvolupada per fer-ho possible és el Pla Especial Urbanístic de Catàleg de Masies (PEM). El present Pla Especial recull una part del conjunt de masies i cases rurals, que pertanyen al terme municipal de Cabó. En concret aquelles que es troben properes als diferents nuclis del terme com són Cabó, el Vilar i el Pujal. Per tant, caldria completar aquest PEM amb la resta de masies que es troben disperses pel terme municipal, en el moment que l'ajuntament compti amb els recursos suficients. D'acord amb l'art de la LUC, les masies i cases rurals incloses al catàleg ho han estat per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques i/o socials. 2.1 Justificació per raons arquitectòniques: Les construccions tradicionals de l'alt Urgell compten amb una serie de trets comuns que definirien el que seria la tipologia de construcció rural típica de la comarca. Aquestes característiques són el conjunt construït en forma de L o U al voltant d'un pati o era, la coberta inclinada a dues vessants, acabada amb teula i resolta amb estructura de fusta moltes vegades sense escairar i els murs de càrrega de pedra del país vista o arrebossada. És també comuna l'existència de patis i badius, tancats amb mur de pedra i de porxos i pallers com a elements annexos a la construcció principal. Altres detalls a destacar i preservar són les llindes de les obertures (normalment de fusta), petits elements de ferro forjat (baranes i reixes), així com alguna mostra de mur o brancals de finestra arrebossats i pintats amb blauet. S'inclouen per motius arquitectònics en aquest Catàleg, les masies i cases rurals que formarien part d'aquest llegat constructiu tradicional i que es troben més properes als nuclis actuals. 2.2 Justificació per raons històriques: Algunes de les masies conserven la denominació del que foren assentaments poblats al segle X, sota el domini dels Senyors de Caboet i d'altres assentament posteriors. La seva existència contribueix a la preservació del patrimoni cultural i la identitat del municipi. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 5 de 64

6 2.3 Justificació per raons mediambientals, paisatgístiques i socials: L'activitat agrícola i ramadera de les masies contribueix a preservar la diversitat d'ecosistemes dintre del territori. La seva desaparició comportaria la desaparició del mosaic agrícola i de pastures, i la seva colonització pel bosc. Això significaria un empobriment a nivell de diversitat d'espècies i hàbitats. Contribueix, així mateix, a la preservació de la biodiversitat d'altres ecosistemes associats, incloent-hi el bosc i assegura la connexió entre hàbitats. El sòl on s'ubiquen les masies està qualificat com sòl d'alt valor natural i de connexió, segons el Pla Territorial de l'alt Pirineu i Aran (PTAPA). 2.4 Justificació per raons paisatgístiques i socials: Moltes d'aquestes masies o cases rurals encara estan vinculades a una activitat agrícola i ramadera que contribueix a l'equilibri territorial i econòmic de la comarca. Les masies o cases rurals com a habitatge amb una activitat productiva associada, contribueixen al manteniment de població amb residència fixa al municipi. Així mateix l'activitat agrícola i ramadera és imprescindible per a assegurar la pervivència del paisatge rural associat a la mateixa, un dels atractius que han permès la rehabilitació de part del parc edificat com a segona residència. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 6 de 64

7 3. LLISTAT LES MASIES I CASES RURALS INCLOSES EN AQUEST CATÀLEG. Aquest catàleg està compost per 12 fitxes que corresponen a 12 masies o cases rurals. Cadascuna d elles comprèn: la seva localització (indret, adreça, coordenades UTM i cadastre), una descripció de la masia i les condicions específiques d ampliació i usos de cada casa. També s inclou un plànol de localització general i de detall i fotografies actuals de la edificació. Les masies i cases rurals incloses en aquest catàleg són: 01. CAL SIMON 02.CAL BULLICH 03.CAL DISORO 04.CAL CANDIO 05.CAL SERNI 06.CAL TROTA 07.CAL MIQUEL 08.BOIXADERA 09.BORDA 10.CAL CASANOVA 11.L OLIVA 12.L ATMELLA En el municipi de Cabó hi han altres masies i cases rurals que mereixen estar incloses en aquest catàleg. Per tant, es considera que cal una compleció del mateix a mida que l'ajuntament disposi dels recursos necessaris. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 7 de 64

8 II. NORMATIVA Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 8 de 64

9 NORMATIVA GENERAL Article 1. Naturalesa, àmbit territorial i vigència del catàleg de masies i cases rurals. D acord amb el que estableix l art de la LUC, s ha elaborat un Catàleg específic de les masies i cases rurals, amb la justificació de les raons històriques, mediambientals, paisatgístiques i d'equilibri territorial que en determinen la preservació i la recuperació. Aquest document té la consideració de Catàleg i el seu àmbit és el del sòl classificat com a no urbanitzable pel POUM del municipi de Cabó. Aquest catàleg serà vigent indefinidament fins a la seva revisió. Article 2. Abast normatiu, i contingut. Els particulars, així com l Administració, queden obligats al compliment de les disposicions contingudes en el present de manera que qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, de caràcter provisional o definitiu, haurà d ajustar-se a allò previst pel mateix, i a la legislació urbanística vigent. Article 3. Modificació del. Per la modificació de qualsevol dels documents d aquest s haurà de seguir el tràmit previst en els articles 117 i del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'urbanisme. Article 4. Interpretació del seu contingut. Les normes d aquest s interpretaran d acord amb el seu contingut i amb subjecció als objectius i finalitats del mateix. Per tot allò no regulat específicament, aquest Catàleg de Masies i cases rurals es remet a la regulació general del POUM. En cas de dubtes d interpretació, s aplicaran les regles d interpretació del planejament urbanístic fixades en l art. 10 de la LUC. Article 5. Usos admesos. D'acord amb l'art de la LUC i l'art de la RLUC, els usos admesos són els següents: Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 9 de 64

10 a) Habitatge familiar, vinculat o no a l'activitat agro-pecuària. b) Usos artesanals: s'admeten vinculats a l'habitatge familiar, són els usos d'elaboració i transformació artesanal dels recursos naturals i agro-pecuaris, així com comercialització d'aquests productes vinculats a la mateixa finca o finques de l'entorn territorial. c) Turisme rural: ha de permetre el manteniment de la explotació existent. S'ha de tractar d'una modalitat d'allotjament rural independent assimilable a habitatge i sense divisió horitzontal. d) Restauració e) Educació en el lleure: s'admeten els usos lúdico-formatius. f) Establiment hoteler: amb exclusió de la modalitat d'hotel apartament. Així mateix s'admeten: g) Activitats professionals: s'admeten conjuntament a l'habitatge familiar, els usos vinculats a professions liberals. h) Desenvolupament rural: s'admeten aquelles activitats de formació, capacitació professional, innovació i incorporació de noves tecnologies destinades a la millora qualitativa i a l'ordenació de les produccions agràries. Per a volums no susceptibles de ser utilitzats per als usos definits en els art.47.3 de la LUC i 55.1 de la RLUC, és aplicable el règim d'ús del sòl no urbanitzable d'acord amb la legislació i planejament vigent al municipi. Previ a implantar qualsevol nou ús admès en aquest catàleg a la masia o casa rural, caldrà analitzar la seva compatibilitat, tant de l'estructura i característiques de les edificacions com de les del seu entorn. La implantació dels nous usos admesos suposa la immediata adequació de l'entorn, els accessos i els serveis. Quan es proposi un canvi d'ús, es garantirà la disponibilitat d'aigua potable, energia, depuració i tractament de residus d'acord amb el nou ús proposat. Article 6. Llicències. El procediment per la la aprovació de projectes de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable seguirà el prescrit a l'art. 50 de la LUC. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 10 de 64

11 D acord amb l art.51 de la LUC les llicències municipals per a l edificació en sòl no urbanitzable han de fixar les condicions especials que han d adoptar, a càrrec dels interessats, per a l obtenció dels subministraments necessaris i l assoliment dels nivells de sanejament adequats amb les degudes garanties de seguretat, salubritat i no contaminació. En cas d obres majors, la sol licitud de llicència haurà d incorporar un projecte visat amb l informe tècnic corresponent acompanyat dels següents plànols: a) Un aixecament topogràfic a escala 1/500, amb emplaçament detallat de l edificació existent, l arbrat significatiu i elements d interès de l entorn com camins, feixes i tanques. b) Plantes, façanes i seccions a escala 1/100 de l edificació existent. Article 7. Masia o casa rural, annexes i entorn. S'entén per masia o casa rural, la totalitat o les parts de l'edificació existent delimitada en aquest catàleg i subjectes a aquesta normativa específica. L àmbit que es delimita inclou l edificació original en alguns casos ampliacions posteriors de la mateixa. S'entenen per edificacions annexes aquelles que són conseqüència de la pròpia activitat rural com coberts, magatzems o granges fetes amb posterioritat a l'edifici original i construïdes amb materials que no siguin els tradicionals. Per a aquestes seran d'aplicació l'article 113 de les normes urbanístiques del POUM de Cabó. En cada fitxa d'aquest catàleg s'especifiquen les masies o cases rurals i els annexes. S'entén per entorn els elements de tipus arquitectònic, agrícola o natural que conformen el paisatge associat a la masia. En cada fitxa definim els elements d'aquest entorn a preservar. En cada fitxa de les masies catalogades s'especifica la masia i els annexes. Es podran realitzar les reformes necessàries per mantenir, conservar i adequar l ús actual de la masia o casa rural i dels annexes. Article 8. Composició volumètrica. La composició volumètrica així com les característiques específiques de l estètica de les masies o cases rurals i la seva relació amb l entorn, s han de mantenir en la reconstrucció o rehabilitació. Es Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 11 de 64

12 tindrà especialment cura en la preservació de les eres i en diferenciar formalment l estructura original de manera que s interpreti el que eren pallers i quadres del que era pròpiament l habitatge. Així mateix es respectaran les seves vessants de coberta,l'existència de badius i porxos, així com la composició d'obertures i altres elements originaris d'interès. També caldrà respectar en la rehabilitació les característiques cromàtiques i materials comunes a les construccions tradicionals de l'alt Urgell. L'àmbit de l'era, i els badius es preservaran i es deixarà totalment lliure d'edificació, podent, no obstant, ocupar amb la nova edificació un 5% de la seva superfície a efecte de regularitzar espais o per elements funcionals o estructurals. Article 8. Sostre edificable. El sostre màxim edificable serà l'actualment existent, en cada masia o casa rural i delimitat en aquest catàleg; amb l'excepció establerta en l'article 7 d'aquesta normativa, respecte a l'ocupació de l'era i els badius. No obstant, es permet sense desfigurar la composició volumètrica original de la masia o casa rural; augmentar els m 2 de sostre en un 20 % de la superfície en planta de la masia més l'era, per adaptar-la als nous usos, no residencials, que aportin activitat econòmica. Article 9. Condicions de composició de materials i acabats. Qualsevol intervenció, caldrà que s'integri adequadament a l'entorn i a les característiques de les construccions tradicionals de l'alt Urgell. La coberta serà de teula àrab, amb una pendent màxima del 30% no admetent-se el seu trencament per la formació d àtics ni terrasses. La teula serà de color terròs-palla segons la tradició o la majoria de les edificacions construïdes en el nucli. En els paraments exteriors de les façanes, es mantindran o reproduiran les característiques tipològiques i cromàtiques representatives de les masies o cases rurals de la zona. El projecte detallarà els tipus de textures i acabats previstos de forma que s'asseguri el respecte i la integració paisatgística. Prevaldrà l'ús de materials reutilitzats ( p.e. d'anteriors enderrocs pertanyents a la masia o casa rural) sempre que es trobin en bon estat, així com l'ús de les tècniques i recursos tradicionals de construcció de la zona. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 12 de 64

13 La gamma cromàtica que s'utilitzi haurà d'ajustar-se aquella de les construccions tradicionals de l'alt Urgell. Els plafons solars al teulat són permesos, sempre que no siguin cossos sobreposats sinó que estiguin integrats en la coberta amb la seva mateixa pendent sobresortint com a màxim 15 cm. del pla de coberta. També poden ubicar-se, convenientment integrades a nivell de l era, protegides de les vistes per la pròpia topografia, edificació o per paraments de vegetació o de fusta. En cas de que hi hagi una impossibilitat funcional per la dificultat de assolejament les plaques es poden situar en les façanes o be en la coberta sempre i quan estiguin integrades al mateix pla de l element constructiu, tipus finestres. Article 10. Tanques. Quan sigui inevitable la delimitació de les finques es farà de forma que no agredeixin el medi rural on s emplacen, ni privin la visió del paisatge, és a dir, utilitzant elements vegetals, fileres d arbres o pedra del país. S haurà de justificar la seva necessitat per a l ús agrícola o ramader. S admet la fitació dels terrenys en els vèrtex dels polígons que delimiten les finques. No s admet la construcció de tanques que delimiten les finques tret que siguin per a la protecció de construccions, activitats o instal lacions específiques, degudament autoritzades. En aquest supòsit, les tanques es realitzaran de materials calats de filferro o fusta, amb una alçada màxima de 1,60 m amb suports metàl lics o de fusta, i si es necessari amb un muret de pedra del país de 0,6 cm d alçada com a màxim. Els paredats i murets de contenció de terres no sobresortiran del nivell del terreny que contenen i estaran realitzats amb pedra del país. La delimitació de les finques i les tanques estaran subjectes a prèvia llicència municipal i es justificarà la integració en el paisatge. En qualsevol cas caldrà situar-les a una distància mínima de l exterior del camí, equivalent a la distància de protecció que s estableix en la xarxa viària complementària del POUM, resseguint la topografia natural i sense interferir en el traçat dels camins considerats de domini públic. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 13 de 64

14 Article 11. Rètols. Si és necessària la instal lació d un rètol aquest no ha d alterar l aspecte general de la masia o casa rural. Caldrà presentar una proposta concreta al mateix Ajuntament perquè aquest la valori. Article 12. Accés i previsió d'aparcament. Cal garantir un accés adequat al recinte cadascuna de les masies i cases rurals. La previsió places d'aparcament s'adaptarà a l'ús previst. Les intervencions destinades a condicionar l'accés i l'aparcament hauran de respectar l'entorn i les condicions paisatgístiques del conjunt de la masia o casa rural. Les àrees habilitades per aparcament tindran un tractament el més natural possible (p.e. terra filtrant, fileres d'arbres...). En cas de necessitar àmbits tancats per aquest ús, aquestes edificacions es consideraran com a edificacions annexes de la masia o casa rural i seguiran les condicions d'edificació establertes a l'article 113 de la normativa del POUM. Caldrà presentar una proposta concreta al mateix Ajuntament perquè aquest la valori Article 13. Abastament d'aigua, subministrament d'energia i sanejament. S haurà de resoldre i especificar en la tramitació de la llicència el sistema de depuració de les aigües residuals i el seu destí final, així com el sistema de captació d aigua i l abastament d energia, que serà preferentment renovable. Article 15. Divisió horitzontal. Si no s'alteren les característiques originals de l'edificació, se'n pot admetre la divisió horitzontal segons allò fixat al art de la LUC. La divisió horitzontal ha de complir les següents condicions: a) Que es respecti l'estructura de l'edificació. b) Es permet la divisió horitzontal per a la formació de més d un habitatge, amb una intensitat d un habitatge cada 150 m 2 de sostre. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 14 de 64

15 c) L'espai exterior mantindrà l'aspecte unitari i en cap cas s'autoritzarà la col locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. d) Que s'eviti la simetria i l'efecte de repetició de les obertures, al dividir la masia en diferents habitatges, per impedir que quedi desfigurat el caràcter unitari de la mateixa. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 15 de 64

16 III. FITXES Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 16 de 64

17 CAL SIMON LOCALITZACIÓ Nucli o indret: Cabó Adreça postal: carrer Església, n.16 Cabó (Lleida) Coordenades UTM: X: Y: Z: Referència cadastral: CG5757N Qualificació del sòl: no urbanitzable Protecció actual: Sòl d'alt valor natural i de connexió. Fig. 1: Ortofoto del conjunt. Fig. 2: Planta de delimitació de la masia o casa rural. Fig.3: Façana posterior. Fig. 4: Façana al carrer de l'església. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 17 de 64

18 1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 1.1. Definició de la masia o casa rural, els seus annexes i l'entorn: Es considera masia o casa rural l'àmbit de l'edificació marcat en vermell a la fig. 2 d'aquesta fitxa, la resta d'edificacions es consideren annexes i l'entorn són aquells elements propis del paisatge de la masia o casa rural Descripció volumètrica i de l entorn paisatgístic: La masia o casa rural compta amb una edificació de dues plantes, de mur de pedra, obra de fàbrica revestida amb pedra i coberta de teula àrab, que ressegueix i dona façana al carrer de l'església. Aquesta edificació té una superfície aproximada de 580m 2 en planta. La part més antiga d'aquest volum data del 1911 i posteriorment s'hi han efectuat diverses ampliacions. Adossat al mur sud-oest de la masia o casa rural trobem un magatzem annex amb blocs de formigó i coberta de fibrociment i altres edificacions més lleugeres pel ramat d'estructura d'acer i coberta metàl lica. A l'altra banda del carrer i enfrontat amb la masia o casa rural hi ha un petit cobert d'una planta de mur de pedra amb un annex d'obra de fàbrica i coberta de teula àrab amb estructura de fusta d'uns 70m 2. L'entorn de la masia o casa rural el formen els camps de l'explotació ramadera i a l'oest hi transcorre el barranc d'inglada, passat el qual hi ha l'església romànica de Sant Serni de Cabó de la qual en tenim visuals des dels voltants de Cal Simon Ús actual i titularitat: Habitatge permanent i explotació ramadera. Titularitat privada Estat de conservació de l immoble o conjunt, serveis i situació de risc: La masia o casa rural ha estat rehabilitada. Disposa dels serveis de subministrament elèctric, d'abastament d'aigua i de sanejament autònom. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 18 de 64

19 1.5. Accessibilitat des dels camins públics: L'accés al conjunt s'efectua des del carrer de l'església del municipi de Cabó, el qual es troba pavimentat i en bon estat. 2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: La preservació d'aquesta masia o casa rural és justificable per raons històriques (l'edifici original és anterior al 1920), mediambientals, paisatgístiques i socials, donat que en l'actualitat alberga una explotació de boví. Aquesta activitat ramadera contribueix a l'equilibri territorial i econòmic de la zona, i és imprescindible per a assegurar la pervivència del paisatge rural associat a la mateixa. 3. DETERMINACIONS NORMATIVES: 3.1. Volumetria de la masia o casa rural: La volumetria de la masia o casa rural així com les seves característiques específiques i la seva relació amb l entorn, s han de mantenir en la reconstrucció o rehabilitació segons allò establert a l'article 8 de la normativa del Usos admesos: Per a la masia o casa rural assenyalada en aquest catàleg s'admeten els usos establerts en l'article 5 de la normativa d'aquest catàleg. Els usos i les normes per a les edificacions annexes seran aquelles establertes en l'article 113 de les normes urbanístiques del POUM de Cabó, per a Construccions pròpies d una activitat rústica Condicions d edificació, serveis i accés: Les condicions d'edificació, serveis i accés de la masia o casa rural seran aquells determinats als articles 7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14 i 15 de la normativa d'aquest catàleg. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 19 de 64

20 Per a les condicions no establertes en aquest catàleg s'aplicaran aquelles definides en el POUM, per a la clau 1c (nucli antic obert) Elements especials a preservar i altres condicions específiques: Es preservarà la vegetació associada al Barranc d'inglada i les visuals sobre l'església romànica de Sant Serni de Cabó, que formen part del seu entorn. Fig. 5: Església romànica de Sant Serni de Cabó. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 20 de 64

21 CAL BULLICH LOCALITZACIÓ Nucli o indret: Cabó Adreça postal: carrer Església, n.12 Cabó (Lleida) Coordenades UTM: X: Y: Z: Referència cadastral: CG5757N Qualificació del sòl: no urbanitzable Protecció actual: Sòl d'alt valor natural i de connexió. Fig. 1: Ortofoto del conjunt. Fig. 2: Planta de delimitació de la masia o casa rural. Fig. 3: Façana principal i era. Fig.4: Façana lateral. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 21 de 64

22 1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 1.1. Definició de la masia o casa rural, els seus annexes i l'entorn: Es considera masia o casa rural l'àmbit de l'edificació marcat en vermell a la fig. 2 d'aquesta fitxa, la resta d'edificacions es consideren annexes i l'entorn són aquells elements propis del paisatge de la masia o casa rural Descripció volumètrica i de l entorn paisatgístic: La masia o casa rural la composen tres volums que envolten l'era, amb accés directe des del carrer de l'església. L'edifici central té dues plantes habitables i una sotacoberta. Un dels volums laterals és el paller amb dues plantes i l'altre una edificació més baixa amb una planta i un semisoterrani. Tots tres volums són de mur de pedra i/o obra de fàbrica revestida amb pedra i coberta de teula àrab. Tot aquest conjunt edificat assoleix uns 750m 2 en planta. La part més antiga data del 1830 aproximadament i posteriorment s'hi han efectuat diverses ampliacions i rehabilitacions. Annex al volum del paller hi trobem alguns coberts pel bestiar i magatzems de bloc de formigó i estructura i coberta metàl lica. Completen el conjunt altres volums en planta baixa de menor entitat com coberts i magatzems de bloc de formigó o obra de fàbrica i cobertes metàl liques, així com coberts per al ramat d'estructura d'acer i bloc de formigó amb coberta metàl lica. El conjunt està envoltat pels camps de l'explotació ramadera i es troba a poca distància de l'església parroquial. A l'oest de la mateixa transcorre el Barranc d'inglada Ús actual i titularitat: Habitatge permanent i explotació ramadera. Titularitat privada. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 22 de 64

23 1.4. Estat de conservació de l immoble o conjunt, serveis i situació de risc: Els volums de la masia o casa rural han estat rehabilitats o estan en procés de rehabilitació. Disposa dels serveis de subministrament elèctric, d'abastament d'aigua i de sanejament autònom Accessibilitat des dels camins públics: L'accés al conjunt s'efectua des del carrer de l'església el qual es troba pavimentat i en bon estat. 2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: La preservació d'aquesta masia o casa rural és justificable per raons històriques (l'edifici original és anterior al 1940), mediambientals, paisatgístiques i socials, donat que en l'actualitat alberga una explotació de boví. Aquesta activitat ramadera contribueix a l'equilibri territorial i econòmic de la zona, i és imprescindible per a assegurar la pervivència del paisatge rural associat a la mateixa. 3. DETERMINACIONS NORMATIVES: 3.1. Volumetria de la masia o casa rural: La volumetria de la masia o casa rural així com les seves característiques específiques, i la seva relació amb l entorn, s han de mantenir en la reconstrucció o rehabilitació, segons allò establert a l'article 8 de la normativa del. Es preservarà l'espai de l'era Usos admesos: Per a la masia o casa rural assenyalada en aquest catàleg s'admeten els usos establerts en l'article 5 de la normativa d'aquest catàleg. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 23 de 64

24 Els usos i les normes per a les edificacions annexes seran aquelles establertes en l'article 113 de les normes urbanístiques del POUM de Cabó, per a Construccions pròpies d una activitat rústica Condicions d edificació, serveis i accés: Les condicions d'edificació, serveis i accés de la masia o casa rural seran aquells determinats als articles 7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14 i 15 de la normativa d'aquest catàleg. Per a les condicions no establertes en aquest catàleg s'aplicaran aquelles definides en el POUM, per a la clau 1c (nucli antic obert) Elements especials a preservar i altres condicions específiques: Es preservarà la vegetació associada al Barranc d'inglada. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 24 de 64

25 CAL DISORO LOCALITZACIÓ Nucli o indret: Cabó Adreça postal: carrer B, n.6 Cabó (Lleida). Coordenades UTM: X: Y: Z: Referència cadastral: CG5757N Qualificació del sòl: no urbanitzable Protecció actual: Sòl d'alt valor natural i de connexió. Fig. 1: Ortofoto del conjunt. Fig. 2: Planta de delimitació de la masia o casa rural. Fig. 3: Paller. Fig.4: Vista general de la masia o casa rural. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 25 de 64

26 1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 1.1. Definició de la masia o casa rural, els seus annexes i l'entorn: Es considera masia o casa rural l'àmbit de l'edificació marcat en vermell a la fig. 2 d'aquesta fitxa, la resta d'edificacions es consideren annexes i l'entorn són aquells elements propis del paisatge de la masia o casa rural Descripció volumètrica i de l entorn paisatgístic: La masia o casa rural es troba adossada a un altra masia o casa rural, la de Cal Candio. La masia o casa rural la composen diversos volums adossats. El més significatiu és de tres plantes de mur de pedra i coberta de teula àrab; en procés de rehabilitació. Adossat a la masia o casa rural, a la banda nord-oest, trobem un cos de dues plantes també amb murs de pedra i teula àrab; i al nord-est un cobert de dues plantes d'obra de fàbrica, amb coberta de teula àrab. Tota la masia o casa rural té una superfície de 300 m 2 de superfície edificada en planta. Existeix també una ampliació adossada a la masia d'una planta, d'obra de fàbrica, amb coberta de fibrociment. L'accés a la masia o casa rural es produeix a través d'un badiu descobert i tancat amb murs de pedra. La part més antiga d'aquesta masia o casa rural data de la primera dècada del Ús actual i titularitat: Segona residència. Titularitat privada Estat de conservació de l immoble o conjunt, serveis i situació de risc: El volum principal de la masia o casa rural està en procés de rehabilitació i l'estat dels volums adossats és regular. Disposa dels serveis de subministrament elèctric, d'abastament d'aigua i sanejament autònom. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 26 de 64

27 1.5. Accessibilitat des dels camins públics: L'accés al conjunt s'efectua des d'un camí de grava en bon estat, que connecta amb la carretera d'organyà a Cabó. 2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: La preservació d'aquesta masia o casa rural és justificable per raons històriques (l'edifici original és anterior al 1910) paisatgístiques i socials, donat que forma un conjunt amb una altra masia o casa rural, la de Cal Candio; amb la que comparteix part de l'estructura. 3. DETERMINACIONS NORMATIVES: 3.1. Volumetria de la masia o casa rural: La volumetria de la masia o casa rural així com les seves característiques específiques i la seva relació amb l entorn, s han de mantenir en la reconstrucció o rehabilitació, segons allò establert a l'article 8 de la normativa del Usos admesos: Per a la masia o casa rural assenyalada en aquest catàleg s'admeten els usos establerts en l'article 5 de la normativa d'aquest catàleg. Els usos i les normes per a les edificacions annexes seran aquelles establertes en l'article 113 de les normes urbanístiques del POUM de Cabó, per a Construccions pròpies d una activitat rústica Condicions d edificació, serveis i accés: Les condicions d'edificació, serveis i accés de la masia o casa rural seran aquells determinats als articles 7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14 i 15 de la normativa d'aquest catàleg. Per a les condicions no establertes en aquest catàleg s'aplicaran aquelles definides en el POUM, per a la clau 1c (nucli antic obert). Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 27 de 64

28 3.4. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: En cas de rehabilitació es millorarà la integració de les ampliacions de l edifici original, adequant-les als materials i característiques de les edificacions tradicionals de l'alt Urgell. Si no es necessiten es podran enderrocar. Fig. 5: Ampliacions posteriors a integrar ( o enderrocar ) en cas de rehabilitació. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 28 de 64

29 CAL CANDIO LOCALITZACIÓ Nucli o indret: Cabó Adreça postal: Carrer B, n.6 Cabó (Lleida). Coordenades UTM: X: Y: Z: Referència cadastral: CG5757N Qualificació del sòl: no urbanitzable Protecció actual: Sòl d'alt valor natural i de connexió. Fig. 1: Ortofoto del conjunt. Fig. 2: Planta de delimitació de la masia o casa rural. Fig. 3: Façana al camí d'accés. Fig. 4: Façana posterior i annexos ramaders. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 29 de 64

30 1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 1.1. Definició de la masia o casa rural, els seus annexes i l'entorn: Es considera masia o casa rural l'àmbit de l'edificació marcat en vermell a la fig. 2 d'aquesta fitxa, la resta d'edificacions es consideren annexes i l'entorn són aquells elements propis del paisatge de la masia o casa rural Descripció volumètrica i de l entorn paisatgístic: La masia o casa rural es desenvolupa com la macla de tres volums de tres, dues i una planta, de mur de pedra, obra de fàbrica (sense revestir) i coberta de teula àrab. Aquestos volums tenen una superfície aproximada en planta de 170 m 2. La masia o casa rural es troba adossada a un altra masia o casa rural, la de Cal Disoro. Totes dues semblen pertànyer a la primera dècada del Al sud de la masia o casa rural existeix un magatzem annex i exent de dues plantes d'obra de fàbrica sense revestir i coberta inclinada a un aigua de teula àrab. Aquesta segona edificació compta amb una superfície aproximada de 60 m 2. Al sud-est de la masia o casa rural existeix una edificació més lleugera pel ramat d'estructura d'acer i coberta metàl lica Ús actual i titularitat: Segona residència i explotació ramadera. Titularitat privada Estat de conservació de l immoble o conjunt, serveis i situació de risc: Una part de la masia o casa rural es troba en rehabilitació i l'estat de l'altra és regular. Disposa dels serveis de subministrament elèctric, d'abastament d'aigua i de sanejament autònom. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 30 de 64

31 1.5. Accessibilitat des dels camins públics: L'accés al conjunt s'efectua des d'un camí de grava en bon estat, que connecta amb la carretera d'organyà a Cabó. 2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: La preservació d'aquesta masia o casa rural és justificable per raons històriques (l'edifici original és anterior al 1910), mediambientals, paisatgístiques i socials, donat que en l'actualitat alberga una explotació de boví. Aquesta activitat ramadera contribueix a l'equilibri territorial i econòmic de la zona, i és imprescindible per a assegurar la pervivència del paisatge rural associat a la mateixa. Un altra justificació es que forma un conjunt amb una altra masia o casa rural, la de Cal Disoro; amb la que comparteix part de l'estructura. 3. DETERMINACIONS NORMATIVES: 3.1. Volumetria de la masia o casa rural: La volumetria de la masia o casa rural així com les seves característiques específiques i la seva relació amb l entorn, s han de mantenir en la reconstrucció o rehabilitació, segons allò establert a l'article 8 de la normativa del Usos admesos: Per a la masia o casa rural assenyalada en aquest catàleg s'admeten els usos establerts en l'article 5 de la normativa d'aquest catàleg. Els usos i les normes per a les edificacions annexes seran aquelles establertes en l'article 113 de les normes urbanístiques del POUM de Cabó, per a Construccions pròpies d una activitat rústica.. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 31 de 64

32 3.3. Condicions d'edificació, serveis i accés: Les condicions d'edificació, serveis i accés de la masia o casa rural seran aquells determinats als articles 7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14 i 15 de la normativa d'aquest catàleg. Per a les condicions no establertes en aquest catàleg s'aplicaran aquelles definides en el POUM, per a la clau 1c (nucli antic obert) Elements especials a preservar i altres condicions específiques: En cas de rehabilitació es millorarà la integració de les ampliacions o reformes de l edifici original, adequant-les als materials i característiques de les edificacions tradicionals de l'alt Urgell. Fig. 5: Reforma de façana a integrar. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 32 de 64

33 CAL SERNI LOCALITZACIÓ Nucli o indret: Cabó Adreça postal: Carrer A, n.1 Cabó (Lleida). Coordenades UTM: X: Y: Z: Referència cadastral: CG5757N Qualificació del sòl: no urbanitzable Protecció actual: Sòl d'alt valor natural i de connexió. Fig. 1:Ortofoto del conjunt. Fig. 2: Planta de delimitació de la masia o casa rural. Fig. 3: Façana vista des de la carretera. Fig. 4: Annex de la instal lació ramadera. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 33 de 64

34 1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 1.1. Definició de la masia o casa rural, els seus annexes i l'entorn: Es considera masia o casa rural l'àmbit de l'edificació marcat en vermell a la fig. 2 d'aquesta fitxa, la resta d'edificacions es consideren annexes i l'entorn són aquells elements propis del paisatge de la masia o casa rural Descripció volumètrica i de l entorn paisatgístic: La masia o casa rural és un volum de tres plantes i coberta inclinada a dos aigües de teula àrab al que se li ha afegit un annex de dues plantes i terrassa (coberta plana). Les parts més antigues i originals de la masia o casa rural (les de major alçada) són de murs de pedra i estructura de coberta de fusta i els les ampliacions posteriors són mixtes d'obra de fàbrica, formigó armat i biguetes prefabricades. Totes es troben arrebossades en la seva pràctica totalitat i pintades parcialment amb un to rosat. La masia o casa rural, té una superfície en planta d'uns 200 m 2. Adossat a aquest edifici existeix una edificació amb més superfície en planta i una sola alçada. La superfície d'aquest és d'aproximadament 160 m 2 de superfície edificada en planta. Al sud de la masia o casa rural trobem una serie de coberts pel bestiar i magatzems fets amb blocs de formigó i cobertes de xapa metàl lica. El conjunt està envoltat pels camps de l'explotació ramadera Ús actual i titularitat: Habitatge permanent i explotació ramadera. Titularitat privada Estat de conservació de l immoble o conjunt, serveis i situació de risc: La masia o casa rural es troba en bon estat. Disposa dels serveis de subministrament elèctric, d'abastament d'aigua i de sanejament autònom. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 34 de 64

35 1.5. Accessibilitat des dels camins públics: L'accés al conjunt s'efectua des d'un camí de grava que connecta amb la carretera d'organyà a Cabó. 2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: La preservació d'aquesta masia o casa rural és justificable per raons mediambientals, paisatgístiques i socials, donat que en l'actualitat alberga una explotació de boví. Aquesta activitat ramadera contribueix a l'equilibri territorial i econòmic de la zona, i és imprescindible per a assegurar la pervivència del paisatge rural associat a la mateixa. 3. DETERMINACIONS NORMATIVES: 3.1. Volumetria de la masia o casa rural: La volumetria de la masia o casa rural i la seva relació amb l entorn, s han de mantenir en la reconstrucció o rehabilitació, segons allò establert a l'article 8 de la normativa del Usos admesos: Per a la masia o casa rural assenyalada en aquest catàleg s'admeten els usos establerts en l'article 5 de la normativa d'aquest catàleg. Els usos i les normes per a les edificacions annexes seran aquelles establertes en l'article 113 de les normes urbanístiques del POUM de Cabó, per a Construccions pròpies d una activitat rústica Condicions d edificació, serveis i accés: Les condicions d'edificació, serveis i accés de la masia o casa rural seran aquells determinats als articles 7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14 i 15 de la normativa d'aquest catàleg. Per a les condicions no establertes en aquest catàleg s'aplicaran aquelles definides en el POUM, per a la clau 1c (nucli antic obert). Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 35 de 64

36 3.4. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: En cas de rehabilitació es millorarà la integració de les ampliacions de l edifici original, adequant-les als materials i característiques de les edificacions tradicionals de l'alt Urgell. Si no es necessiten es podran enderrocar. Fig. 5: Ampliació a integrar ( o enderrocar) en cas de rehabilitació. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 36 de 64

37 CAL TROTA LOCALITZACIÓ Nucli o indret: Cabó Adreça postal: Carretera n Cabó (Lleida). Coordenades UTM: X: Y: Z: Referència cadastral: cg5757n Qualificació del sòl: no urbanitzable Protecció actual: Sòl d'alt valor natural i de connexió. Fig. 1: Ortofoto del conjunt. Fig.2: Planta de delimitació de la masia o casa rural. Fig. 3: Conjunt de la masia o casa rural i annexes. Fig. 4: Instal lacions ramaderes. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 37 de 64

38 1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 1.1. Definició de la masia o casa rural, els seus annexes i l'entorn: Es considera masia o casa rural l'àmbit de l'edificació marcat en vermell a la fig. 2 d'aquesta fitxa, la resta d'edificacions es consideren annexes i l'entorn són aquells elements propis del paisatge de la masia o casa rural Descripció volumètrica i de l entorn paisatgístic: El conjunt consta d'una serie d'edificacions adossades que donen façana totes elles a la carretera d'organyà a Cabó, amb una superfície edificada aproximada de 1200 m 2. La masia o casa rural la formen un habitatge amb tres plantes (des de la cota de la carretera), arrebossada amb morter de ciment i coberta de teula àrab, adossat a un altre cos d'una sola planta des de la cota de la carretera, també amb coberta de teula àrab. La superfície de la masia o casa rural en planta aproximada és de 200 m 2. A l'altre extrem de la masia o casa rural trobem un recinte d'una planta (des de la cota de la carretera), d'obra de fàbrica vista i coberta de teula àrab. Aquest volum annex i la masia o casa rural queden units per una sèrie d'edificacions de menor alçada de bloc de formigó i amb les cobertes inclinades parcialment de teula i parcialment de fibrociment. Al darrere d'aquestes trobem els coberts i el tancat pel boví que s'estenen cap a la dreta de l'edifici d'obra vista d'una planta. Aquestos han estat construïts amb bloc de formigó, estructura d'acer i coberta metàl lica. El conjunt està envoltat pels camps de l'explotació ramadera. Es troba a poca distància del riu Cabó i de zones arbrades amb vegetació de ribera Ús actual i titularitat: Habitatge permanent i explotació ramadera. Titularitat privada Estat de conservació de l immoble o conjunt, serveis i situació de risc: La masia o casa rural es troba en bon estat. Disposa dels serveis de subministrament elèctric, d'abastament d'aigua i de sanejament autònom. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 38 de 64

39 1.5. Accessibilitat des dels camins públics: El conjunt té accés directe des de la carretera d'organyà a Cabó. 2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: La preservació d'aquesta masia o casa rural és justificable per raons mediambientals, paisatgístiques i socials, donat que en l'actualitat alberga una explotació de boví. Aquesta activitat ramadera contribueix a l'equilibri territorial i econòmic de la zona, i és imprescindible per a assegurar la pervivència del paisatge rural associat a la mateixa. 3. DETERMINACIONS NORMATIVES: 3.1. Volumetria de la masia o casa rural: La volumetria de la masia o casa rural i la seva relació amb l entorn, s han de mantenir en la reconstrucció o rehabilitació, segons allò establert a l'article 8 de la normativa del Usos admesos: Per a la masia o casa rural assenyalada en aquest catàleg s'admeten els usos establerts en l'article 5 de la normativa d'aquest catàleg. Els usos i les normes per a les edificacions annexes seran aquelles establertes en l'article 113 de les normes urbanístiques del POUM de Cabó, per a Construccions pròpies d una activitat rústica Condicions d edificació, serveis i accés: Les condicions d'edificació, serveis i accés de la masia o casa rural seran aquells determinats als articles 7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14 i 15 de la normativa d'aquest catàleg. Per a les condicions no establertes en aquest catàleg s'aplicaran aquelles definides en el POUM, per a la clau 1c (nucli antic obert). Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 39 de 64

40 3.4. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: Es farà especial atenció a la preservació de la vegetació de ribera propera a l'explotació i a l'ecosistema associat al riu. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 40 de 64

41 CAL MIQUEL LOCALITZACIÓ Nucli o indret: Cabó Adreça postal: Ds Afores Cabó ( Lleida). Coordenades UTM: X: Y: Z: Referència cadastral: CG57H Qualificació del sòl: no urbanitzable Protecció actual: Sòl d'alt valor natural i de connexió. Fig. 1: Ortofoto del conjunt. Fig. 2: Planta de delimitació de la masia o casa rural. Fig. 3: Vista general de la masia o casa rural. Fig. 4: Vista de l'antic paller. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 41 de 64

42 1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 1.1. Definició de la masia o casa rural, els seus annexes i l'entorn: Es considera masia o casa rural l'àmbit de l'edificació marcat en vermell a la fig. 2 d'aquesta fitxa, la resta d'edificacions es consideren annexes i l'entorn són aquells elements propis del paisatge de la masia o casa rural Descripció volumètrica i de l entorn paisatgístic: La masia o casa rural compta amb diversos cossos adossats d'una, dues i tres plantes, de mur de pedra, obra de fàbrica revestida amb pedra i coberta de teula àrab, així com un badiu tancat amb murs de pedra. Aquest conjunt té una superfície edificada aproximada total de 300 m 2. Les parts més antigues de la masia o casa rural són anteriors al 1900 i posteriorment s'hi han efectuat diverses ampliacions. Al nord de la masia o casa rural s'hi troben adossades les instal lacions de l'explotació ramadera. Estan construïdes amb bloc de formigó, estructura de perfileria d'acer i biguetes prefabricades i cobertes lleugeres de xapa i policarbonat. A l'oest i una mica separat del conjunt hi ha un magatzem prefabricat d'estructura d'acer i xapa. El conjunt està envoltat pels camps de l'explotació ramadera. Es troba a poca distància del riu Cabó i de zones arbrades amb vegetació de ribera Ús actual i titularitat: Habitatge permanent i explotació ramadera. Titularitat privada Estat de conservació de l immoble o conjunt, serveis i situació de risc: El conjunt ha estat rehabilitat integralment. Disposa dels serveis de subministrament elèctric, d'abastament d'aigua i de sanejament autònom. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 42 de 64

43 1.5. Accessibilitat des dels camins públics: L'accés al conjunt s'efectua des d'un camí de grava en bon estat, que connecta amb la carretera d'organyà a Cabó. 2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: La preservació d'aquesta masia o casa rural és justificable per raons històriques (l'edifici original és anterior al 1900), mediambientals, paisatgístiques i socials, donat que en l'actualitat alberga una explotació de boví. Aquesta activitat ramadera contribueix a l'equilibri territorial i econòmic de la zona, i és imprescindible per a assegurar la pervivència del paisatge rural associat a la mateixa. 3. DETERMINACIONS NORMATIVES: 3.1. Volumetria de la masia o casa rural: La volumetria de la masia o casa rural així com les seves característiques específiques i la seva relació amb l entorn, s han de mantenir en la reconstrucció o rehabilitació, segons allò establert a l'article 8 de la normativa del Usos admesos: Per a la masia o casa rural assenyalada en aquest catàleg s'admeten els usos establerts en l'article 5 de la normativa d'aquest catàleg. Els usos i les normes per a les edificacions annexes seran aquelles establertes en l'article 113 de les normes urbanístiques del POUM de Cabó, per a Construccions pròpies d una activitat rústica Condicions d edificació, serveis i accés: Les condicions d'edificació, serveis i accés de la masia o casa rural seran aquells determinats als articles 7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14 i 15 de la normativa d'aquest catàleg. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 43 de 64

44 Per a les condicions no establertes en aquest catàleg s'aplicaran aquelles definides en el POUM, per a la clau 1c (nucli antic obert) Elements especials a preservar i altres condicions específiques: Es farà especial atenció a la preservació de la vegetació de ribera propera a l'explotació i a l'ecosistema associat al riu. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 44 de 64

45 BOIXADERA LOCALITZACIÓ Nucli o indret: El Vilar de Cabó Adreça postal: Ds Afores Cabó (Lleida). Coordenades UTM: X: Y: Z: Referència cadastral: CG57H CG57H CG57H Qualificació del sòl: no urbanitzable Fig. 1: Ortofoto del conjunt. Protecció actual: Sòl d'alt valor natural i de connexió. Fig. 2: Planta de delimitació de la masia o casa rural. Fig. 3: Façana nord de la masia o casa rural. Fig. 4: Façana oest de la masia o casa rural. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 45 de 64

46 1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 1.1. Definició de la masia o casa rural, els seus annexes i l'entorn: Es considera masia o casa rural l'àmbit de l'edificació marcat en vermell a la fig. 2 d'aquesta fitxa, la resta d'edificacions es consideren annexes i l'entorn són aquells elements propis del paisatge de la masia o casa rural Descripció volumètrica i de l entorn paisatgístic: La masia o casa rural es composa de diversos cossos adossats. El primer, té dues plantes i sota coberta, amb una planta semisoterrani de basament i un porxo d'accés. Esta construït amb mur de pedra i coberta de teula àrab. Adjacent a aquest volum i a unit través d'un cos més baix d'una planta hi han diversos coberts d'una i dues plantes fets amb murs de pedra, obra de fàbrica i cobertes de teula àrab. Tot el conjunt de la masia o casa rural té una superfície edificada en planta aproximada de 350 m 2. Se'n desconeix l'antiguitat, i tot i que al registre de cadastre apareix inscrita com del 1940, probablement sigui anterior a aquesta data. El conjunt està envoltat pels camps de l'explotació agrícola. Es troba a poca distància del riu Cabó i de zones arbrades amb vegetació de ribera Ús actual i titularitat: Segona residència i explotació agrícola. Titularitat privada Estat de conservació de l immoble o conjunt, serveis i situació de risc: El volum principal de la masia o casa rural ha estat rehabilitat. Disposa dels serveis de subministrament elèctric, d'abastament d'aigua i sanejament autònom Accessibilitat des dels camins públics: L'accés al conjunt s'efectua des d'un camí de grava en bon estat, que connecta amb la carretera d'organyà a Cabó. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 46 de 64

47 2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: La preservació d'aquesta masia o casa rural és justificable per raons històriques (l'edifici original és anterior al 1940 i es coneix un assentament al segle X amb el mateix nom), mediambientals, paisatgístiques i socials, donat que en l'actualitat alberga una explotació agrària. Aquesta activitat agrícola contribueix a l'equilibri territorial i econòmic de la zona, i és imprescindible per a assegurar la pervivència del paisatge rural associat a la mateixa. 3. DETERMINACIONS NORMATIVES: 3.1. Volumetria de la masia o casa rural: La volumetria de la masia o casa rural així com les seves característiques específiques i la seva relació amb l entorn, s han de mantenir en la reconstrucció o rehabilitació, segons allò establert a l'article 8 de la normativa del Usos admesos: Per a la masia o casa rural assenyalada en aquest catàleg s'admeten els usos establerts en l'article 5 de la normativa d'aquest catàleg. Els usos i les normes per a les edificacions annexes seran aquelles establertes en l'article 113 de les normes urbanístiques del POUM de Cabó, per a Construccions pròpies d una activitat rústica Condicions d edificació, serveis i accés: Les condicions d'edificació, serveis i accés de la masia o casa rural seran aquells determinats als articles 7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14 i 15 de la normativa d'aquest catàleg. Per a les condicions no establertes en aquest catàleg s'aplicaran aquelles definides en el POUM, per a la clau 1c (nucli antic obert). Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 47 de 64

48 3.4. Elements especials a preservar i altres condicions específiques: En cas de rehabilitació es millorarà la integració de les ampliacions de l edifici original, adequant-les als materials i característiques de les edificacions tradicionals de l'alt Urgell. Si no es necessiten es podran enderrocar. Es farà especial atenció a la preservació de la vegetació de ribera propera a l'explotació i a l'ecosistema associat al riu. Fig. 5. Ampliació a integrar (o enderrocar) en cas de rehabilitació. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 48 de 64

49 LA BORDA LOCALITZACIÓ Nucli o indret: El Vilar de Cabó Adreça postal: Afores 47, El Vilar de Cabó ( Lleida). Coordenades UTM: X: Y: Z: Referència cadastral: CG57H CG57H Qualificació del sòl: no urbanitzable Protecció actual: Sòl d'alt valor natural i de connexió. Fig. 1: Ortofoto del conjunt. Fig. 2: Planta de delimitació de la masia o casa rural. Fig. 3: Façana sud de la masia o casa rural. Fig. 4: Façana nord de la masia o casa rural i badiu. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 49 de 64

50 1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 1.1. Definició de la masia o casa rural, els seus annexes i l'entorn: Es considera masia o casa rural l'àmbit de l'edificació marcat en vermell a la fig. 2 d'aquesta fitxa, la resta d'edificacions es consideren annexes i l'entorn són aquells elements propis del paisatge de la masia o casa rural Descripció volumètrica i de l entorn paisatgístic: La masia o casa rural compta amb diversos cossos adossats d'una, dues i tres plantes. Aquestos estan construïts amb mur de pedra, obra de fàbrica revestida amb pedra i coberta de teula àrab i estructura de fusta. Compta també amb un badiu descobert i tancat amb murs de pedra, a la banda nord-est de l'edificació. La masia o casa rural té una superfície en planta edificada aproximada de 350 m 2. Les parts més antigues són anteriors al 1900, segons cadastre del Al davant de la masia o casa rural, situat més al sud; trobem un paller i un parell de coberts adossats als seus laterals. Tots tres són d'estructura d'obra de fàbrica, fusta i coberta de teula àrab el paller i de fibrociment els dos coberts laterals. El conjunt està envoltat per alguns arbres fruiters, per camps de conreu i per zones d'arbrat Ús actual i titularitat: Segona residència i explotació agrària. Titularitat privada Estat de conservació de l immoble o conjunt, serveis i situació de risc: La masia o casa rural ha estat parcialment rehabilitada. Disposa dels serveis de subministrament elèctric, d'abastament d'aigua i sanejament autònom. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 50 de 64

51 1.5. Accessibilitat des dels camins públics: L'accés al conjunt s'efectua des d'un camí de grava en bon estat, que connecta amb la carretera d'organyà a Cabó. 2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: La preservació d'aquesta masia o casa rural és justificable per raons històriques (l'edifici original és anterior al 1900), mediambientals, paisatgístiques i socials, donat que en l'actualitat alberga una explotació agrària. Aquesta activitat agrícola contribueix a l'equilibri territorial i econòmic de la zona, i és imprescindible per a assegurar la pervivència del paisatge rural associat a la mateixa. 3. DETERMINACIONS NORMATIVES: 3.1. Volumetria de la masia o casa rural: La volumetria de la masia o casa rural així com les seves característiques específiques i la seva relació amb l entorn, s han de mantenir en la reconstrucció o rehabilitació, segons allò establert a l'article 8 de la normativa del Usos admesos: Per a la masia o casa rural assenyalada en aquest catàleg s'admeten els usos establerts en l'article 5 de la normativa d'aquest d'aquest catàleg. Els usos i les normes per a les edificacions annexes seran aquelles establertes en l'article 113 de les normes urbanístiques del POUM de Cabó, per a Construccions pròpies d una activitat rústica Condicions d edificació, serveis i accés: Les condicions d'edificació, serveis i accés de la masia o casa rural seran aquells determinats als articles 7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14 i 15 de la normativa d'aquest catàleg. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 51 de 64

52 Per a les condicions no establertes en aquest catàleg s'aplicaran aquelles definides en el POUM, per a la clau 1c (nucli antic obert) Elements especials a preservar i altres condicions específiques: Es preservaran les zones d'arbrat properes. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 52 de 64

53 CAL CASANOVA LOCALITZACIÓ Nucli o indret: El Vilar de Cabó Adreça postal: Ds Afores Cabó (Lleida). Coordenades UTM: X: Y: Z: Referència cadastral: CG57F CG57F Qualificació del sòl: no urbanitzable Protecció actual: Sòl d'alt valor natural i de connexió. Fig. 1: Ortofoto del conjunt. Fig. 2: Planta de delimitació de la masia o casa rural. Fig. 3: Vista del badiu Fig. 4: Vista general de la masia o casa rural. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 53 de 64

54 1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 1.1. Definició de la masia o casa rural, els seus annexes i l'entorn: Es considera masia o casa rural l'àmbit de l'edificació marcat en vermell a la fig. 2 d'aquesta fitxa, la resta d'edificacions es consideren annexes i l'entorn són aquells elements propis del paisatge de la masia o casa rural Descripció volumètrica i de l entorn paisatgístic: La masia o casa rural compta amb una edificació principal composta per dos volums perpendiculars de dues plantes d'alçada, de mur de pedra, i coberta de teula àrab, amb un badiu al sud-est, tancat amb murs de pedra. La superfície en planta aproximada del volum edificat de la masia o casa rural és de 300 m 2. La part més antiga d'aquest volum data aproximadament del Al sud-est de la masia o casa rural existeix un cobert d'obra de fàbrica amb coberta inclinada a un aigua de teula àrab. El conjunt està envoltat per camps de l'explotació agrícola Existeixen grups arbrats associats a torrenteres properes al conjunt Ús actual i titularitat: Segona residència i explotació agrària. Titularitat privada Estat de conservació de l immoble o conjunt, serveis i situació de risc: L'estat de la masia o casa rural és regular, aconsellant-ne la rehabilitació. Disposa dels serveis de subministrament elèctric, d'abastament d'aigua i sanejament autònom. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 54 de 64

55 1.5. Accessibilitat des dels camins públics: L'accés al conjunt pot efectuar-se des de dos camins de grava que connecta amb la carretera d'organyà a Cabó. L'un es troba en bon estat i l'altre està força erosionat ja que alhora, és una torrentera. 2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: La preservació d'aquesta masia o casa rural és justificable per raons històriques (l'edifici original és anterior al 1900), mediambientals, paisatgístiques i socials, donat que en l'actualitat alberga una explotació agrària. Aquesta activitat agrícola contribueix a l'equilibri territorial i econòmic de la zona, i és imprescindible per a assegurar la pervivència del paisatge rural associat a la mateixa. 3. DETERMINACIONS NORMATIVES: 3.1. Volumetria de la masia o casa rural: La volumetria de la masia o casa rural així com les seves característiques específiques i la seva relació amb l entorn, s han de mantenir en la reconstrucció o rehabilitació, segona allò establert a l'article 8 de de la normativa del Catàleg de masies i cases rurals Usos admesos: Per a la masia o casa rural assenyalada en aquest catàleg s'admeten els usos establerts en l'article 5 de la normativa d'aquest catàleg. Els usos i les normes per a les edificacions annexes seran aquelles establertes en l'article 113 de les normes urbanístiques del POUM de Cabó, per a Construccions pròpies d una activitat rústica. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 55 de 64

56 3.3. Condicions d edificació, serveis i accés: Les condicions d'edificació, serveis i accés de la masia o casa rural seran aquells determinats als articles 7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14 i 15 de la normativa d'aquest catàleg. Per a les condicions no establertes en aquest catàleg s'aplicaran aquelles definides en el POUM, per a la clau 1c (nucli antic obert) Elements especials a preservar i altres condicions específiques: Es farà especial atenció a la preservació de la vegetació vinculada als torrents, propera al conjunt. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 56 de 64

57 L'OLIVA LOCALITZACIÓ Nucli o indret: El Vilar de Cabó Adreça postal: Ds Afores Cabó (Lleida). Coordenades UTM: X: Y: Z: Referència cadastral: CG57F CG57F CG57F CG57F Qualificació del sòl: no urbanitzable. Fig. 1: Ortofoto del conjunt. Protecció actual: Sòl d'alt valor natural i de connexió. Fig. 2: Planta de delimitació de la masia o casa rural. Fig. 3: Masia o casa rural. Volum d'ús habitatge. Fig. 3: Masia o casa rural. Volum d'ús ramader. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 57 de 64

58 1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 1.1. Definició de la masia o casa rural, els seus annexes i l'entorn: Es considera masia o casa rural l'àmbit de l'edificació marcat en vermell a la fig. 2 d'aquesta fitxa, la resta d'edificacions es consideren annexes i l'entorn són aquells elements propis del paisatge de la masia o casa rural Descripció volumètrica i de l entorn paisatgístic: La masia o casa rural, en aquest cas la formen un conjunt d'edificacions segregades, de molta antiguitat. Formen part de la mateixa, una edificació de quatre plantes des de la seva cota més baixa, de mur de pedra i coberta de teula àrab, que forma una L al voltant d'un petit badiu descobert i tancat amb murs de pedra. En un extrem de la masia o casa rural podem veure una remunta d'una planta d'obra de fàbrica, biguetes prefabricades i coberta metàl lica. La part més antiga d'aquesta edificació data del 1890 i posteriorment s'hi han efectuat diverses ampliacions. Al nord-oest d'aquesta edificació apareixen altres edificacions pertanyents a la masia original i vinculades a l'explotació ramadera. La més propera és un cobert d'una planta de murs de pedra i coberta de fusta amb teula àrab i una annexió de bloc de formigó, biguetes prefabricades i coberta de fibrociment. La següent està formada per dos cossos que formen una L al voltant d'un tancat de murs de pedra. El més antic és de pedra i coberta de fusta i teula àrab, i el més nou d'obra de fàbrica, parcialment revestida de pedra, de biguetes prefabricades i coberta de fibrociment. Aquestos annexos de construcció recent s'exclouen del conjunt de la masia o casa rural, que assoleix amb els tres edificis considerats una superfície en planta de 800m 2. Per últim, i exclòs del que seria el conjunt de la masia o casa rural; a l'entrada de la finca apareix una estructura nova, de formigó prefabricat i coberta metàl lica. El conjunt està envoltat pels camps de l'explotació ramadera i zones d'arbrat Ús actual i titularitat: Habitatge permanent i explotació ramadera. Titularitat privada. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 58 de 64

59 1.4. Estat de conservació de l immoble o conjunt, serveis i situació de risc: El volum de la masia o casa rural de quatre plantes ha estat rehabilitat i els volums que tenen un ús ramader es troben en un estat regular. Disposa dels serveis de subministrament elèctric, d'abastament d'aigua i de sanejament autònom Accessibilitat des dels camins públics: L'accés al conjunt s'efectua des d'un camí de grava en bon estat, que connecta amb la carretera d'organyà a Cabó. 2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: La preservació d'aquesta masia o casa rural és justificable per raons històriques (l'edifici original és anterior al 1900 i es coneix un assentament al segle XV amb el mateix nom), mediambientals, paisatgístiques i socials, donat que en l'actualitat alberga una explotació de boví. Aquesta activitat ramadera contribueix a l'equilibri territorial i econòmic de la zona, i és imprescindible per a assegurar la pervivència del paisatge rural associat a la mateixa. 3. DETERMINACIONS NORMATIVES: 3.1. Volumetria de la masia o casa rural: La volumetria de la masia o casa rural així com les seves característiques específiques i la seva relació amb l entorn, s han de mantenir en la reconstrucció o rehabilitació, segona allò establert a l'article 8 de la normativa del Usos admesos: Per a la masia o casa rural assenyalada en aquest catàleg s'admeten els usos establerts en l'article 5 de la normativa d'aquest catàleg. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 59 de 64

60 Els usos i les normes per a les edificacions annexes seran aquelles establertes en l'article 113 de les normes urbanístiques del POUM de Cabó, per a Construccions pròpies d una activitat rústica Condicions d edificació, serveis i accés: Les condicions d'edificació, serveis i accés de la masia o casa rural seran aquells determinats als articles 7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14 i 15 de la normativa d'aquest catàleg. Per a les condicions no establertes en aquest catàleg s'aplicaran aquelles definides en el POUM, per a la clau 1c (nucli antic obert) Elements especials a preservar i altres condicions específiques: En cas de rehabilitació es millorarà la integració de les ampliacions de l edifici original, adequant-les als materials i característiques de les edificacions tradicionals de l'alt Urgell. Si no es necessiten es podran enderrocar. Fig. 5: Remunta sobre l'edificació original a integrar (o enderrocar) en cas de rehabilitació. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 60 de 64

61 L'ATMELLA LOCALITZACIÓ Nucli o indret: El Pujal Adreça postal: Ds Afores Cabó (Lleida). Coordenades UTM: X: Y: Z: Referència cadastral: CG57F Qualificació del sòl: no urbanitzable. Protecció actual: Sòl d'alt valor natural i de connexió. Fig. 1: Ortofoto del conjunt. Fig. 2: Planta de delimitació de la masia o casa rural. Fig. 3: Vista de la façana oest Fig. 4: Vista de la façana sud de la masia o casa rural. Equip redactor : UTE Ferrer & Montoro pag. 61 de 64

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació ID 23.a (antiga60) Nom: Mas d en Gonç Municipi:Monferrer i Castellbó Nucli o indret: Castellbó Adreça postal: 25712 UTM X:_0363923

Más detalles

Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella. Tapioles - M18

Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella. Tapioles - M18 Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella Tapioles - M18 Ajuntament de Bassella Aprovació inicial Juliol de 2014 ÍNDEX GENERAL 1- Memòria

Más detalles

BONES I MALES PRÀCTIQUES EN LA REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS RURALS A LES TERRES DE L EBRE. 06/11/2014 Elena Curto i Susanna Margalef CTUTE STUTE

BONES I MALES PRÀCTIQUES EN LA REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS RURALS A LES TERRES DE L EBRE. 06/11/2014 Elena Curto i Susanna Margalef CTUTE STUTE BONES I MALES PRÀCTIQUES EN LA REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS RURALS A LES TERRES DE L EBRE 06/11/2014 Elena Curto i Susanna Margalef 00_normativa TEXT REFÓS DE LA LLEI D URBANISME Article 47.3 en sòl

Más detalles

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories.

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories. SECCIÓ CINQUENA. ZONA DE CIUTAT JARDÍ (8) Art. 143. Definició Correspon a àrees de sòl urbà destinades a usos residencials, que estan consolidades amb el tipus d'ordenació d'edificació aïllada, o bé amb

Más detalles

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori EL POUM -instrument d ordenació integral del municipi -planificació del desenvolupament del territori -definició i ordenació de diferents aspectes de la ciutat (carrers, edificis, parcs i equipaments)

Más detalles

GUIA TÈCNICA (Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)

GUIA TÈCNICA (Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis) 1. OBJECTE Establir els criteris a tenir en compte en la justificació del compliment de la normativa relativa a resistència al foc de l estructura i evacuació dels ocupants. 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ Intervencions

Más detalles

IDENTIFICACIÓ AL PLÀNOL D ORDENACIÓ: LOCALITZACIÓ

IDENTIFICACIÓ AL PLÀNOL D ORDENACIÓ: LOCALITZACIÓ Can Romaní (Turisme rural) AE-01 LA SERRA. Boadella i Les Escaules (GIRONA) 2 185 CADASTRE: 17032A00200185 SUPERFICIE FINCA: 8.882,00m² SUPERFICIE CONST: 821,00m² UTM: X: 487221 Y: 4687766 1 Edificació

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ VILANOVA I LA GELTRÚ EMPLAÇAMENT PARCEL LA DADES DEL CADASTRE Dades del

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 19/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 19/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Mas les Maioles Mas les Malloles 001006500DG35D0001XP UTM : X: 439222 Y:4654104 SITUACIÓ : Situada arran del camí d Espadamala i de la Riera, al sud

Más detalles

Objecte Regulació de les segregacions de finques rústiques i la divisió horitzontal de les masies i cases rurals.

Objecte Regulació de les segregacions de finques rústiques i la divisió horitzontal de les masies i cases rurals. CU: 11 Expedient:2015 / 058054 / L La Comissió Territorial d'urbanisme de Lleida, en la sessió de 3 de desembre de 2015, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l aprovació de l acta, l acord

Más detalles

I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96).

I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). M E M Ò R I A I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1. ANTECEDENTS. I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). El Pla General d Ordenació de Mataró 1996 (d ara endavant PGOM 96),

Más detalles

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D AIGUAFREDA

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D AIGUAFREDA AJUNTAMENT D AIGUAFREDA PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D AIGUAFREDA APROVACIÓ INICIAL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS JUNY 2010 Pla d Ordenació Urbanística Municipal d Aiguafreda - Aprovació inicial

Más detalles

MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT

MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT Ajuntament de Mataró R E S U M gener 2013 Modificació puntual del Pla General d ordenació: Ampliació del centre educatiu situat al c. DAMIÀ CAMPENY cantonada c. SANT AGUSTÍ 1. OBJECTE I FINALITAT. Ampliar

Más detalles

ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS

ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS Isabel Miquel Macià ECAE 23 de novembre de 2010 ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL AGROTURISME: titular amb rendes agràries ALLOTJAMENT RURAL:

Más detalles

CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2

CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2 CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2 Ubicació: Montjuic Data d entrega: Juliol 2011 Import execució: 95.059,55 REHABILITACIÓ

Más detalles

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PRATS DE LLUÇANÈS CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DOCUMENT D APROVACIÓ INICIAL Ajuntament de Prats de Lluçanès CSA carracedo sotoca arquitectura SLP Desembre 2010

Más detalles

Residus de la producció d oli

Residus de la producció d oli Residus de la producció d oli 14 d abril 2.010 Glòria Batlló- D. Gestió Matèria Orgànica Tel. 93.567.33.00- gbatllo@gencat.cat INDEX Productor de residus Residus específics del sector Valorització agrícola

Más detalles

1. L'ARQUITECTURA RACIONALISTA

1. L'ARQUITECTURA RACIONALISTA L ARQUITECTURA RACIONALISTA A GIRONA. 1 1. L'ARQUITECTURA RACIONALISTA Cap als anys 30 es produeix una ruptura amb les tendències arquitectòniques del moment. La nova arquitectura s'acosta a la proporcionalitat

Más detalles

La normativa i la regulació dels abocaments. Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres

La normativa i la regulació dels abocaments. Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres La normativa i la regulació dels abocaments Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres Departament d Autoritzacions d Abocaments Dimecres, 14 d abril de 2010 1 Què és un abocament

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS PROMOTOR ARQUITECTE REDACTOR AJUNTAMENT DE PONTÓS JOSEP SALLO COLLELL DATA: ABRIL 2013 1 1.- MEMÒRIA

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 4/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 4/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Mas can Dagès Serramala; Galliners (F. Solà l atribueix al Vilar de Dalt, molt pròxim). 08285A002000460000FF UTM : X: 439643 Y:4654512 SITUACIÓ : DATA

Más detalles

Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables

Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables Balanç a desembre 2016 (tancament) Ministeri de Medi

Más detalles

Document 1 Memòria. - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística. Dcoument 2 Fitxes del catàleg

Document 1 Memòria. - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística. Dcoument 2 Fitxes del catàleg Index Document 1 Memòria - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística Dcoument 2 Fitxes del catàleg - Fitxes quadrant número 1 - Fitxes quadrant número 2 - Fitxes quadrant

Más detalles

Document 1 Memòria. - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística. Dcoument 2 Fitxes del catàleg

Document 1 Memòria. - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística. Dcoument 2 Fitxes del catàleg Index Document 1 Memòria - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística Dcoument 2 Fitxes del catàleg - Fitxes quadrant número 1 - Fitxes quadrant número 2 - Fitxes quadrant

Más detalles

NORMATIVA URBANISTICA DE REFERENCIA

NORMATIVA URBANISTICA DE REFERENCIA CONDICIONS TÈCNIQUES I D EMPLAÇAMENT PER LA IMPLANTACIÓ EN UN EDIFICI EXISTENT D UN ESTABLIMENT D ÚS RESIDENCIAL PUBLIC (PENSIÓ) AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA. Definició ús residencial públic: Edifici

Más detalles

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: pàg 2/6 Índex CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI... 3 1. OBJECTE... 3 2. ÀMBIT SUBJECTIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI...

Más detalles

Nou marc d ordenació turística de Catalunya. Barcelona, 14 de juliol de 2015

Nou marc d ordenació turística de Catalunya. Barcelona, 14 de juliol de 2015 Nou marc d ordenació turística de Catalunya Barcelona, 14 de juliol de 2015 Antecedents En el marc del que ens indica el Pla Estratègic de Turisme 2013-2016 i segons la Llei de simplificació administrativa,

Más detalles

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE BÉNS I PAISATGES EA-E E 012. Situació urbanística de la localització. SU 4b Ciutat jardí. PU-A: edifici d'interès

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE BÉNS I PAISATGES EA-E E 012. Situació urbanística de la localització. SU 4b Ciutat jardí. PU-A: edifici d'interès Ca l'angeleta Neula - Can Barrau - Can Nasi 358 60 10 Carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, s/n X 458997 Y 4603522 de casa rural dels segles XVII-XVIII (conserva les obertures de reduït tamany, l'absència

Más detalles

El Banc de Llavors de la Garrotxa

El Banc de Llavors de la Garrotxa El Banc de Llavors de la Garrotxa Centre de recuperació i conservació de varietats tradicionals Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) Març de 2010 Antecedents del banc de llavors

Más detalles

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d Inca

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d Inca Identificació de l element Denominació: CAN PA CALENT Clau: 21/16 Codi: INC- A011 Grau de protecció: A1 (BIC) Tipologia: talaiot quadrat Ús actual: en desús Autoria: - Estil o corrent: - Identificació

Más detalles

Equip redactor: URBANISME INTEGRAL I MEDIAMBIENT,S.L.P.

Equip redactor: URBANISME INTEGRAL I MEDIAMBIENT,S.L.P. AJUNTA AMENT D AIGU UAFREDA PLA D D ORDENAC CIÓ URBAN NÍSTICA MUNICIPAL M D AIGUA FREDA APROV VACIÓ INIC CIAL 2ª CAT TÀLEG DE MASIES M I CASES C RUR RALS J JUNY 2.012 2 Equip redactor: URBANISME INTEGRAL

Más detalles

EDICTE de 7 d'abril de 2017, sobre acords de la Comissió Territorial d'urbanisme de Girona referents al municipi de Sant Feliu de Buixalleu.

EDICTE de 7 d'abril de 2017, sobre acords de la Comissió Territorial d'urbanisme de Girona referents al municipi de Sant Feliu de Buixalleu. 1/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EDICTE de 7 d'abril de 2017, sobre acords de la Comissió Territorial d'urbanisme de Girona referents

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL Article 1 Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les bases del règim

Más detalles

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012 Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris 1 d agost de 2012 Article 2: Definicions 1/2 Al efectes d aquest decret s enten per: Venda proximitat: venda de productes agroalimentaris

Más detalles

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics)

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) Índex Registre d un nou alumne Introducció de les dades prèvies Introducció de les dades del Registre:

Más detalles

5. Gualba 2016 / / B 20/05/2016 Pla especial urbanístic d'ampliació de l'hotel Masferrer

5. Gualba 2016 / / B 20/05/2016 Pla especial urbanístic d'ampliació de l'hotel Masferrer COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA Ordre del dia de la sessió del 24 de maig de 2016 Número: 3/2016 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si escau. POUM S 2. Castellar del Vallès 2013

Más detalles

PAC Aspectes pràctics

PAC Aspectes pràctics PAC 2015 2020. Aspectes pràctics Aspectes a considerar 2014, alertes INGRESSOS AGRARIS, atenció: Persones beneficiaries de la PAC jubilades, sense ingressos agraris... Empreses excloses del cobrament:

Más detalles

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT PLA DE MILLORA URBANA PMU 13 : Carrer Barcelona Novembre 2010, Aprovació inicial Girona EQUIP REDACTOR: TALLER D ARQUITECTURA I TERRITORI José González Baschwitz, arquitecte

Más detalles

PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA

PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA M ASSUMPCIÓ PUIG I HORS---JOSEP SANLLEHI I PIJOAN. arquitectes.c/ Nou nª 8 2º 3ª.17001.GIRONA.tfn. 972.20.39.39 PLA DE MILLORA

Más detalles

II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE. EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s)

II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE. EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s) II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s) Cosmocaixa, Barcelona, 22 i 23 de març de 2017 EL MUNICIPI DEL

Más detalles

EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ VIÀRIA EDUCACIÓ VIÀRIA A 4t CURS D EDUCACIÓ PRIMÀRIA INFORMACIÓ PER AL MESTRE El concepte d educació viària va molt més enllà de saber conduir un vehicle a partir dels catorze o dels divuit anys.

Más detalles

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo)

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Districte de Sant Martí Juliol de 2013 BIM/SA Barcelona d Infraestructures Municipals La

Más detalles

EXPEDIENT D UNA ACTIVITAT INNÒCUA

EXPEDIENT D UNA ACTIVITAT INNÒCUA EXPEDIENT D UNA ACTIVITAT INNÒCUA Promotor: xxxx Adreça: Població: Data: xxxx xxxx xxxx MEMÒRIA DESCRIPTIVA. La present documentació té per finalitat definir les característiques de l activitat de botiga

Más detalles

Pla Especial de Masies i cases rurals PEM

Pla Especial de Masies i cases rurals PEM CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI D'ALÀS I CERC Pla Especial de Masies i cases rurals PEM AJUNTAMENT D'ALÀS I CERC APROVACIÓ PROVISIONAL DATA:... TÈCNIC REDACTOR: C.Terrier

Más detalles

EXEMPLE: HABITATGE DE FUSTA INFORME TÈCNIC I INFORME DE VALORACIÓ

EXEMPLE: HABITATGE DE FUSTA INFORME TÈCNIC I INFORME DE VALORACIÓ EXEMPLE: HABITATGE DE FUSTA INFORME TÈCNIC I INFORME DE VALORACIÓ Expedient: Terme municipal: A Comarca: Adreça o paratge: polígon A, parcel la X Assumpte: instal lació d'una caseta de fusta tipus bungalow

Más detalles

VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73. VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi

VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73. VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73 VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 1 Fitxa del cadastre

Más detalles

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES.

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 1 Vista aèria de la parcel

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON

MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON Ampliació de l àmbit dels terrenys destinats pel Pla General a Equipaments i Càmpings, a la zona de Creixenturri. ÍNDEX MEMÒRIA 1.

Más detalles

Text refós. Santa Maria de Palautordera Setembre 2.010

Text refós. Santa Maria de Palautordera Setembre 2.010 Pla especial urbanístic d identificació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció i rehabilitació Inventari d edificacions en sòl no urbanitzable Text refós Santa Maria

Más detalles

ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS

ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS OBJECTIU ESTUDI PREVI DE NOVA L ESTUDI ESTACIÓ PREVI REUS BELLISSENS EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT HA REDACTAT UN ESTUDI

Más detalles

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS SUSCEPTIBLES DE RECUPERACIÓ O PRESERVACIÓ RAJADELL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS SUSCEPTIBLES DE RECUPERACIÓ O PRESERVACIÓ RAJADELL NOM: La Noguera ID: 51 1 DADES DE LA MASIA O CASA RURAL nucli o indret_ adreça postal_ Utm (x,y)_ dades cadastrals_ qualificació del sòl_ protecció actual_ Monistrolet Afores 397531, 4620209 7500903 A

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Revisió 3 Data d aprovació 23.12.2009 Edició Desembre

Más detalles

CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT

CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, A L HOSPITALET DE LLOBREGAT El projecte s integra dins del conjunt d intervencions

Más detalles

TÍTOL V CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

TÍTOL V CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS TÍTOL V CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS ÍNDEX Introducció V-004 Fitxes Biosca V-009 Fitxes Granyena de Segarra V-062 Fitxes Les Oluges V-069 Fitxes Massoteres V-076 Fitxes Montornès de Segarra V-094 Fitxes

Más detalles

Setmana de l Energia Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016

Setmana de l Energia Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016 Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA CESSIÓ DE RECURSOS ICAEN Àmbit geogràfic: Catalunya Transport: inclòs Muntatge i desmuntatge:

Más detalles

PRESENTACIÓ DE L EMPRESA

PRESENTACIÓ DE L EMPRESA ANCO anco ANCO anco anco ANCO ANCO ANCO anco anco ANCO ANCO anco ANCO anco anco A anco anco ANCO ANCO ANCO anco ANCO anco anco ANCO ANCO ANCO anco anco ANCO ANCO anco anco ANCO ANCO ANCO anco anco ANCO

Más detalles

CONSTRUCCIÓ DE LA MAQUETA D UNA CASA

CONSTRUCCIÓ DE LA MAQUETA D UNA CASA CONSTRUCCIÓ DE LA MAQUETA D UNA CASA PROJECTE DE ER D E.S.O. CURS - DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA I.E.S. CAN MAS RIPOLLET. Et proposem que construeixis la maqueta d un habitatge. La maqueta de la casa estarà

Más detalles

NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017

NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017 NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017 Ens plau informar-lo que en data 11 de febrer s ha publicat la Ordre ESS / 106/2017, de 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat

Más detalles

FITXES NORMATIVES DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

FITXES NORMATIVES DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES FITXES NORMATIVES DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. Text refós aprovació definitiva. Acord CTUB 28/07/2011 1 FITXES NORMATIVES DEL

Más detalles

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1.1. Teixit empresarial El nombre d empreses cotitzants al municipi de Lleida durant el segon trimestre de 2013, segueix la tendència a la baixa de l any anterior i es situa en

Más detalles

Incendis forestals i zones urbanes

Incendis forestals i zones urbanes Servei de Prevenció d Incendis Forestals Generalitat de Catalunya Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Direcció general de Medi Natural i Biodiversitat Servei de Prevenció

Más detalles

La CB1761: La recuperació d un patrimoni. Maria Jesús Vidal Isabel Centeno Francesc Caballé

La CB1761: La recuperació d un patrimoni. Maria Jesús Vidal Isabel Centeno Francesc Caballé La CB1761: La recuperació d un patrimoni Maria Jesús Vidal Isabel Centeno Francesc Caballé Patrimoni Són tots aquells béns immobles o mobles que tenen un valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic,

Más detalles

Nº REF.: APU.01 Nº FITXA: 01. Ajuntament del Prat de Llobregat. SITUACIÓ: DATA CONSTRUCCIÓ: AUTOR: PROMOTOR: TIPOLOGIA:

Nº REF.: APU.01 Nº FITXA: 01. Ajuntament del Prat de Llobregat. SITUACIÓ: DATA CONSTRUCCIÓ: AUTOR: PROMOTOR: TIPOLOGIA: Nº REF.: APU.01 DENOMINACIÓ: SITUACIÓ: DATA CONSTRUCCIÓ: AUTOR: PROMOTOR: TIPOLOGIA: CONTEXT: Ajuntament del Prat de Llobregat. PLAÇA De 1905 VILA, DE LA a Joan Feu Puig (Arquitecte Municipal). Casa Consistorial

Más detalles

Com puc rendibilitzar la meva inversió? SET

Com puc rendibilitzar la meva inversió? SET Com puc rendibilitzar la meva inversió? L'objectiu d'aquesta presentació és respondre de forma efectiva a aquesta pregunta. Mitjançant el desenvolupament de la franquícia Petro7 li ajudarem a aconseguir

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21

El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21 El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21 Què som? L Institut Municipal de Parcs i Jardins és un organisme autònom de caràcter comercial i de serveis. Depèn de la 3a

Más detalles

La bodega Güell Univesitat Politècnica de Catalunya a

La bodega Güell Univesitat Politècnica de Catalunya a Les Bodegues del Garraf, d Antoni Gaudí i del seu col laborador Francesc Berenguer. Benet Meca Acosta Professor Titular de d Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Expressió Gràfica Arquitectònica

Más detalles

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 2005-2008 * A partir de l informe Estimació del PIB turístic per Catalunya 2005-2008 realitzat

Más detalles

Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals de Vilanova i la Geltrú en sòl no urbanitzable. Text refós 2015 FITXES DE MASIES I CASES RURALS

Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals de Vilanova i la Geltrú en sòl no urbanitzable. Text refós 2015 FITXES DE MASIES I CASES RURALS Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals de Vilanova i la Geltrú en sòl no urbanitzable. Tet refós 2015 FITXES DE MASIES I CASES RURALS 31 Abril 2015 CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE

Más detalles

* Centres de formació superior (formació professional, acadèmies,...).

* Centres de formació superior (formació professional, acadèmies,...). Àrea administrativa: Serveis jurídics. Telecomunicacions. Serveis informàtics. Serveis de traducció. Àrea de personal: Cursos de formació tècnica en general. CENTRES DE SABER * Centres de formació superior

Más detalles

Dossier de reforç. Visitem la cotxera de metro

Dossier de reforç. Visitem la cotxera de metro Dossier de reforç Visitem la cotxera de metro Reforç 1 El continu anar i venir dels trens Cada dia, uns 120 trens, compostos per cinc cotxes cadascun, transporten més d un milió de persones pels més de

Más detalles

Normativa doc. aprovació inicial desembre 2014

Normativa doc. aprovació inicial desembre 2014 doc. aprovació inicial - desembre de 2014 Land Urbanisme i Projectes SLP doc. aprovació inicial -desembre de 2014 ÍNDEX TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL....11 CAPÍTOL PRIMER - NATURALESA, ABAST

Más detalles

LA INSPECCIÓ URBANÍSTICA A CATALUNYA

LA INSPECCIÓ URBANÍSTICA A CATALUNYA LA INSPECCIÓ URBANÍSTICA A CATALUNYA Curs de Protecció de la legalitat urbanística Maribel Romero Rojas - Inspectora del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística RÈGIM JURÍDIC Decret legislatiu

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

EL PORTAL DE CONCILIACIONS

EL PORTAL DE CONCILIACIONS EL PORTAL DE CONCILIACIONS http://conciliacions.gencat.cat El Departament de Treball ha posat en funcionament el portal de conciliacions per fer efectiu el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l Administració

Más detalles

ORDENACIÓ DE L ESPAI I L ACCÉS A ESTACIONS D AUTOBUSOS

ORDENACIÓ DE L ESPAI I L ACCÉS A ESTACIONS D AUTOBUSOS ORDENACIÓ DE L ESPAI I L ACCÉS A ESTACIONS D AUTOBUSOS Juny de 2013 IX Jornada tècnica de mobilitat local: Espai viari i autobús 1 INDEX 1. Les estacions d autobusos de la Generalitat de Catalunya 2. Estacions

Más detalles

Presentació del servei e-tram

Presentació del servei e-tram Presentació del servei e-tram Servei de tramitació municipal a. Descripció b. Beneficis c. Situació actual i indicadors d. Un passeig per e-tram e. Procès de sol licitud a. Descripció És la plataforma

Más detalles

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL Francesc Sala, primera edició, abril de 1996 última revisió, desembre de 2007 ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT

Más detalles

El paper dels mercats municipals, dins els eixos comercials: elements d'integració urbana i/o econòmica social

El paper dels mercats municipals, dins els eixos comercials: elements d'integració urbana i/o econòmica social El paper dels mercats municipals, dins els eixos comercials: elements d'integració urbana i/o econòmica social Josep Filbà Gerent de: Comerç Mataró Centre Gestor de: Fundació Comerç Ciutadà Membre de:

Más detalles

Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Impost sobre Béns Immobles (IBI) Impost sobre Béns Immobles (IBI) On està regulat aquest impost? L impost sobre béns immobles està regulat en els articles 60 a 77 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per

Más detalles

Del PERI del Raval al Pla de Barris del

Del PERI del Raval al Pla de Barris del Del PERI del Raval al Pla de Barris del Fa deu anys de l obertura de la Rambla del Raval. El projecte responia a la necessitat de crear nous espais públics, en un barri d alta densitat urbana. Els anys

Más detalles

LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS

LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Direcció General de Qualitat Ambiental LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES (publicada en el DOGC 5524

Más detalles

NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016.

NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016. NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016. El passat 30 de gener, el Butlletí Oficial de l Estat, publicava l Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la que es desenvolupen les normes

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

TEMPS I CLIMA. Llegeix les vinyetes i després respon les preguntes:

TEMPS I CLIMA. Llegeix les vinyetes i després respon les preguntes: TEMPS I CLIMA Llegeix les vinyetes i després respon les preguntes: Buf! Que calorosos i secs són els estius a prop de la Mediterrània Què és el clima? És el conjunt de... Quin mal temps que fa avui! Què

Más detalles

Llei reguladora de l'ensenyament de l'esquí i de l'exercici de la professió de monitor/a al Principat, de

Llei reguladora de l'ensenyament de l'esquí i de l'exercici de la professió de monitor/a al Principat, de Llei reguladora de l'ensenyament de l'esquí i de l'exercici de la professió de monitor/a al Principat, de 20 6 96. Consell General Lleis Llei reguladora de l'ensenyament de l'esquí i de l'exercici de la

Más detalles

principals i aplicació

principals i aplicació L Ll i d i t l í t í ti La Llei d espais naturals: orígens, característiques principals i aplicació Índex 1. El context general. Algunes referències sobre la situació del Patrimoni natural en el moment

Más detalles

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES CONSTRUCCIONS AGRÍCOLES TRADICIONALS DE LES TERRES DE L EBRE

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES CONSTRUCCIONS AGRÍCOLES TRADICIONALS DE LES TERRES DE L EBRE PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES CONSTRUCCIONS AGRÍCOLES TRADICIONALS DE LES TERRES DE L EBRE NORMATIVA URBANÍSTICA PER A L APROVACIÓ DEFINITIVA Incorpora el contingut de l acord d aprovació provisional

Más detalles

3. TAXACIÓ DELS DRETS, EDIFICACIONS, Sector SUD- 1, "Costa dels Carros, PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL

3. TAXACIÓ DELS DRETS, EDIFICACIONS, Sector SUD- 1, Costa dels Carros, PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL Sector SUD- 1, "Costa dels Carros, DE ROSSELLÓ JUNTA DE COMPENSACIÓ TEXT APROVACIÓ DEFINITIVA -- SETEMBRE 2012 3. TAXACIÓ DELS DRETS, EDIFICACIONS, CONSTRUCCIONS O CULTIUS

Más detalles

INFORME DE LA VAL D ARAN 2013

INFORME DE LA VAL D ARAN 2013 INFORME DE LA VAL D ARAN 2013 PROÒM - INFORME D ARAN 2013 1 ÍNDEX I. CONSIDERACIONS GENERALS... 3 II. LES ACTUACIONS DEL SÍNDIC A L ARAN EN DADES... 5 2.1. Queixes i actuacions d ofici tramitades amb

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

PEL QUE FA A L'EDIFICI LA FAÇANA DEL QUAL S HA DE REHABILITAR I ON ES PRETÉN INSTAL LAR UNA LONA PUBLICITÀRIA A LES BASTIDES D'OBRA

PEL QUE FA A L'EDIFICI LA FAÇANA DEL QUAL S HA DE REHABILITAR I ON ES PRETÉN INSTAL LAR UNA LONA PUBLICITÀRIA A LES BASTIDES D'OBRA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A TRAMITAR UNA SOL LICITUD D AUTORITZACIÓ D ÚS EXCEPCIONAL PER A INSTAL LACIÓ D UNA LONA PUBLICITÀRIA EN FAÇANES AMB OBRA DE BARCELONA PEL QUE FA A L'EDIFICI LA FAÇANA DEL QUAL

Más detalles

Tàrrega, 20 de febrer de 2013 REQUISITS I AUTORITZACIONS PER A LA COMERCIALITZACIÓ DE MEDICAMENTS VETERINARIS

Tàrrega, 20 de febrer de 2013 REQUISITS I AUTORITZACIONS PER A LA COMERCIALITZACIÓ DE MEDICAMENTS VETERINARIS Tàrrega, 20 de febrer de 2013 REQUISITS I AUTORITZACIONS PER A LA COMERCIALITZACIÓ DE MEDICAMENTS VETERINARIS Eva Soler Sellés Veterinària Servei d Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera

Más detalles

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 Í N D E X 1. FUNCIONALITAT...2 1.1 Alta de sol licitud...2 1.1.1 Introducció dades...2 1.1.2 Resultat del procés...4 N. versió: 1.0. Pàg. 2 / 6 1. FUNCIONALITAT 1.1 Alta de sol

Más detalles

Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d habitatges

Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d habitatges INSPECCIÓ TÈCNICA D EDIFICISD Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d habitatges Generalitat de Catalunya Agència de l Habitatge de Catalunya EL EL PERQUÈ DE DE LA

Más detalles

MATEMÀTIQUES CURS En vermell comentaris per al professorat Construcció d una escultura 3D

MATEMÀTIQUES CURS En vermell comentaris per al professorat Construcció d una escultura 3D En vermell comentaris per al professorat Construcció d una escultura 3D 1/8 Es disposen en grups de tres o quatre i se ls fa lliurament del dossier. Potser és bona idea anar donant per parts, segons l

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 35/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 35/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: Masia de Martorell. Font i torrent de Martorell DADES CADASTRALS: 08285A003001030000FU UTM : : 440802 Y:4654350 SITUACIÓ : DATA DE CONSTRUCCIÓ : TIPOLOGIA : S accedeix

Más detalles