V > Ln I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "V > Ln I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA"

Transcripción

1 DOGV - Núm I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat Conselleria d Indústria, Comerç i Energia Conselleria de Medi Ambient CORRECCIÓ d errades del Decret 201/2002, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s establixen mesures especials davant de l aparició de brots comunitaris de legionel losi d origen ambiental. [2002/14009] S ha observat una errada en la publicació del decret esmentat (DOGV núm , de ), consistent a l omissió de la fórmula final de càlcul del volum d un depòsit previ, per la qual cosa es publica íntegrament a continuació l apèndix 1. APÈNDIX 1. Càlcul del volum d un depòsit previ Atés un consum màxim d aigua «q», una cloració equivalent [CLR equivalent ] durant un temps equivalent t eq, el volum necessari perquè el 90% de l aigua estiga almenys en eixes condicions de desinfecció, clorant l aigua a [CLR real ] és: teq q V > Ln [ CLR ] eq ( 1,1 ) [ CLR ] real I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad Conselleria de Industria, Comercio y Energía Conselleria de Medio Ambiente CORRECCIÓN de errores del Decreto 201/2002, de 10 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen medidas especiales ante la aparición de brotes comunitarios de legionelosis de origen ambiental. [2002/14009] Se ha observado un error en la publicación del mencionado decreto (DOGV nº 4.399, de ), consistente en la omisión de la fórmula final de cálculo del volumen de un depósito previo, por lo cual se publica íntegramente a continuación el apéndice 1. APÉNDICE 1. Cálculo del volumen de un depósito previo Dado un consumo máximo de agua «q», una cloración equivalente [CLR equivalente ] durante un tiempo equivalente t eq, el volumen necesario para que el 90% del agua esté al menos en esas condiciones de desinfección, clorando el agua a [CLRreal] es: teq q V > Ln [ CLR ] eq ( 1,1 ) [ CLR ] real Complint a més que V/q >30 minuts Cumpliendo además que V/q>30 minutos Preàmbul Conselleria de Medi Ambient ORDE de 5 de desembre de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula el model de la Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos. [2002/M13937] La Llei 11/1997, de 24 d abril, d Envasos i Residus d Envasos, modificada per la disposició addicional trenta-huitena de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l Orde Social, i per l article 82 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l Orde Social, va incorporar al nostre ordenament intern aquells aspectes de la Directiva 94/62/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre, relativa als envasos i residus d envasos, que estan subjectes al principi de reserva de llei. D acord amb el que establix la Directiva 94/62/CE, la Comissió Europea va aprovar la Decisió 97/129/CE, de 28 de gener, per la qual es regula el sistema d identificació de materials d envàs, així com la Decisió 97/138/CE, de 3 de febrer, per la qual s establixen els models relatius al sistema de bases de dades per al subministrament d informació sobre envasos i residus d envasos. En conseqüència, el seu contingut es va traslladar també al Reial Decret 782/1998, de 30 d abril, pel qual s aprova el Reglament per al desenrotllament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d abril, d Envasos i Residus d Envasos, que establix en el seu article 15 l obligació dels agents econòmics de comunicar, a l òrgan competent de la comunitat autònoma en la qual estinguen domiciliats, abans del dia 31 de març de l any següent al període anual al qual estiguen referides les dades que en el mencionat article es contemplen. Preámbulo Conselleria de Medio Ambiente ORDEN de 5 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regula el modelo de la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases. [2002/M13937] La Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, modificada por la disposición adicional trigésima octava de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y por el artículo 82 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, incorporó a nuestro ordenamiento interno aquellos aspectos de la Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, relativa a los envases y residuos de envases, que están sujetos al principio de reserva de ley. De acuerdo con lo establecido en la Directiva 94/62/CE, la Comisión Europea aprobó la Decisión 97/129/CE, de 28 de enero, por la que se regula el sistema de identificación de materiales de envase, así como la Decisión 97/138/CE, de 3 de febrero, por la que se establecen los modelos relativos al sistema de bases de datos para el suministro de información sobre envases y residuos de envases. En consecuencia, su contenido se trasladó también al Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, que establece en su artículo 15 la obligación de los agentes económicos de comunicar, al órgano competente de la comunidad autónoma en la que estén domiciliados, antes del día 31 de marzo del año siguiente al período anual al que estén referidos los datos que en el mencionado artículo se contemplan.

2 DOGV - Núm Les competències en la matèria s assignen a la Conselleria de Medi Ambient pel Decret 7/2002, de 25 de juliol, del president de la Generalitat Valenciana. El Decret 90/1999, de 30 de juliol, del Govern Valencià, configura a esta com al màxim òrgan encarregat de la direcció i execució de la política del Govern Valencià en matèria de medi ambient, i correspon a la Direcció General d Educació i Qualitat Ambiental, entre d altres funcions i conforme al seu article 10, el control sobre el tractament dels residus sòlids. D acord amb l Orde de 13 de març de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es desenrotlla el Decret 90/1999, de 30 de juliol, del Govern Valencià, que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, correspon al Servici d Innovació de la Gestió Ambiental de l Àrea de Qualitat Ambiental de la Direcció General d Educació i Qualitat Ambiental, entre d altres, el desenrotllament de les competències que corresponen a la Conselleria en matèria d envasos i residus d envasos. En virtut de tot allò que antecedix, a proposta de la Direcció General d Educació i Qualitat Ambiental, conforme a les atribucions que em conferix l article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, modificada per la Llei 1/2002, de 26 de febrer, ORDENE Article 1. Objecte de l orde La present orde té per objecte facilitar un model de Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos a tots els agents econòmics domiciliats a la Comunitat Valenciana, de conformitat amb les determinacions establides en l article 15.1 del Reial Decret 782/1998, de 30 d abril, pel qual s aprova el Reglament per al desenrotllament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d abril, d Envasos i Residus d Envasos. Article 2. Envasos objecte de la Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos 1. Són objecte de la present Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos tots aquells envasos posats en el mercat o generats per qualssevol dels agents econòmics mencionats en l article següent, entenent com a tals envasos els recollits en les definicions de l article 2 de la Llei 11/1997, de 24 d abril, d Envasos i Residus d Envasos, i del Reial Decret 782/1998, de 30 d abril, pel qual s aprova el Reglament per al desenrotllament i execució de la Llei 11/ S hauran de declarar tots els envasos posats en el mercat, generats en un centre de producció, distribució o importació, excepte aquells que siguen posats en el mercat a través d un Sistema Integrat de Gestió autoritzat per a operar a la Comunitat Valenciana, la declaració dels quals correspondrà a este últim. Article 3. Agents econòmics que hauran de formalitzar la Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos Hauran d emplenar la Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos tots els agents econòmics que, estant domiciliats a la Comunitat Valenciana, vinguen obligats en virtut de l article 15 del Reial Decret 782/1998, de 30 d abril, pel qual s aprova el Reglament per al desenrotllament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d abril, d Envasos i Residus d Envasos. Article 4. Obligacions dels agents econòmics Els agents econòmics abans indicats hauran de presentar la Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos abans del 31 de març de l any següent al que es referisca la declaració, segons el model desenrotllat en l Annex de la present orde. Les declaracions es podran presentar al Registre de la Conselleria de Medi Ambient al carrer Francesc Cubells, número 7 de València, així com als seus servicis territorials situats a Alacant, carrer de Churruca, número 29, Castelló de la Plana, avinguda dels Las competencias en la materia se asignan a la Conselleria de Medio Ambiente por el Decreto 7/2002, de 25 de julio, del presidente de la Generalitat Valenciana. El Decreto 90/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, configura a ésta como el máximo órgano encargado de la dirección y ejecución de la política del Gobierno Valenciano en materia de medio ambiente, correspondiendo a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, entre otras funciones y conforme a su artículo 10, el control sobre el tratamiento de los residuos sólidos. De acuerdo con la Orden de 13 de marzo de 2000, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se desarrolla el Decreto 90/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, aprobando el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, corresponde al Servicio de Innovación de la Gestión Ambiental del Área de Calidad Ambiental de la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, entre otras, el desarrollo de las competencias que corresponden a la conselleria en materia de envases y residuos de envases. En virtud de cuanto antecede, a propuesta de la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, conforme a las atribuciones que me confiere el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, modificada por la Ley 1/2002, de 26 de febrero, ORDENO Artículo 1. Objeto de la orden La presente orden tiene por objeto facilitar un modelo de Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases a todos los agentes económicos domiciliados en la Comunidad Valenciana, de conformidad con las determinaciones establecidas el artículo 15.1 del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Artículo 2. Envases objeto de la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases 1. Son objeto de la presente Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases todos aquellos envases puestos en el mercado o generados por cualesquiera de los agentes económicos mencionados en el artículo siguiente, entendiéndose por tales envases los recogidos en las definiciones del artículo 2 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/ Deberán declararse todos los envases puestos en el mercado, generados en un centro de producción, distribución o importación, excepto aquellos que sean puestos en el mercado a través de un Sistema Integrado de Gestión autorizado para operar en la Comunidad Valenciana, cuya declaración corresponderá a éste último. Artículo 3. Agentes económicos que deberán formalizar la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases Deberán cumplimentar la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases todos los agentes económicos que, estando domiciliados en la Comunidad Valenciana, vengan obligados en virtud del artículo 15 del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Artículo 4. Obligaciones de los agentes económicos Los agentes económicos antes indicados deberán presentar la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases antes del 31 de marzo del año siguiente al que se refiera la declaración, según el modelo desarrollado en el anexo de la presente orden. Las declaraciones podrán presentarse en el Registro General de la Conselleria de Medio Ambiente en la calle Francisco de Cubells número 7 de Valencia, así como en los servicios territoriales de la misma sitos en Alicante, calle de Churruca, 29, Castellón de la

3 DOGV - Núm Germans Bou, número 47, i València, carrer de Gregori Gea, número 27, o per qualsevol altra de les formes previstes en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Article 5. Òrgan competent L estudi i posterior validació de les declaracions anuals d envasos correspon a la Direcció General d Educació i Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, òrgan que, les agruparà adequadament, elaborant una base de dades sobre envasos i residus d envasos que permeta conéixer, dins del seu àmbit geogràfic d actuació, la magnitud, característiques i evolució dels fluxos d envasos i residus d envasos, així com el control del compliment dels objectius establits en l article 5 de la Llei 11/1997. L accés a esta base de dades es regirà pel que preveu la Llei 38/1995, de 12 de desembre, sobre l accés a la informació en matèria de medi ambient. Article 6. Contingut i estructura de la Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos 1. Els agents econòmics que emplenen la declaració anual d envasos i residus d envasos, hauran d indicar, a més de les dades referents a la personalitat jurídica, el domicili de l empresa, els centres de producció, el representant legal, aquells que es referixen als envasos i residus d envasos. En concret, i depenent de cada agent econòmic: El nombre d unitats d envàs per tipus de material, el pes total de tots ells i el pes de tot el producte envasat, diferenciant entre la Comunitat Valenciana i la resta de les comunitats autònomes, per als envasos d ús i consum ordinari en domicilis particulars, ja siga a través d un S.I.G. o mitjançant un S.D.D.R. El nombre d unitats d envàs per tipus de material, el pes total de tots ells i el pes de tot el producte envasat, diferenciant entre Comunitat Valenciana i la resta de comunitats autònomes, per als envasos industrials i comercials ja siga a través d un S.I.G., mitjançant un S.D.D.R. o acollits a les excepcions indicades en la Disposició Addicional Primera de la Llei 11/1997. El nombre d unitats d envàs per tipus de material, el pes total de tots ells i el pes de tot el producte envasat, l origen o destinació dels quals siguen estats de la Unió Europea o altres estats no membres, tan per a envasos d ús i consum ordinari en domicilis particulars com per als industrials i comercials. La destinació dels residus d envasos, indicant tones de cada material i el gestor autoritzat al qual se li lliuren. En el cas de ser gestor autoritzat de residus, la quantitat de residus d envasos rebuts, distingint quant s ha destinat a recuperació, reciclat, valorització o eliminació. En el cas de les entitats locals, la quantitat total de residus d envasos de vidre, paper/cartó i envasos lleugers recollits de forma selectiva, el nombre de contenidors de recollida selectiva en servici per a cada material i el gestor autoritzat a qui se li lliura el material. Si és una entitat local supramunicipal la que emplena la declaració anual d envasos i residus d envasos, haurà de proporcionar idèntica informació desglossada per municipis, en este cas, estos restaran exempts de presentar la declaració individualment. 2. La Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos es presentarà, atenent al que s indica en l apartat 1 del present article i conforme als formularis inclosos en l annex. DISPOSICIONS FINALS Primera Es faculta a la directora general d Educació i Qualitat Ambiental per a dictar les disposicions necessàries per al desenrotllament i execució del que disposa la present orde. Plana, avenida de Els Germans Bou, 47, y Valencia, calle de Gregorio Gea, 27, o por cualquier otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Artículo 5. Órgano competente El estudio y posterior validación de las declaraciones anuales de envases corresponde a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, órgano que, las agrupará adecuadamente, elaborando una base de datos sobre envases y residuos de envases que permita conocer, dentro de su ámbito geográfico de actuación, la magnitud, características y evolución de los flujos de envases y residuos de envases, así como el control del cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 5 de la Ley 11/1997. El acceso a esta base de datos se regirá por lo previsto en la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el acceso a la información en materia de medio ambiente. Artículo 6. Contenido y estructura de la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases 1. Los agentes económicos que cumplimenten la declaración anual de envases y residuos de envases, deberán indicar, además de los datos referentes a la personalidad jurídica, el domicilio de la empresa, los centros de producción, el representante legal, aquellos que se refieran a los envases y residuos de envases. En concreto, y dependiendo de cada agente económico: El número de unidades de envase por tipo de material, el peso total de todos ellos y el peso de todo el producto envasado, diferenciando entre Comunidad Valenciana y resto de comunidades autónomas, para los envases de uso y consumo ordinario en domicilios particulares, ya sea a través de un S.I.G. o mediante un S.D.D.R. El número de unidades de envase por tipo de material, el peso total de todos ellos y el peso de todo el producto envasado, diferenciando entre Comunidad Valenciana y resto de comunidades autónomas, para los envases industriales y comerciales ya sea a través de un S.I.G., mediante un S.D.D.R. o acogidos a las excepciones indicadas en la Disposición Adicional Primera de la Ley 11/1997. El número de unidades de envase por tipo de material, el peso total de todos ellos y el peso de todo el producto envasado, cuyo origen o destino sean estados de la Unión Europea u otros Estados no miembros, tanto para envases de uso y consumo ordinario en domicilios particulares como para los industriales y comerciales. El destino de los residuos de envases, indicando toneladas de cada material y el gestor autorizado al que se le entregan. En el caso de ser gestor autorizado de residuos, la cantidad de residuos de envases recibidos, distinguiendo cuanto se ha destinado a recuperación, reciclado, valorización o eliminación. En caso de las entidades locales, la cantidad total de residuos de envases de vidrio, papel/cartón y envases ligeros recogidos de forma selectiva, el número de contenedores de recogida selectiva en servicio para cada material y el gestor autorizado al que se le entrega el material. Si es una entidad local supramunicipal la que cumplimenta la declaración anual de envases y residuos de envases, deberá proporcionar idéntica información desglosada por municipios, en cuyo caso éstos quedarán exentos de presentar la declaración individualmente. 2.La Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases se presentará, atendiendo a lo indicado en el apartado 1 del presente artículo y conforme a los formularios incluidos en el anexo. DISPOSICIONES FINALES Primera Se faculta a la directora general de Educación y Calidad Ambiental para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente orden.

4 DOGV - Núm Segona Les disposicions contingudes en la present orde seran d aplicació per primera vegada en les declaracions d envasos que s hagen de presentar en l exercici 2003 corresponents a les dades de l any Tercera La present orde entrarà en vigor al dia següent de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Quarta Contra la present orde, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des del sendemà de la seua publicació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici de la interposició de recurs potestatiu de reposició davant l autoritat que dicta l acte, en el termini d un mes des del sendemà de la seua publicació, d acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. València, 5 de desembre de 2002 El conseller de Medi Ambient, FERNANDO MODREGO CABALLERO Segunda Las disposiciones contenidas en la presente orden serán de aplicación por primera vez en las declaraciones de envases que deban presentarse en el ejercicio 2003 correspondientes a los datos del año Tercera La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Cuarta Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Todo ello sin perjuicio de la interposición de recurso potestativo de revisión ante la autoridad que dicta el acto, en el plazo de un mes desde el siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Valencia, 5 de diciembre de 2002 El conseller de Medio Ambiente, FERNANDO MODREGO CABALLERO

5 DOGV - Núm DECLARACIÓ ANUAL D' I RESIDUS D' ANY 20 A DADES GENERALS DE L'EMPRESA DENOMINACIÓ DE L'EMPRESA/AGENT ECONÒMIC: CIF/ NIF ADREÇA SOCIAL (CARRER/PLAÇA I ) CNAE (número) CNAE (descripció) MUNICIPI PROVÍNCIA TELÈFON 1 TELÈFON 2 FAX ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC B DADES DEL REPRESENTANT LEGAL (*) COGNOMS C DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ ADREÇA (CARRER/PLAÇA I ) NOM CIF/ NIF TELÈFON/FAX COM A LOCALITAT PROVÍNCIA 1 D DADES DELS CENTRES DE PRODUCCIÓ ADREÇA (CARRER/PLAÇA I ) LOCALITAT MUNICIPI PROVÍNCIA TELÈFON 1 TELÈFON 2 FAX ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC 2 ADREÇA (CARRER/PLAÇA I ) LOCALITAT MUNICIPI PROVÍNCIA TELÈFON 1 TELÈFON 2 FAX ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC 3 ADREÇA (CARRER/PLAÇA I ) LOCALITAT MUNICIPI PROVÍNCIA TELÈFON 1 TELÈFON 2 FAX ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC 4 ADREÇA (CARRER/PLAÇA I ) LOCALITAT MUNICIPI PROVÍNCIA TELÈFON 1 TELÈFON 2 FAX ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC E DECLARACIÓ JURADA En cas d'espai insuficient, es poden utilitzar tantes còpies d'aquesta pàgina com calguen (1/2) EXEMPLAR PER A LA D. G. D'EDUCACIÓ I QUALITAT AMBIENTAL Com a representant legal, declare que les dades que figuren en la present declaració són certes i conformes amb la legislació vigent. Signatura: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, d de 20 (*) Les dades contingudes en aquest apartat podran ser incorporades a un fitxer informatitzat amb una finalitat exclusivament administrativa (art del RD 96/1998, de 6 de juliol, del Govern Valencià i Llei Orgànica 15/1999, de 13 REGISTRE D'ENTRADA DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT El text d'aquest imprés també està disponible en castellà. DIN - A CMA - SOTGI IA E

6 DOGV - Núm I S ENVASATS AMB DESTINACIÓ AL MERCAT ESTATAL A D'ÚS I CONSUM ORDINARI EN DOMICILIS PARTICULARS EMPRESA / AGENT ECONÒMIC ANY 20 1.A SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ (S.I.G.) D' UN SOL ÚS. D'ENVASAT COMUNITAT VALENCIANA RESTA CC.AA. S A emplenar solament pels S.I.G. autoritzats a la Comunitat Valenciana. 2.A SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I RETORN (S.D.D.R.). REUTILITZABLES. (1/3) EXEMPLAR PER A LA D.G. D'EDUCACIÓ I QUALITAT AMBIENTAL D'ENVASAT S COMUNITAT VALENCIANA RESTA CC.AA. DIN - A CMA-SOTGI IA a E CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT El text d'aquest imprés també està disponible en castellà.

7 DOGV - Núm I S ENVASATS AMB DESTINACIÓ AL MERCAT ESTATAL B INDUSTRIALS I COMERCIALS EMPRESA / AGENT ECONÒMIC ANY 20 1.B.1 SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ (S.I.G.) D' UN SOL ÚS. D'ENVASAT S COMUNITAT VALENCIANA A emplenar solament pels S.I.G. autoritzats a la Comunitat Valenciana. 1.B.2 RESTA CC.AA. SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I RETORN (S.D.D.R.). REUTILITZABLES. (1/3) EXEMPLAR PER A LA D.G. D'EDUCACIÓ I QUALITAT AMBIENTAL D'ENVASA T S COMUNITAT VALENCIANA 1.B.3 POSSEÏDOR FINAL. DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA LLEI 11/1997. D'ENVASAT COMUNITAT VALENCIANA RESTA CC.AA. S CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT El text d'aquest imprés també està disponible en castellà. RESTA CC.AA. DIN - A CMA-SOTGI IA b E

8 DOGV - Núm TOT TIPUS D' I S ENVASATS AMB ORIGEN O DESTINACIÓ AL MERCAT EXTERIOR EMPRESA / AGENT ECONÒMIC ANY 20 2.A.1 ORIGEN. D'ENVASAT UNIÓ EUROPEA ESTATS S 2.A.2 DESTINACIÓ. (1/3) EXEMPLAR PER A LA D.G. D'EDUCACIÓ I QUALITAT AMBIENTAL D'ENVASAT S UNIÓ EUROPEA ESTATS DIN - A CMA-SOTGI IA c E CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT El text d'aquest imprés també està disponible en castellà.

9 DOGV - Núm GESTIÓ DE RESIDUS D' 3 GESTIÓ DE RESIDUS D'. EMPRESA / AGENT ECONÒMIC 3.A.1 DESTINACIÓ DELS RESIDUS D'. GESTOR AUTORITZAT ANY 20 (1/3) EXEMPLAR PER A LA D.G. D'EDUCACIÓ I QUALITAT AMBIENTAL En cas d'espai insuficient, poden utilitzar-se tantes còpies d'aquesta pàgina com calguen. 3.A.2 ENV. LLEUGERS 3.A.3 GESTORS DE RESIDUS. S ENV. LLEUGERS ENTRADA -Tn/any - ENTITATS LOCALS. RECOLLIDA SELECTIVA -Tn/any- RECUPERAT-Tn/any- RECICLAT -Tn/any- VALORITZAT-Tn/any- ELIMINAT -Tn/any- Nº CONTENIDORS EN ÚS GESTOR AUTORITZAT S CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT El text d'aquest imprés també està disponible en castellà. DIN - A CMA-SOTGI IA d E

10 DOGV - Núm DECLARACIÓN ANUAL DE Y RESIDUOS DE AÑO 20 A DATOS GENERALES DE LA EMPRESA DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA / AGENTE ECONÓMICO: CIF/ NIF DOMICILIO SOCIAL (CALLE/PLAZA Y ) CNAE (número) CNAE (descripción) MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO B DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (*) APELLIDOS C DATOS A EFECTOS NOTIFICACIÓN DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y ) CIF/ NIF TELÉFONO/FAX EN CALIDAD DE LOCALIDAD PROVINCIA 1 D DATOS DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y ) LOCALIDAD MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 2 DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y ) LOCALIDAD MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 3 DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y ) LOCALIDAD MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 4 DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y ) LOCALIDAD MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO E En caso de espacio insuficiente, pueden utilizarse tantas copias de esta página como sean necesarias DECLARACIÓN JURADA (1/2) EJEMPLAR PARA LA D. G. DE EDUCACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL Como representante legal, declaro que los datos que figuran en la presente declaración son ciertos y conformes con la legislación vigente. Fdo.: CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, de de 20 (*) Los datos contenidos en este apartado podrán ser incorporados a un fichero informatizado con un fin exclusivamente administrativo (art. del 10 al 13 del Decreto 96/1998, de 6 de julio, del Gobierno Valenciano y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre). REGISTRO DE ENTRADA FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE El texto de este impreso también está disponible en valenciano. DIN - A CMA - SOTGI IA E

11 DOGV - Núm Y S ENVASADOS CON DESTINO EN EL MERCADO ESTATAL 1.A DE USO Y CONSUMO ORDINARIO EN DOMICILIOS PARTICULARES EMPRESA / AGENTE ECONÓMICO AÑO 20 1.A.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (S.I.G.) DE UN SOLO USO. DE ENVASADO COMUNIDAD VALENCIANA RESTO CC.AA. ES A cumplimentar sólo por los S.I.G. autorizados en la Comunidad Valenciana. 1.A.2 SISTEMA DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO (S.D.D.R.). REUTILIZABLES. (1/3) EJEMPLAR PARA LA D.G. DE EDUCACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL DE ENVASADO ES COMUNIDAD VALENCIANA RESTO CC.AA. DIN - A CMA-SOTGI IA a E CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE El texto de impreso también está disponible en valenciano

12 DOGV - Núm B INDUSTRIALES Y COMERCIALES Y S ENVASADOS CON DESTINO EN EL MERCADO ESTATAL EMPRESA / AGENTE ECONÓMICO AÑO 20 1.B.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (S.I.G.) DE UN SOLO USO. DE ENVASADO ES COMUNIDAD VALENCIANA A cumplimentar sólo por los S.I.G. autorizados en la Comunidad Valenciana. 1.B.2 RESTO CC.AA. SISTEMA DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO (S.D.D.R.). REUTILIZABLES. (1/3) EJEMPLAR PARA LA D.G. DE EDUCACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL DE ENVASADO ES COMUNIDAD VALENCIANA 1.B.3 POSEEDOR FINAL. DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA LEY 11/1997. DE ENVASADO COMUNIDAD VALENCIANA RESTO CC.AA. RESTO CC.AA. ES CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE El texto de impreso también está disponible en valenciano DIN - A CMA-SOTGI IA b E

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es convoquen i s aproven les bases reguladores

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del Programa

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 6/2015, de 24 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del programa

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 9/2015, de 30 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aprova el protocol de vigilància i control

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 45/2014, de 30 desembre, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, en què es regula i convoca la concessió de subvencions de

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET 63/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions a percebre pels membres de l Administració electoral, personal

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2014, de la consellera d'infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s'aprova la convocatòria ordinària

Más detalles

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997 14198 1997 09 08 DOGV - Núm. 3.073 DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA Els funcionaris docents que a l'entrada en vigor d'aquest decret estiguen exercint el cimec de director o la funció d'assessor tecnicopedagogic

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 2/2015, de 12 de febrer, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Conselleria d Educació DECRET 102/2008, d 11 de juliol, del Consell, pel qual s establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] Conselleria de Educación DECRETO 102/2008,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 70 Lunes 23 de marzo de 2015 Sec. III. Pág. 25263 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 3081 Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 112 VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015 B.O.C.M. Núm. 96 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 36 ORDEN 605/2015, de 12 de marzo, de la Consejería de Educación,

Más detalles

I.- DISPOSICIONES GENERALES

I.- DISPOSICIONES GENERALES AÑO XXXIII Núm. 104 2 de junio de 2014 14230 I.- DISPOCIONES GENERALES Consejería de Fomento Orden de 20/05/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se regula el Registro Autonómico de Certificados

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 289 Sábado 1 de diciembre de 2012 Sec. I. Pág. 83180 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 14696 Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 308 Miércoles 23 de diciembre de 2009 Sec. I. Pág. 108507 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 20725 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 140 Miércoles 12 de junio de 2013 Sec. I. Pág. 44257 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 6270 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención

Más detalles

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001.

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001. REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINIS- TRACIONES PÚBLICAS aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001. Correcciones de errores en BOE de

Más detalles

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril) - 1 - REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN (Decreto Foral 23/2013, de

Más detalles

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 7228 Viernes 21 febrero 2003 BOE núm. 45 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 3596 REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Más detalles

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS Y TURISMO SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS VERSION CONSOLIDADA Madrid Septiembre de 2013 Introducción

Más detalles

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación.

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. Ministerio de Trabajo e Inmigración «BOE» núm. 318, de 31 de diciembre de 2010 Referencia: BOE-A-2010-20151

Más detalles

Informe aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de marzo de 2012 1

Informe aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de marzo de 2012 1 INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS COMUNITARIOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Informe

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 155 de 6-VII-2015 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejerías de Economía y Empleo y de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 24 de junio de 2015, de la Consejería de Educación,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 108 Sábado 5 de mayo de 2012 Sec. I. Pág. 33889 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 5989 Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. El derecho

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 131 Sábado 30 de mayo de 2009 Sec. I. Pág. 45386 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 8961 Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 38890 Martes 4 noviembre 2003 BOE núm. 264 I. Disposiciones generales JEFATURA DEL ESTADO 20253 LEY 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 62 página 16 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 31 de marzo 2015 1. Disposiciones generales Consejería de Educación, Cultura y Deporte Orden de 23 de marzo de 2015, por la que se efectúa convocatoria

Más detalles

ANTEPROYECTO DE LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTEPROYECTO DE LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA ANTEPROYECTO DE LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I La esfera

Más detalles