V > Ln I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "V > Ln I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA"

Transcripción

1 DOGV - Núm I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat Conselleria d Indústria, Comerç i Energia Conselleria de Medi Ambient CORRECCIÓ d errades del Decret 201/2002, de 10 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s establixen mesures especials davant de l aparició de brots comunitaris de legionel losi d origen ambiental. [2002/14009] S ha observat una errada en la publicació del decret esmentat (DOGV núm , de ), consistent a l omissió de la fórmula final de càlcul del volum d un depòsit previ, per la qual cosa es publica íntegrament a continuació l apèndix 1. APÈNDIX 1. Càlcul del volum d un depòsit previ Atés un consum màxim d aigua «q», una cloració equivalent [CLR equivalent ] durant un temps equivalent t eq, el volum necessari perquè el 90% de l aigua estiga almenys en eixes condicions de desinfecció, clorant l aigua a [CLR real ] és: teq q V > Ln [ CLR ] eq ( 1,1 ) [ CLR ] real I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad Conselleria de Industria, Comercio y Energía Conselleria de Medio Ambiente CORRECCIÓN de errores del Decreto 201/2002, de 10 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen medidas especiales ante la aparición de brotes comunitarios de legionelosis de origen ambiental. [2002/14009] Se ha observado un error en la publicación del mencionado decreto (DOGV nº 4.399, de ), consistente en la omisión de la fórmula final de cálculo del volumen de un depósito previo, por lo cual se publica íntegramente a continuación el apéndice 1. APÉNDICE 1. Cálculo del volumen de un depósito previo Dado un consumo máximo de agua «q», una cloración equivalente [CLR equivalente ] durante un tiempo equivalente t eq, el volumen necesario para que el 90% del agua esté al menos en esas condiciones de desinfección, clorando el agua a [CLRreal] es: teq q V > Ln [ CLR ] eq ( 1,1 ) [ CLR ] real Complint a més que V/q >30 minuts Cumpliendo además que V/q>30 minutos Preàmbul Conselleria de Medi Ambient ORDE de 5 de desembre de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula el model de la Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos. [2002/M13937] La Llei 11/1997, de 24 d abril, d Envasos i Residus d Envasos, modificada per la disposició addicional trenta-huitena de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l Orde Social, i per l article 82 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l Orde Social, va incorporar al nostre ordenament intern aquells aspectes de la Directiva 94/62/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre, relativa als envasos i residus d envasos, que estan subjectes al principi de reserva de llei. D acord amb el que establix la Directiva 94/62/CE, la Comissió Europea va aprovar la Decisió 97/129/CE, de 28 de gener, per la qual es regula el sistema d identificació de materials d envàs, així com la Decisió 97/138/CE, de 3 de febrer, per la qual s establixen els models relatius al sistema de bases de dades per al subministrament d informació sobre envasos i residus d envasos. En conseqüència, el seu contingut es va traslladar també al Reial Decret 782/1998, de 30 d abril, pel qual s aprova el Reglament per al desenrotllament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d abril, d Envasos i Residus d Envasos, que establix en el seu article 15 l obligació dels agents econòmics de comunicar, a l òrgan competent de la comunitat autònoma en la qual estinguen domiciliats, abans del dia 31 de març de l any següent al període anual al qual estiguen referides les dades que en el mencionat article es contemplen. Preámbulo Conselleria de Medio Ambiente ORDEN de 5 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regula el modelo de la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases. [2002/M13937] La Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, modificada por la disposición adicional trigésima octava de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y por el artículo 82 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, incorporó a nuestro ordenamiento interno aquellos aspectos de la Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, relativa a los envases y residuos de envases, que están sujetos al principio de reserva de ley. De acuerdo con lo establecido en la Directiva 94/62/CE, la Comisión Europea aprobó la Decisión 97/129/CE, de 28 de enero, por la que se regula el sistema de identificación de materiales de envase, así como la Decisión 97/138/CE, de 3 de febrero, por la que se establecen los modelos relativos al sistema de bases de datos para el suministro de información sobre envases y residuos de envases. En consecuencia, su contenido se trasladó también al Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, que establece en su artículo 15 la obligación de los agentes económicos de comunicar, al órgano competente de la comunidad autónoma en la que estén domiciliados, antes del día 31 de marzo del año siguiente al período anual al que estén referidos los datos que en el mencionado artículo se contemplan.

2 DOGV - Núm Les competències en la matèria s assignen a la Conselleria de Medi Ambient pel Decret 7/2002, de 25 de juliol, del president de la Generalitat Valenciana. El Decret 90/1999, de 30 de juliol, del Govern Valencià, configura a esta com al màxim òrgan encarregat de la direcció i execució de la política del Govern Valencià en matèria de medi ambient, i correspon a la Direcció General d Educació i Qualitat Ambiental, entre d altres funcions i conforme al seu article 10, el control sobre el tractament dels residus sòlids. D acord amb l Orde de 13 de març de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es desenrotlla el Decret 90/1999, de 30 de juliol, del Govern Valencià, que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, correspon al Servici d Innovació de la Gestió Ambiental de l Àrea de Qualitat Ambiental de la Direcció General d Educació i Qualitat Ambiental, entre d altres, el desenrotllament de les competències que corresponen a la Conselleria en matèria d envasos i residus d envasos. En virtut de tot allò que antecedix, a proposta de la Direcció General d Educació i Qualitat Ambiental, conforme a les atribucions que em conferix l article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, modificada per la Llei 1/2002, de 26 de febrer, ORDENE Article 1. Objecte de l orde La present orde té per objecte facilitar un model de Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos a tots els agents econòmics domiciliats a la Comunitat Valenciana, de conformitat amb les determinacions establides en l article 15.1 del Reial Decret 782/1998, de 30 d abril, pel qual s aprova el Reglament per al desenrotllament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d abril, d Envasos i Residus d Envasos. Article 2. Envasos objecte de la Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos 1. Són objecte de la present Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos tots aquells envasos posats en el mercat o generats per qualssevol dels agents econòmics mencionats en l article següent, entenent com a tals envasos els recollits en les definicions de l article 2 de la Llei 11/1997, de 24 d abril, d Envasos i Residus d Envasos, i del Reial Decret 782/1998, de 30 d abril, pel qual s aprova el Reglament per al desenrotllament i execució de la Llei 11/ S hauran de declarar tots els envasos posats en el mercat, generats en un centre de producció, distribució o importació, excepte aquells que siguen posats en el mercat a través d un Sistema Integrat de Gestió autoritzat per a operar a la Comunitat Valenciana, la declaració dels quals correspondrà a este últim. Article 3. Agents econòmics que hauran de formalitzar la Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos Hauran d emplenar la Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos tots els agents econòmics que, estant domiciliats a la Comunitat Valenciana, vinguen obligats en virtut de l article 15 del Reial Decret 782/1998, de 30 d abril, pel qual s aprova el Reglament per al desenrotllament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d abril, d Envasos i Residus d Envasos. Article 4. Obligacions dels agents econòmics Els agents econòmics abans indicats hauran de presentar la Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos abans del 31 de març de l any següent al que es referisca la declaració, segons el model desenrotllat en l Annex de la present orde. Les declaracions es podran presentar al Registre de la Conselleria de Medi Ambient al carrer Francesc Cubells, número 7 de València, així com als seus servicis territorials situats a Alacant, carrer de Churruca, número 29, Castelló de la Plana, avinguda dels Las competencias en la materia se asignan a la Conselleria de Medio Ambiente por el Decreto 7/2002, de 25 de julio, del presidente de la Generalitat Valenciana. El Decreto 90/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, configura a ésta como el máximo órgano encargado de la dirección y ejecución de la política del Gobierno Valenciano en materia de medio ambiente, correspondiendo a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, entre otras funciones y conforme a su artículo 10, el control sobre el tratamiento de los residuos sólidos. De acuerdo con la Orden de 13 de marzo de 2000, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se desarrolla el Decreto 90/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, aprobando el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, corresponde al Servicio de Innovación de la Gestión Ambiental del Área de Calidad Ambiental de la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, entre otras, el desarrollo de las competencias que corresponden a la conselleria en materia de envases y residuos de envases. En virtud de cuanto antecede, a propuesta de la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, conforme a las atribuciones que me confiere el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, modificada por la Ley 1/2002, de 26 de febrero, ORDENO Artículo 1. Objeto de la orden La presente orden tiene por objeto facilitar un modelo de Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases a todos los agentes económicos domiciliados en la Comunidad Valenciana, de conformidad con las determinaciones establecidas el artículo 15.1 del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Artículo 2. Envases objeto de la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases 1. Son objeto de la presente Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases todos aquellos envases puestos en el mercado o generados por cualesquiera de los agentes económicos mencionados en el artículo siguiente, entendiéndose por tales envases los recogidos en las definiciones del artículo 2 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/ Deberán declararse todos los envases puestos en el mercado, generados en un centro de producción, distribución o importación, excepto aquellos que sean puestos en el mercado a través de un Sistema Integrado de Gestión autorizado para operar en la Comunidad Valenciana, cuya declaración corresponderá a éste último. Artículo 3. Agentes económicos que deberán formalizar la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases Deberán cumplimentar la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases todos los agentes económicos que, estando domiciliados en la Comunidad Valenciana, vengan obligados en virtud del artículo 15 del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Artículo 4. Obligaciones de los agentes económicos Los agentes económicos antes indicados deberán presentar la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases antes del 31 de marzo del año siguiente al que se refiera la declaración, según el modelo desarrollado en el anexo de la presente orden. Las declaraciones podrán presentarse en el Registro General de la Conselleria de Medio Ambiente en la calle Francisco de Cubells número 7 de Valencia, así como en los servicios territoriales de la misma sitos en Alicante, calle de Churruca, 29, Castellón de la

3 DOGV - Núm Germans Bou, número 47, i València, carrer de Gregori Gea, número 27, o per qualsevol altra de les formes previstes en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Article 5. Òrgan competent L estudi i posterior validació de les declaracions anuals d envasos correspon a la Direcció General d Educació i Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, òrgan que, les agruparà adequadament, elaborant una base de dades sobre envasos i residus d envasos que permeta conéixer, dins del seu àmbit geogràfic d actuació, la magnitud, característiques i evolució dels fluxos d envasos i residus d envasos, així com el control del compliment dels objectius establits en l article 5 de la Llei 11/1997. L accés a esta base de dades es regirà pel que preveu la Llei 38/1995, de 12 de desembre, sobre l accés a la informació en matèria de medi ambient. Article 6. Contingut i estructura de la Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos 1. Els agents econòmics que emplenen la declaració anual d envasos i residus d envasos, hauran d indicar, a més de les dades referents a la personalitat jurídica, el domicili de l empresa, els centres de producció, el representant legal, aquells que es referixen als envasos i residus d envasos. En concret, i depenent de cada agent econòmic: El nombre d unitats d envàs per tipus de material, el pes total de tots ells i el pes de tot el producte envasat, diferenciant entre la Comunitat Valenciana i la resta de les comunitats autònomes, per als envasos d ús i consum ordinari en domicilis particulars, ja siga a través d un S.I.G. o mitjançant un S.D.D.R. El nombre d unitats d envàs per tipus de material, el pes total de tots ells i el pes de tot el producte envasat, diferenciant entre Comunitat Valenciana i la resta de comunitats autònomes, per als envasos industrials i comercials ja siga a través d un S.I.G., mitjançant un S.D.D.R. o acollits a les excepcions indicades en la Disposició Addicional Primera de la Llei 11/1997. El nombre d unitats d envàs per tipus de material, el pes total de tots ells i el pes de tot el producte envasat, l origen o destinació dels quals siguen estats de la Unió Europea o altres estats no membres, tan per a envasos d ús i consum ordinari en domicilis particulars com per als industrials i comercials. La destinació dels residus d envasos, indicant tones de cada material i el gestor autoritzat al qual se li lliuren. En el cas de ser gestor autoritzat de residus, la quantitat de residus d envasos rebuts, distingint quant s ha destinat a recuperació, reciclat, valorització o eliminació. En el cas de les entitats locals, la quantitat total de residus d envasos de vidre, paper/cartó i envasos lleugers recollits de forma selectiva, el nombre de contenidors de recollida selectiva en servici per a cada material i el gestor autoritzat a qui se li lliura el material. Si és una entitat local supramunicipal la que emplena la declaració anual d envasos i residus d envasos, haurà de proporcionar idèntica informació desglossada per municipis, en este cas, estos restaran exempts de presentar la declaració individualment. 2. La Declaració Anual d Envasos i Residus d Envasos es presentarà, atenent al que s indica en l apartat 1 del present article i conforme als formularis inclosos en l annex. DISPOSICIONS FINALS Primera Es faculta a la directora general d Educació i Qualitat Ambiental per a dictar les disposicions necessàries per al desenrotllament i execució del que disposa la present orde. Plana, avenida de Els Germans Bou, 47, y Valencia, calle de Gregorio Gea, 27, o por cualquier otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Artículo 5. Órgano competente El estudio y posterior validación de las declaraciones anuales de envases corresponde a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, órgano que, las agrupará adecuadamente, elaborando una base de datos sobre envases y residuos de envases que permita conocer, dentro de su ámbito geográfico de actuación, la magnitud, características y evolución de los flujos de envases y residuos de envases, así como el control del cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 5 de la Ley 11/1997. El acceso a esta base de datos se regirá por lo previsto en la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el acceso a la información en materia de medio ambiente. Artículo 6. Contenido y estructura de la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases 1. Los agentes económicos que cumplimenten la declaración anual de envases y residuos de envases, deberán indicar, además de los datos referentes a la personalidad jurídica, el domicilio de la empresa, los centros de producción, el representante legal, aquellos que se refieran a los envases y residuos de envases. En concreto, y dependiendo de cada agente económico: El número de unidades de envase por tipo de material, el peso total de todos ellos y el peso de todo el producto envasado, diferenciando entre Comunidad Valenciana y resto de comunidades autónomas, para los envases de uso y consumo ordinario en domicilios particulares, ya sea a través de un S.I.G. o mediante un S.D.D.R. El número de unidades de envase por tipo de material, el peso total de todos ellos y el peso de todo el producto envasado, diferenciando entre Comunidad Valenciana y resto de comunidades autónomas, para los envases industriales y comerciales ya sea a través de un S.I.G., mediante un S.D.D.R. o acogidos a las excepciones indicadas en la Disposición Adicional Primera de la Ley 11/1997. El número de unidades de envase por tipo de material, el peso total de todos ellos y el peso de todo el producto envasado, cuyo origen o destino sean estados de la Unión Europea u otros Estados no miembros, tanto para envases de uso y consumo ordinario en domicilios particulares como para los industriales y comerciales. El destino de los residuos de envases, indicando toneladas de cada material y el gestor autorizado al que se le entregan. En el caso de ser gestor autorizado de residuos, la cantidad de residuos de envases recibidos, distinguiendo cuanto se ha destinado a recuperación, reciclado, valorización o eliminación. En caso de las entidades locales, la cantidad total de residuos de envases de vidrio, papel/cartón y envases ligeros recogidos de forma selectiva, el número de contenedores de recogida selectiva en servicio para cada material y el gestor autorizado al que se le entrega el material. Si es una entidad local supramunicipal la que cumplimenta la declaración anual de envases y residuos de envases, deberá proporcionar idéntica información desglosada por municipios, en cuyo caso éstos quedarán exentos de presentar la declaración individualmente. 2.La Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases se presentará, atendiendo a lo indicado en el apartado 1 del presente artículo y conforme a los formularios incluidos en el anexo. DISPOSICIONES FINALES Primera Se faculta a la directora general de Educación y Calidad Ambiental para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente orden.

4 DOGV - Núm Segona Les disposicions contingudes en la present orde seran d aplicació per primera vegada en les declaracions d envasos que s hagen de presentar en l exercici 2003 corresponents a les dades de l any Tercera La present orde entrarà en vigor al dia següent de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Quarta Contra la present orde, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des del sendemà de la seua publicació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici de la interposició de recurs potestatiu de reposició davant l autoritat que dicta l acte, en el termini d un mes des del sendemà de la seua publicació, d acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. València, 5 de desembre de 2002 El conseller de Medi Ambient, FERNANDO MODREGO CABALLERO Segunda Las disposiciones contenidas en la presente orden serán de aplicación por primera vez en las declaraciones de envases que deban presentarse en el ejercicio 2003 correspondientes a los datos del año Tercera La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Cuarta Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Todo ello sin perjuicio de la interposición de recurso potestativo de revisión ante la autoridad que dicta el acto, en el plazo de un mes desde el siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Valencia, 5 de diciembre de 2002 El conseller de Medio Ambiente, FERNANDO MODREGO CABALLERO

5 DOGV - Núm DECLARACIÓ ANUAL D' I RESIDUS D' ANY 20 A DADES GENERALS DE L'EMPRESA DENOMINACIÓ DE L'EMPRESA/AGENT ECONÒMIC: CIF/ NIF ADREÇA SOCIAL (CARRER/PLAÇA I ) CNAE (número) CNAE (descripció) MUNICIPI PROVÍNCIA TELÈFON 1 TELÈFON 2 FAX ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC B DADES DEL REPRESENTANT LEGAL (*) COGNOMS C DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ ADREÇA (CARRER/PLAÇA I ) NOM CIF/ NIF TELÈFON/FAX COM A LOCALITAT PROVÍNCIA 1 D DADES DELS CENTRES DE PRODUCCIÓ ADREÇA (CARRER/PLAÇA I ) LOCALITAT MUNICIPI PROVÍNCIA TELÈFON 1 TELÈFON 2 FAX ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC 2 ADREÇA (CARRER/PLAÇA I ) LOCALITAT MUNICIPI PROVÍNCIA TELÈFON 1 TELÈFON 2 FAX ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC 3 ADREÇA (CARRER/PLAÇA I ) LOCALITAT MUNICIPI PROVÍNCIA TELÈFON 1 TELÈFON 2 FAX ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC 4 ADREÇA (CARRER/PLAÇA I ) LOCALITAT MUNICIPI PROVÍNCIA TELÈFON 1 TELÈFON 2 FAX ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC E DECLARACIÓ JURADA En cas d'espai insuficient, es poden utilitzar tantes còpies d'aquesta pàgina com calguen (1/2) EXEMPLAR PER A LA D. G. D'EDUCACIÓ I QUALITAT AMBIENTAL Com a representant legal, declare que les dades que figuren en la present declaració són certes i conformes amb la legislació vigent. Signatura: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, d de 20 (*) Les dades contingudes en aquest apartat podran ser incorporades a un fitxer informatitzat amb una finalitat exclusivament administrativa (art del RD 96/1998, de 6 de juliol, del Govern Valencià i Llei Orgànica 15/1999, de 13 REGISTRE D'ENTRADA DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT El text d'aquest imprés també està disponible en castellà. DIN - A CMA - SOTGI IA E

6 DOGV - Núm I S ENVASATS AMB DESTINACIÓ AL MERCAT ESTATAL A D'ÚS I CONSUM ORDINARI EN DOMICILIS PARTICULARS EMPRESA / AGENT ECONÒMIC ANY 20 1.A SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ (S.I.G.) D' UN SOL ÚS. D'ENVASAT COMUNITAT VALENCIANA RESTA CC.AA. S A emplenar solament pels S.I.G. autoritzats a la Comunitat Valenciana. 2.A SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I RETORN (S.D.D.R.). REUTILITZABLES. (1/3) EXEMPLAR PER A LA D.G. D'EDUCACIÓ I QUALITAT AMBIENTAL D'ENVASAT S COMUNITAT VALENCIANA RESTA CC.AA. DIN - A CMA-SOTGI IA a E CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT El text d'aquest imprés també està disponible en castellà.

7 DOGV - Núm I S ENVASATS AMB DESTINACIÓ AL MERCAT ESTATAL B INDUSTRIALS I COMERCIALS EMPRESA / AGENT ECONÒMIC ANY 20 1.B.1 SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ (S.I.G.) D' UN SOL ÚS. D'ENVASAT S COMUNITAT VALENCIANA A emplenar solament pels S.I.G. autoritzats a la Comunitat Valenciana. 1.B.2 RESTA CC.AA. SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I RETORN (S.D.D.R.). REUTILITZABLES. (1/3) EXEMPLAR PER A LA D.G. D'EDUCACIÓ I QUALITAT AMBIENTAL D'ENVASA T S COMUNITAT VALENCIANA 1.B.3 POSSEÏDOR FINAL. DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA LLEI 11/1997. D'ENVASAT COMUNITAT VALENCIANA RESTA CC.AA. S CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT El text d'aquest imprés també està disponible en castellà. RESTA CC.AA. DIN - A CMA-SOTGI IA b E

8 DOGV - Núm TOT TIPUS D' I S ENVASATS AMB ORIGEN O DESTINACIÓ AL MERCAT EXTERIOR EMPRESA / AGENT ECONÒMIC ANY 20 2.A.1 ORIGEN. D'ENVASAT UNIÓ EUROPEA ESTATS S 2.A.2 DESTINACIÓ. (1/3) EXEMPLAR PER A LA D.G. D'EDUCACIÓ I QUALITAT AMBIENTAL D'ENVASAT S UNIÓ EUROPEA ESTATS DIN - A CMA-SOTGI IA c E CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT El text d'aquest imprés també està disponible en castellà.

9 DOGV - Núm GESTIÓ DE RESIDUS D' 3 GESTIÓ DE RESIDUS D'. EMPRESA / AGENT ECONÒMIC 3.A.1 DESTINACIÓ DELS RESIDUS D'. GESTOR AUTORITZAT ANY 20 (1/3) EXEMPLAR PER A LA D.G. D'EDUCACIÓ I QUALITAT AMBIENTAL En cas d'espai insuficient, poden utilitzar-se tantes còpies d'aquesta pàgina com calguen. 3.A.2 ENV. LLEUGERS 3.A.3 GESTORS DE RESIDUS. S ENV. LLEUGERS ENTRADA -Tn/any - ENTITATS LOCALS. RECOLLIDA SELECTIVA -Tn/any- RECUPERAT-Tn/any- RECICLAT -Tn/any- VALORITZAT-Tn/any- ELIMINAT -Tn/any- Nº CONTENIDORS EN ÚS GESTOR AUTORITZAT S CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT El text d'aquest imprés també està disponible en castellà. DIN - A CMA-SOTGI IA d E

10 DOGV - Núm DECLARACIÓN ANUAL DE Y RESIDUOS DE AÑO 20 A DATOS GENERALES DE LA EMPRESA DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA / AGENTE ECONÓMICO: CIF/ NIF DOMICILIO SOCIAL (CALLE/PLAZA Y ) CNAE (número) CNAE (descripción) MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO B DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (*) APELLIDOS C DATOS A EFECTOS NOTIFICACIÓN DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y ) CIF/ NIF TELÉFONO/FAX EN CALIDAD DE LOCALIDAD PROVINCIA 1 D DATOS DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y ) LOCALIDAD MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 2 DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y ) LOCALIDAD MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 3 DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y ) LOCALIDAD MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 4 DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y ) LOCALIDAD MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO E En caso de espacio insuficiente, pueden utilizarse tantas copias de esta página como sean necesarias DECLARACIÓN JURADA (1/2) EJEMPLAR PARA LA D. G. DE EDUCACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL Como representante legal, declaro que los datos que figuran en la presente declaración son ciertos y conformes con la legislación vigente. Fdo.: CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, de de 20 (*) Los datos contenidos en este apartado podrán ser incorporados a un fichero informatizado con un fin exclusivamente administrativo (art. del 10 al 13 del Decreto 96/1998, de 6 de julio, del Gobierno Valenciano y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre). REGISTRO DE ENTRADA FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE El texto de este impreso también está disponible en valenciano. DIN - A CMA - SOTGI IA E

11 DOGV - Núm Y S ENVASADOS CON DESTINO EN EL MERCADO ESTATAL 1.A DE USO Y CONSUMO ORDINARIO EN DOMICILIOS PARTICULARES EMPRESA / AGENTE ECONÓMICO AÑO 20 1.A.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (S.I.G.) DE UN SOLO USO. DE ENVASADO COMUNIDAD VALENCIANA RESTO CC.AA. ES A cumplimentar sólo por los S.I.G. autorizados en la Comunidad Valenciana. 1.A.2 SISTEMA DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO (S.D.D.R.). REUTILIZABLES. (1/3) EJEMPLAR PARA LA D.G. DE EDUCACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL DE ENVASADO ES COMUNIDAD VALENCIANA RESTO CC.AA. DIN - A CMA-SOTGI IA a E CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE El texto de impreso también está disponible en valenciano

12 DOGV - Núm B INDUSTRIALES Y COMERCIALES Y S ENVASADOS CON DESTINO EN EL MERCADO ESTATAL EMPRESA / AGENTE ECONÓMICO AÑO 20 1.B.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (S.I.G.) DE UN SOLO USO. DE ENVASADO ES COMUNIDAD VALENCIANA A cumplimentar sólo por los S.I.G. autorizados en la Comunidad Valenciana. 1.B.2 RESTO CC.AA. SISTEMA DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO (S.D.D.R.). REUTILIZABLES. (1/3) EJEMPLAR PARA LA D.G. DE EDUCACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL DE ENVASADO ES COMUNIDAD VALENCIANA 1.B.3 POSEEDOR FINAL. DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA LEY 11/1997. DE ENVASADO COMUNIDAD VALENCIANA RESTO CC.AA. RESTO CC.AA. ES CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE El texto de impreso también está disponible en valenciano DIN - A CMA-SOTGI IA b E

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

DECLARACIÓN ANUAL DE ENVASES

DECLARACIÓN ANUAL DE ENVASES DECLARACIÓN ANUAL DE ENVASES El artículo 15 del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases,

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

COMPETENCIAS EN MATERIA DE RESIDUOS.

COMPETENCIAS EN MATERIA DE RESIDUOS. COMPETENCIAS EN MATERIA DE RESIDUOS. DECRETO 73/2012, DE 22 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE RESIDUOS DE ANDALUCÍA. TÍTULO I, CAPÍTULO III: DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE RESIDUOS (ARTÍCULOS

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 11/2013, de 13 d agost, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns aspectes

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET LLEI 1/2014, de 29 d agost, del Consell, pel qual es concedix un suplement de crèdit per import de tres-cents un milions nou-cents trenta-nou mil tres-cents

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

Teléfono de Información 012 www.gva.es

Teléfono de Información 012 www.gva.es Qué se puede solicitar? Nombre del trámite TECE - Comunicación previa al inicio de actividades de producción de residuos. Objeto del trámite Permitir el cumplimiento de la obligación que la normativa vigente

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 9/2011, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per a la concessió dels premis

Más detalles

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA.

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA. SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LAORAL EN ALZIRA. SOLICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AYUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓN LAORAL EN ALZIRA. A DADES DEL SOL LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 14558 26 04 2006 DOGV - Núm. 5.246 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat DECRET 57/2006, de 21 d abril, del Consell, pel qual es desplega,

Más detalles

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis Conselleria de Governació ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. [2008/6893]

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

b) Altres ajudes de minimis concedides d acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim de 200.000 euros durant tres exercicis

b) Altres ajudes de minimis concedides d acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim de 200.000 euros durant tres exercicis Conselleria d'educació, Cultura i Esport ORDE 11/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 Ha de substituir-se per la de: Quatre vocals en representació de les associacions d immigrants estrangers amb residència en la Comunitat Valenciana. Dos vocals en representació

Más detalles

Circular sectorial Nº Circular :35/08 Ref: LB/00 Fecha: 10/09/08

Circular sectorial Nº Circular :35/08 Ref: LB/00 Fecha: 10/09/08 Área: Valor Añadido Tema: Tutela de Producto. Asunto: Proyecto KIMISIG: Oportunidades de mejora en la gestión de enveses industriales para la Industria Química Vasca Fecha: 10 de septiembre de 2008 Debilidad/Amenaza/Reto

Más detalles

LEGISLACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES Y PERSPECTIVAS DE MODIFICACIÓN

LEGISLACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES Y PERSPECTIVAS DE MODIFICACIÓN LEGISLACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES Y PERSPECTIVAS DE MODIFICACIÓN Fermín Martínez de Hurtado Gil 1 Legislación sobre los y residuos de INTRODUCCIÓN Trascendencia y actualidad

Más detalles

Orden 2029/2000 impresos a cumplimentar en la entrega de pequeñas cantidades del mismo tipo de residuo

Orden 2029/2000 impresos a cumplimentar en la entrega de pequeñas cantidades del mismo tipo de residuo en la entrega de pequeñas cantidades 1739 ORDEN 2029/2000, de 26 de mayo, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se regulan los impresos a cumplimentar en la entrega de pequeñas cantidades del mismo

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 47/2012, de 21 de juliol, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca i regula la concessió de subvencions públiques destinades

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015 Pagina 1 de 6 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA NUMERO DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA NÚM. Dada cuenta del expediente 7/14/CECOM, instruido por la Central de Compras,

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución.

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s inicia el procediment de sol licitud d incorporació al sistema

Más detalles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.141 23 11 2005 36947 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 177/2005, de 18 de novembre, del

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés a

Más detalles

Conselleria de Sanitat. Conselleria de Sanidad. 19824 28 07 2004 DOGV - Núm. 4.807

Conselleria de Sanitat. Conselleria de Sanidad. 19824 28 07 2004 DOGV - Núm. 4.807 19824 28 07 2004 DOGV - Núm. 4.807 5ª. El titular de la instal lació haurà de tindre en compte en l execució del projecte les condicions imposades pels organismes afectats, totes les quals se li van notificar

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.038 29 06 2005 23209 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat ORDE de 18 d abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

================ Ref. Queja nº 080373 ================ (Asunto: CS. de El Campello. Falta de respuesta expresa a escrito de 6/08/2007).

================ Ref. Queja nº 080373 ================ (Asunto: CS. de El Campello. Falta de respuesta expresa a escrito de 6/08/2007). "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH "Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)".

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

GUÍA 2008-2009: DECLARACIÓN ANUAL DE ENVASES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

GUÍA 2008-2009: DECLARACIÓN ANUAL DE ENVASES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS GUÍA 2008-2009: DECLARACIÓN ANUAL DE ENVASES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Esta publicación no constituye asesoramiento jurídico ni legal Sólo las disposiciones legales tienen legitimidad y son oficiales

Más detalles

DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495

DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495 DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495 INSTRUCCIÓ de 19 de juliol de 2006, de la Direcció General de Justícia, sobre el sistema de control del compliment de la jornada i horaris establits en l àmbit de l administració

Más detalles

Valencia de Alcántara. ANUNCIO. Reglamento regulador de registro contable de facturas

Valencia de Alcántara. ANUNCIO. Reglamento regulador de registro contable de facturas Número 223/Jueves 19 de Noviembre de 2015 Página 57 Valencia de Alcántara ANUNCIO. Reglamento regulador de registro contable de facturas De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO Núm. 111 Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. I. Pág. 34838 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE FOMENTO 4826 Real Decreto 270/2013, de 19 de abril, sobre el certificado del seguro o la garantía financiera

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

DOGV - Nh. 4.447 25 02 3003 6027 1. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA I CONSELLERIES DE LA GEWERALITAT VALENCIANA Presidencia de la Generalitat CORRECCIÓ d'errades de la Llei 1112002, de 23 de desembre,

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 19 d octubre de 2015, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual s anuncia convocatòria pública per a la provisió de

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 112/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual regula les actuacions en matèria de certificació

Más detalles

LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO

LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO El artículo 31.25 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana confiere a la

Más detalles

http://www.gva.es/gestorcontenidos/htdocs/atencionciudadano/detalle_proc/versioni...

http://www.gva.es/gestorcontenidos/htdocs/atencionciudadano/detalle_proc/versioni... Página 1 de 5 Ayudas para la rehabilitación de elementos comunes del edificio. Plan de vivienda 2009-2012 Qué se puede solicitar? Nombre del trámite Ayudas para la rehabilitación de elementos comunes del

Más detalles

INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Órgano emisor: Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales

INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Órgano emisor: Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

Más detalles

También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar un

También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar un Informe jurídico 0502/2008 Según se desprende del contenido de la consulta, se prevé la creación de una base de datos automatizada a la que podrán acceder las empresas asociadas con objeto de que por las

Más detalles

LEY 9/2002, DE 11 DE DICIEMBRE, DE CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENISTAS DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

LEY 9/2002, DE 11 DE DICIEMBRE, DE CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENISTAS DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. LEY 9/2002, DE 11 DE DICIEMBRE, DE CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENISTAS DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el calendari i el procés

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 98 LUNES 27 DE ABRIL DE 2015 Pág. 37 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Educación, Juventud y Deporte 8 ORDEN 1153/2015, de 20 de abril, de la Consejera de Educación,

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 15214 05 05 2005 DOGV - Núm. 4.999 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 88/2005, de 29 d abril, del Consell

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO Núm. 312 Miércoles 28 de diciembre de 2011 Sec. I. Pág. 143216 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE FOMENTO 20365 Orden FOM/3527/2011, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden FOM/287/2009,

Más detalles

València, 15 de juliol de 2014. El director general de Centres i

València, 15 de juliol de 2014. El director general de Centres i Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de la Conselleria d

Más detalles

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar programes

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i el

Más detalles

Inscripción en el Registro de aparatos a presión de nuevas instalaciones, revisiones, cambios de titularidad y cambios de emplazamiento.

Inscripción en el Registro de aparatos a presión de nuevas instalaciones, revisiones, cambios de titularidad y cambios de emplazamiento. Quién puede solicitarlo? Cuándo solicitarlo? Dónde dirigirse? Qué se debe presentar? Cómo solicitarlo? Sanciones Información complementaria Fuentes jurídicas y/o documentales Impresos asociados Enviar

Más detalles

Por todo lo expuesto, y haciendo uso de las autorizaciones referidas anteriormente, en su virtud dispongo:

Por todo lo expuesto, y haciendo uso de las autorizaciones referidas anteriormente, en su virtud dispongo: ORDEN EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que

Más detalles

19814 LLEI 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. («BOE» 276, de 17-11-2007.)

19814 LLEI 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. («BOE» 276, de 17-11-2007.) Suplement núm. 7 Divendres 14 desembre 2007 1027 compliment de la normativa d ordenació i disciplina a què aquelles estiguen obligades. A fi que el Banc d Espanya puga obtindre les dites informacions,

Más detalles

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria d Hisenda i Model Econòmic DECRET 167/2015, de 2

Más detalles

ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS. SISTEMAS DE GESTIÓN.

ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS. SISTEMAS DE GESTIÓN. ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS. SISTEMAS DE GESTIÓN. Los agricultores, para el desarrollo de su actividad, utilizan productos fitosanitarios, por lo que generan residuos de envases que, por haber contenido

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

ORDENE ORDENO. Segundo Se aprueban las bases de la convocatoria, el modelo de solicitud y de los documentos que se acompañan como anexos I, II y III.

ORDENE ORDENO. Segundo Se aprueban las bases de la convocatoria, el modelo de solicitud y de los documentos que se acompañan como anexos I, II y III. Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2014, de 14 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques a càrrec de l exercici pressupostari

Más detalles

GESTIÓN N DE RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS COMERCIOS NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

GESTIÓN N DE RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS COMERCIOS NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID GESTIÓN N DE RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS COMERCIOS NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 3 de noviembre de 2009 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio Comunidad de

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

Num. 7422 / 12.12.2014 30115

Num. 7422 / 12.12.2014 30115 Num. 7422 / 12.12.2014 30115 Conselleria d'educació, Cultura i Esport ORDE 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació

Más detalles

ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contenciosoadministrativo

ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contenciosoadministrativo Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos,

Más detalles

CALENDARIO AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2009

CALENDARIO AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2009 CALENDARIO AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2009 RESIDUOS PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS RP (*CMA) Productores que generen menos de 10 toneladas de RP al año: Inscripción en el

Más detalles

Conselleria de Turisme Conselleria de Turismo

Conselleria de Turisme Conselleria de Turismo Conselleria de Turisme DECRET 63/2010, de 16 d abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 20/1997, d 11 de febrer, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d Agències de Viatges de la Comunitat

Más detalles

DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987. Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano.

DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987. Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano. BOE 13 febrero 1987, núm. 38/1987 [pág. 4391] DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987 Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano. La Constitución

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ORDRE 6/2016, de 19 de maig, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s aproven les bases

Más detalles

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/boe-a-2015-3715.pdf 24 de Septiembre

Más detalles

http://www.gva.es/gestorcontenidos/htdocs/atencionciudadano/detalle_proc/versioni...

http://www.gva.es/gestorcontenidos/htdocs/atencionciudadano/detalle_proc/versioni... Página 1 de 5 Ayudas para las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana con objeto de promover la utilización del negocio electrónico y, específicamente, fomentar la facturación electrónica

Más detalles

Contribución del Sistema Integrado de Gestión al Desarrollo Sostenible: Envases

Contribución del Sistema Integrado de Gestión al Desarrollo Sostenible: Envases Contribución del Sistema Integrado de Gestión al Desarrollo Sostenible: E i i P ti G tió d R id d Experiencia Practica en Gestión de Residuos de Envases Los residuos de envases suponen más del 30% en peso

Más detalles

Haga clic para modificar el

Haga clic para modificar el Haga clic para modificar el Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) subtítulo PBDEs del patrón Retardantes de Llama Haga clic para Legislación modificar el La Directiva 2002/95/CE,

Más detalles

Circular n.º 4/2010, de 30 de julio. (BOE de 4 de agosto) (Corrección de errores, BOE de 6 de agosto) Entidades de crédito

Circular n.º 4/2010, de 30 de julio. (BOE de 4 de agosto) (Corrección de errores, BOE de 6 de agosto) Entidades de crédito CIRCULAR 4/2010 Hoja 1 Agosto 2010 Circular n.º 4/2010, de 30 de julio (BOE de 4 de agosto) (Corrección de errores, BOE de 6 de agosto) Entidades de crédito Agentes de las entidades de crédito y acuerdos

Más detalles

Orden de 14 de julio de 2014 por la que se establecen los aspectos. particulares de la administración autonómica en el funcionamiento del

Orden de 14 de julio de 2014 por la que se establecen los aspectos. particulares de la administración autonómica en el funcionamiento del Normativa Consolidada a 28 enero 2015 Materia: Contabilidad General particulares de la administración autonómica en el funcionamiento del y se modifican las órdenes de 5 de enero de 2000 por las que se

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANCO DE ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANCO DE ESPAÑA Núm. 188 Miércoles 4 de agosto de 2010 Sec. I. Pág. 67899 I. DISPOSICIONES GENERALES BANCO DE ESPAÑA 12488 Circular 4/2010, de 30 de julio, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre agentes de

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat ORDE 1/2015, d 11 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s aproven les bases i es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció

Más detalles