RESIDUOS SANITARIOS (R.S.) PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS PLAGAS DE PULGAS EN ESPAÑA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "RESIDUOS SANITARIOS (R.S.) PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS PLAGAS DE PULGAS EN ESPAÑA"

Transcripción

1 I RESIDUOS SANITARIOS (R.S.) PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS PLAGAS DE PULGAS EN ESPAÑA

2 REM SANITAT ANIMAL, S.A UNA LOBAL DIST _LOR RATIO SERVEI DE LA ETERINÀRI YA Cerdanyola del Vallès (Barcelona) - Tel: Fax:

3 Editorial, 5 Notícies, 4 Agenda, 10 El Col legi, 15 Seccions Col legials, Ui (lonsell >.\v (Catalunya, 18 Les Associacions, 20 Servei de Premsa d'esteve Veterinària, 21 Cartes al C )ol legi, 22 Tauló d'anunci, 22 REVISTA DEL COI 1 EG1CE VETERINARIS DE BARCELONA Num. 14 ANY l ( )')7 JULIOL-AGOST Ki-il.u L'ió i CtX u.lin.n l i: \l LUZ ( UcTTíl íú'\ t )i)llnkir;iji>rs: Fl'TTtin VlTíl 1 rríls Al/vri Broto Peu hianh (. 'luujin.iji >ta Je MI \ fis: 1 Y l W I H i l C,'ill)I i.l)l.i.l( p. \ l l M *!i il lc^i J e V e t c i in.ii i <k- Av. Kipul li,.i Argentina, BARI 1 LONA Telèfon: 9Í/ Fax: 9 V OH e in,ui: (!iiordin;ulor,i Je Puhlfc nu : i ïu'rria Sánchez 1.4. S72 Ï2 62 la\ 47 i 2(> 7d 1 lisseny Impressió i 1 )istrihi i i ANAC;KAFJ< :, S.J Dipòsiï Lepil: IV4Í. 1» 1 6 A 'íp n l'all R ECOLÚI ih ' Facu. IVll. L'li '11, m leca -ru i producció ramadera, indústries alimentàries, clínica d'animals de renda i de companyia, i salut pública han estat, tradicionalment, activitats exclusives de la Veterinària. D'altres, com l'aqüicultura i medi ambieni han esdevingut, més recentment, nous àmbits d'at tuat ió professional. Però, actualment, no som els únics en aquestes responsabilitats. ( a.la cop més, les professioas deixen d'estat definides per una titulat ió i passen a ésser desenvolupades per aquells professionals que, pels seus coneixements i preparació, les poden assolir quan convé, II benèfic i i la satisfacció per la prestació de serveis, són les forces que empenyen,i l'economia Jc mercat. Només l'adequat ió de la I Iniversital a les demandes de la sot ietat, la format ió i ontinuada i l'esforç de cadascú pot permetre la competència i ompetitiva enfroni d'altre titulacions i mantenit la idcntitai de la professió veterinària. Dins el món econòmic. l'estal ha anal perdent protagonisme però manté com a funció fonamental vetllar pels interessos de la comunitat i assegurar que l'activitat econòmica Je producció de bens i serveis no tingui una repercussió negativa sobre el benestar del conjunt Je la societat. La defensa del medi ambient, la salut pública, la sanitat animal o el benestar animal, al no produir cap classe de rendiment econòmiï immediat, requereixen una atent ió pública i pollina atenta i continuada. l.a veterinària participa en aquesta actuació pública i també necessita Jc la preparació ictualit; ició continuada dels seus membres. Però, l'eficàcia Je l'actuació administrativa requereix, així mateix i fonamentalment, un compromís pei anteposat els interessos públics, tanl immediats com de futur, sobre els interessos econòmics, així com la capacitat i la voluntat d'efectuat canvis en l'organització quan aquesta no resulta efi< a< en els seus objet rius I,i reestruí turat ió de la veterinària oficial que la i ieneralitat va dur a terme I,un 1986 va ésser polèmica en el seu moment i va esdevenir un mart Je referència que Jcsprés van idoptai altres Comunitats Autònomes. S'acceptava majoritàriament que la figura Jc l'antic veterinari titular havia quedat desfasada, però existien disc repànt Íes sobre el in. i Jel de veterinària,i adoptar. La partició de la Veterinària en dos Departaments va ésser força ir.nini.iik a però es va imposai el criteri de l'administració basada en la presumpta divergència entre els interessos de producció agropecuaria i els Je la salm públit a. I,i crisi Jc 1.1 BSE vil Jemtistrai que aquesta divergent ia era perillosa pel benestar de la població i a la llarga sobre cl mateix sec tor productiu ja que es feien imperat els criteris produt tius sobre la resta. Això va comportar el canvi de JepenJènc ia Jel i imites Veterinaris, passant a dependre Je l'organisme responsable Je la defensa del consumidor. Aquest fel ha representat un canvi de criteri impon.mi que recolza de forma clara i contundent la defensa de la salut.id-, consumidors per sobre dels interessos econòmics dels sectors ramaders i agroalimentaris. la societat en aquests moments vol una administració pública que vetlli perquè els criteris Jc defensa Jel medi ambient, salut pública i sanitat i benestar animal que són garantia de futur, estiguin pei sobre d'interessos econòmics immediats dels sectors productius. Aquest és l'objectiu que s'hauria d'acahar imposant i que, pensem, serà positiu per la veterinària oficial. I I 1 primer pas pel futur Je la veterinària oficial als països Je la UE, ja s'ha donat. En el nostre país, veiem impossible aquesta nova orientació mentre persisteixi l'actual divisió de competent Íes i es l,i necessària la unificació en un sol Departament. Pei desgràcia, i tant de bo ens cquivoquéssiniï caldrà moll de temps perquè aquesta reestructurat ió es vegi reflectida a nivell de les estructures estatals i de les Comunitat Autònomes. Aquesta és ara In nova reestructuració pendent de fer.

4 español, sinu es con d beneplácito de un veterinario colegiado. v Entre nuestros clientes constan exclusivamente aquellos a los que l;i Ley del Medicamento permite la compra de productos roosanitarios. IV ninguna manera, me puedo responsabilizar del uso que hagan oíos de los productos. Aunque sí es una recomendación que se hace de forma habitual por parte de nuestros delegados comerciales, puesto que así está determinado por 1 I política comercial de la empresa. 4. No le quepa duda, del desarrollo por nuestra parte de las acciones que se estimen necesarias, para evitar este tipo de situaciones, que si en nada sirven,1 la profesión veterinaria, mucho menos.1 un Laboratorio, cuya única posibilidad de existem 1,1 va totalmente ligada.1 la de dicha profesión. Confiándole mi plena colaboración en subsanar este desagradable.minio, reciba mi 1 ordial saludo, (Carlos l!epedano í >MNI>]I Animales De' (Compañía Centro l'enuítico Europeo de Residuos 'acunacions pel' part de criadors. Carta dels Laboratoris S),\ I stimado Sr. Presidente: En relación a un artículo aparecido en el Boletín Oficial del l bienio de Veterinarios de Barcelona, nuil,ido "Vacunacions per un de criadors" me gustaría hacerle los siguientes comentarios: 1. Laboratorios Syva, S.A., División de Animales de (Compañía esta definida, desde -11 creación, como una empresa dedicada a dar servicio a los veterinarios. En sus fines no atiende, de ninguna forma, los requerimientos que puedan propiciar lo- criadores, si no es, exclusivamente, a través del profesional. 2. Hasta hace mu\ poco tiempo, unos meses, el único producto biológico existente en nuestro \ ademéi um era la vacuna de rabia. Por lo tanto, usted va sabrá, que de éste producto no existe demanda por parle de los propietarios de animales, pues todos ellos saben, que no nene ningún sentido su aplú a< ion, por lo menos en el resto del territorio Los Centros Temáticos europeos son una extensión de la Agencia Europea de Medio Ambiente que con una sub\ ene ion básica por parte de la misma y con contratos de tres ano- desarrollan un trabajo temático siguiendo las especificaciones que prepara la Agenc ia. I lasta ahora había 8 centros temáticos: 1. Aguas continentales, liderado por Water Research Centre, Mendmenham (Reino criador 2. Medio ambiente marino y costero, liderado por (Centro Ricerche Ambiente Marino, La Spe:ia (Italia) i. Calidad del Aire, liderado por Rijksinstituul voor volksgezondheid en mlieuhygiene, Bilthoven (I Iolanda) 4. Emisiones atmosféricas, liderado por I Imwelthundesamt, Berlín (Alemania) 5. (Conservación de la Naturaleza, liderado por Museum National D'Histoire Naturelle (Francia) 6. ( ul ieria terrestre, liderado por Environmeni Sailiie Pala ('cniív-kiruna (Suei ia) 7. Catálogo de Fuentes de Datos, liderado por Niedrsachsisches Umwelministerium, I lanover (Alemania) 8. Suelo, liderado por Centro de Investigaciones sobre (España) II ( eniro Temático de Residuos representa pues el numero l ) y con él quedan cubiertas la casi totalidad de las. reas temáticas medioambientales. I 11 entro salió a com urso entre los candidatos nominados por los países representados en la AEMA a princ ipios de Se presentaron tres consort ios con sendas olerías y el (Consejo de Administración de la Agencia en su reunión del 6/6/97 decidió adjudicar el i tm-residuos al consorcio liderado por la candidatura danesa y que esta lomudo por Lis siguientes institut iones/ organizat iones: EPA danesa/epa (andad de Copenhague en Joim Venture como líder del (Centro que se ubicará en (Copenhague La Agencia de Residuos Peligrosos de Baden Würtcnberg..Alemania la Agent ia ^ Medio Ambiente de Irlanda La Juma de Residus de, Departament de Medi Ambieni de la Generalitat de (. Catalunya, España La agencia federal de Medio Ambiente de Austria Las tareas 1 realizai en los próximos (res años por el Centro temático de Residuos son: Revisión de la disponibilidad de dalos y comparabilidad Proyecciones, en enanos y evaluación [ V-arrollo de inventarios de emisiones integradas por etapas 4

5 C Ireación de una hase de datos para las instalaciones Je gestión dl' re,idllu, Documentar las practicas de gestión de residuos con especial atención a las prácticas preventivas y tecnologías limpias. El t ientro Temático de Residuos se ubica dentro de la Agencia Europea de Medio Ambiente cuyo Director General es Domingo liménez Beltrán, y será dirigido poi Anton Azkona. La lniii.i de Residus, participará en las cinco tareas descritas, pero dedicará mayor intensidad a la -, 5 v 5. Dedicará 5 personas al proyecto además del apoyo de su Departamento Informática. El tema de los residuos ha adquirido una especial important ia en Li 1 Inión Europea. 1 (asta ahora la AEMA no había recibido el em argo de ocuparse del tema pero a la vista de las difi-c ultades ion las que se encuentra la gestión de los residuos y de su important ia en el funcionamiento de la economía \ la afei i ion ;il medid ambiente, tanto los Estados Miembros como la C 'omisión \ por supuesto el (.!onsejo de Administración de la Agenc ia han apoyado el proyecto de creación de este Centro temático espei ífico para residuos. El Centro se crea en un momento oportuno nada mas haberse aprobado la I )irectiva del (iontrol y Prevención Integrados de la I!ontaminación (HTl') que obliga a contemplar de forma global e integrada los impactos de Lis actividades humanas antes de su autorización. El C entro Temático prestara espet ial atención.i la reducción de l.i generación y flujo de residuos en las diferentes corrientes, a la diseminación de información en relación con Lis medidas preventivas v tecnologías limpias v.il diseño de escenarios integrados que presenten flujos Je materiales decrecientes y generación Je residuos mínimas. Concurso de prenlios para el curso acíufrnlil'o Real Academia de Medicina y1 Cirugía de Valladolid La Real Ai ademia Je Medit na v l Ürugía Je Valladolid obre un 1 oikiirs per sis premis entre els metges, farmacèutics i veterinaris d'espanya, subjectes a les següents bases: I'' 1 os urnas sobre los que lian de versar los trabajos serán: Premio de h. REAL ACADEMIA DF MEDICINA Y CIRUGÍA DE VALLADOLID, dotado con pesetas, sobre "Trabajo original Je investigación básica en el campo de la medicina o espec ialidad médit a". Premio de CAJA ESPAÑA dotado con pesetas, sobre "Trabajo original de investigat ion básica y/o clínica de lema libre" 10' Premio Jel COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE VALLADOLID, dotado con pesetas, sobre "Trabajo original Je investigat ion básica sobre violent ia \ medicina" Premio del COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉU- TICOS DE VALLADOLID, dotado con pesetas, 2 a i a 4 a 5 a 6 a y' vibre "Tenia libre, de investigación sobre medicamentos" Premio del COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE VALLADOLID, <\^A< con I péselas, sobre "Sexage de embriones en ganado ovino. Resultados pralflco" Premio de la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓ, dotado con pesetas, sobre "Tema libre relativo a un problema Je salud pública Je acreditada repercusión sanitaria \ social en la l Comunidad de Castilla \ León" I os trabajos premiados llevarán implícita la concesión del título académico corresponsal, que en caso de ser varios los autores se concederá al que lo firme en primer lugar. Se puede conceder un accésil a cada uno de los trabajos siguientes en méritos,i premiado, al que se otorgará el título de académico corresponsal. I os trabajos serán mecanografiados a doble espacio en hojas holandesas o Je tamaño similar por una sola cara, enviándose Jos copias perfectamente legibles. Las figuras \ otrailustraciones como esquemas, diapositivas, etc., debidamente numerados deberán acompañar al pie del mismo una breve explicación aclaratoria Je su significado para evitar, en su interpretación, recurrir al texto.,a Academia podrá premiar con la distinción de "Men< ion I lonorífica" \ el título de académico corresponsal, alguno o algunos de los trabajos de los distintos premios, que se hagan merecedores Je ella. A este Concurso no podran concurrir los Académicos corresponsales de esta Corporación, así como tampoco los numerarios de ninguna de las Reales Ai ademias de Medu ina de España. Los irabaios no contendrán dedicatoria a miembro alguno de la 1!orpora< ion, ni remite si-a del autor o Je otra persona, ni dalo alguno que pueda desvelar el incógnito riguroso en que lia de mantenerse el autor del trabajo, los que no reúnan esias condiciones serán eliminados automáticamente del ( niu urso. A la condición de inéditos \ originales, que necesariamente han de tener los trabajos, habrá de si miar la de presentarse poi ve: primera en este i!on< tirso, sin que puedan hacerlo a otro hasta no publicarse el fallo de esta < brporación. Los trabajos serán enviados por duplicado en correo certificado a la secretaria de esta Academia (Apañado 4-0) antes del d\.\ \~> de octubre del (.órnente año, en sobre certificado \ lacrado, sin I nina ni rubrica, pero con un lema, el que figurará también en otro sobre cerrado, dentro del 1 nal constaran el nombre v apellidos del autor, así como su residencia, \ el centro científic*), universitario, departa mento, hospital y servicio en el que se haya realizado el trabajo. hn la junta t eneral que se celebrara en el mes de di( lembre Jel año actual, v una ve: que se los lemas de los trabajos premiados, el Sr. Presidente abrirá a continuación las plicas que condenen los nombres de lus respectivos autores, a los que se les comunicará seguidamente, anunciándoles la fecha del solemne acto de la Apertura de (!urso, con el Im de que

6 puedan recoger personalmente los respectivos premios, dado que para que tengan efectividad éstos, os inexcusable este requisito. II a Los trabajos premiados no podrán ser publicados íntegramente o ni resumen en cualquiera revista nacional o extranjera hasta tanto hayan transcurrido dos meses a los menos en que fue adjudicado t'l premio, haciendo en todo caso constar, la fecha en que mencionado trabajo fue premiado por la Real Academia Je Medicina \ Cirugía de Valladolid. l2 a Los trabajos que, total o parcialmente, hayan sido presentados previamente como icsi> doctorales, serán eliminados del concurso. I a l.a Academia se reserva el derecho Je premiar sólo alguno n algunos de los trabajos o de-clarar los premios desiertos. 14'' El hecho Je presentar un trabajo a este concurso supone la aceptación por pane del autoi o autores Je todas las normas que lo rigen, así como del carácter inapelable Je las decisiones. 15' Tojos LIS trabajos premiados quejaran propiedad Je esta Real Academia. el possible peí intentar aclarir aquests fets en defensa de la professió veterinaria, creu estar en l'obligació d'advertir a tots els col legiats que prenguin la màxima cura en el tractament posterior Je tots els materials o residus sanitaris, per i al Je que no els hi pugui ser exigida cap tipus de responsabilitat com en aquest cas. 5. Finalment, volem destacar que en cap moment, lia estat voluntat Je la11 una del í X).V.B. atemptar contra el bon nom, ni l'honorabilitat de cap veterinari, ni tampoc del que esta inculpat pels esmentats presumptes delictes. Pel coniran, el que es pretén es posar en coneixement púhliï. que determinades actuacions possiblement executades amb la millor bona fe poden ser objecte de denuncia per la via administrativa, civil o penal i en conseqüència s'ha d'actuar amb la màxima atenció. 6. Publiquem seguidament una nota informativa sobre Residus Sanitaris, d'acord amb la legislació vigent, tol recordani que estem a l'espera d'una nova reglamentació que contempli el residu sanitari veterinari. En cl Butlletí n" 12 del mes de mam, vàrem publicar una notii ia on es feia constar que un veterinari havia estat denunciat pei la Fiscalia del Medi Ambient de Barcelona, per un presumpte delicie contra la Salm Pública, els recursos naturals i el Medi Ambient. El motiu d'aquesta informació, era sensibilitzar aquest col lectiu sobre la necessitat d'actuar amb especial cautela, en referència ui destí ilel residu sanitari que, com Veterinaris, podem generar. Aquesta noticia ha creat confusió, ia que veterinaris, (que no tenen res a veure amb dita actuació judicial), s'han visi afectats per trucades o comentaris d'altres companys, Per tol això volem a< larir: 1. Els fets denunciats es refereixen a una forma d'actuació bastant habitual en la praxis professional, consistent en deixar en la granja on s'ha realircai el sanejament, les agulles i/o material ni. amb la finalitat de que siguin destruïdes pel ramader. 2. El veterinari en aquests i asos, diposita la seva confiança en el ramader n propietari de l'explotació per que dipositi i destrueixi tol el material d'acord amb la legalitai vigent, pern evidentment sense controlar l;i destrucció electiva del material.?. Tanmateix, aquesta forma d'actuació no sembla ser la més prudent per evitar la responsabilitat posterior del veterinari, doncs legalmeni cl produí tor dels residus, (el veterinari), és el responsable del seu tractament posterior. 4. La lunia de ( overn del l!.().v.b. per tol l'exposat, a més de fet 6 i.- DEFINK :IÓN v < :i ASIFK :A( :IÓN ni; LOS R.S. Se consideran residuos sanitarios todas las sustancias u objetos generados en ai tividades -anuaria'-, en la realiza; ion Je análisis, en la investigación, y en la obtención o manipulación Je productos biológicos, relaciona Jos con la nicju nía preventiva o la asistencia veterinaria., distinguiéndose según sean: R.S. asimilables a los municipales R.S. no específicos R.S específicos R.S. i itostaticos, químicos, radioactivos y restos anatómicos Asimismo, los R.S. indicados se engloban en Jisimios grupos, en función Je los distintos tratamientos que deberán >ci;uir, según se detalla en la siguiente labia: 1, RESIDUOS SANITARIOS V CENTROS VETERI N ARIOS En virtud Je lo que disponen las normas reguladoras Je los residuos sanitarios, quedan sujetos a las mismas los profesionales que presten MIS servicios en centros veterinarios asistencia les, que sean poseedores o productores Je residuos sanitarios. 1.a gestión incorrecta Je los residuos sanitarios puede generar riesgos para la salud \ el medio ambiente, de manera que, es extremadamente necesario que quienes posean o generen residuos sanitarios en el ejercicio de su actividad profesional, sean conscientes Je la obligación legal a su cargo Je respetar la normativa específica, v cada ve: más amplia, reguladora Je la gestión Je los residuos sanitari*)». Habida cuenta Je la importancia Je proceder a un correcto tratamiento de los residuos sanitarios, pasamos a detallar las

7 cuestiones principales recogidas en la legislación relativa a esta materia, siendo nuestra intención, la de extraer los conceptos fundamentales que deben ser conocidos por los veterinarios en el ejl'rcic io lk,u pmk,ilín. l. - (,ESTI()N, TRATAtv1IENTO Y ELlI\.IINACIl1N ne RESII)Ul)S A excepción de los K.S. asimilables a los municipales \ de los no específicos, es decir, los comprendidos dentro de los GRUPOS I GRUPOS III y IV que no puedan someterse a la técnica de l,i desinfección, deberán ser transportados a empresas autorizadas para su destrucí ion. 4.-FUNCll)N Y RESI\)NSAHILI[)An I)EL VETERINARIO Del incumplimiento de cualquiera de Lis normas relativas,i la gestión \ manipulación de los residuos sanitarios que H produzcan en un centro veterinario, responderán los gerentes o responsables Je los misinos. Grupo 1 Grupo II Grupo III Grupo IV Denominaeión Residuos asimilables a los municipales. Residuos sanitarios No especificos o sin riesgo. Residuos sanitarios especificos o de riesgo. Residuos regulados en normas específlcas. Carae/eres definidores Carecen de contaminaciòn especifica. Producen contaminaciòn biològica dentro de los centros sanitarios Producen contaminación biològica dentro y fuera de los centros sanitarios. Producen contaminaciòn química o radioactiva. E}emplos Cartòn, papel, reslduos no infeccijsos. Material de curas contamlnado con sangre, secreciones o excreclones, yeso. ropa, bolsas que han contentdo sangre, guantes, batas, filtros Restos sanitarios Infecciosos. sangre y hemoderivados liquidos agujas y matenal punzante y cortante, vacunas vlvas y atenuadas. Residuos cltostàtlcos, qulmlcos. medicamentos caducados, r. con metales, radiològicos. y radloactlvos y restos anatòmlcos, aceites minerales y sintéticos. Tratamiento Ninguno específica Ninguno especifico Se han de identificar. alslar y almacenar. Deben someterse a incineración o desinfección. Se han de identificar, aislar y almacenar. Es obligatona su inclneraclòn \ II, es obligatoria la adopción Je medidas en su gestión dentro Je los centros sanitarios. Pe manera que, los residuos comprendidos dentro Je los GRUPOS III V IV, deberán ser mam-pul,idos Je forma responsable, ágil, aséptica, inocua \ segura. 1 Vmro Je l.i maniptilai ion Je los R.S. deben destacarse diversas etapas: I a IDENTIFICACIÓN, ENVASADO Y TRASLADO INTRACENTRO.- Los residuos sanitarios de los GRUPOS III v IV, que se generen en un centro veterinario deberán ser identificados Je manera que se conozca la categoría a la que pertenecen, I'na vez identificados, deberán ser depositados en los reí ipientes \ contenedores espei íficos que legalmente le> corresponda, a fin de proceder a su traslado dentro del centro veterinario para su posterior almacenamiento. 2 a Al MA( ENAMIENTO.- Todos las residuos sanitarios de los ( Rl TOS III \ IV que se generen en un centro veterinario deberán ser almacenados en una sala rigurosamente identificada como almacén, cuyo acceso sera restringido al personal del centro autorizado, hasta que se proceda al tratamiento que les corresponda o bien a su traslado por empresas autorizadas, hasta otros centros encargados de su destrucción. V TRATAMIENTO.- Solo será posible para algunos de los residuos sanitarios comprendidos dentro Jel GRUPO III, \ por las técnicas legalmente reconot idas, como es el caso del material metálico pun:anie v uníanle, que podra someterse a la técnica Je desinfea ion por wtoi Lúe. +' TRAS1 ATO EXTERNO, los residuos sanitarios Je los 7 Debe tenerse en cuenta que, los centros veterinarios podrán ser objeto Je hispen iones por parle de los funcionarios Jel Departamento Je Agricultura, Ganadería v Pesca \ Jel Medio Ambiente, que velaran por el cumplimiento de las medidas obligatorias a adoptar en re Lie ion a la gestión Je los residuos, así como en los propios centros veterinarios. En este sentido, tojos los centros veterinarios que generen residuos sanitarios deberán contar ion un LIBRO OFK!IAL 1 )E CONTROL, que sera facilitado por la Direcció General de la Silui Pul lk a, \ que deberá ser \ isado el primer trimestre de cada año por pane de dicha Institución, Luí.límenle, existe un fuerte eontiol relamo,i las empresas encargadas del transporte \ destrucción de los residuos sanitarios, de manera que, antes de contrata! sus servicios, el veterinario deberá asegurarse de que dichas empresas estén debidamente autorizadas por el Departamento de Medio Ambiente, pues, en caso contrario, el veterinario responderá solidariamente de l u.ilquier perjuic ii i que se pudiera producir. (y POSIBLES SAN! IONES En Virtud de lo que dispone el I Vélelo 500/1.992, de 24 de noviembre, de Ordenación de la Gestión de los Residuos Sanitarias, el incumplimiento de las normas reguladoras Je esta materia, dará lugar a la imposición de sanciones, en función de la gravedad de la infracción, y de la clasificación de Lis faltas cometidas, que podrán ser leves, graves o muy graves, pudiendo imponerse \nu iones de hasta de péselas. 1, LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS RESIDUOS SANITARIOS Lo hasta aquí expuesto, de forma introductoria, viene regulado en

8 las siguientes disposk iones normativas: I Vi reto JOO/1992, de 24 de noviembre, de Ordenac ion de I.i Gestión de los Residuos Sa-nitarios. - Decreto 71/1994, de 22 de febrero, sobre los Procedimientos de i esrión de los Residuos Sanitarios. - Orden del Departamento de Sanidad) Seguridad S»x:ial, de i de julio de l'w, por el que se crea el Programa de Gestión Intracentrn de Residuos Sanitarios. \ TRATAMIENTO DE LOS RESTOS ANATÓMICOS Y CADÁVERES Los cadáveres, partes del cuerpo \ otros residuos anatómicos procedentes de animales de experimentación que hayan estado inoculados con [os agentes infecciosos responsables Je infecciones forman parte de los Residuos Sanitarios Específicos o de ríe»» del GRUPO III. Sin embargo, la mayor parte de los animales de experimentación no requieren ser previ,míenle infectados, y, por tanto, los residuos ascx uji's no ban de ser catalogados como Residuos Sanitarios. En consecuencia, esta categoría nene una incidencia baja en la generación total de Residuos Sanitarios, loque no obsta a que nos detengamos a analizarla aisladamente. En este sentido, \ al margen Je la legislación aplicable a los Residuos Sanitarios, el Real Decreto 2224/199}, de 17 de dic iembre, que contiene las normas sanitarias de eliminin ion \ transformación Je animales muertos \ desperdicios de origen animal, dispone: "Las materias de alto riesgo enumeradas a continuación serán transformadas en una planta de transforma* ion autorizada por el Órgano competente Je las Comunidades Autónomas o serán eliminadas mediante incineración n enterramiento, si procede. Son materias de alto riesgo: Animales muertos) desperdicios, procedentes de animales que en la inspección veterinaria efectuada en el momento del sacrificio presenten síntomas clínicos de enfermedades transmisibles al hombre o n los animales. ToJ.iv las partes Je un animal normalmente sacrificado que no se hayan sometido.i la inspei i ón posi mortem, con excerni< >n de los cueros, pieles, pezuñas, plumas, lana, cuernas, sangre y productos similares. Eos animales muertos y desperdicios animales que contengan residuos de sustancias que puedan poner en peligro la salud humana o animal." En tojos los casos anteriores, se debe proceder i la destroce ion Je los elementos contaminantes mediante In incineración o enterramiento, debidamente autorizados por [os órganos competentes que las (. comunidades Autónomas autoricen, de manera que, es obligación del veterinario comunicar al Ayuntamiento o a entidades debidamente autorizadas, la producción Je dichos elementos, con el objeto de que los mismos sean retirados \ destruidos por el procedimiento que i orresponda. 9. ["El ÉFONODE INFORMACIÓN < n.ilqiiicr duda que pueda surgir en l i gestión de los Residuos Sanitarios puede ser planteada ante el Programa Je Gestión Intracentro Je Residuos Sanitarios, de la Dirccc ó ( eneral de la Salín Pública, tel. (93) JW1I II. PI'(,'\enci6n t,ronlr'ol de las )Iagas de pulgas en España Se ha celebrado en Barcelona una mesa redonda con veterinarios, con el objetivo de presentar los resultados del estudio de base sobre "PREVENCIÓN YC0NTR01 DE LAS PLAGAS DI PULGAS I N ESPAÑA" y elevar sus conclusiones a Libro Blanco. Este de Barcelona h.i sido el primero de los debates sobre esta temática y con profesionales de veterinaria, que tendrán lugar en otras i iudades Je España, en las próximas semanas. II estudio ha sido realizado por el Gabinete de Estudios Sociológicos Bernard Krief, bajo el patrocinio de AVEPA (A~()ciaciún V\'tl'rinaria E~paii(ll de Esp('cialist ~ en Pl'l]lIC Animales) v esponsorizado por N0VART1S SANIDAD ANIMAL, S.L. Las conclusiones resultantes Jo esta primera mesa redonda evidencian aspectos \ conductas, relacionados con las pulgas, algunos Je ellos sorprendentes por su trascenderle ia y que hasta hoy no habían sido puestos de relieve ni valorados in MI auténtica dimensión. Por ejemplo, caht destacar la estrecha relación, ignorada por gran parte de la sociedad española, mire el desarrollo de la calidad Je vida con el aumento de pulgas en perros \ gatos. La tan aireada soi iedaj del bienestar resulta serlo también para la Je tales parásitos, que gracias al ni remonto del conton de los hogares, ven mejorar sus condiciones reproductivas \ de desarrollo. Las calefacciones, alfombras, moquetas v todo cuanto propicia un ambiente cálido \ i'dor, fiívoreí e la cómoda y fácil evolución del ciclo biológico de las prolíficas pulgas (una pulga pone hasta 50 huevos pur día \ en condiciones climatológicas favorables, dos pulgas pueden convertirse en 2000 en menos de un mes). Está claro que, al margen Je In chocante que pueda resultar que en invierno "nuestros" climas artificiales promuevan la aparición Je pulgas, es evidente que ahora \ durante todo el verano es cuando estos parásitos encuentran sus óptimas condiciones ambientales para proliferar, ('oino contrapartida a la indescada contribución del progreso so< ial a la perviveru ia Je las infestat iones Je pulgas, nuestro cada día más a< cntuado acceso a toda clase de fuentes informativas, fomenta un mayor conoi miento sobre la higiene y cuidados que requieren los perros y gatiw que conviven con nosotros y, en consecuencia, propician el conocimiento Je los riesgos, incluso patológicos, que acarrea la presencia de pulgas para el animal i 1 incluso para las ll.lv Si tullemos también que la important ia de los avances c ientíficos en il tratamiento de enfermedades que tanto están favoreciendo las pcrspei ti vas de aumento Je la longevidad en los humanos, también se manifiesta en el desarrollo de nuevos productos \ métodos fruto Je la ciencia veterinaria que, paradójicamente, para las pulgas supone todo lo contrariï), sus expet tat ivas Je vida están en franca esión gracias a ellos. Así hoy, conceptos más seguros \ eficaces se no 'i por. ni a la lucha contra tales parásitos para afrontar el problema desde sus orígenes, actuando sobre el ciclo biológico Je las pulgas, con lo que se inhibe su desarrollo, 8

9 Este procedimiento de interrupción precoz de las infestaciones ha introducido un cambio en la metodología terapéutica de los veterinarios españoles en este ámbito ya que, administrando al animal un inhibidor oral del ciclo biológico de los insectos con el complemento de un insecticida externo, en caso de presencia de pulgas adultas sobre el animal, se obtiene una protección integral que abarca la prevención ; un control continuado Je tita efectividad. "Prevención y control de plagas Je pulgas en España" es precisamente el enunciado del estudio cuyos resultados se sometieron a debate en la primera mesa redonda con Veterinarios, ya que el motivo Jel estudio fue básicamente conocer, de forma objetiva, la opinión Je los profesin nales veterinarios sobre cómo se están tratando en nuestro país estos fundamentales aspectos prevención \ control en la ludia contra las pulgas en perros y gatos. En consecuenc ia, se estudiaron los hábitos de los propietarios de Julios animales en materia de consulta veterinaria, las frecuencias v motivos de las consultas, la importancia de los problemas por pulgas en el conjunto de la actividad de Lis clínicas veterinarias, los tratamientos que se aplican y su valoración por parte de los veterinarios, lasac titudes preveni vas de veterinarios y propie tarios \, ni definitiva, todo cuanto desde la perspectiva de los veterinarios pueda aportar mejoras ;i la situación actual. I'.IM rilo, \ tras un.i fase preliminar en la que se li;i recogido informat ion documental \ cualitativa sobre las características de las infestaciones de pulgas en perros y gatos y su entorno, so procedió ,1 encuesta de opinión representativa.1 una muestra constituida por 460 veterinarios de clínicas de pequeños animales Je toda I spaña, i uyos resultados más significativos son: Un alto grado de satisfacción en Lis pautas de tratamiento que ellos están recomendando, habiéndose avanzado mucho en los últimos años debido, no sólo ni esfuerzo de los profesionales veterinarios, sino también al mayor nivel de concienciación de los propietarios de animales sobre las pautas v hábitos Je higiene sanitaria. Sin embargo, se 1 m.stata que sólo el 50 % de los propietarios Je perros y gatos, acuden,il veterinario Je forma periódica, el 35 % lo hace de Ion un ocasional ante la aparición de algún problema concreto y que, todavía, una parte importante de éstos (un 15 %) no acude nunca al veterinario. I ;i mayoría Je Lis visitas son motivadas por vacunaciones, siendo esi.isjs,is 1 onsultas por revisiones generales o de upo preventivo. Los problemas por pulí:;!'- o derivados de éstas (como la dermatitis ilérgica por picadura Je pulgas), están presentes en un í" ".> Je Lis visitas Je perros \ en un 2 \ 8 % Je Lis de ga-tos que atiende un veterinario, lisios suelen recomendar una mayor frecucm 1,1 Je Lis visitas para el adecuado control Je esta problemática. (Ai rualmente se estima en 1,5 veces/año \ debería realizarse 1.M i veces/año). - Las infestaciones Je puláis son un tema Je suma tras-cendencia. En algunas amas pueden Ilegal.1 ser consideradas muy graves, llegando incluso,1 picar,1 Lis personas. Asimismo, el estudio refleja la importan* u que tienen Lis l.ises inmaduras Je la pulga (huevos, hirv;is y pupas), que si- depositan en el hogar v entorno inmediato del animal, propiciando el desa-rrollo de continuas reinfestaciones, Tojo ello desencadena una gran preocupación para los propietarios, que temen sobre todo el contagio ;i L familia, la transmisión Je enfermedades, la picadura a los humanos y el malestar que ocasiona.il animal, Los propiei,inos Je perros \ L:;IIOS (b(\ ",i) sólo atacan el problema cuando se produce, por el contrario, los veterinarios conscientes ile que se trata Je un problema latente aunque no viml le, son partidarios (86 %) Je establecer lo que ellos denominan "lucha integrada" que posibilita, por una parte evitar todo riesgo de desarrollo de infestac iones Je puláis ;i través Je la administración mensual.il animal, Je un inhibidor del desarrollo Je los insectos y, por otra, la aplicación sobre aquel de un insecticida externo, en el caso Je que se aprecie la presencia de pulgas adultas en sus, , lies. I n,is Yi 10 destai ado en el estudio, es la mportanc 1,1 que supone para los propietarios (sol-re todo aquellos que tienen niñas), la seguridad del produt 10 para Lis personas que se relac ionan con el animal. El 65 % Je los propietarios mantienen algún tipo Je precaución o separación ion el ,il ;il aplicarle un tratamiento extemo. Este hecho es tenido en cuenta por Li mayoría Je los veterinarios consultados (SO " >). Los seis.ispéelos más valorados por los veterinarios en los tratamientos contra las pulgas son: eficacia, seguridad para el animal, facilidad \ comodidad Je uso, que evite las reinfestaciones, que Jure mucho su efecto \ que no exponga,1 personas/niños.1 la aci ion del produí to, Los inhibidores del desarrollo Je los insectos son el tratamiento que mayor valoración obtiene por parte Je los veterinarios en la mayoría Je los aspectos citados, los inhibidores son también ui lirados por un l l "n Je los veterinarios en el tratamiento Je la dermatitis alérgica por picadura Je pulga, la valoración Je su eficacia en dicho tratamiento es considerada muy alta poi los veterinarios que lo recomiendan Centre no autorizal II ( '.{)VB denega el permís per a realitzar ( insulta Veterinaria en el centre Míster Guau del Carrer Aribau, 21, donal que no compleix le> normes del Reglameni Je l 'línici Je Petits Animals delcovb. Qualsevol veterinari que presti els seus serveis.1 l'esmental centre, seriï sotmès.1 Li dis( iplin.i del 1 iomitè de I )eontologia.

10 NDA XXII Jornadas de la Sociedad Española de Ovinotecnotecnia y Caprinotecnia Cursos Jornades Congresos Beques IV Jornadas internacionales de ganado vacuno lloc: Facultad de Veterinaria, Departamento de Patología Animal, (!ampus Universitario, Lt'('(Y Dates: Del 24 al 25 d'octuhre de l l»>7 PROGRAMA "Diagnóstico diferencial de los procesos nerviosos en el ganado vacuni»"; '(iomhinaciones actuales de los indicadores de calidad de la producción de carne de vacuno"; "Interacción entre la alimentación \ la reproducción en el ganado vacuno lechero"; "Manejo de la reproduo ion en establos afectados por IBR-BVD"; Aspectos prácticos de un control de mamitis"; "Aplicaciones de la ecografia en la reproducción bovina"; "Repercusiones del uso Je finali:adores en el ganado vacuno"; "Síndrome acidósico niminai en los bovinos (lactantes) poligástricos)"; "Mejora de la calidad de la leche. Aspectos prácticos \ normal nos". Inscripcions: d'avebu Professionals Fins el 10/9/ Pts Pts Pts. Després el 10/9/ Pts Pts. Estudiantes Pts. Inscripcions a les jornades + quotes de nou soci (.un 97) = pts. (abans del 10/9/97). aquelles sol licituds rebujes amb posterioritat a aquesta data no podran acollir-se a aquesta op< ió. Mes Informació: Secretaría Científica: A.V.E.B.U. Facultad de Veterinaria. Departamento de Patología Animal, i!ampus I niversitario l.l!( K). 10 Lloc: Seu Oficial: I lotel Meliá - Puerto de la (!ruz. Tl'l.: 022jlH 40 11,022/, , El;": 022jlH SI;\. l in. de Tel1l'rife Datl'~: l)el 6 al H d'lllluhre de Horari~: 1\1.11í I tarda PROGRAMA Dilluns: "Alimentat ión del < aprim i de alta producción leí hera"; "Micoplasmosis en el caprino"; t lomunicacions lliures: Patologia, Alimentación, Producción, Calidad de cames, Economía, Reproducción, Elaboración quesera, Producción latinoamericana. Dimarts: Visites: Valle de La Orotava, Las Laguneras (Exhibició del maneig tradicional de ramal cabrum i oví), Finca El Pico (Instituto i ianarki de Investigaciones Agrarias), Casa del Vino y La Miel - El Sauzal (Cabildo Insular de Tenerife). Dimecres: "La explotación ovina en (lañarías. Aspe< tos rac iaies, situación actual y perspeí tivas de luí uro"; Comunicacions lliures: Patología, Pequeños rumiantes \ desarrollo rural, Producción, Calidad de carne, Selección en pequeños rumiantes. Taula rodona: 'La elaboración quesera artesanal y semiindusti ial". Mes Informació: Secretaria de les ornades: Santiago Mayáns Vázquez / orge de Miguel García. Cabildo de Tenerife, Servicio de Agricultura, Plaza de España, I S/C de Tenerife. Islas Canarias, rel.: 922/ , i 1. Fax: 922/ istia.es stia.es II Jornadas Nacionales y I Internacionales sobre residuos en animales y alimento de origen animal Lloc: Aula de Cultura de la CAM. C/Salzillo. MURCIA Dates: Del 22 al 24 d'octubre de I.997. Horari: Matí i tarda Aquestes II Jornades, pretenen, com Ics anteriors, informar sobre l,i situació actual de l.i problemàtica de la presència de residus, servir de trobada per.i continuar discutint, intercanviar idees i buscar una actuació eficaç, i coordinada entre tots els sectors implicats en aquest tema. PROGRAMA Dimecres: M.ní - Producció Animal i Residus: "Producción animal v residuos en alimentos de origen animal"; "Medicamentos Veterinarios ionio generadores de residuos"; "Terapéutica veterinaria como factor de reducción de residuos: alternativas"; "Nuevas tendencias en l.i producción cárnica: Autocontrol y mejora de la cilij.nl de la carne". Tarda: Taula Rodona sobre (!arns de Qualitat. Dijous: M.ití - Analítica i Inspecció: "Nuevos métodos en el

11 análisis Je residuos"; "Control de calidad en los laboratorios de análisis de residuos"; "Inspección sanitaria en el control de residuos"; "Alteraciones fisiopatológicas en los animales por el uso Je anabolizantes \ de medicamentos veterinarios";"(contexto legal en el control de residuos: Responsabilidades Civiles y Penales". Tarda: Taula Rodona sobre Inspecció i Anàlisi de Residus Divendres: Matí - Polítiques en el Control Je Residus: "Control de residuos y su influencia en el comercio mundial de productos ganaderos"; "Política Nacional de medicamentos veterinarios \ producción ganadera"; "Residuos y Salud Pública"; "Políticas en el control Je residuos en la Unión Europea". Tarda: Taula Rodona sobre Presen! i Futur del (!ontrol de Residus. Més informació: Secretaria fécnica: Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia. Avda. Constitución, 13, MURCIA. Tel.: (968) Fax: (968) I II Conferència,Saló de Fabricants de Pinsos del Mediterrani Lloc: Palau de Fires i Congressos de Reus AI'.Sl. jlll\li,in, RELJS Dates: Del 25 al 27 de març del l l ls LA (\)FERÈ('lA lira de Rens v,i acollir l'any 1996 la I I!onferència de Fabril ants de Pinsos del Sud d'europa, la qual va tractar tenies estretament relacionats amb el procés Je producció de pinsos, I Y\n assoliï en aquesta primera edició, en la que van participatiu més de ">40 professionals, avala la continuïtat de la Conferència, que agafarà la denominat ió Jc II (!onferèn< ia-saló de Fabricants de Pinsos del Mediterrani i tindrà lloc Jurant els dies 25 al 27 de mars de 1998, Lj,Conlercncia-Salocsiara promoguda per I'ASFA(' (Associació! mi Je Fabricants d'aliments ( omnostos per a Animals), amo la col laborat ió Je I'IRTA (IIHIIUI Je Recerca i Tecnologia Viiuliníeiiiàiics), el C1HEAM (Centre Internacional d'alts Estudis Agronomies Mediterranis), la CESFAC (Confederació racultct c: lísprrnyrií^lc- Fabricants d'aliments Compostos per Animals), el III Congreso de Veterinarios de Castillo y H^ronat Català Pro Europa, l'autoritat Portuària de Tarragona i ] '., l'apportt (Agrupacióper a la Promoi ió del Pon Je larragona, _ ^^^^^_ ^^ ^^^ ^_ ^^_ A.I.E.). l.a secretaria anirà a (.anee Je la Fira Je Reus, Lloc: Delegación territorial Je la Junta Je Castilla v León Pasaje Jel t iiste-r, I (Junio a plaïa Je Sla. Ana). AVILA Dates: Del 24 ü 25 d'octubre de 1997 PROGRAMA Divendres: "Pos Servicios Veterinarios Oficiales en las Consejerías Je Sanidad \ Bienestar Social \ Agricultura \ (ianadería, Situación actual y previsiones Je futuro". Dissabte: "PI Veterinario como garante Je la salud Je los consumidores"; "Situación sanitaria Je la cabana ganadera en el Estado Español \ características especificas de la Comunidad Castellano Leonesa"; "El potencial Je la industria agroalimenlana española en la I Inión Europea \ en que medida se puede vei afectada por la sanidad animal"; Taula Rodona: "Perspectivas Je la profesión veterinaria a las puertas Jel siglo \\l". Inscripcions: Afiliats No Afiliats I studiantes de Veterinària Abans Jcl Pis Pis, Pts. La iascripciódona dreí a: Assistència.\\(!ongrés; Dot umentat ió; Llibre Je ponent íes i conclusions; Diploma d'assistent ia; Fargeta d'identificació; Recepció en l'ajuntament d'avila; Sopar Je clausura. Anul lacions: En les inscripcions efectuades luis el 50 Je setembre Je 1997, es retindrà el 20% en concepte Je Jespeses d'administració, i amb posterioritat no es tindrà drel a devolució, Més Informació: Secretaria: l'/ San luaiule la Cru, AVILA Tel.: 920/ Fax: 920/ Després del I0/9/ Pis. ÏO.000 Pts Pts, 11 EL SALÓ Paral lelament a la Conferència es realitzarà el II Saló monogràfic dedicat al sector de l'alimentació animal-pinsos. Duranl la passada edic ió, en la qual es va aconseguir un impon,mi èxil a nivell comercial i Je transact ions et onòmiques, el Saló va tenir 2i expositors directes i 20 indirectes, que \ A\) presentar en prop Je metres quadrats d'exposició, totes les activitats, produí íes i serveis relat ionats amb el sector. Per a la celebració d'aquesl Sali'», fira Je Reus disposa Junes instal lacions modernes, on l'expositor te cobertes totes les necessitats per i poder presentar el producte en les millors condit ions. Programa Pes àrees temàtiques amb les que s'aprofundirà en aquesta segona edició seran: PO1 11 ICA I ECONOMIA AGRÀRIA Mercáis Productors: anàlisis Je conjuntura, previsions i tendències Je produccions mundials Je productes agraris d'interès per a l'alimentació animal. Mercáis Consumidors: anàlisis de conjuntura, previsions i tendènt ics Je la conducta del consumidor i la seva incidència en el luiiir Je la producció animal per a l'alimentat ió humana. Anàlisis i previsió Je les diferents polítiques que, a nivell mundial i especialment europeu, condicionen la producció agrària: Organització Mundial del Comerç i Política Agrària Comuna. recnologla DE FABRICACIÓ Situació actual i futur de les darreres innovacions ui el procés Je fabricació, control Je qualital i s^unu-s d'assegurament Je la qualitat. NUTRICIÓ ANIMA! Situació actual i tullir deis Jarréis avenços en nutrició animal.

12 Nutricio i medi ambient. Nutricio i producte final. Seguretat alimentaria. Mé~ Informació: Secretaria: Palau de Fires i ( ingressos Je Reus,-\\.Sl. Jmdl,In. 412L~1 RI:.US Tel.:977/31 72 Ir Kiv l»77/il XXX Semana Nacional de Ganado Porcino. Jornadas de actualización en patología y producción porcina Lloc: Recinto Ferial de Lorca. LORCA (Murcia). Dates: Del 15 a! 18 de setembre de l" l >7 PROGRAMA Dimarts: "Patologías consecuentes al PRRS en Estados I Inidos"; "El síndrome reproductoi \ respiratorio pon nos: nuevos aspectos Je l.i enfermedad"; "Estrategias de manejo Je cerdas en explotaciones porcinas para incrementar la productividad"; "Utilización de primerizas como nodrizas: experiencia mediterránea"; "Factores que influyen en l.i prolificidad: estrategias a seguir en granja". Dimecres: "El programa genético danés. Nuevas estrategias de selección"; "Peste porcina clásica: generalidades"; "Programas Je erradicación de peste porcina clásica: experiencias"; "Nuevos avances en l.i gestión de purines de cerdo"; Taula rodona: "Dimensiones reales del problema que ocasionan los residuos orgánicos ganaderos de porcino". Dijous: "Tendencias ai tuales en nutrición porcina. Estrategias de formulación"; "Alimentación de cerdas gestantes \ lactantes. Formulación en energia neta"; "Optimi:ac ón del empleo de enzimas en nutrición porcina. Actualización Je resultados"; "Evolución Je I sei tor porcino europí Inscripció: Abans del Després del Professionals ptes ptes. Estudiants ptes ptes. La inscripció cobreix les següents prestacions: Lliure ao Re< inte Ferial de SEP( )R '97, Accés al S.il> > d'acres; Exemplars dels textos de les conferències; Esmorzar n les "Jornadas i astronómicas de Porcino"; Diploma acreditatiu d'assistèm ia. Més Informació: RECINTO FERIAI DE LORCA. ri.i:;i de Santa Quiteña, s/n. Apartado de l orreos I LORCA (Murcia). Fasi 968/ Tels.: 968/ Symposium de la Sección Española de la WPSA Lloc: Auditorio Jel Parque Pecnológico Miramón. San Sebastián. Dates: Del 15 al 17 d'octubre de 1997 Els autors interessats en la presentació de cartells han Je tenir 12 preseni que el termini finalitza el 11 d'agost i que prèviament han de sol licitar les instruccions pertinents i la "Secretaria de la Secció Española de la WPSA". PROGRAMA Piniecres - [urnaja Je Patologia: "Bronquitis infecciosa aviar: nuevas cepas variantes"; "Mecanismos de patogénesis de Escherichia coli septicemia» aviares: serotipos y resistencias a antibióticos"; 'Valoración agronómica de la gallinaza: composlaje"; "Estudio de la pluma del 'jallo Eusko-Oilloa para pesca deportiva"; "Situación actual de los límites máximos Je residuos"; Paula Rodona sobre l.i situació actual de la patologia.niar en Espanya; "El huevo \ las enfermedades cardiovasculares". Dijous - Jornada Je Nutricio: "Alimentación Je las polillas en recría"; "Alimentación de los broilers por sexos separados"; "Estrategias de alimentación de reproductores pesados"; "Alimentación del avestruz"; "\ iramina I. \ antioxidantes". Divendres - lornaja Je Maneiu': "El medio ambiente en las naves Je broilers"; "Manejo de reproduí tores pesa Jos en naves os< uras"; "Manejo de las pollnas en ret ría"; "Instalac iones Je iltiminai ion en gallineros". Inscripció: Aquells que ho desitgin podran inscriure's per a una jomada només (qualsevulla Je les tres del programa). VI up.li! ' Ji i tt mili 1 Després Jcl 15 Je setembre jornades ptes ptes. I jornada pies pies. Acompanyants pies pies. Mes Informació: losé A. Castelló. Real Escuela de Avicultura. Plana del Paraíso, Arenys de Mar (Barcelona). Pel.: 93/792 II 57. Fax: 93/ I: mail: i astelló^ lix.interí om.es II Congreso Nacional de Veterinaria y Medio Ambiente Lloc: l òrdo\ a Dates: I Vi 12 al 14 de febrer de 1998 Ai iicsi congrés, organitzat per AVEMA pretén mantenir un fòrum de trobada professional per tal Je discutir, valorar i analitzar els treballs, avenços i aportai ions a la tasca interdisciplinària Je defensa, protecció i deslió Jel medi ambient a Espanya. S'h.i Je fer arribar una Butlleta de preinscripció a la Secretaria Tècnica abans del 51 d'agosi Je Es farà arribar una segona i rcular a tots aquells que trametin la Butlleta, a on hi figurarà el Programa preliminar, així com la manera Je realitzar la inscripció definitiva. PROGRAMA Rlix temàtics: ( iesl ió de recursos biològics El desenvolupament agrari sostenible Jes de la perspectiva mcdiamhiental S.dui pública i medi ambient la professió veterinària en la gestió mediambiental: aspeties tèi nus, gcrencials i normatius

13 I,i indústria agroalimcntària vers una nova adequat iií El proiiimin.i im IIÍU,.111 ir-- d'aquests blocs temàtics, cinc pannells d'experts, una taula rodona i totes acuelles contribucions t íeni [fico tèc ñiques que es facin arribar ;il programa, j;i sigui en la modalitai de comunicnció oral o en cartell. lambe es comptarà amb una Mostra Tècnica,i la Seu del Conjurés,,ii\í cuín nmh un programa per ;i acompanyants i un programa sin ial. Inscripciò: Socis J'AVEMA No socis Més Informació: Fins 15/1/ ptes, ptes. Des del 16/1/ ptes ptes. Secretaria Tècnica: Proyectos, Incentivos^ ( ongresos, S.L. C/José Zorrilla, 5, Esc. A, 5 a 5 a CÓRDOBA. leí.: 957/48 ^ 4S; l )i7/4n 58 4V Fax: 957/48 ^s 49 I: mail: Xl Curso Nacional y VIII internacional de Endoscopia (curso teòrico,pràctico) Lloc! ( laceres Hito: IVI II al 13 de setembre de 1 1 W7 La quota d'inscripi ió és de ptes i hi inc Ion l'assistènc ia al curs, el material d'animalari, il> textos, els dinars de treball i el diploma. Aquesta quota s'haurà de trametre un cop que la secretaria comuniqui l'acceptació.il curs. II nombre J'ins* ripi ions és limital a 16. PiU X KAMA Dijous: "Evolución histórica de las técnicas endoscópicas"; "Enseñanza de la endoscopia en España. Aspectos legales de la practica endoscópica"; "I )escripción v manejo de los aparatos de íihroendoscopia \ elementos auxiliares, cine, vídeo, etc."; "Anatomía endoscópica"; "Técnica de la esotagogastroscopia \ duodenoscopia"; "( olonoscopia"; "Patología esofágica \ tratamiento endoscópico"; "Mantenimiento de los aparatos de endoscopia". Practiques Je maneig d'endoscopis, d'esofagn gastroscopia, de colonoscopia i de dilatacions esofàgiques. Divendres: "Patología del estómago"; "Aspectos endoscópicos del reflujo gastroesofágico"; "Manejo endoscópico de los tumores del tracto digestivo"; "La endoscopia como técnica diagnóstica U iinlogía y biòpsia)"; "Polipectomúi endoscópica como terapéutica"; "Extracción Je cuerpos extraños"; Técnicas avanzadas en endoscopia. Aplicación del argón en endoscopia"; "Endoscopia de las \ ías respiratorias";" foracoscopia. Pr;ú ticas Je citología y biòpsia pulmón,ir". Practiques Je citología i biòpsia, d'extracció Je eossos estranys, d'endoscòpia Je les vies respiratòries (citología per escarifii»< ió i ispinu ió traqueal). Dissabte: "Anatomía laparoscópica"; "Material y técnicas laparoscópicas"; Técnicas complementarias (Ecografia, Dopler, Radiología, etc.). Demostración \ prácticas."; "Aplicaciones clínicas de la lapnroscopia flexible \ Je la cirugía mínimamente invasiva (Demostración en vídeo)". Practiques Je biòpsia i citología, i irurgia Je l'aparell genital, etc. Més Informació: Coordinador del Curs: Francisco Miguel Sánchez Margallo. Centro Je Cirugía de Mínima Invasión. Ctra. Je Madrid, s/n. 1L~71 CACEIUS l'\.: 927/ , F,I\: 927/24 ~7 ';7 E-maii: Xl Diploma en Salud Comunitaria en países en vías de desarrollo Lloc: I Inidad Je Enfermedades Tropicales Importadas. C.A.P, Drassanes. BARCELONA Dates: l'inici Je les i lasses leí tives serà el \1 Je gener Je 1998, El nombre Je i rèdits net essaris és Je 58. II nombre Je phu es és Je 40 i el pren total Jel programa és Je pres, Es podrà fer el pagameni en í tenninis. La durada Jel programa és anual, I:I període Je preinscripi ió finalitza el 51 d'octubre Je Tols els cursos monogràfics programats, poden realit:ar-se independentmeni Jel programa Je l.i Diplomatura. La preinscripció en aquesi i as en finalitzarà 15 Jies abans Je l'inici. PROGRAMA Les assignatures obligatòries són les incloses en el bloc de Medk na tropical i salul comunitaria que compren: Medii inn tropical Parasitología médica S.ilni comunitaria en l'\ I) Pediatria tropical Malalties importades Cursos monotin'itics - Any 1997: "Medicina Je catàstrofes"; "Logístic i"; "Etnomedk ínu"; "Animals \ erinosiisd'interès mèdic" ; "Dermatologia tropical"; "Aigua i salul en països en vies de desenvolupament"; "Medicina Je muntanya"; "Malalties de transmissió sexual"; "Minories ètniques"; "Elaborat ió i gestió d'un projei ie Je ctioperació en salm". Cursos monogràfics. \11\ 1998: "Cooperació iniern.iuon.il"; "Nutrició"; "Micologia mèdica"; "Antropologia"; "Cirurgia tropical"; "Malalties importades". Mes Informació: I Inidad Je Enfermedades Tropicales Importadas CAP. Drassanes. Av. I es Drassanes, 17-21, 0S00I BARCELONA. leí; 441 : i» l»7: ^l) 44 l»r Fax: Jornadas de Productos Fitosanitarios Lloc: Institut Químic de Sarrià Via Augusta, Barcelona Tel: Fax: Dates: Del 28 al 29 d'octubre de l l t >7 L'objectiu de les ornades es afavorir l'intercanvi d'experiències i coneixements entre totes les persones i institucions relacionades 13

14 amb 1.1 Sanitat i Protecció dels Cultius, en benefici d'una Agricultura desenvolupada i avançada. En aquem sentit es donarà especial èmfasi ;i temes de interès k' iimi als diferents sectors relacionats amb la Sanitat i Protei i in Vegetal: Administració, Universitat, Empreses, Sector consumidor de productes PRlil~RA1\ lli h.uir.ni paral leles, en base als següents temes generales: Formulació de Productes Fitosanitarios: Característiques dels diferents tipus de formulacions que n'afecten.1 Li qualitai 1 seguretat. Control de l'administració. Eficàcia. Assatjos oficialment reconeguts. Aspectes legislatius. Envasos. Residus. Medi Ambient. Aspectes legislatius 1 l uv Aplicat u' de les noves tecnologies en la Protecció del Medi Ambient. Varietats Transgèniques. Aportat informació ohjectiva 1 1. ientífica sobre aquest tema.1 través de la visió d'experts. Futur de Li genètica molec ular en la Protecció de Cultius. Internet. Conèixer 1 explorar l.i informació disponible en el camp de la Protecció de les Plantes, com Meteorologia, Servei d'avisos, informació de Productes 1 companyies 1 d'altres; així (.nin l.i possibilitat de incorporar-se ;i aquesta via de 1 omuniï ació. Producció Integrada. Importància preseni 1 futura. Legislació reguladora. Exemples de la Reglamentació Tècnica de la Producció Integrada en diversos cultius. Vinya: Flavescència daurada. Evolució d'aquesta plaga detei tada per primer cop 1 l'estat espanyol en la coman.1 de l'empordà en Estratègies seguides per ;i evitar l,i seva propagació. Disseny de medis de lluita i control. Cítrics; Minador de les fulles. Plaga estesa per totes las zones citrícoles del país, s'exposarà l'estat de hi qüestió, amb l'objectiu de facilitar informació, sobre la seva expansió, situació actual 1 estratègies de control. A més formaran pari del Programa, les Comunicacions Tècniques, que presentin investigadors 0 tècnics del sector. L i data límit per,1 Li presentació de l'original de les t!omunicacions Tècniques es el I í de setembre. Mé, informaci6: Institut Químk de Sarlï Via AlIgllsla, )1)0.0~017 Barcelona ITl.J.: 20) ~9 00. hlx: 20') D I V E R S O S Expotecnia 97. De I'l al 6 d'octubre de Nueva Delhi (India). Més informació: ICEX. Dept.Expotecnicas y Ferias Industriales. Paseo Castellana, MADRID. Tel.: (91) Fax: (91) XXXIV Symposium de la Sección Española de la WPSA. De I'I al 3 d'octubre San Sebastián. Més informació: Secretaria WPSA Española. Real Escuela de Avicul-tura. Plana del Paraiso, Arenys de Mar. (Barcelona). Tel.: 93/ Fax: 93/792 Ib 37 Tecnocarne. Del 21 al 24 d'octubre de Sao Paulo (Brasil). Més informació: Dipe-mar. Rua Napoleào de Barros, 20. Cep Sao Paulo SP BRASIL Tel.: (5511) Fax: (5511) Cibus Tecnologie. Del 21 al 25 d'octubre de Parma (Italia). Més informació: Fieri di Parma. Via Rizzi 67/a Baganzola. Parma. Italia Tel.: Fax: Worldwide Food Expo 97. Del 30 d'octubre al 2 de novembre de Chicago (EEUU). Més informació: AMI Convention Management Prospenty Ave. Suite 100. Fairfax, VA EEUU. Tel.: Fax:

15 o O rebutja! en atiesta i els aprovats en la segona Assemblea, per hi qu;il cosa, són pressupostos nous. A més, en el momeni d'aprovaí la presentació d'nn-. nous pressupostos no es va condicionar quin havia d'ésser el contingut d'aquests (no es va determinar que no havia d'existit In Li figura del gerent, ni que no s'hauria de contemplar un augment Jf les quotes). Els recurrents reconeixen que es va decidií fei una nova \ssemhlea per a la presentac ió deis pressupostos i peí tant nu es pol adduir que la conviu utòria de l'assemblea ii> s enganyosa. Les propostes Jr pressuptstos anaven unides a la convocatoria, amh la corresponent explicat i" per pan de la Junta. Així, no es pm admeta 1 l'afirmai ióde que s'ha\ ia produïl un engany en la convot atòria de la segona Assemblea. I,i segona Assemhlea tenia la mateixa capacitat per.1 aprovar els pressupostos com la primera per.1 rebutjar-los. I 1 fel de celehrai dues Assemblees Ordinàries dins el mateix trimestre, encara que constitueix un defecte de forma, ICI'H^SI importància a que això no va incidir en In situació o posició dels col legiats, els quals van poder defensar amb total llibertai Ics seves idees en les diferents Assemblees presentades. l\i altra part, es pol pensar que el resultal de la votació no hagués variat, encara que s'hagués convocat com i Assemblea Extraordinària. PREMIS D'ESTIMUL A L'ESTUDI B IV nou recordem 1 tots els col legiats i iu-, coincidint amb la fcstivitai Jc Sani Francés» d'assís, o convoquen els Premis d'estímul.1 l'estudi pels fills dels companys que hagin aprovat el curs complert alai nnvocatòria de juny. Els aspirants 1 l'esmentat premi hauran de lliurar,1 la secretaria del I iol legi 1 abans del 50 de setembre, fotocòpia de l'expedieni dels corresponents estudis. Resolució dels recursos interposats davant el Consell sobre l'aprovació dels Pressupostos de l'any 1997 ALTES Altes i baixes col legials Cul li:i i,ll AIIÍCI-.I Tolclon / lli/ Ssndra Burgos Sl Frsncssc Xavíor, 15*17, ant. 2fl 080)6 B.H Josep i i Av Espanya, Cerdanyola dol Vtllès 2469 M' foresa Chiva Ssgura Sardenya, 333.,mc 3a Barcelona 24/ Altx'M I.ifiiinii V<:< I.IM.I Guillem i ihinuiiii'li íii'tit.i Galileu. '.18. Ir C I Guerau da Liost, 8, Àtic in Barcelona 788 T>5 43 ICS Pel que fa.1 Li petició de Li suspensió de I cm'i ució de l'acord de l'assemblea de data de 18/3/97 (suspensió del cobrament del augment du li L1111 > 1.1 i oi legial), el 1 onsell de (lol legis Veterinaris de Catalunya estima que,.1 nn'% dino donar-se cap Ji lo circumstàncies que l.i lli i exigeix en aquests casos, es causarien perjudicis de difícil reparació al (' il legil )ficial de Veterinaris de Barcelona, en no disposar d'un pressuposi que el permetés funcionar. Pel que Li als diferents recursos presentats, el Consell decideix desestiinar-los, tenim en compte els següents punts: I n la primera Assemblea es va dei idit pet majoria presentar uns nous pressupostos 1 hi han diferèni ics notables entre el pressuposi 2472 BAIXES Í1 1I SS 2260.'.'.n Sandra i Diana Calava Jnsi- 1 i i> M.IIIMII.I M' 11.un i-.i,i Gan i.i liim/,iiiv Cristina luí intoa i.i Casai uberta Cantons Rosa Babia Die? Ana C M,ii)iiir.' iialtaga Javiei Vegai i. " Mireia Selga Joi ba Santiago Caaademunl Garre I '.tiii.iii'- Alvillo i amándei Aiiii i /vi,ni,iid i foirstla Sll!.,lllM,l 1 llltll'l 1 Ann.i Snli! Escnvoln 15 Rubio 1 Balaguei " Bi ia D8035 Barctlona 'i til, '!/ / /nl /06197 l /07/97 1/ /07/97 1/07/97 Molni Baixa. >.1 L laida Pellcm propla Trasllat a«' 'Ni in pròpia l'n pròpia Pellem propla Pl!IICIO proplj Petició propia Pellem propul

16 Seccions Col legials. APROPEM RESUM MENSUAL DEMANDES MAIG ACTIVA 11 PASSIVA 140 ALTES 8 BAIXES P.F. 5 BAIXES APROPEM 11 BAIXES TOTALS 16 TOTALS 151 Poi inscriure's i APROPEM qualsevol veterinari Col legial al correm del pagamenl de les quotes. En el niornem de In inscripció s'hnn de presentar els documents següents: Quatre fotografies recents, tipus PNI. Fotocòpia del DNI.! i itocòpia del carneï de i lol legiat, Fotocòpia de l.i tarja de l'inem (si es L'ix). Dos currículum \ rae, en formal DIN A4: L'n h.i de ser curt, d'un sol full L'alfre amb l'extensió que es realitzi habitualment. S'han d'adjuntar les fotocòpies acreditatives dels cursets, treballs, etc. qui.' os citen al currículum. imana que no es facin sols en català, ;i que no s'en\ aran t!.v en català fora de (latalunya Per ampliar la informació podeu adreçar-vos personalmcni o per telèfon a: APROPEM A* República Argentina, 21 BAR( ELONA 1.1\ Fax. 212 I JOS Horari d'oficina: 10:00 a I i:00 li i de 16:00 a 20:0C Des d'aquesi servei recordem a tots els companys que APROPEM, Borsa de Treball del Col legi Oficial de Vete-rinaris de Barcelona, està a la vostra disposició en el cas que necessi-teu contractar professionals veterinaris. Els uvi^ més impi irtants del nastre sen e són: Base de dades informatitzada de veterinaris col legiats,i l.i recerca de feina i de professionals ui actiu que desitgen optar a un altre tipus de treball més adieni :i la se\ a format ió i ispinu ions personals. OFERTES PETITS ANIMALS: CONSULTA URGÈNCIES SUBSTITUCIONS GRANS ANIMALS EMPRESES COMERCIAL ASSESSORAMENT ALTRES DIVERSOS TRAMITADES ANUL LADES TOTALS MAIG t! mdidats amb una format ió tèt nit i adequada i diversos graus d'experiència en diferents set tors Inhumis. Ràpida i esl ió de les demandes. Temps Ji/ tramitació: Màxim de 10 dies. El temps de gestió pot ser interior segons Ics necessitats de l'empresa sol licitant. c!onfident alitai Ji 1 les dades de l'empresa. APR( )PEM és un sen'ei gratuït, No hi ha compromís per pari de l'empresa sol licitant d'escollir els candidats presentats pel nostre servei. l:n el cas dels (Vniics Veterinaris Ofertants: li.ui ili 1 complir el Reglament per l'exercici de Li clínica de petits animals.i la província de Rarcelona. i'. i impliar la informat i,>., pi intejar el vostre oterimenl de treball podeu contactar amb Alben BrotoPachiardi.de 10:00 a 13:00 hores i de I6:00.I 18:00 hores, Responsable d'apropem APROPEM l lol legi Ofk ial de \ eterinaris de Barcelona Av. Repúblii i Argentina i BARCELONA T,, iI2 I.ix. 1\: IJON Not a : Dural1t ds I11C~O~ de juliol i a~m APROPEM restarà obert de 9.30 a W.00 luiros- OFERTES A continuació es detallen totes aquelles ofertes i m.' no han estat cobertes mitjançant l.i gestió habitual Ji/I nostre MIAU. Referent a Oferta 45: \ eterinari/a pei urgent ies a i'línica \ eterinài ia de Barcelona. Al centre, nits 11 aps de setmana alterns entre 2 o > persones, I lorari: de.'0:00 a 10:00 hores, Experiència indiferent, Interessats: Enviar a APR< )PEM carta de presentació 1t lurriculum Vitae a la referent ia Ï45. Adreça: APROPEM. ( ', il legi Jr Veterinaris de Barcelona. Av. República Argentina, 21-25, BARCELONA. Fax: 93/212-I2-O8. (lorreus Nota: fots els Curricula que no incloguin el número de referència no seran tinguts en compte,

17 Biblioteca Novetats legislatives Comitè de Deontologia Recomanacions del Comitè Ayudas. Orden de 1 K) de mayo de 1997 por l,i que se establecen medidas complemen tarias de apoyo Je reunís Je los productores Jel sei t"i Je l.i carne Je vacuno. BOEnúm /06/97. Recetas veterinarias. Resolución Je II Je unió Je l l ' k ), Je l,i Subsei retaría, por la que se aprueba el modelo oficial de rei i ta veterinaria pani uso en las luenus Armadas. d lentim. l^l 25/06/97. Reglamento (CE) n" I14l/ l >7 de la ( omisión, Je 2? Je unió Je 1997, pur e que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n" >\f)l del i lonsejo en lo que concierne ni etiquetado Je l,i i.ime \ Je proiluctosa hase de carne de \,u uno, IX )(i iiinii. I '-JA 1!»/ 1 '". Ordre de 12 de ni.iic de 1997, per la qual s'estableix una línia d'ajuts peí al fomeni d'actuacions de desenvolupament Jel inejí rural. l'< KïCnúm /06/97. Ordre Je -i 1 Je maig Je 1997, de modificació d l'cvlre de 29 d'abril de l' l >7. sobre mesures urgents per,i l.i preven* ó Je l,i pesta pon na i làssi* a. IK II i(! nuïn. 2405, 4/06/97. Ordre de 12 de mai;; Je 1997, per la qual es reculen els criteris d'aplicnció Jel Reial decret 204/1996 Je " Je febrer, sobre millores estructuráis i modernització Je les explota* ions agràries. DOGCnúm /06/97. OrJiv Je \1 Je juny de 1997, si>bre mesures urgents per,i la prevenció de l.i pesta por* in.i i làssiï,i. IXHit.' Í4. 17/06/97. Ordre de 4 Je iinn Je 1997, per l.i qual es fixen els peí odes hàbils de i aça i les vedes especials pera la temporada fi,i tol el territori de i Catalunya. Pi KJCniím /06/97. I >rdre de 5 de uny, per la qual s'estableixen els controls necessaris per laixecameni,i la ama que es Jeieriiiin.i Je mesures establertes peí a la preven* ió Je la pesta pon nu i làssica. IX )(l( Mfon bmç 10/06/97. Normes reguliulores Jel Consell de convivència, defensa i protecció dels animals. UMniím. N. 10/05/97. imité de Deiintulogin recdmana ;i tots els veterinaris clínics que tinguin cuni dels cumentaris que fan Javuni dels propietaris dels animals en els casos que són referits n han estai portats per altres companys, a que els clients, en la majoria de i asos són profans en l.i matèria i malinterpreten el que se'ls hi diu. Es impon,nu tenir això en compte, a que aquest es el motiu mes freqüent de les denúncies rebudes. Comite de Petits Animals Centres autoritzats durant el mes de juny de 1997 Centre Vetrinari Dr. Insa Sanjoanistes, i Barcelona Bremen Veterinària Avda. Josep Tarradellas, Sabadell Euroanimal Rabassa, Barcelona I continuen com a No Autoritzats: Zooserveis Mendelssohn, Badalona Mister Guau Arihui, Barcelona Bosc Animat ( eiiliv, 15 ^ iavà 17

18 Els següents codis d'identificació corresponen als animals perduts el darrer mes de maig, i que encara nu han aparegut: A. I. A. e. Barcelona: ClO 202A6F2126 1F360B4060 1F74655E2A 20056B2947 1F B35 1F075E4F2D FOXTERRIER CREUAT SAMOIEDA CREUAT HUSKY SIBERIAN PALMON NAVARRO CREUAT TERRIER PASTOR ALEMANY CREUAT MASTí 20130A2023 ROnWEILER (' 1F4COOOAOB 202A5F A771E ROnWEILER (*) ROnWEILER (*) ROnWEILER (*) ROnWEILER (*) Tarragona: FOXTERRIER PASTOR ALEMANY (*) Gossos denunciats com robats. El telèfon de l'arxiu és el (93) i l'adreça electrònica és LABORATORIOS (ALIER lanza su Ínmunomodulador porcino INMODULEN CALIER LABORATORIOS CALIER ha iniciado la comercialización del primer Ínmunomodulador específicamente dirigido al ganado porcino: INMODULEN. INMODULEN es una suspensión inmunológica que combina las propiedades nmunoestimulantes de Propionibacterium im y del Lipopolisacárido de Escheríchia coli, de modo que su acción sinérgica confiere un alto grado de protección inmunitaria al animal, tanto a nivel sistémico como de mucosas, ante un gran numero de procesos víricos y bacterianos. Activando de forma inmediata las células de defensa y regulando el funcionamiento del sistema inmune, el producto demuestra gran eficacia en cuadros de inmunosupresión de origen infeccioso o de manejo. INMODULEN reduce la incidencia y la gravedad de procesos infecciosos inmunosupresores asi como los efectos de stress sobre las células inmunitarias, disminuyendo por tanto el riesgo de insaturación de patologías secundarias. Potenciando de forma global la capacidad de defensa de los animales en los períodos de riesgo, el producto está indicado tanto en cerdas como en cerdos de engorde y puede ser administrado en cualquier momento de la vida del animal ya que es totalmente inocuo, no deja residuos y no requiere tiempo de espera. LABORATORIOS CALIER presenta INMODULEN, suspensión inyectable de aplicación intramuscular, en viales de 50 mi y en envase clínico de 10 x 10 mi, lo que facilita su dosificación según la pauta requerida en cada caso. 18

19 CAMPIONAT DE FUTBOL SALA DE VETERINARIS PATROCINAT PER VETS MARESME El nostre equip va ser fundat el gener de 1993 durant cl dinar posterior a una intervenció en un honic restauranl de Pineda de Mar. \.1 ser una iden de tres companys que ràpidaineni es varen mobilitzar i varen reclutar quatre companys nies. Així mig en broma, va néixer el nostre equip VE I S MARESME. I )es d'aleshores han passal cinc temporades i com cada an\ esperem l'inici de la nova lliga per practicar esport, i sobretot trobar-nos un cop y la setmana, suar una nina, anar a sopar, perdre unes 1 erveses i, viure el màxim possible. Actualment del primer projecte quedem quatre companys. A! costal us presentem la composk ió de l'actual planter. I I nostre equip es caracteritza bàsicament per la "garra", tols lluitem al màxim, 1 el més important, guanyem 0 perdem mai hi ha una paraula més alia que l'altre. Finalment 1 per concloure, volem destacar que defensem totalment aquesta lliga, 1 que animem a tots els veterinaris.1 que rac 111 nous equips, jn que i mes a més de fer esport (que sempre es saludable), fomenta la companyonia entre tots nosaltres. Porter; El H IARO AN I (>N "Eilu" (virierin iri i líni< I 4" temp IRU Defenses: PAVID IMI SAt S "Tinu" (Centre Veterinari Riera d'areny.-.) i" tempur.idiï, ANTONI OLIVÉ "Tum" (Rióles i esimliani de veterinària) I' lempnr.ula, I l'i Ull I l'al Al!IOS "I Jy" ((lentrc Veterinari KÍMI) 1 ' temporada Centrecampistes: MAKi'. NAVARRO (Velerinnri.li li I icultiit) i' tvinpiirkia, IOSEP MARISTAN^ "Pi-p" (( Vntre Vu-ti-rinari.1 Rann) ï 1 ii iupiïr.idiï Davanter: NAR( l s K \NK )N " HMI" (( L-ntn Veterinari l'm,? AQUEST ESPAI QUEDA RESERVAT DURANT ELS PROPERS 12 MESOS PER A LES NOSTRES EMPRESES PATROCINADORES I ES CONDICIONS SON NE0OC1ARI ES PERA MES INFORMACIÓ TRUCAR A: ALEIX Ül ILLÓ MONTERO -TELÈFON 45 3 % 79 VICENÇ GIMENO ROVIRA relèfon IUANJO MARTÍ III UECA felèfon 21 i

20 s- ES i m ACADEMIA DE CIÈNCIES VETERINÀRIES DE CATALUNYA CONVOCATORIA DE TRES PL:\l'E~ D'ACADÈMIC NUMERARI D'acord.inih els vigents Estatuts (I 1480, I4/H/9I),.ui. s.il 14, o l.i laconvocalòri.i de tres places J'Acadèmic Numerari. Per.i optar.i aquestes plat es, s'hn de complir els següents requisits: Esser ductor o llicenciat en veterinària. I MU domiciliat.i (Catalunya. Haver-se distingit de manera destacada en l:i practica, investigació i estudi de les ciències veterinàries. 11 sol licitant, juntament amb l'historial i ientffit i professional ((lum'cutum Virae), en\ i irà Li proposta,i Li Set retarin de \i adèmia Has el dia ío de setembre de 1997, inclòs, Es comunicarà a tots els Acadèmics Numeraris, els sol licitants inscrits, Passat un mo, l'assemblea General i pet votació dels Acadèmics Numeraris, elegiran els nous acidèmics, d'acord amb l'article 10. i. Aquests seran nomenats Acadèmics Electes i tindran que prendre possessió ibans d'un any. Els resultats es comunicaran a tols els A< idèmics Numeraris i.i l.i Generalitat de i atalunya. LA JUNTA DE GOVERN Barcelona, 12 de juny de 1997 ADITSIC ASSOCIACiÓ NACIONAL DE VETERIARIS OFICIALS D'ESCORXADORS I INDÚSTRIES CÀRNIQUES COVOCATORIA DE IV CONCURSO ADITSIC PARA TRABAJO~ RELAClONADO~ CON LA IIIUIENE, IN~rECC:Jl)N, CAUDAD Y TECNOUXJíA DE LA CARNE Y PROJ)UCTO~ CARNICU~ Esnonsoristdu por Pharmai ia Si I Ipjohn I I.i Aso» i.u huí Nacional de Veterinarios ()ti( ales,lc Mataderos e Industrias ( árnicas establece el IV Concurso AhlISK piini incentivar la presentación vli. 1 trabiijos relució-nados con la higiene, inspei i ion, calidad \ tei nologín de la carne \ los productos cárnicos 2. Los trabajos pueden ser tanto de investigación còmode experimentación o divulga* ion que den ;i conocer resultados de la actividad cotidiana de los técnicos que tr.ihajan en estos campos o profundicen en el conocimiento de técnicas o normas. I Se establecen dos modalidades. I a primera de acceso libre, \ la secunda exclusivamente pañi socios de APITSIC. 4- Se otorgan Jos premios con una dotación nómicii de ptas. para cada una de las modalidades, una para socios de API I S K \ otra para no socios. i. PodTíi nptat al premio cualquier trabajo sobre temas reía» ionados > mi lo señalado en el apartado I, debiendo ser inédito en publicaciones nacionales. ft, Los originales M- presentarán mecanografiados a doble espacio, por una sola cara, en formato PIN A4, con una extensión 20 máxima de 0 folios, incluidos gráficos, tablas, bibliografía, etc. i iodos IHV trabajos aceptados en la convocatoria serán publicados en el libro de trabajo de las lomadas que celebrara la Asociación en el mes de Octubre en Tenerife y se enviarán.i las revistas especializadas del sector para MI pul lii a< ion. S. II lurado calificador estará formado por un jurado designado.il efecto en el que se incluirán miembros de Al il I SK ' \ profesores de Universidad especialistas en los temas objeto de los trabajas, 9, Los premios y la dotación económica podrán ser adjudicados a un sólo trabajo en cada modalidad o a varios i juicio del jurado. También podrá el jurado declarai alguno de los premios desierto, si considera que los trabajos ni i reúnen los requisitos o i alidad debida. 10 I ns trabajos deberán remitirse antes del 10 de septiembre Je 1997 y :i la siguiente: IV premio ADITSIC. Colegio Oficial de Veterinarios. AD1TSK i Alcalá, 155. Madrid. Deberán it identificados con un título i ui' figurará también en el sobre cerrado que contenga el mimbre del autor y señas postales. 11. En el mes de octubre de 1997, durante la celebración de las IX lomadas sobre ln Inspección y (Calidad de l.i (! irne se harán públicos lus títulos y lo>. autores de los trabajos presentados así como el veredicto del unido haciéndose la adjudicación y entrega de premios. Para más nfomia< ion: fel. 9I/ ANEMBE ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA BOVINA DE ESPAÑA CONCURSO PARA LA CREACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE ANEMBE Y SUS APLICACIONES PARA ELEMENTOS PROMOCIONALES Bases de la l invocatoria: 1 I I (!om tirso esta abierto > toda persona o entidad o,ue desee partii par. 2. l.,i imagen corporativa vendrá dada por dos

Enfermería Integral COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA. VALENCIA

Enfermería Integral COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA. VALENCIA Enfermería Integral www.enfervalencia.org nº 98 Junio 2012 COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA. VALENCIA Actualidad El Colegio renueva el certificado de calidad AENOR. Enfermera gestora de casos del departamento

Más detalles

juny-juliol-agost 2015 Rendiments dels Socis-Professionals Mesures Control Tributari 2015 Retribució dels Òrgans d Administració

juny-juliol-agost 2015 Rendiments dels Socis-Professionals Mesures Control Tributari 2015 Retribució dels Òrgans d Administració juny-juliol-agost 2015 Rendiments dels Socis-Professionals Mesures Control Tributari 2015 Retribució dels Òrgans d Administració Oficines: REPRESENTA AL CLIENT DAVANT L ASSEGURADORA TRACTE PERSONAL I HUMÀ

Más detalles

AEMPS. AgenciA española de MedicAMentos y productos sanitarios. Cómo se regulan los Medicamentos y Productos Sanitarios en España

AEMPS. AgenciA española de MedicAMentos y productos sanitarios. Cómo se regulan los Medicamentos y Productos Sanitarios en España AEMPS AgenciA española de MedicAMentos y productos sanitarios Cómo se regulan los Medicamentos y Productos Sanitarios en España AEMPS AgenciA española de MedicAMentos y productos sanitarios Cómo se regulan

Más detalles

más información en: www.msc.es/aesa La Seguridad Alimentaria en la Educación Secundaria Obligatoria guía didáctica con la colaboración de:

más información en: www.msc.es/aesa La Seguridad Alimentaria en la Educación Secundaria Obligatoria guía didáctica con la colaboración de: más información en: www.msc.es/aesa La Seguridad Alimentaria en la Educación Secundaria Obligatoria guía didáctica con la colaboración de: Se autoriza la reproducción de esta Guía citando expresamente

Más detalles

AEMPS. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Cómo se regulan los Medicamentos y Productos Sanitarios en España

AEMPS. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Cómo se regulan los Medicamentos y Productos Sanitarios en España AEMPS Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios Cómo se regulan los Medicamentos y Productos Sanitarios en España 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. AEMPS Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Más detalles

Gestión de la seguridad y Salud laboral en las PYMES. Un manual básico informativo

Gestión de la seguridad y Salud laboral en las PYMES. Un manual básico informativo Gestión de la seguridad y Salud laboral en las PYMES Un manual básico informativo Contenido Introducción... 3 El trabajo y la salud - Responsabilidad del empleador... 4 Conceptos básicos en Prevención

Más detalles

Proposta de grau en Dret

Proposta de grau en Dret Facultat de Dret Universitat de Barcelona Junta de Facultat Proposta de grau en Dret Informe elaborat per la Comissió Promotora de Titulació de Grau i aprovada per la Comissió de Titulació de Grau el 19

Más detalles

31 de marzo al 6 de abril de 2014 Año XII - 506. Un avanç desigual cap al pacte sociosanitari d Ana Mato

31 de marzo al 6 de abril de 2014 Año XII - 506. Un avanç desigual cap al pacte sociosanitari d Ana Mato GACETA MEDICA 31 de marzo al 6 de abril de 2014 Año XII - 506 É Edición Catalana Sigue en facebook.com/gacetamedica youtube.com/contenidossalud @gacetamedicacom La microgestión de procesos es clave en

Más detalles

EL CÁNCER LABORAL: ANÁLISIS COMPARATIVO CON LA UNIÓN EUROPEA

EL CÁNCER LABORAL: ANÁLISIS COMPARATIVO CON LA UNIÓN EUROPEA ESTUDIO MONOGRÁFICO EL CÁNCER LABORAL: ANÁLISIS COMPARATIVO CON LA UNIÓN EUROPEA Elaborado por Cristina Morales García Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León Junta de Castilla y León: Consejería

Más detalles

Anexos II.A1 Introducción a la gestión medioambiental y a los SGMA

Anexos II.A1 Introducción a la gestión medioambiental y a los SGMA Modelos para implantar la mejora continua en la gestión Requisitos del SGMA según ISO 14001:2004 Anexos II.A1 Introducción a la gestión medioambiental y a los SGMA Índice II.A1.1 Qué es la gestión medioambiental?

Más detalles

Guía. Prevención de Riesgos Psicosociales Estrés en Agencia de Viajes. Prevención de Riesgos Psicosociales. Estrés en Agencia de Viajes

Guía. Prevención de Riesgos Psicosociales Estrés en Agencia de Viajes. Prevención de Riesgos Psicosociales. Estrés en Agencia de Viajes Prevención de Riesgos Psicosociales Guía Guía Con la Financiación de: DI-0010/2012 Prevención de Riesgos Psicosociales Estrés en Agencia de Viajes Guía Prevención de Riesgos Psicosociales Secretaría de

Más detalles

Introducción a la prevención de riesgos laborales. Manual para el alumno/a. Introducción a la prevención de riesgos. Instituto Sindical

Introducción a la prevención de riesgos laborales. Manual para el alumno/a. Introducción a la prevención de riesgos. Instituto Sindical Introducción a la prevención de riesgos laborales. Manual para el alumno/a Curso introductorio para el profesorado del Ciclo Formativo de Grado Superior de Prevención de Riesgos Profesionales Introducción

Más detalles

El Seguro como instrumento de gestión de los M.E.R. (Materiales Especificados de Riesgo)

El Seguro como instrumento de gestión de los M.E.R. (Materiales Especificados de Riesgo) Instituto de Ciencias del Seguro El Seguro como instrumento de gestión de los M.E.R. (Materiales Especificados de Riesgo) Mízar Cantabrana Sáenz Mízar Cantabrana Sáenz es Licenciada en Administración y

Más detalles

Seguridad alimentaria en la alimentación animal

Seguridad alimentaria en la alimentación animal 0 Guia de Apoyo (C) 30/3/05 16:37 Página 80 Seguridad alimentaria en la alimentación animal La seguridad agroalimentaria ha marcado un antes y un después en la forma de producción de los diferentes sectores

Más detalles

Guía de Servicios y Carta de Calidad

Guía de Servicios y Carta de Calidad Guía de Servicios y Carta de Calidad ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CÁCERES 1 Guía de Servicios y Carta de Calidad 2 Índice INTRODUCCIÓN... 8 RESEÑA HISTÓRICA... 10 GUÍA DE SERVICIOS.20 EL

Más detalles

GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA. al R UIDO

GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA. al R UIDO GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES al R UIDO REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo BOE nº 60, de 22 de marzo GUÍA TÉCNICA PARA

Más detalles

Nuestro agradecimiento al equipo redactor de esta guía: Ana Hurtado, Cristina Rodríguez, Cristina Hervás, Juan Carlos Aucejo y José Damian Rodríguez

Nuestro agradecimiento al equipo redactor de esta guía: Ana Hurtado, Cristina Rodríguez, Cristina Hervás, Juan Carlos Aucejo y José Damian Rodríguez LA EDICIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN CESFAC Y AL APOYO ECONÓMICO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Orden APA/1790/2005) Nuestro agradecimiento

Más detalles

Cuadernos de Orientación para el Emprendimiento

Cuadernos de Orientación para el Emprendimiento La idea de montar un negocio propio es un sueño que mucha gente ha tenido alguna vez en su vida y que cada día se hace realidad con más frecuencia. Desde hace ya un tiempo, vivimos inmersos en un marco

Más detalles

LEY 14/1.986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD

LEY 14/1.986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD LEY 14/1.986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD De todos los empeños que se han esforzado en cumplir los poderes públicos desde la emergencia misma de la Administración contemporánea, tal vez no haya

Más detalles

TÍTULO:MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA UNIVERSIDAD: CATÓLICA SAN ANTONIO

TÍTULO:MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA UNIVERSIDAD: CATÓLICA SAN ANTONIO TÍTULO:MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA UNIVERSIDAD: CATÓLICA SAN ANTONIO 1 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 1.1 DATOS BÁSICOS Denominación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA Universidad solicitante y Centro,

Más detalles

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS. [en el ámbito del Real Decreto 1254/1999 (Seveso II)]

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS. [en el ámbito del Real Decreto 1254/1999 (Seveso II)] GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS [en el ámbito del Real Decreto 1254/1999 (Seveso II)] GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS [en el ámbito del

Más detalles

- Como iniciar un proceso de benchmarking (II parte) - Entrevista con Fermí Estivill, gerente Quality Impres - El servicio de Bolsa de Trabajo de la

- Como iniciar un proceso de benchmarking (II parte) - Entrevista con Fermí Estivill, gerente Quality Impres - El servicio de Bolsa de Trabajo de la Número 47 Marzo-Abril 2004 www.aeball.net - Como iniciar un proceso de benchmarking (II parte) - Entrevista con Fermí Estivill, gerente Quality Impres - El servicio de Bolsa de Trabajo de la web incorpora

Más detalles

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 30 de diciembre de 2014

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 30 de diciembre de 2014 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Jefatura del Estado «BOE» núm. 178, de 27 de julio de 2006 Referencia: BOE-A-2006-13554 TEXTO CONSOLIDADO

Más detalles

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: PRINCIPIOS Y MARCO NORMATIVO

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: PRINCIPIOS Y MARCO NORMATIVO Revista de Dirección y Administración de Empresas. Número 15, diciembre 2008 págs. 91-117 Enpresen Zuzendaritza eta Administrazio Aldizkaria. 15. zenbakia, 2008 abendua 91-117 orr. PREVENCIÓN DE RIESGOS

Más detalles

LEY GENERAL DE SANIDAD Nº 14/1986, DE 25 DE ABRIL

LEY GENERAL DE SANIDAD Nº 14/1986, DE 25 DE ABRIL 1 LEY GENERAL DE SANIDAD Nº 14/1986, DE 25 DE ABRIL De todos los empeños que se han esforzado en cumplir los poderes públicos desde la emergencia misma de la Administración contemporánea, tal vez no haya

Más detalles

Título: Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos

Título: Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos Título: Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos Edita: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) C/ Torrelaguna

Más detalles

Revista del Gremi d instal ladors del Baix Llobregat octubre/desembre 2013 any XXII

Revista del Gremi d instal ladors del Baix Llobregat octubre/desembre 2013 any XXII Revista del Gremi d instal ladors del Baix Llobregat octubre/desembre 2013 any XXII Revista del Gremi d instal ladors del Baix Llobregat primer trimestre 2014 any XXII INFORMA #125 Revista del Gremi d

Más detalles

DAOM Diagnóstico ambiental de oportunidades de minimización

DAOM Diagnóstico ambiental de oportunidades de minimización DAOM Diagnóstico ambiental de oportunidades de minimización Ministerio de Medio Ambiente España Generalitat de Catalunya Departamento de Medio Ambiente Centro de Iniciativas para la Producción Limpia DAOM

Más detalles

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN RECULL DE PREMSA EDUCACIÓ- Amb el patrocini de la DILLUNS 3 D OCTUBRE DE 2011 DIRECTE! AGENCIA EFE LA VANGUARDIA LA VANGUARDIA EL PAIS LA VANGUARDIA EL PAIS EL PUNT AVUI EL PUNT AVUI REGIO 7 EL PAIS Rigau

Más detalles

Enfermería Integral COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA. VALENCIA. www.enfervalencia.org

Enfermería Integral COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA. VALENCIA. www.enfervalencia.org Enfermería Integral www.enfervalencia.org nº 99 Septiembre 2012 COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA. VALENCIA Actualidad El servicio de Hematología del General obtiene el primer premio en el Congreso Nacional

Más detalles