DATOS IDENTIFICATIVOS 2010_11. Asignatura DirecciÛn y PolÌtica EstratÈgica de la Empresa CÛdigo O06M008V01210

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DATOS IDENTIFICATIVOS 2010_11. Asignatura DirecciÛn y PolÌtica EstratÈgica de la Empresa CÛdigo O06M008V01210"

Transcripción

1 MÁSTER EN CONSULTORÍA DE SOFTWARE LIBRE. GUÍAS DOCENTES CURSO 20010/2011 MÓDULO I - ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DAS TIC DATOS IDENTIFICATIVOS 2010_11 Asignatura DirecciÛn y PolÌtica EstratÈgica de la Empresa CÛdigo O06M008V01210 titulacion M ster Universitario en ConsultorÌa de Software Libre Titulacion POP Descriptores Creditos ECTS Caracter Curso Cuatrimestre 3 OB 1 Idioma Castel n Prerrequisitos Departamento Inform tica Coordinador/a Gomez Carnero, Susana Correo-e Profesorado Gomez Carnero, Susana Web DescripciÛn general

2 Competencias de titulaciûn Caracter A CÛdigo Competencias EspecÌficas A1 A2 A16 A19 Dirigir y coordinar el proyecto de desarrollo de aplicaciones de software libre, supervisando las funciones y recursos de an lisis funcional, org nico y programaciûn, asegurando la adecuada explotaciûn de las aplicaciones. Dirigir equipos de trabajo cmpuestos por analistas funcionales, analistas de aplicaciones y programadores. Establecer el alineamiento de los objetivos inform ticos con los objetivos de la empresa y velar por su cumplimiento. Gestionar las relaciones con los proveedores y negociar los contratos. Caracter B CÛdigo Competencias Transversales B1 B5 B6 B7 B8 Capacidad de an lisis y sìntesis Capacidad de tomar decisiones. Trabajo en equipo. Habilidades en las relaciones interpersonales. Trabajo en un equipo de car cter interdisciplinar.

3 B9 Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad B10 B12 B14 B15 Razonamiento crìtico Aprendizaje autûnomo. Creatividad. Liderazgo. Competencias de materia objetivos Ser quen de comunicar conceptos e ideas de xeito claro e directo, tanto de palabra como por escrito. Dominar diferentes recursos para a realizaciûn de presentaciûns p blicas. Competencias B7 B9 B10 B1 B12 B14 Desenvolver a capacidade para propoòer estratexias de Èxito, tanto baseadas na explotaciûn de oportunidades de mercado percibidas como nas competencias distintivas da empresa. A16 A19 B1 B5 B14 Adquirir capacidades de liderado de equipos de traballo. A1 A2 B5 B6 B7 B8 B9 B15

4 Contenidos tema Subtema ComunicaciÛn: como lograr que me atendan e que me entendan MotivaciÛn: como lograr equipos gaòadores Liderado: dirixir con emociûn A fidelizaciûn do cliente: ser unha referencia A direcciûn estratèxica: a clave do Èxito PlanificaciÛn MetodologÌas :: Pruebas Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales Presentaciones/exposiciones Estudio de casos/an lisis de situaciones TutorÌa en grupo 1 2 3

5 SesiÛn magistral Pruebas de tipo test Estudio de casos/an lisis de situaciones *Los datos que aparecen en la tabla de planificaciûn sûn de car cter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos MetodologÌas :: Guia de metodologias docentes MetodologÌas descripciûn Presentaciones/exposiciones PresentaciÛn p blica dos casos estudados. O alumnado ser evaluado de competencias como a s a capacidade de an lise e sìntese, de comunicaciûn oral, ou de argumentaciûn e xustificaciûn das decisiûns tomadas. Estudio de casos/an lisis de situaciones PresentaciÛn de casos reais para a s a an lise e discusiûn na clase. TutorÌa en grupo Seguimento dos traballos en grupo, aclaraciûn de conceptos, correciûn de erros,... SesiÛn magistral ExposiciÛn por parte do profesor dos contidos sobre a materia, conceptos teûricos, casos pr cticos, etc.

6 AtenciÛn personalizada descripciûn TutorÌa en grupo EvaluaciÛn descripciûn calificaciû n Presentaciones/exposiciones Os alumnos deber n realizar unha presentaciûn p blica dun caso de estudo proposto polo profesor. obrigatoria para superar a materia. 40% Pruebas de tipo test Os alumnos deber n realizar una proba tipo test dos contidos presentados nas clases maxistrais, sendo obrigatoria para superar a materia. Necesario obter unha puntuaciûn mìnima de 5 sobre 10 nesta proba. 30% Estudio de casos/an lisis de situaciones Os alumnos deber n entregar nas datas indicadas a an lise dos casos que se propoòan polo profesor. Necesario obter unha puntuaciûn mìnima de 5 sobre 10 nesta proba. 30% Otros comentarios y segunda convocatûria

7 Fuentes de informaciûn Blanchard, Todos a una. Tres pasos clave para crear un equipio de alto nivel, 2006, Alienta Editorial Casado, Coaching directivo. Desarrollando el liderazgo, 2003, Ariel Elorza y Fern ndez Aguado, Progreso directivo y coaching empresarial, 2005, Eiunsa Feldman, D., Coaching, 2003, DÌaz de Santos McKenna, Primero entre iguales, cûmo formar y dirigir un equipo de profesionales, ltiman ediciûn, Ciss Mosley, SupervisiÛn. La pr ctica del empowerment, desarrollo de equipos de trabajo y su motivaciûn, 2005, Thomson Puchol, L., El libro de las habilidades directivas, 2006, DÌaz de Santos Thomas, J., Negociar para ganar: cûmo conseguir siempre el mejor acuerdo, 2005, GestiÛn 2000 Guerras MartÌn, L., Navas LÛpez, J, La direcciûn estratègica de la empresa. TeorÌa y aplicaciones, 2007, Thomsoncivitas Recomendaciones

8 DATOS IDENTIFICATIVOS 2010_11 Asignatura DirecciÛn Y GestiÛn de las TIC,s CÛdigo O06M008V01209 titulacion M ster Universitario en ConsultorÌa de Software Libre Titulacion POP Descriptores Creditos ECTS Caracter Curso Cuatrimestre 3 OB 1 Idioma Castel n Prerrequisitos Departamento OrganizaciÛn de empresas y marketing Coordinador/a RodrÌguez LÛpez, Nuria Correoe Profesorado RodrÌguez LÛpez, Nuria Web DescripciÛn general Na actualidade as TecnoloxÌas da InformaciÛn convertèronse nunha ferramenta b sica de soporte das operaciûns das empresas. Xa non È suficiente ter unha boa tecnoloxìa (software, hardware,ö) nas empresas para seres competitivo, e necesario que esa tecnoloxìa estee alindada co negocio para obter unha vantaxe competitiva fronte os competidores. Calquera actividade relacionada co software libre necesita nalg n momento de ferramentas de xestiûn e control que permitan a su realizaciûn con eficiencia e eficacia. Por outra banda, o software È un produto de consumo como calquera outro, con unha complexidades que ven dada pola funciûn para a que se desenrola, o seu tamaòo e o volume de datos que se vai a manexar. Polo tanto, o software asì como a s a implementaciûn e implantaciûn, deberanse de axustar perfectamente s necesidades especìficas do usuario para o que se crea,

9 o que necesariamente implica unha estratexia de produciûn enfocada de cara planificaciûn por proxectos, dado que esta È a nica estratexia que permite adaptarse a situaciûns nicas e particulares. Ademais, o software debe ser fiable, veraz e seguro, o que implica uns niveis de calidades altos. Estes niveis altos sû poden garantise cuns proceso de desenrolo adecuados e polo tanto, ditos procesos teòen que ser deseòados e implementados seguindo as directrices que dan os modelos de calidades existentes, en especial CMMi (Capability Maturity Model integration), modelo creado exclusivamente para procesos de desenrolo de software. Deste modo, nesta materia pretèndese que os alumnos afonden nos aspectos b sicos da xestiûn empresarial en xeral, e en particular das xestiûns dos proxectos, dos procesos e da calidade, que infl en directamente nas actividades de desenrolo do software libre. Para un seguimento mais doado por parte dos alumnos, a materia estruturase en tres bloques. No primeiro deles abûrdase o concepto da xestiûn por procesos, a s a modelizaciûn e mediciûn, e explìcanse cûmo a mellora realizada a travès deste tipo de xestiûn permite optimizar a realizaciûn da actividade empresarial e os seus resultados. Esta primeira parte È a m is xenèrica, concret ndose en aspectos e aplicaciûns concretas Û sector TIC nas d as seguintes. No bloque dous, presèntanse alg ns dos aspectos fundamentais para realizar unha xestiûn efectiva das TI dentro das empresas, cunha visiûn pr ctica e actual no entorno produtivo Galego. Como paso previo disc tense diferentes modelos de estruturaciûn tìpicos dos departamentos TIC, o seu encadre na estrutura xeral da organizaciûn e a demanda de servizos externos a travès de consultarìa. Por ltimo, rem rcase a utilizaciûn mètodos de xestiûn baseados no establecemento e seguimento de indicadores. No bloque tres, tr tase a xestiûn de proxectos e a calidade nos procesos de xeraciûn de software, afondando no deseòo e implementaciûn destes procesos seguindo as directrices que dan os modelos de calidades existentes, en especial CMMi (Capability Maturity Model integration), modelo creado exclusivamente para procesos de desenrolo de software. Competencias de titulaciûn Caracter A CÛdigo Competencias EspecÌficas A16 Establecer el alineamiento de los objetivos inform ticos con los objetivos de la empresa y velar por su cumplimiento.

10 A17 Definir la polìtica inform tica de la empresa a medio y largo plazo. A18 A19 A21 A22 Efectuar el diagnûstico de los sistemas inform ticos de la empresa desde diferentes ngulos: tècnico, organizativo, funcional, econûmico y humano. Gestionar las relaciones con los proveedores y negociar los contratos. Analizar los proyectos y las necesidades y proponer soluciones en el plano tècnico, humano y financiero. Asegurar la definiciûn de las directrices de calidad, su aplicaciûn, asì como la estandarizaciûn. Caracter B CÛdigo Competencias Transversales B1 B2 B3 B4 B5 B8 B10 B12 B14 Capacidad de an lisis y sìntesis Capacidad de organizaciûn y planificaciûn. Capacidad para resolver problemas. Capacidad de gestiûn de la informaciûn. Capacidad de tomar decisiones. Trabajo en un equipo de car cter interdisciplinar. Razonamiento crìtico Aprendizaje autûnomo. Creatividad.

11 B15 Liderazgo. Competencias de materia objetivos Competencias Establecer la alineaciûn de los objetivos inform ticos con los objetivos de la empresa y velar por su cumplimiento. A19 A22 B1 B2 B3 B5 B10 Definir la polìtica inform tica de la empresa a medio y largo plazo. A22 B1 B2 B5 B8 B10 B14 Efectuar el diagnûstico de los sistemas inform ticos de la empres desde diferentes ngulos: tècnico, organizativo, funcional, econûmico y humano. A16 A19 A22 B1 B2 B5 B8 B10 B14 DiseÒar, representar y documentar los procesos de la organizaciûn. A16 A17 A18 B1 B2 B4 B5 B10 B12 B15

12 Utilizar herramientas de gestiûn, mediciûn y mejora de procesos. A16 A17 A18 B1 B2 B4 B5 B12 B15 Establecer las directrices sobre las mètricas e indicadores que ser n utilizados para permitir a la DirecciÛn de la Empresa la evaluaciûn y el seguimiento de los sistemas inform ticos. A16 A17 A18 B1 B2 B4 B5 B12 B15 Analizar los proyectos y las necesidades y proponer soluciones en el plano tècnico, humano y financiero. A16 A21 B1 B10 B12 Asegurar la definiciûn de las directrices de calidad y su aplicaciûn, asì como la estandarizaciûn. A16 A21 B1 B10 B12 Conocer el entorno econûmico global actual. A16 A21 A22 B1 B2 B5 B10 B12 Contenidos tema Subtema XestiÛn de procesos Enfoque Basado en Procesos. Modelado de Procesos. Ferramentas de xestiûn e mediciûn de procesos. Ferramentas de

13 de negocio mellora de procesos. IT governance e consultarìa TIC Entorno de mercado actual. Os problemas actuais da xestiûn de proxectos nas empresas. Modelos de XestiÛn. Fases dun proxecto e os seus procesos. AvaliaciÛn econûmica da viabilidade dun proxecto. Claves para a xestiûn efectiva dun proxecto tecnolûxico. Departamento TIC na organizaciûn. AuditorÌa e mellora continua en soluciûns TIC. Mecanismos de soporte operativos. BSC (Balanced Scorecard). MÈtodos de consultarìa TIC. A xestiûn da calidade nos proxectos tecnolûxicos Conceptos b sicos de xestiûn de proxectos. DefiniciÛn, planificaciûn e aprobaciûn do proxecto. OrganizaciÛn e execuciûn do proxecto. XestiÛn do cambio. Peche e avaliaciûn do proxecto. XestiÛn da calidade nos proxectos tecnolûxicos. Modelos e est ndares de calidade. PlanificaciÛn MetodologÌas :: Pruebas Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales SesiÛn magistral Estudio de casos/an lisis de situaciones *Los datos que aparecen en la tabla de planificaciûn sûn de car cter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

14 MetodologÌas MetodologÌas :: Guia de metodologias docentes descripciûn SesiÛn magistral ExposiciÛn de contidos da materia. Estudio de casos/an lisis de situaciones FormulaciÛn, an lise, resoluciûn e debate de casos e situaciûns relacionadas coa materia. AtenciÛn personalizada descripciûn Estudio de casos/an lisis de situaciones ResoluciÛn de d bidas e, no seu caso, debate dos contidos tratados durante as sesiûns presenciais. Apoio e orientaciûn na resoluciûn dos casos plantexados. EvaluaciÛn descripciûn calificaciûn Estudio de casos/an lisis de situaciones ResoluciÛn dos casos propostos nas clases presenciais. 100%

15 Otros comentarios y segunda convocatûria Esixirase a asistencia Û 80% das clases presenciais. A nota depender do nivel de execuciûn dos casos propostos, xa sexan resoltos durante as sesiûns presenciais como programados dentro do traballo autûnomo do alumno. No caso de alumnos que non poidan cumplir os requerimentos de asistencia, definirase un traballo, exercicio ou caso a resolver. Fuentes de informaciûn Tema 1: ACEDOS NCHEZ, JosÈ (2006).- InstrumentaciÛn ycontrol b sico de procesos. Ediciones DÌaz de Santos. DAVENPORT,T.H. (1996): InnovaciÛn de procesos.ed. Diaz de santos. FERN NDEZFERN NDEZ, Mario A. (2003).- El control,fundamento de la gestiûn por procesos y la calidad total. Esic Editorial.Madrid. GALLOWAY,Dianne (2002).- Mejora Continua deprocesos. GestiÛn EspaÒa. HARRINGTON,H. J. (1998).- Mejoramiento de losprocesos de la empresa. McGraw-Hill. Madrid. KELADA, J.N.(1999).- ReingenierÌa y calidad total.aenor. MACAZAGA,J.; PASCUAL, A. (2006).- OrganizaciÛnbasada en procesos. RA-MA. Madrid. PANDE, P.S.;NEUMAN, Robert; CAVANAGH, Roland (2004).- Lasclaves pr cticas de Seis Sigma. Una guìa dirigida a los equipos de mejora deprocesos. ISBN: P REZFERN NDEZ DE VELASCO, JosÈ Antonio (1996).- ReingenierÌay mejora de los procesos de empresa. ESIC. P REZFERN NDEZ DE VELASCO, JosÈ Antonio (1999).- GestiÛnde la calidad orientada a los procesos. ESIC Editorial. P REZFERN NDEZ DE VELASCO, JosÈ Antonio (2004).- GestiÛnpor procesos. ESIC. RUIZ-CANELAL PEZ, JosÈ (2003).- La gestiûn porcalidad total en la empresa moderna. Editorial Ra-ma. TRISCHLER,W.E. (1998).- Mejora del valor aòadido enlos procesos: ahorrando tiempo y dinero eliminando despilfarro. Barcelona:Ediciones GestiÛn Tema 2: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Third Edition (PMBOKGuides) Project Management Institute ñ ISBN: (EspaÒol) / X(InglÈs) Fabricas del Software: Experiencias, TecnologÌas y OrganizaciÛn PIATTINI, M. y GARZAS, J. Editorial RA-MA - ISBN: Gobierno de las TecnologÌas y los Sistemas de InformaciÛn. PIATTINI, M. y HERVADA, F. Editorial RA-MA - ISBN:

16 ìgestiûn de servicios TI. Una introducciûn a ITILî. ISBN Janvan Bon. Van Haren Publishing ìcuadro de Mando Integralî. Robert S. Kaplan, David P. Norton. HarvardBusiness Review ISBN ìit Governance based on Cobit A Management Guide (ITSM Library)î.Koen Brand, Harry Boonen Van Haren Publishing. ISBN Tema 3: Projectmanagement and project network techniques / Keith Lockyer, James Gordon EdiciÛn7th ed., Harlow [etc.], Financial Times/Prentice Hall- Projectmanagement workbook to accompany project management : a systems approach toplanning, scheduling and controlling / Harold Kerzner, 8th ed. Hoboken (NewJersey), John Wiley & Sons, cop Projectmanagement / Harvey Maylor, 3rd ed., London [etc.], Financial Times/PrenticeHall, 2003 Projectmanagement : processes, methodologies, and economics / Avraham Shtub, JonathanF. Bard, Shlomo Globerson, 2nd ed., Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall,2005 AGuide to the project management body of knowledge : PMBOK guide, 3rd ednewtown Square (Pennsylvania), Project Management Institute, Inc., 2004 Bestpractices in software measurement : how to use metrics to improve project andprocess performance / Christof Ebert...[et al.] Berlin [etc.], Springer-VerlagBerlin Heidelberg, cop. 200 Softwaremetrics : best practices for successful IT management / by Paul Goodman,Brookfield, Rothstein Associates, cop Metricsand models in software quality engineering / Stephen Kan, 2nd ed. Boston,Addison Wesley, cop Softwareprocess improvement : metrics, measurement, and process modelling / MichaelHaug, Eric W. Olsen, Lars Bergman, (eds.) Berlin ; New York, Springer, cop.2001 Softwaremetrics : a rigurous and practical approach / Norman E. Fenton London [etc.],chapman and Hall, cop IngenierÌa del software. Un enfoque pr ctico.pressman R.S. McGraw-Hill. ProcessQuality Assurance for UML-Based Projects. Bhuvan Unhelkar. Addison Wesley. ManagingSoftware Quality and Business Risk. Martyn A. Ould. John Wiley & Sons. SystematicSoftware Testing. Rick Craig & Stefan P. Jaskiel. Artech House. QualitySoftware Project Management. Robert T. Futrell & Donald F. Shafer & LindaI. Shafer. Prentice Hall. SoftwareTest Automation. Mark Fewster & Dorothy Graham. Addison-Wesley. CMMI,guidelines for process integration and product improvement/ Chrissis, MaryBeth; Konrad, Mike; Shrum, Sandy ed. - Upper Saddle River, New Jersey :Addison Wesley Recomendaciones

17 MÓDULO II - SEGURIDADE E LEXISLACIÓN DATOS IDENTIFICATIVOS 2010_11 Asignatura ConsultorÌa TÈcnica y Legal de Software Libre CÛdigo O06M008V01212 titulacion M ster Universitario en ConsultorÌa de Software Libre Titulacion POP Descriptores Creditos ECTS Caracter Curso Cuatrimestre 3 OB 1 Idioma Galego Prerrequisitos Departamento Derecho privado Coordinador/a Barreiro Alonso, Enrique Garriga Dominguez, Ana Correoe Profesorado Garriga Dominguez, Ana Web DescripciÛn general Plans de seguridade. Auditorias tècnicas. Analise forense e evidencias dixitais. LOPD (Ley de ProtecciÛn de Datos). LSSI (Ley de Servicios de Sistemas de InformaciÛn). Licencias de software.

18 Competencias de titulaciûn Caracter A CÛdigo Competencias EspecÌficas A23 A24 A25 A26 Establecer polìticas de seguridad y tècnicas criptogr ficas. InstalaciÛn y configuraciûn de firewalls: componentes, configuraciones, productos. DefiniciÛn de reglas de filtrado, conexiones y servicios. An lisis de los procedimientos, accesos y seguridad en vigor. Asegurar la conformidad del sistema inform tico a la legislaciûn en vigor. Caracter B CÛdigo Competencias Transversales B11 B13 Compromiso Ètico AdaptaciÛn a nuevas situaciones. Competencias de materia objetivos Competencias

19 CoÒecer as implicaciûns Èticas e xurìdicas das TIC e da Sociedade da InformaciÛn e o CoÒecemento. A26 B11 B13 CoÒecer as fontes nacionais, comunitarias e internacionais en materia de protecciûn de datos persoais. CoÒecer os requisitos legais, lìmites e dereitos das persoas respecto do tratamento dos datos persoais. CoÒecer o rèxime xurìdico dos ficheiros de datos persoais p blicos e privados. CoÒecer as ob rigas e a responsabilidade do responsable do tratamento ou do ficheiro, especialmente o deber de secreto e as obrigas en materia de seguridade. A26 A26 A25 A26 A26 CoÒecer o procedemento ante la AEPD de alta, baixa e modificaciûn de ficheiros. CoÒecer o rèxime xurìdico dos programas de ordenador. CoÒecer as disposiciûns legais para promover o impulso da sociedade da informaciûn. CoÒecer as normativa reguladora dos servicios e sistemas de informaciûn. CoÒecer as obrigas en materias de conservaciûn de datos relativos s comunicaciûns electrûnicas e s redes p blicas de comunicaciûns. A23 A25 A26 A26 A26 A26 A26 Crear un plan de seguridade encadrado nun entorno empresarial especìfico Aplicar tècnicas criptogr ficas para asegurar a confidencialidade da informaciûn A23 A25 A23 A24 A25

20 DeseÒar e implementar modelos adecuados de seguridade perimetral Auditar a seguridade dos sistemas A23 A24 A25 A23 A25 Contenidos tema Subtema (*)1.- Tratamento de datos persoais e dereitos fundamentais. 2.- O rèxime xurìdico dos servicios e sistemas de informaciûn. 3.- O rèxime xurìdico dos programas de ordenador. (*)- O dereito fundamental a protecciûn dos datos persoais: contido e elementos. - Os principios de calidade dos datos. Especial referencia aos datos sensibles. - Os dereitos dos afectados e os deberes do responsable do tratamento ou do ficheiro. - A regulaciûn dos ficheiros de datos persoais. Procedemento de alta, baixa e modificaciûn do ficheiro ante a Axencia EspaÒola de ProtecciÛn de Datos. A conformidade da seguridade do sistema inform tico lexislaciûn en vigor. Os cûdigos tipo. - InfracciÛns se sanciûns. - Obrigas dos prestadores de servicios. Especial referencia as obrigas en materias de conservaciûn de datos relativos s comunicaciûns electrûnicas e s redes p blicas de comunicaciûns. - A contrataciûn electrûnica. - O rèxime sancionador aplicable aos prestadores de servicios da sociedade da informaciûn. - Obxecto da protecciûn e titularidade dos dereitos. DuraciÛn da protecciûn. Contido e lìmites dos dereitos de explotaciûn. - ProtecciÛn rexistral, medidas de protecciûn e infracciûn de dereitos. (*)PolÌticas de Seguridade: Tema 1: Plans de seguridade Tema 2: PolÌticas de seguridade Tema 3: Est ndares, guìas e procedementos Tema 4: ImplementaciÛn de plans de seguridade TÈcnicas criptogr ficas Tema 1: IntroducciÛn CriptografÌa Tema 2: Sinatura e certificados dixit is Tema 3: Usos pr cticos da criptografìa Tema 4: IntroducciÛn s redes privadas virtuais Tema 5: ImplementaciÛn de redes privadas virtuais (*)- Os modelos de seguridade das organizaciûns. - Riscos e xestiûn de riscos. - A importancia dos plans de seguridade. - DefiniciÛn de politicas de seguridade. - O estandard ISO/IEC 27002:2005 (antes 17759) - BS 7799 parte 1 e 2. - Alineamento das politicas de seguridade Ûs obxectivos empresariais. - Independencia tecnolûxica das polìticas de seguridade. - Est ndares. - GuÌas e recomendaciûns de seguridade. - TÈcnicas de deseòo - ImplementaciÛn - EducaciÛn do persoal -

21 RevisiÛn do plan de seguridade - Historia - CriptografÌa SimÈtrica - Algoritmos - CriptografÌa AsimÈtrica - Algoritmos - FunciÛns hash - Sinaturas dixitais - Certificados dixitais - Autoridades certificadoras - ProtecciÛn das comunicaciûns: SSL - TÈcnicas de intercambio de claves - ProtecciÛn de datos: encriptado de datos - Fundamentos e necesidade - Tipos de redes privadas virtuais - Modo tunel - Modo transporte - IPSEC - SSL - PPTP (*)TEMA 1: FUNDAMENTOS DE REDES TEMA 2: AMEAZAS DE SEGURIDADE TEMA 3: CONCEPTOS B SICOS DE FIREWALL SOBRE SISTEMAS LINUX TEMA 4: TRABALLANDO CON IPTABLES - TABLAS E CADEAS I. TEMA 5: TRABALLANDO CON IPTABLES ñ TABLAS e CADEAS II TEMA 6: CONFIGURACI N IPTABLES REDE DE TAMA O PEQUENO-MEDIO. TEMA 7: INSTALANDO FILTRADO CON L7-FILTER TEMA 8: IPTABLES EN MAQUINAS VIRTUAIS XEN. TEMA 9: UTILIDADES DE AUDITORIA-SEGURIDAD EN LINUX. TEMA 10: USO DE HONEYPOTS (*)Breve IntroducciÛn aos conceptos de rede. ExplicaciÛn das diferentes capas do modelo OSI e o modelo TCP/IP. Neste tema f lase das diferentes vulnerabilidades de capas do modelo OSI, para poder acortalas e poder ter un coòecemento maior co fin de protexernos ante calquera ataque. As diferentes ferramentas necesarias para construir un cortafogos en Linux coa axuda de QOS. Farase un exemplo de instalaciûn e configuraciûn moi b sico co fin de familiarizar ao alumno cos paquetes a empregar. Neste tema comèzase explicando ao alumno ( futuro administrador de sistemas ), a definiciûn de regras que manexan os paquetes de rede que queremos tratar, detallarase que as devanditas regras est n contidas en cadeas, e o agrupamento de ditas cadeas en tablas. No tema 5, explicarase as tres t boas predefinidas en Iptables: Filter Table, Nat Table e Mangle Table, ensinarase tamèn as formas correctas de crear novas cadeas para cada unha das tablas, asi como os destinos que poden tener cada unha das regras, explicarase polo tanto en modo comando como empregrando ferramentas gr ficas dispoòibles, todo iso siempre que sexa posible empregando unha m quina Virtual por alumno. Farase o deseòo e a implementaciûn dun cortafogos xunto cunha configuraciûn de QOS co fin de construir unha rede segura en primero lugar nun mbito con poucos terminais, e outro con varios terminais xunto con alg n servidor interno da empresa facendo uso de NAT para construir un router para unha compaòìa pequena-media, cunha configuraciûn tìpica de QOS Neste tema a parte fundamental È ver o uso do paquete L7-FILTER, exporase como instalar os diferentes parches a iptables e a o Kernel de Linux para traballar con Èl, e veranse as diferentes formas de empregar dito paquete empregando casos reais. TamÈn introducese o paquete IPP2P, o cal est m is enfocado ao tr fico P2P, un dos principais problemas nas empresas pola merma na sua capacidade e as implicaciûns legais e de seguridade que conlevan este tipo de programas. Farase unha introducciûn moi curta m quina virtual Xen de

22 cûdigo aberto, e exporanse as ventaxas de empregalo xunto a iptables na mesma m quina conducido todo por varios casos pr cticos para unha posible realizaciûn no traballo final da asignatura. Farase unha menciûn e probas de diferentes ferramentas de rede, contra unha m quina fìsica ou virtual a travès dunha serie de ferramentas para que os futuros alumnos que traballen como administradores de rede, dispoòan dunha serie de ferramentas de axuda co fin de testear a calidade dos seus desenrolos de seguridade. Neste capìtulo farase unha breve introducciûn aos HoneyPots ( Tarros de Mel ), que non son m is que m quinas co fin de que o alumno descubra unha ferramenta moi til para que aprenda as tècnicas e mètodos que empregan os atacantes co fin de reforzar coòecementos e descubrir vulnerabilidades (*)CONSULTORÕA T CNICA (*)ï ExposiciÛn, introducciûn y motivaciûn ï Medidas de seguridad en archivos ï AuditorÌa de seguridad PlanificaciÛn MetodologÌas :: Pruebas Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales Pr cticas de laboratorio ResoluciÛn de problemas y/o ejercicios de forma autûnoma SesiÛn magistral

23 Trabajos y proyectos *Los datos que aparecen en la tabla de planificaciûn sûn de car cter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos MetodologÌas :: Guia de metodologias docentes MetodologÌas descripciûn Pr cticas de laboratorio ExposiciÛn guiada en laboratorio con sistemas audiovisuales ResoluciÛn de problemas y/o ejercicios de forma autûnoma Definicion de problemas e seguimento online con ferramenta e-learning SesiÛn magistral ExposiciÛn en Aula con sistemas audiovisuales AtenciÛn personalizada descripciûn Pr cticas de laboratorio Definicion de problemas e seguimento online con ferramenta e-learning. Implica atenciûn personalizada.

24 ResoluciÛn de problemas y/o ejercicios de forma autûnoma EvaluaciÛn descripciûn calificaciûn Trabajos y proyectos DefiniciÛn de proxectos individuais con seguimento e titorizaciûn permanente 100 Otros comentarios y segunda convocatûria O sistema de evaluaciûn na segunda convocatoria ser o mesmo que na primeira; esto È, a travès da definiciûn de proxectos individuais con seguimento e titorizaciûn permanente. A estes traballos ou proxectos corresponder lle o 100% da cualificaciûn. Fuentes de informaciûn DEL PESO NAVARRO, E.: Ley de ProtecciÛn de Datos. La nueva LORTAD, DÌaz de Santos, Madrid, DEL PESO NAVARRO, E.: Nuevo reglamento de protecciûn de datos de car cter personal : medidas de seguridad, Madrid, DÌaz de Santos, GARCÕA MEXÕA, P(Dir.).: Principios de Derecho en Internet, Valencia, GARRIGA DOMÕNGUEZ, A.: Tratamiento de datos personales y derechos fundamentales, segunda ediciûn, Dykinson, Madrid, HERR N ORTIZ, A.I.: El derecho a la protecciûn de datos personales en la sociedad de la informaciûn, Universidad de Deusto-Instituto de Derechos Humanos, Bilbao, 2003.

25 L PEZ-C ZAR NAVARRO, C. y CUELLO DE ORO CELESTINO, D.J. : Patentes. CÛmo proteger los resultados de la innovaciûn en la empresa, Madrid, Dykinson, MATEU DE ROS, R. y L PEZ-MONÕS GALLEGO, M (coord.).: Derecho de Internet: La Ley de Servicios de la Sociedad de la InformaciÛn y de Comercio electrûnico, Cicur Menor, MESSÕA DE LA CERDA BALLESTEROS, J.A.: La cesiûn o comunicaciûn de datos de car cter personal, Agencia de ProtecciÛn de Datos de la Comunidad de Madrid-Civitas, Madrid, MOLES PLAZA, R.: Derecho y control en Internet: la regulabilidad en Internet, Barcelona, P REZ LU O, A.E.: Manual de inform tica y Derecho, Ariel, T LLEZ AGUILERA, A.: Nuevas tecnologìas, intimidad y protecciûn de datos, Edisofer, Madrid, VIZCAÕNO CALDER N, M.: Comentarios a la Ley Org nica de ProtecciÛn de Datos de Car cter Personal, Civitas, Madrid, freshmeat.net/projects/iproute2/ J. Areitio. Seguridad de la informaciûn: Redes, inform tica y sistemas de informaciûn.. Ed. Paraninfo, CISSP All-in-One Exam Guide S Harris McGraw-Hill Osborne Media

26 NCSA Security Policies and Procedures (online) ISO/IEC 27002:2005 Information technology -- Security techniques -- Code of practice for information security management (online) Cryptography And Network Security: Principles and Practice W Stallings ñ 2006 Gallo, G., Coello, I., Parrondo, F., S nchez, H.: La ProtecciÛn de Datos Personales - Soluciones en Entornos Microsoft. IpsCa, Microsoft y Legister Abogados. Servicios de la Sociedad de la InformaciÛn. Comercio ElectrÛnico y ProtecciÛn de Datos. Emilio del Peso Navarrro, Editorial: DÌaz de Santos AÒo: 2003 El Derecho Fundamental a la ProtecciÛn de Datos. Derecho EspaÒol y Comparado. MarÌa Mercedes Serrano PÈrez. Emilio del Peso, M. ngel Ramos y Mar del Peso, Editorial: IEE. Agencia ProtecciÛn de datos de la Comunidad de Madrid. Editorial: Civitas AÒo: 2008 BIBLIOGRAFÕA E FONTES DE INFORMACI N COMPLEMENTARIAS LVAREZ GONZ LEZ, S.: Derechos fundamentales y protecciûn de datos genèticos, Madrid, Dykinson, BAYO DELGADO, J.: Derecho Comunitario sobre protecciûn de datos, en Derecho a la intimidad y nuevas tecnologìa, Cuadernos de Derecho Judicial XI- 2004, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, COUTO CALVI O, R.: Servicios de certificaciûn de firma electrûnica y libre competencia, Granada, Comares, CREMADES, JAVIER, FERN NDEZ-ORD EZ, MIGUEL NGEL e ILLESCAS, RAFAEL (coord.): RÈgimen jurìdico de Internet, Madrid, DEL PESO NAVARRO, E.: Servicios de la Sociedad de la InformaciÛn (comercio electrûnico y protecciûn de datos), Madrid, 2003.

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA DATOS DA EMPRESA NOME DA EMPRESA: Trabe Soluciones S.L. DIRECTOR DO PROXECTO: David Barral (david.barral@trabesoluciones.com) TÍTULO DO PROXECTO: Integración

Más detalles

Máster Oficial en Ingeniería Informática

Máster Oficial en Ingeniería Informática CURSO 2015/2016 Máster Oficial en Ingeniería Informática DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre: Auditoría, Calidad y Seguridad Denominación en inglés: Information Technology (IT) Audit, Quality Management and

Más detalles

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Máster en Ingeniería Informática aplicada a la Industria, a la Ingeniería del Software y a los Sistemas y Tecnologías de la Información GUÍA DOCENTE DE

Más detalles

Sistemas de Información y Medición en la Empresa

Sistemas de Información y Medición en la Empresa Guía Docente Sistemas de Información y Medición en la Empresa. FICHA IDENTIFICATIVA Datos de la Asignatura Código 36287 Titulación Nombre Carácter Ciclo 1313.- Grado en Administración y Dirección de Empresas,

Más detalles

PROGRAMA DE ASIGNATURA

PROGRAMA DE ASIGNATURA PROGRAMA DE ASIGNATURA 01. Carrera Lic. En Administración de Negocios Internacionales Lic. En Dirección del Factor Humano Lic. En Comercialización X Lic. En Tecnología Informática Lic. En Administración

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE. Administración de Redes y Sistemas Operativos

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE. Administración de Redes y Sistemas Operativos CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE Administración de Redes y Sistemas Operativos 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. Título:

Más detalles

Fecha de elaboración: Mayo de 2010 Fecha de última actualización: Junio de 2010

Fecha de elaboración: Mayo de 2010 Fecha de última actualización: Junio de 2010 PROGRAMA DE ESTUDIO Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Administración de tecnologías de la información Programa elaborado por: Programa Educativo: Licenciatura en Informática Administrativa Área de

Más detalles

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Máster en Ingeniería Informática aplicada a la Industria, a la Ingeniería del Software y a los Sistemas y Tecnologías de la Información GUÍA DOCENTE DE

Más detalles

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología Grado en Ingeniería Informática GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Seguridad de Sistemas Curso Académico 2015-2016 Fecha de la última modificación: 22-07-2015 Fecha:

Más detalles

Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales. Grado en Contabilidad y Finanzas

Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales. Grado en Contabilidad y Finanzas Contabilidad y finanzas Asignatura: Sistemas de información aplicados a la empresa Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales Grado en Contabilidad y Finanzas GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: SISTEMAS

Más detalles

DATOS IDENTIFICATIVOS 2013/14. Asignatura Intermediación Turística e Transporte II Código 662G01021. Grao 1º cuadrimestre Terceiro Obrigatoria 6

DATOS IDENTIFICATIVOS 2013/14. Asignatura Intermediación Turística e Transporte II Código 662G01021. Grao 1º cuadrimestre Terceiro Obrigatoria 6 Guía Docente Grao en Turismo Intermediación Turística e Transporte II DATOS IDENTIFICATIVOS 2013/14 Asignatura Intermediación Turística e Transporte II Código 662G01021 Titulación Descriptores Grao en

Más detalles

GESTIÓN DE PROYECTOS

GESTIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN DE PROYECTOS 1.- Datos de la Asignatura Código 101154 Plan ECTS 6 Carácter OBLIGATORIO Curso 1º Periodicidad 1er SEMESTRE Área Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos INFORMÁTICA Y AUTOMATICA

Más detalles

CALIDAD Y AUDITORÍA (MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA)

CALIDAD Y AUDITORÍA (MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA) CALIDAD Y AUDITORÍA (MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA) 1.- Datos de la Asignatura Código Plan ECTS 6 Carácter OBLIGATORIO Curso 1º Periodicidad 1er SEMESTRE Área Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Máster en Ingeniería Informática aplicada a la Industria, a la Ingeniería del Software y a los Sistemas y Tecnologías de la Información GUÍA DOCENTE DE

Más detalles

4 2 2 Optativa Segundo 2º cuadrimestr e. Tecnoloxía da Información e as Comunicacións

4 2 2 Optativa Segundo 2º cuadrimestr e. Tecnoloxía da Información e as Comunicacións DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Xestión do Coñecemento Código 614P07245 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos Tipo

Más detalles

Ingeniería Informática Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 OB 2 2c Castellano

Ingeniería Informática Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 OB 2 2c Castellano Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Bases de datos I Asignatura Código Titulacion Bases de datos I O06G150V01402 Grado en Ingeniería Informática Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre

Más detalles

Titulación: Ingeniero en Informática Curso 5º - Cuatrimestral (2006-2007) Javier Jarauta Sánchez Rafael Palacios Hielscher

Titulación: Ingeniero en Informática Curso 5º - Cuatrimestral (2006-2007) Javier Jarauta Sánchez Rafael Palacios Hielscher Seguridad Informática: de la asignatura Titulación: Ingeniero en Informática Curso 5º - Cuatrimestral (2006-2007) Javier Jarauta Sánchez Rafael Palacios Hielscher Presentación 2 Presentación Profesores:

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

Programa de Asignatura

Programa de Asignatura Programa de Asignatura Seguridad Informática 01 Carrera: Licenciatura en Tecnología Informática 02 Asignatura: Seguridad Informática 03 Año lectivo: 2013 04 Año de cursada: 3er año 05 Cuatrimestre: Segundo

Más detalles

GUÍA DOCENTE EXPERIENCIA PILOTO DE CRÉDITOS EUROPEOS. UNIVERSIDADES ANDALUZAS DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE EXPERIENCIA PILOTO DE CRÉDITOS EUROPEOS. UNIVERSIDADES ANDALUZAS DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE EPERIENCIA PILOTO DE CRÉDITOS EUROPEOS. UNIVERSIDADES ANDALUZAS DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA NOMBRE: Seguridad Informática CÓDIGO: 3104107 AÑO DE PLAN DE ESTUDIO: 2005 TIPO (troncal/obligatoria/optativa)

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA G689 - Sistemas de Información de la Empresa Grado en Ingeniería Informática Optativa. Curso 4 Curso Académico 2015-2016 1 1. DATOS IDENTIFICATIVOS Título/s Grado en Ingeniería

Más detalles

=drð^=al`bkqb= qfqri^`flkbp=ab=do^al

=drð^=al`bkqb= qfqri^`flkbp=ab=do^al = =drð^=al`bkqb= qfqri^`flkbp=ab=do^al TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CURSO 2014/2015 ASIGNATURA: GESTION DE SISTEMAS OPERATIVOS Nombre del Módulo o Materia al que

Más detalles

Guía Docente ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Guía Docente ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Guía Docente SEGURIDAD INFORMÁTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TERCER CURSO SEGUNDO SEMESTRE GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MODALIDAD: PRESENCIAL CURSO 2015/2016 ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Página de 5 DESCRIPCIÓN DE LA Grado/Máster en: Centro: Asignatura: Código: Tipo: Materia: Módulo: Experimentalidad: Idioma en el que se imparte: Castellano Curso: Semestre: Nº Créditos 4.5 Nº Horas de

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Página 1 de 6 DESCRIPCIÓN DE LA Grado/Máster en: Centro: Asignatura: Código: Tipo: Materia: Módulo: Experimentalidad: Idioma en el que se imparte: Curso: Semestre: Nº Créditos Nº Horas de dedicación del

Más detalles

Guía docente de la asignatura

Guía docente de la asignatura Guía docente de la asignatura Asignatura Materia Módulo Titulación Calidad, Auditoría y Seguridad de procesos, servicios, recursos y productos software. AUDITARÍA, CALIDAD Y SEGURIDAD TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS

Más detalles

Guia de la asignatura TICs para la gestión de empresas. TICS para la gestión de empresas

Guia de la asignatura TICs para la gestión de empresas. TICS para la gestión de empresas Guia de la asignatura TICs para la gestión de empresas Denominación de la asignatura Carácter Titulación TICS para la gestión de empresas Obligatoria Grado en Ingeniería en Organización Industrial Curso

Más detalles

Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Informática. Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Informática. Grado en Ingeniería Informática Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Grado en Ingeniería Informática GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Gestión de Proyectos Informáticos Curso Académico 2013/2014 Fecha: Mayo 2013 1. Datos Descriptivos

Más detalles

Seguridad Institucional

Seguridad Institucional Seguridad Institucional 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Seguridad Institucional Carrera: Ingeniería En Sistemas Computacionales Clave de la asignatura: TIC-0702 Horas teoría-horas práctica-créditos:

Más detalles

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle- INTEP

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle- INTEP Página 1 de 7 A8. GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS MÓDULO TOTAL HORAS CRÉDITOS Gestión y Evaluación de Proyectos SEMESTRE PROGRAMA TRABAJO DIRIGIDO TRABAJO AUTÓNOMO 144 3 64 80 NOVENO ADMINISTRACIÓN DE

Más detalles

Modelos y Normas Disponibles de Implementar

Modelos y Normas Disponibles de Implementar Modelos y Normas Disponibles de Implementar AmericaVeintiuno tiene capacidad para asesorar a una organización en base a diferentes modelos o normativas enfocadas al mercado informático. A partir de determinar

Más detalles

GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO

GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO GRADO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS CURSO 2014/2015 ASIGNATURA: SIMULACIÓN EMPRESARIAL Nombre del Módulo al que pertenece la materia Módulo Dirección Estratégica, Materia

Más detalles

TRANSMISIÓN DE DATOS Y REDES DE COMPUTADORES

TRANSMISIÓN DE DATOS Y REDES DE COMPUTADORES Página 1de 8 GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA TRANSMISIÓN DE DATOS Y REDES DE COMPUTADORES MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REDES Y SEGURIDAD

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA G1499 - Gestión de Servicios de Telecomunicación Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación Optativa. Curso 4 Curso Académico 015-016 1 1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA G689 - Sistemas de Información de la Empresa Grado en Ingeniería Informática Optativa. Curso 4 Curso Académico 014-015 1 1. DATOS IDENTIFICATIVOS Título/s Grado en Ingeniería

Más detalles

Ofiproductos de Computación S.A DE C.V

Ofiproductos de Computación S.A DE C.V Ofiproductos de Computación S.A DE C.V Ofiproductos de Computación, S.A. de C.V., es una empresa fundada en 1985 por un grupo de funcionarios y técnicos que trabajamos durante más de 20 años en IBM de

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Educación: Organización del centro escolar Asignatura Código Titulacion Educación: Organización del centro escolar V51G110V01203 Grado en Educación Infantil

Más detalles

GUÍA DOCENTE EXPERIENCIA PILOTO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA EUROPEO DE CRÉDITOS (ECTS) UNIVERSIDADES ANDALUZAS

GUÍA DOCENTE EXPERIENCIA PILOTO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA EUROPEO DE CRÉDITOS (ECTS) UNIVERSIDADES ANDALUZAS GUÍA DOCENTE EXPERIENCIA PILOTO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA EUROPEO DE CRÉDITOS (ECTS) UNIVERSIDADES ANDALUZAS TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA NOMBRE:

Más detalles

PROGRAMA DOCENTE ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑERÍA INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN: ENXEÑERÍA INFORMÁTICA

PROGRAMA DOCENTE ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑERÍA INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN: ENXEÑERÍA INFORMÁTICA ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑERÍA INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE PROGRAMA DOCENTE TITULACIÓN: ENXEÑERÍA INFORMÁTICA MATERIA: SERVICIOS DE RED CURSO: 2012/2013 CÓDIGO: 106110522 CARÁCTER: OPTATIVA CUADRIMESTRE:

Más detalles

Información de contacto: rvalenciano@yahoo.com. Maestría en Computación II Semestre 2010. Carta al Estudiante

Información de contacto: rvalenciano@yahoo.com. Maestría en Computación II Semestre 2010. Carta al Estudiante Universidad de Costa Rica Seguridad en Internet Sistema de Estudios Sigla PF-3382 de Posgrado Prof. Roy Valenciano. Maestría en Computación II Semestre 2010 Carta al Estudiante Co-requisito: PF-3383 Laboratorio

Más detalles

Denominación de la materia. N créditos ECTS = 18 carácter = MIXTA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Denominación de la materia. N créditos ECTS = 18 carácter = MIXTA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Denominación de la materia ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN N créditos ECTS = 18 carácter = MIXTA Ubicación dentro del plan de estudios y duración La materia está formada por 3 asignaturas de 6 créditos ECTS cada

Más detalles

Tecnoloxía da Información e as Comunicacións

Tecnoloxía da Información e as Comunicacións DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Enxeñería do Software (intensificación) Código 614P07116 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr.

Más detalles

SEGURIDAD INFORMÁTICA DE DATOS, SISTEMAS Y COMUNICACIONES

SEGURIDAD INFORMÁTICA DE DATOS, SISTEMAS Y COMUNICACIONES ASIGNATURA DE MÁSTER: SEGURIDAD INFORMÁTICA DE DATOS, SISTEMAS Y COMUNICACIONES Curso 2011/2012 (Código:28803222) 1.PRESENTACIÓN Hoy en día en la mayoría de redes industriales y de sistemas de procesos

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

Arquitecturas y Tecnologías de Aplicaciones Empresariales

Arquitecturas y Tecnologías de Aplicaciones Empresariales Arquitecturas y Tecnologías de Aplicaciones Empresariales Guía de Aprendizaje Información al estudiante 1. Datos Descriptivos Titulación Módulo Materia Asignatura Carácter Master en Ingeniería Informática

Más detalles

FORMACIÓN E-LEARNING. Curso de VPN Redes Privadas Virtuales. Protocolos e implementación de Redes Privadas Virtuales.

FORMACIÓN E-LEARNING. Curso de VPN Redes Privadas Virtuales. Protocolos e implementación de Redes Privadas Virtuales. FORMACIÓN E-LEARNING Curso de VPN Redes Privadas Virtuales Protocolos e implementación de Redes Privadas Virtuales. Tel. 902 021 206 attcliente@iniciativasempresariales.com www.iniciativasempresariales.com

Más detalles

Carrera: Licenciatura en Sistemas. Materia: INGENIERIA DE SOFTWARE III

Carrera: Licenciatura en Sistemas. Materia: INGENIERIA DE SOFTWARE III Carrera: Licenciatura en Sistemas Materia: INGENIERIA DE SOFTWARE III Profesor Titular: Dr. Ramón García-Martínez Instructor JTP: Lic. Dario Rodriguez Año: 2011 Cuatrimestre: Primer - 1 - Fundamentación

Más detalles

Nombre de la asignatura: Tecnologías de Información. Carrera: Licenciatura en Informática.

Nombre de la asignatura: Tecnologías de Información. Carrera: Licenciatura en Informática. 1. DATOS DE LA ASIGNATURA. Nombre de la asignatura: Tecnologías de Carrera: Licenciatura en Informática. Clave de la asignatura: Especialidad. Horas teoría-horas práctica-créditos: 4-2-10 2.- HISTORIA

Más detalles

Disponibles50plazas.Leelasinstruccionesparacoseguirlatuya. Fechatopedeinscripciónantesdel18deMarzo

Disponibles50plazas.Leelasinstruccionesparacoseguirlatuya. Fechatopedeinscripciónantesdel18deMarzo FORMACIÓNALTEN PROGRAMAdeCERTIFICACIONES Disponibles50plazas.Leelasinstruccionesparacoseguirlatuya. Fechatopedeinscripciónantesdel18deMarzo CERTIFICACIONES ALTEN Durante el 2011 ALTEN va a desarrollar

Más detalles

Guía Docente 2013-14

Guía Docente 2013-14 Guía Docente 2013-14 Gestión de Proyectos Empresariales Business Project Management Grado en Ingeniería Informática Presencial Rev. 10 Universidad Católica San Antonio de Murcia Tlf: (+34) 902 102 101

Más detalles

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER. Gestión y Planificación de proyectos

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER. Gestión y Planificación de proyectos GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER Formación de Especialidad: Ingeniería del Software Dirección y Gestión de Proyectos

Más detalles

Escuela Técnica Superior de. Informática. Máster en Ingeniería Informática. aplicada a la Industria, la Ingeniería del. Software y a los Sistemas y

Escuela Técnica Superior de. Informática. Máster en Ingeniería Informática. aplicada a la Industria, la Ingeniería del. Software y a los Sistemas y Escuela Técnica Superior de Informática Máster en Ingeniería Informática aplicada a la Industria, la Ingeniería del Software y a los Sistemas y Tecnologías de la Información GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA:

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA G95 - Modelos de Negocio y Estrategias Web Grado en Administración y Dirección de Empresas Optativa. Curso 3 Curso Académico 014-015 1 1. DATOS IDENTIFICATIVOS Título/s Grado

Más detalles

PROCESOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE REDES

PROCESOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE REDES ASIGNATURA DE GRADO: PROCESOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE REDES Curso 2014/2015 (Código:71023074) 1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA Esta guía presenta las orientaciones básicas que requiere

Más detalles

Escuela de Ciencias Empresariales. Grado en Contabilidad y Finanzas

Escuela de Ciencias Empresariales. Grado en Contabilidad y Finanzas Escuela de Ciencias Empresariales Grado en Contabilidad y Finanzas GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN APLICADOS A LA EMPRESA Curso Académico 2012/2013 Fecha: 20-04-2012 1. Datos Descriptivos

Más detalles

Guía docente de la asignatura CALIDAD DE LAS AGUAS Y SUS TRATAMIENTOS

Guía docente de la asignatura CALIDAD DE LAS AGUAS Y SUS TRATAMIENTOS Guía docente de la asignatura CALIDAD DE LAS AGUAS Y SUS TRATAMIENTOS Titulación: Master en Ingeniería Ambiental y de Procesos Químicos y Biotecnológicos Curso 2011/2012 Guía Docente 1. Datos de la asignatura

Más detalles

SATCA 1 3-2-5. En la primera unidad, el estudiante conocerá los fundamentos de la administración de redes de acuerdo a los estándares internacionales.

SATCA 1 3-2-5. En la primera unidad, el estudiante conocerá los fundamentos de la administración de redes de acuerdo a los estándares internacionales. 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura : Administración y Seguridad de Redes Ingeniería en Tecnologías de la Carrera : Información y Comunicaciones Clave de la asignatura : TIF-1003 SATCA 1

Más detalles

Guía docente de la asignatura

Guía docente de la asignatura Guía docente de la asignatura Asignatura Materia PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DESARROLLO DE SOFTWARE Módulo Titulación GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (463) Plan 463 Código 45210 Periodo de impartición

Más detalles

7197 Managing Enterprise Desktops Using the Microsoft Desktop Optimization Pack

7197 Managing Enterprise Desktops Using the Microsoft Desktop Optimization Pack 7197 Managing Enterprise Desktops Using the Microsoft Desktop Optimization Pack Introducción Este curso de cinco días impartido por instructor, va a habilitar a asistentes para ganar un entendimiento de

Más detalles

Primeras Jornadas de Seguridad Web OWASP DAY ARGENTINA 2010

Primeras Jornadas de Seguridad Web OWASP DAY ARGENTINA 2010 Primeras Jornadas de Seguridad Web OWASP DAY ARGENTINA 2010 La seguridad como ventaja competitiva Web Application: Security Tips Hernán M. Racciatti hracciatti@siclabs.com SICLABS Acerca del Autor Analista

Más detalles

Facultad de Ingeniería y Tecnología Informática Técnico en Programación de Computadoras

Facultad de Ingeniería y Tecnología Informática Técnico en Programación de Computadoras 1. OBJETIVOS: a- De la cátedra Proporcionar a los alumnos el conocimiento general sobre Seguridad y Auditoría Informáticas que requiere todo profesional del área, ya que los temas de esta materia alcanzan

Más detalles

Fundamentos de sistemas de información

Fundamentos de sistemas de información Fundamentos de sistemas de información Humi Guill Fuster Isabel Guitart Hormigo José María Joana José Ramón Rodríguez PID_00174744 CC-BY-NC-ND PID_00174744 Fundamentos de sistemas de información Humi Guill

Más detalles

drð^=al`bkqb= Para conseguir este objetivo el temario de la asignatura se ha dividido en trece temas:

drð^=al`bkqb= Para conseguir este objetivo el temario de la asignatura se ha dividido en trece temas: `ìêëç^å~ç ãáåç OMNQöOMNR TITULACIÓN GRADO EN SISTEMAS DE INFORMACION CURSO CUARTO CURSO ASIGNATURA SEGURIDAD Y AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN drð^al`bkqb NKJ`~ê~ÅíÉê ëíáå~ëçéä~~ëáöå~íìê~ Nombre de

Más detalles

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL FACULTADE DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL Mar Campos Souto GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2012/2013 FACULTADE DE HUMANIDADES. DEPARTAMENTO

Más detalles

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA

PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA PROPOSTA DE PROXECTO DE FIN DE MASTER EN INFORMÁTICA DATOS DA EMPRESA NOME DA EMPRESA: Trabe Soluciones S.L DIRECCIÓN POSTAL: Arzobispo Lago 4-6 1º Izq 15006 A Coruña DIRECTOR DO PROXECTO: David Barral

Más detalles

3 2 1 Optativa Segundo 2º cuadrimestr e

3 2 1 Optativa Segundo 2º cuadrimestr e DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Sistemas de Información Xeográfica Código 614P07228 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos

Más detalles

PRONTUARIO I. INFORMACIÓN GENERAL. Título del Curso : FIREWALLS Código y Número : CSNS 6100 Créditos : Tres (3) DESCRIPCIÓN

PRONTUARIO I. INFORMACIÓN GENERAL. Título del Curso : FIREWALLS Código y Número : CSNS 6100 Créditos : Tres (3) DESCRIPCIÓN UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO RECINTO DE GUAYAMA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA MAESTRIA EN CIENCIAS EN COMPUTADORAS CON ESPECIALIDAD EN REDES Y SEGURIDAD I. INFORMACIÓN GENERAL

Más detalles

4 2 2 Optativa Segundo 1º cuadrimestr e

4 2 2 Optativa Segundo 1º cuadrimestr e DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Sistemas de Control por Computador Código 614P07226 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos

Más detalles

GUÍA DOCENTE. Curso 2015-2016. Ingeniería Informática en Sistemas de Información Doble Grado:

GUÍA DOCENTE. Curso 2015-2016. Ingeniería Informática en Sistemas de Información Doble Grado: 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado: Ingeniería Informática en Sistemas de Información Doble Grado: Asignatura: Seguridad Módulo: M6: Tecnología Específica de Sistemas de Información Departamento: Deporte

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre 6 OB 2 2c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre 6 OB 2 2c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Aprendizaje de las ciencias de la naturaleza Asignatura Código Titulacion Aprendizaje de las ciencias de la naturaleza V51G110V01403 Grado en Educación Infantil

Más detalles

Guía Docente 2013-14

Guía Docente 2013-14 Guía Docente 2013-14 Gestión de Proyectos Empresariales Business Project Management Grado en Ingeniería Informática A distancia Rev. 10 29/04/2014 17:14 Universidad Católica San Antonio de Murcia Tlf:

Más detalles

Guía docente de la asignatura

Guía docente de la asignatura Guía docente de la asignatura Asignatura Materia Administración de Sistemas Operativos Sistemas y Administración de Sistemas Módulo Titulación Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones

Más detalles

Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Informática. Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Informática. Grado en Ingeniería Informática Grado/Máster en Ingeniería Informática Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Grado en Ingeniería Informática GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Seguridad de Sistemas Informáticos Curso Académico

Más detalles

PROGRAMA CONTENIDOS. Laudon, Kenneth C. y Laudon, Jane P. - SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL Editorial Prentice Hall, sexta edición 2002.

PROGRAMA CONTENIDOS. Laudon, Kenneth C. y Laudon, Jane P. - SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL Editorial Prentice Hall, sexta edición 2002. PROGRAMA 1) OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA Que el Estudiante forme su criterio profesional integrando los conocimientos y experiencia práctica necesarios para poder construir e implementar un Sistema de Información

Más detalles

Guía Docente 2015/2016

Guía Docente 2015/2016 Guía Docente 2015/2016 Programación Visual Avanzada Advanced Visual Programming Grado en Ingeniería Informática Presencial Universidad Católica San Antonio de Murcia Tlf: (+34) 902 102 101 info@ucam.edu

Más detalles

PROYECTO DOCENTE ASIGNATURA: "Configuración, Implementación y Mantenimiento de Sistemas Informáticos"

PROYECTO DOCENTE ASIGNATURA: Configuración, Implementación y Mantenimiento de Sistemas Informáticos PROYECTO DOCENTE ASIGNATURA: "Configuración, Implementación y Mantenimiento de Sistemas Informáticos" Grupo: Grp 1 Clases Teóricas Configuración, Implement. TECN. INFORMÁTICAS(961256) Titulacion: Grado

Más detalles

6 6 0 Formación básica. Economía Financeira e Contabilidade. Aguiar Maragoto, Fernando

6 6 0 Formación básica. Economía Financeira e Contabilidade. Aguiar Maragoto, Fernando DATOS IDENTIFICATIVOS Asignatura Análise das Operacións Financeiras Código 611G02004 Titulación GRAO EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS Ciclo Est. de Grao Créditos, tipo e calendario Cr. totais

Más detalles

Guía Docente Curso 2012-2013

Guía Docente Curso 2012-2013 ESCUELA TÉCNIICA SUPERIIOR DE IINGENIIERÍÍA Guía Docente Curso 2012-2013 Titulación Ingeniería Informática DATOS DE LA ASIGNATURA * * Asignatura en experiencia piloto de implantación del sistema de créditos

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO V.6-14/03/08 1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA Título/s ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO Centro E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES

Más detalles

Guía docente de la asignatura. Curso 14-15

Guía docente de la asignatura. Curso 14-15 Guía docente de la asignatura. Curso 14-15 Asignatura Materia Módulo Titulación GARANTÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TECNOLOGÍAS ESPECÍFICAS GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA M1697 - Habilidades Directivas y Certificaciones Profesionales Máster Universitario en Ingeniería Informática Obligatoria. Curso 1 Curso Académico 014-015 1 1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Más detalles

GESTIÓN Y GOBIERNO DE LOS SERVICIOS DE TI

GESTIÓN Y GOBIERNO DE LOS SERVICIOS DE TI GUÍA DE APRENDIZAJE GESTIÓN Y GOBIERNO DE LOS SERVICIOS DE TI GRADUADO EN INGENIERÍA DE SOFTWARE PLAN 2009 DATOS DESCRIPTIVOS CENTRO RESPONSABLE ETSISI OTROS CENTROS IMPLICADOS CICLO Grado sin atribuciones

Más detalles

CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)

CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020) CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020) I. Identificadores de la asignatura Instituto: Ingeniería y Tecnología Modalidad: Presencial Departamento: Materia: Eléctrica y Computación

Más detalles

VICERRECTORADO ACADÉMICO Unidad de Desarrollo Educativo

VICERRECTORADO ACADÉMICO Unidad de Desarrollo Educativo 1. DATOS INFORMATIVOS VICERRECTORADO ACADÉMICO ASIGNATURA: SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES CÓDIGO: EMEC-26033 NRC: 307 DEPARTAMENTO: ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA CARRERAS: MECATRÓNICA DOCENTE: PERÍODO ACADÉMICO:

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA M605 - Legislación y Gestión de Proyectos Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación Obligatoria. Curso Curso Académico 205-206 . DATOS IDENTIFICATIVOS Título/s

Más detalles

Máster Universitario en Dirección de Empresas MBA. Programa de la Asignatura: CUADRO DE MANDO E INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Máster Universitario en Dirección de Empresas MBA. Programa de la Asignatura: CUADRO DE MANDO E INFORMACIÓN DE GESTIÓN Máster Universitario en Dirección de Empresas MBA Programa de la Asignatura: CUADRO DE MANDO E INFORMACIÓN DE GESTIÓN Curso 2014-2015 1. PRINCIPALES HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

Más detalles

Ingeniería de Software II

Ingeniería de Software II Ingeniería de Software II Guía de Aprendizaje Información al estudiante 1. Datos Descriptivos Asignatura Materia Departamento responsable Ingeniería de Software II Ingeniería del Software, Sistemas de

Más detalles

Guía Docente Curso 2010-2011

Guía Docente Curso 2010-2011 ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR Guía Docente Curso 2010-2011 Titulación Ingeniería Técnica en Informática de Gestión DATOS DE LA ASIGNATURA * * Asignatura en experiencia piloto de implantación del sistema

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE SISTEMAS de GESTIÓN de la SEGURIDAD INFORMÁTICA

GUÍA DOCENTE DE SISTEMAS de GESTIÓN de la SEGURIDAD INFORMÁTICA GUÍA DOCENTE DE SISTEMAS de GESTIÓN de la SEGURIDAD INFORMÁTICA Curso 2011-2012 1 Última actualización: 02 de septiembre de 2011 TITULACION: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS HARDWARE Y

Más detalles

FORMACIÓN E-LEARNING. Curso de Seguridad Informática para Sistemas Operativos Windows y Linux en Empresas

FORMACIÓN E-LEARNING. Curso de Seguridad Informática para Sistemas Operativos Windows y Linux en Empresas FORMACIÓN E-LEARNING Curso de Seguridad Informática para Sistemas Operativos Windows y Linux en Empresas Técnicas de preparación y desarrollo de planes para la protección de la información en entornos

Más detalles

GUÍA DOCENTE. Curso 2014-2015. Ingeniería Informática en Sistemas de Información. Planificación de Proyectos M5: Proyecto Informático

GUÍA DOCENTE. Curso 2014-2015. Ingeniería Informática en Sistemas de Información. Planificación de Proyectos M5: Proyecto Informático 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado: Doble Grado: Asignatura: Módulo: Ingeniería Informática en Sistemas de Información Planificación de Proyectos M5: Proyecto Informático Departamento: Deporte e Informática

Más detalles

[CASI v.0110] Pág. 1

[CASI v.0110] Pág. 1 I. DATOS INFORMATIVOS II. SUMILLA Carrera Especialidad Curso Código : T-INF102 Ciclo : Primero Requisitos : Ninguno Duración : 12 Semanas Horas Semana : 04 horas Versión : v.0110 : COMPUTACIÓN E INFORMATICA

Más detalles

Guía Docente 2015/16

Guía Docente 2015/16 Guía Docente 2015/16 Dirección de Marketing en la nueva economía globalizada Marketing Management in the new global economy Máster Universitario en Marketing y Comunicación Modalidad de enseñanza semipresencial

Más detalles

SEGURIDAD EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

SEGURIDAD EN SISTEMAS INFORMÁTICOS SEGURIDAD EN SISTEMAS INFORMÁTICOS 1.- Datos de la Asignatura Código 101155 Plan 2011 ECTS 6 Carácter OBLIGATORIA Curso único Periodicidad SEMESTRAL Área Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos

Más detalles

Syllabus Asignatura: Organización y Administración de Empresas. Grado Oficial en Publicidad y Relaciones Públicas

Syllabus Asignatura: Organización y Administración de Empresas. Grado Oficial en Publicidad y Relaciones Públicas Asignatura: Organización y Administración de Empresas GRUPOS: Grado Oficial en Publicidad y Relaciones Públicas Curso 2012 / 2013 Profesor/es Juan Carlos Fdez. de Arroyabe Carlos A. Pérez Rivero Periodo

Más detalles

GUÍA DOCENTE. Administración de Sistemas. Guía docente AS Enrique V. Bonet Esteban, Dpt. D Informàtica, ETSE, UVEG

GUÍA DOCENTE. Administración de Sistemas. Guía docente AS Enrique V. Bonet Esteban, Dpt. D Informàtica, ETSE, UVEG GUÍA DOCENTE Administración de Sistemas 1 I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN Nombre de la asignatura: Administración de Sistemas Carácter: Obligatoria Titulación: Master en Sistemas y Servicios en la

Más detalles