Annex I / Anexo I Relació d'activitats formatives reconegudes / Relación de actividades formativas reconocidas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Annex I / Anexo I Relació d'activitats formatives reconegudes / Relación de actividades formativas reconocidas"

Transcripción

1 Activa't Centre de Formació i Inserció Processador de textos avançats (WORD) Procesador de textos avanzados (WORD) curs/curso 30 Internet com a ferramenta de millora de la Internet como herramienta de mejora de la calidad curs/curso 30 qualitat docent docente Full de càlcul Hoja de cálculo curs/curso 30 Tractament de xiquets/es amb problemes de Tratamiento de niños/as con problemas de curs/curso 30 conducta a l'aula conducta en el aula Dificultats d'aprenentatge escolar e intervenció Dificultades de aprendizaje escolar e intervención curs/curso 30 psicopedagògica psicopedagógica Intervenció docent i motivació escolar i Intervención docente y motivación escolar y curs/curso 30 rendiment escolar rendimiento escolar Atenció a la diversitat: Estratègies d'intervenció Atención a la diversidad: Estrategias de curs/curso 30 intervención Disseny de medis didàctics Diseño de medios didácticos curs/curso 30 Direcció de processos d'aprenentatge Dirección de procesos de aprendizaje curs/curso 30 Planificació i disseny de porgrames de formació Planificación y diseño de programas de formación curs/curso 30 Metodologia didàctica Metodología didáctica curs/curso 30 Avaluació de la formació Evaluación de la formación curs/curso 30 Formació en habilitats socials per al personal Formación en habilidades sociales para el personal curs/curso 30 docent docente Valencià per a estrangers Valenciano para extranjeros curs/curso 30 Tècniques d'expressió escrita en valencià Técnicas de expresión escrita en valenciano curs/curso 30 Anàlisi de textos valencians Análisis de textos valencianos curs/curso 30 Educar en valors dins de l'aula Educar en valores dentro del aula curs/curso 30 Formació en Llengua anglesa. Nivell B1 Formación en Lengua inglesa. Nivel B1 curs/curso 30 Formació en Llengua anglesa. Nivell B1 Formación en Lengua inglesa. Nivel B1 curs/curso 30 Formació en Llengua anglesa. Nivell B1 Formación en Lengua inglesa. Nivel B1 curs/curso 30 Formació en Llengua anglesa. Nivell B2 Formación en Lengua inglesa. Nivel B2 curs/curso 30 Formació en Llengua anglesa. Nivell B2 Formación en Lengua inglesa. Nivel B2 curs/curso 30 Formació en Llengua anglesa. Nivell B2 Formación en Lengua inglesa. Nivel B2 curs/curso 30 ANPE Sindicato independiente Didàctica de l' Educomunicació: Anglés Didáctica de la Educomunicación: Inglés curs/curso 100 Utilització de la tablet per a docents. L'aplicació Idoceo Utilización de la tablet para docentes. La aplicación Idoceo curs/curso 30

2 Asociación Asperger Alicante-TEA (Aspali) VI Jornada sobre Síndrome d'asperger VI Jornada sobre Síndrome de Asperger jornada 8 Asociación Aula 21 Les noves tecnologies aplicades a l'educació Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación curs/curso 30 L'expressivitat en l'aula La expresividad en el aula curs/curso 30 Materials didàctics en educació Materiales didácticos en educación curs/curso 30 Activitats lúdiques en el medi natural Actividades lúdicas en el medio natural curs/curso 30 Asociación Aula Siena Pla de marketing d'un centre educatiu Plan de Marketing de un Centro Educativo curs/curso 26 Principals avanços en Neurociència i les seues Principales avances en Neurociencia y sus jornada 16 implicacions a l'educació implicaciones en la educación Nous models: Col.laboració públic-privada en Nuevos modelos: Colaboración público-privada en jornada 16 educació. Desenvolupament de la FP dual educación. Desarrollo de la FP dual Asociación Auxiliares de Enfermería de Valencia Alteracions del llenguatge Alteraciones del lenguaje curs/curso 100 on line Formació de l'educador en menjadors escolars Formación del educador en comedores escolares curs/curso 100 on line Asociación Católica de Maestros Trobades pedagògiques 2016: Tractament de Encuentros pedagógicos 2016: Tratamiento de curs/curso 30 qüestions actuals de l'ensenyament en la cuestiones actuales de la enseñanza en la formació del professorat formación del profesorado Preparatori d'anglés: nivell A-2 Preparatorio de inglés: nivel A-2 curs/curso 100 Preparatori d'anglés: nivell B-1 Preparatorio de inglés: nivel B-1 curs/curso 100 Preparatori d'anglés: nivell B-2 Preparatorio de inglés: nivel B-2 curs/curso 100 Preparatori d'anglés: nivell C-1 Preparatorio de inglés: nivel C-1 curs/curso 100 Asociación Centro de Filosofía para niños Comunitat Valenciana Educació emocional a l'aula Educacion emocional en el aula curs/curso 20 Introducció a la metodologia Lipman: Aprendre Introducción a la metodología Lipman: Aprender a curs/curso 20 a pensar i conviure pensar y a convivir Asociación Española de Coaching con PNL Integradas Metodológicamente (AECPNL) Trainers Training con PNL (comunicació, Trainers Training con PNL (comunicación, curs/curso 90 emocions i lideratge) emociones y liderazgo) Minfulbest per a professorat Mindfulbest para profesorado curs/curso 30 Practitioner Coaching & Pnl Educatiu Practitioner Coaching PNL Educativo curs/curso 90

3 Neurociència aplicada a l'aula Neurociencia aplicada al aula curs/curso 50 Practitioner Coaching & Pnl Educatiu Practitioner Coaching PNL Educativo curs/curso 90 Practitioner Coaching & Pnl Educatiu Practitioner Coaching & PNL Educativo curs/curso 90 Associació Mestres Grup de Treball per la Infància (AMESTI EDUCACIÓ) Segones jornades d'educació Infantil: La llum i Segundas jornadas de Educación Infantil: La luz y jornada 15 el color de la pedagogia de la vida el color de la pedagogía de la vida Formació per a experts en Educació Infantil-2 Formación para expertos en Educación Infantil-2 curs/curso 90 Escola d'estiu AMESTI Escuela de verano AMESTI jornada 20 Associació Obrim una finestra al món Aprendre investigant: Recursos i estratègies Aprender investigando:recursos y estrategias curs/curso 30 educatives educativas Aprenentatge col laboratics. Aprendizaje colaboratics. curs/curso 30 EkonoMoVida docent, recursos per investigar la EkonoMoVida docent, recursos para investigar la curs/curso 30 crisis a l'aula crisis en el aula Emoacció, teixint convivència en la comunitat Emoacción, tejiendo convivencia en la comunidad jornada 20 educativa educativa Investigacions per compartir experiències Investigaciones para compartir experiencias jornada 8 educatives educativas Asociacion Profesores de francés de Valencia XXV Jornades de formació pedagògica en XXV Jornadas de formación pedagógica en jornada 10 francés: les nouvelles pédagogies II du FLE francés: les nouvelles pédagogies II du FLE Associació Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV) / Asociación de VII Jornades de Salut de la Dansa (motivació VII Jornadas de Salud de la Danza (motivación del jornada 8 del docent de dansa) docente de danza) Asociación Profesional de Orientadores de la CV (APOCOVA) Formació de professorat expert en seguretat i Formación del profesorado experto en seguridad y jornada 10 convivència digital convivencia digital Asociacion Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Valenciana Ancoratge i estandarització dels nivells A2 i B1 Anclaje y estandarización de los niveles A2 y B1 jornada 12 en els idiomes majoritaris de les EOI en los idiomas mayoritarios de las EEOOII Ancoratge i estandarització dels nivells B2 i C1 Anclaje y estandarización de los niveles B2 y C1 jornada 12 en els idiomes majoritaris de les EOI en los idiomas mayoritarios de las EEOOII Jornada europea 2015: cooperació europea per Jornada europea 2015: cooperación europea para jornada 12 a la millora de la competència comunicativa la mejora de la competencia comunicativa oral en oral en els centres de idiomes los centros de idiomas Associació Professorat de Música de Primària i Secundària de lacv (AULODIA) XIX Jornades d'educació musical: Jazz en XIX Jornadas de educación musical: Jazz en la jornada 20 l'educació musical educación musical Jazz a l'aula Jazz en el aula curs/curso 30

4 Col legi Oficial de Biòlegs Comunitat Valenciana (COBCV)/ Colegio Oficial de Noves Metodologies d Estudis Ambientals en la Nuevas Metodologías de Estudios Ambientales en curs/curso 100 Classe de Ciències la Clase de Ciencias Globalització i Pràctica d Activitats en Educació Globalización y Práctica de Actividades en curs/curso 40 Ambiental Educación Ambiental Colegio Oficial de Bibliotecarios de la CV COBDCV Els llibres electrònics en l'educació Los libros electrónicos en la educación curs/curso 20 on line Aula activa: continguts dinàmics sense esforç Aula activa: contenidos dinámicos sin esfuerzo curs/curso 20 on line Alfabetització informacional a secundària(o Alfabetización secundaria (o cómo orientar a los curs/curso 20 com orientar els alumnes perqué facen un bon alumnos para que hagan un buen trabajo de clase) on line Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencas de Valencia Educar en competències emocionals, socials i Educar en competencias emocionales, sociales y taller 9 comunicatives comunicativas Hàbits eficaços per a la gestió del temps i el Hábitos eficaces para la gestión del tiempo y el jornada 8 maneig de l'estrés manejo del estrés Co legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l'activitat Física i Inteligència emocional, coaching i PNL aplicat a Inteligencia emocional, coaching y PNL aplicado al curs/curso 30 l'esport deporte Xecball i escacs, innovació educativa en l'àrea Xecball y ajedrez, innovación educativa en el área curs/curso 30 d'educació física de educación física Col legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana Actualització de la intervenció del Psicòleg en Actualización de la intervención del Psicólogo en curs/curso 32 els centres docents los centros docentes Trastorns d'origen neurobiològic: TICS, TDAH i Trastornos de origen neurobiológico: TICS, TDAH curs/curso 25 TOC en xiquets y TOC en niños Cruz Roja Comunidad Valenciana Iniciació als primers auxilis bàsics Iniciación a los primeros auxilios básicos taller 10 Iniciació als primers auxilis bàsics Iniciación a los primeros auxilios básicos taller 10 Iniciació als primers auxilis bàsics Iniciación a los primeros auxilios básicos taller 10 Iniciació als primers auxilis bàsics Iniciación a los primeros auxilios básicos taller 10 Iniciació als primers auxilis bàsics Iniciación a los primeros auxilios básicos taller 10 Primers auxilis en bebès i nens Primeros auxilios para bebés y niños taller 10 Primers auxilis en bebès i nens Primeros auxilios para bebés y niños taller 10 Iniciació als primers auxilis bàsics Iniciación a los primeros auxilios básicos taller 10 Iniciació als primers auxilis bàsics Iniciación a los primeros auxilios básicos taller 10 Iniciació als primers auxilis bàsics Iniciación a los primeros auxilios básicos taller 10

5 Primers auxilis en bebès i nens Primeros auxilios para bebés y niños taller 10 Primers auxilis en bebès i nens Primeros auxilios para bebés y niños taller 10 Iniciació als primers auxilis bàsics Iniciación a los primeros auxilios básicos taller 10 Iniciació als primers auxilis bàsics Iniciación a los primeros auxilios básicos taller 10 Iniciació als primers auxilis bàsics Iniciación a los primeros auxilios básicos taller 10 Primers auxilis en bebès i nens Primeros auxilios para bebés y niños taller 10 Primers auxilis en bebès i nens Primeros auxilios para bebés y niños taller 10 Danzando. Laboratorio de danza. Metodologia de la dansa acadèmica. Sistema Metodología de la danza académica. Sistema curs/curso 30 Vaganova.1er curs Vagánova.1er curso LabFolk. Les dos galls LabFolk. Los dos gallos curs/curso 25 Metodologia de la dansa acadèmica. Sistema Metodología de la danzas académica. Sistema curs/curso 30 Vaganova. 2on curs Vagánova. 2º curso Metodologia de la dansa acadèmica. Sistema Metodología de la danzas académica. Sistema 1er curs/curso 30 Vaganova.1er curs curso Laboratori d'investigació en dansa. El cos Laboratorio de investigación en danza. El cuerpo curs/curso 55 transcultural transcultural L'ensenyança i l'anàlisi de repertorio en la La enseñanza y el análisis de repertorio en la curs/curso 30 dansa clàsica danza clásica Escola Sindical de Formació Melchor Botella Eines TIC per a l ensenyament de llengües Herramientas TIC para la enseñanza de lenguas curs/curso 30 on line Coeducació. Educant en igualtat, educant per al Coeducación. Educando en igualdad, educando curs/curso 30 desenvolupament personal. para el desarrollo personal. Bases elaboració de la programació didàctica Bases elaboración de la programación didáctica curs/curso 30 Bases elaboració de la programació didàctica Bases elaboración de la programación didáctica curs/curso 30 Estratègies per acompanyar i acompanyar-me a Estrategias para acompañar y acompañarme en el curs/curso 30 l'aula aula on line Les TIC en la tasca docent Las TIC en la tarea docente curs/curso 30 Formació prevenció de riscos laborals per a Formación prevención de riesgos laborales para curs/curso 30 docents docentes on line Formació per a nous delegats de prevenció Formación para nuevos delegados de prevención jornada 8 Formació per a nous delegats de prevenció Formación para nuevos delegados de prevención jornada 8 Formació per a nous delegats de prevenció Formación para nuevos delegados de prevención jornada 8 Escoles Solidàries Fomentant la participació educativa per a treballar en xarxa solidària Fomentando la participación educativa para trabajar en red solidaria jornada 12

6 Intercanvi d'experiències escolars en educació Intercambio de experiencias escolares en jornada 8 per la solidaritat educación por la solidaridad Banc del temps escolar Banco del tiempo escolar jornada 8 XI Edició Programa Intercanvi d'experiències XI Edición Programa de Intercambio de curs/curso 100 Educatives amb Guatemala, PIEE.- Fase I Experiencias Educativas con Guatemala, PIEE.- Espacio Holístico Universal AYNI Estratègies contra el bullying: escoles segures Estrategias contra el bullying: escuelas seguras jornada 12 Metodologies innovadores a l'aula: Metodologías innovadoras en el aula: aprendizaje aprenentatge cooperatiu i aprenentatge per cooperativo y aprendizaje por proyectos proyectes jornada 12 Tècniques de teràpia Gestalt aplicades a l'aula Técnicas de terapia Gestalt aplicadas al aula jornada 8 PNL Educativa PNL Educativa jornada 12 FE CCOO PV Introducció al Brain Gym en Educació Especial Introducción al Brain Gym en Educación Especial curs/curso 20 Elaboració d'unitats i programacions Elaboración de unidades y programaciones curs/curso 30 didàctiques de Secundària, FP i Ensenyaments didàctiques de secundaria, FP y Enseñanzas de Elaboració d'unitats i programacions Elaboración de unidades y programaciones curs/curso 30 didàctiques en primària didàcticas en primaria II Jornades d'educació en diversitat afectiusexual II Jornadas de educación en diversidad afectivo jornada 8 sexual Recursos per a l'educació en drets humans i Recursos para la educación en derechos humanos jornada 8 drets de la infantesa: programa Interactuem y derechos de la infancia: programa interactuemos L'educació, una eina per a canviar el món La educación, la herramienta para cambiar el jornada 20 mundo Gimnàstica cerebral: moure's per a aprendre Gimnasia cerebral: moverse para aprender jornada 10 Educació permanent: pràctiques educatives de Educación permanente: prácticas educativas de curs/curso 25 llibertat i experiències emancipatòries libertad y experiencias emanciapatorias Creuant les fronteres educatives. La Cruzando las fronteras educativas. La curs/curso 25 investigació com a praxi pedagògica i investigación como praxis pedagógica y educativa; Higiene alimentària en centres educatius Higiene alimentaria en centros educativos curs/curso 30 Aprenem a treballar la conducta en centres Aprendemos a trabajar la conducta en centros curs/curso 20 educatius educativos Internet i correu electrònic Internet y correo electrónico curs/curso 20 Prevenció de riscos professionals en centres Prevención de riesgos profesionales en centros curs/curso 30 educatius educativos Prevenció de riscos laborals en centres Prevención de riesgos laborales en centros curs/curso 20 educatius educativos Desenvolupament de la intel ligència emocional Desarrollo de la inteligencia emocional en relación curs/curso 20 en relació amb les competències clau con las competencias clave Normativa laboral i estatut bàsic de l'empleat Normativa laboral y estatuto básico del empleado curs/curso 30 públic público Elaboración y programación de unidades Elaboración y programación de unidades curs/curso 30 didácticas didácticas Programación y unidades didácticas en Programación y unidades didácticas en Educación curs/curso 30 Educación Secundaria Secundaria

7 Educació ambiental com a contingut transversal Educación ambiental como contenido transversal curs/curso 20 en l'aula en el aula Elaboració de plans de prevenció de riscos Elaboración de planes de prevención de riesgos jornada 15 laborals en centres educatius laborales en centros educativos Entrenament del moviment rítmic integració de Entrenamiento del movimiento rítmico integración curs/curso 20 reflexos primitius en THD i ADD. Nivell I de reflejos primitivos en THD y ADD. Nivel I Formació en brain gym. Gimnàstica cerebral: Formación en brain gym. Gimnasia cerebral: curs/curso 20 moviments que ens ajuden a aprendre i movimientos que nos ayudan a aprender y enseñar Mètodes de relaxació vivencial a l'aula basats Métodos de relajación vivencial al aula basados en curs/curso 30 en l'autoconeixement el autoconocimiento NTIC per al professorat de llengües estrangeres NTIC para el profesorado de lenguas extranjeras I curs/curso 30 I NTIC per al professorat de llengua estrangera II NTIC para el profesorado de lengua extranjera II curs/curso 30 Socorrisme i primers auxilis en centres Socorrismo y primeros auxilios en centros curs/curso 20 educatius educativos Programació i unitats didàctiques en Educació Programación y unidades didácticas en Educación curs/curso 30 Infantil i Primària Infantil y Primaria Recursos didàctics en el procés d'ensenyament-recursoaprenentatgaprendizaje. didácticos en el proceso de enseñanza- curs/curso 40 Salut laboral: ioga i equilibri mental Salud laboral: yoga y equilibrio mental curs/curso 30 Eines tecnològiques en els processos Herramientas tecnológicas en los procesos de curs/curso 20 d'ensenyament i aprenentatge de TIC en l'aula enseñanza y aprendizaje de TIC en el aula La mediació escolar com a mètode de resolució La mediación escolar como método de resolución curs/curso 20 de conflictes de conflictos Desenvolupament neuromotor i reflexos Desarrollo neuromotor y reflejos primitivos curs/curso 20 primitius Dislèxia i reflexos primitius Dislexia y reflejos primitivos curs/curso 20 Brain gym i l'atenció a la diversitat Brain gym y la atención a la diversidad curs/curso 20 Competències tècniques educatives en TIC el Competencias técnicas educativas en TIC: su uso curs/curso 20 seu ús en els centres d'educació Infantil i en los centros de Educación Infantil y Primaria Gestió eficaç de l'aula. Apoderament i lideratge Gestión eficaz del aula. Apoderamiento y liderazgo curs/curso 20 educatiu educativo Teràpia de moviment rítmic (TMR) i Terapia de movimiento rítmico (TMR) y desarrollo curs/curso 20 desenvolupament neuromotor per a xiquets neuromotor para niños con necesidades educativas Patrimoni i ciutadania: itineraris didàctics del Patrimonio y ciudadania: itinerarios didácticos del jornada 20 País Valencià País Valencià. Gestió eficaç de l'aula. Apoderament i lideratge Gestión eficaz del aula. Empoderamiento y curs/curso 20 educatiu liderazgo educativo Desenvolupament neuromotor per a xiquets Desarrollo neuromotor para niños con necesidades curs/curso 20 amb necessitats educatives especials (NEE) educativas especiales (NEE) Gimàstica cerebral, moure s per a aprendre: el Gimnasia cerebral, moverse para aprender: la jornada 15 dibuix emmirallat imagen reflejada L'acció educativa d'espanya en el exterior La acción educativa de España en el exterior curs/curso 40 Esports col.lectius: el colpbol i la seua didàctica Deportes colectivos: el colpbol y su didáctica curs/curso 20 Federación de Ajedrez de la CV Formació bàsica d'escacs per a docents Formación básica de ajedrez para docentes curs/curso 30

8 Formació bàsica d'escacs per a docents Formación básica de ajedrez para docentes curs/curso 30 Formació bàsica d'escacs per a docents Formación básica de ajedrez para docentes curs/curso 30 Xecball i escacs, innovació educativa en l'àrea Xecball y ajedrez, innovación educativa en el área curs/curso 30 d'educació física de educación física Xecball i escacs, innovació educativa en l'àrea Xecball y ajedrez, innovación educativa en el área curs/curso 30 d'educació física de educación física Xecball i escacs, innovació educativa en l'àrea Xecball y ajedrez, innovación educativa en el área curs/curso 30 d'educació física de educación física Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (FECEVAL) Autocontrol en menjadors i cuines escolars Autocontrol en comedores y cocinas escolares curs/curso 20 Prevenció de les al lèrgies alimentàries en els Prevención de las alergias alimentarias en los curs/curso 20 menjadors escolars comedores escolares Actualització per a equips directius de centres Actualización para equipos directivos de centros curs/curso 80 escolars (part 1) escolares (parte 1) Actualització per a equips directius de centres Actualización para equipos directivos de centros curs/curso 70 escolars (part 2) escolares (parte 2) Coaching per a docents. El desenrotllament Coaching para docentes. El desarrollo de curs/curso 20 d'habilitats en l'aula habilidades en el aula Coaching educatiu Coaching educativo curs/curso 20 Problemes de conducta i resolució de conflictes Problemas de conducta y resolución de conflictos curs/curso 20 en educació en educación Mediació escolar i pla de convivència Mediación escolar y plan de convivencia curs/curso 20 Protecció jurídica del menor i expedients Protección jurídica del menor y expedientes curs/curso 20 disciplinaris en els centres docents disciplinarios en los centros docentes Ciberacoso i incompliment de les normes de Ciberacoso e incumplimiento de las normas de curs/curso 20 convivència. Implantació de la mediació com a convivencia. Implantación de la mediación como Didàctica de l'anglés en educació infantil Didáctica del inglés en Educación Infantil curs/curso 20 Metodologia de la didàctica de l'anglés. Metodología de la didáctica del inglés. Fonética en curs/curso 20 Fonètica en l'aula el aula Intensiu de conversació en anglés Intensivo de conversación en inglés curs/curso 36 Preparació A1-A2 Anglés Preparación A1-A2 Inglés curs/curso 30 Formació Professorat Anglés A2-B1 Formación Profesorado Inglés A2-B1 curs/curso 24 Formació Professorat Anglés B2-C1 Formación Profesorado Inglés B2-C1 curs/curso 24 Preparació B1 Anglés segons el MCER Preparación B1 Inglés según el MCER curs/curso 28 Millora lingüística en anglés Mejora lingüística en inglés curs/curso 20 Com introduir l'anglés en educació infantil Cómo introducir el inglés en educación infantil curs/curso 20 Formació del professorat i ensenyança de Formación del profesorado y enseñanza de curs/curso 20 llengües estrangeres en edats primerenques lenguas extranjeras en edades tempranas Posada en marxa de diferents plans que Puesta en marcha de diferentes planes que forman curs/curso 20 formen part del projecte educatiu de centre. parte del proyecto educativo de centro. Una

9 Les intel ligències múltiples Las inteligencias múltiples curs/curso 20 L'aprenentatge per projectes - Aprendre fent El aprendizaje por proyectos - Aprender haciendo curs/curso 20 Què canvia en les aules LOMCE Qué cambia en las aulas LOMCE curs/curso 20 El procés d'ensenyança i aprenentatge El proceso de enseñanza y aprendizaje curs/curso 20 Mètodes d'aprenentatge per a potenciar el Métodos de aprendizaje para potenciar el curs/curso 20 pensament reflexiu i creatiu pensamiento reflexivo y creativo Gestió de projectes i plans d'acció per a la Gestión de proyectos y planes de acción para la curs/curso 20 millora en centres educatius mejora en centros educativos Metodologia de treball amb ferramentes de Metodología de trabajo con herramientas de curs/curso 20 qualitat calidad Memòria estructurada EFQM en un centre Memoria estructurada EFQM en un centro curs/curso 20 educatiu educativo Excel lència en l'educació Excelencia en la educación curs/curso 20 Implantació d'un sistema de qualitat en un Implantación de un sistema de calidad en un curs/curso 20 centre educatiu centro educativo Implantació d'un sistema de gestió de Qualitat Implantación de un sistema de gestión de Calidad curs/curso 20 Redacció de Memòria Conceptual EFQM Redacción de Memoria Conceptual EFQM curs/curso 20 Els gabinets psicopedagògics com a factor de Los gabinetes psicopedagógicos como factor de curs/curso 20 qualitat de l'ensenyança calidad de la enseñanza El procés d'adquisició de la lectoescriptura El proceso de adquisición de la lectoescritura curs/curso 20 Avaluació formativa: criteris de correcció en Evaluación formativa: criterios de corrección en la curs/curso 20 l'expressió oral i escrita expresión oral y escrita Oratòria i tècniques de comunicació Oratoria y técnicas de comunicación curs/curso 20 Prevenció de disfonies Prevención de disfonías curs/curso 20 Educació de la veu Educación de la voz curs/curso 20 Curs d'apple Education Professional curs/curso de Apple Education Professional curs/curso 20 Development Development Desenrotllament de web apps - jquery mobile & Desarrollo de web apps - jquery mobile & curs/curso 20 phonegap phonegap Moodle com eina de gestió docent Moodle como herramienta de gestión docente curs/curso 20 Noves tecnologies aplicades a l'aula Nuevas tecnologías aplicadas al aula curs/curso 20 Internet aplicada a la docència Internet aplicada a la docencia curs/curso 20 Moodle en l'aula Moodle en el aula 2.0 curs/curso 20 Noves tecnologies aplicades a l'educació Nuevas tecnologías aplicadas a la educación curs/curso 20 Ús de la pissarra digital interactiva i Uso de la pizarra digital interactiva y metodologías curs/curso 20 metodologies didàctiques didácticas Creació de recurs/cursos en aules virtuals: Creación de recurs/cursos en aulas virtuales: curs/curso 20 Moodle Moodle

10 Usos educatius d'internet en Educació Infantil Usos educativos de Internet en Educación Infantil curs/curso 20 FERE-CECA COVAL Acció en l'aula: projectes didàctics Acción en el aula: proyectos didácticos curs/curso 30 Activitats Jclic Actividades Jclic curs/curso 30 Actuacions educatives d'èxit Actuaciones educativas de éxito curs/curso 30 Animació a la lectura Animación a la lectura curs/curso 30 Aplicació a l'aula de les TIC: Blog, Webs, Aplicación al aula de las TIC: Blog, Webs, taller 8 Presentacions Presentaciones Aplicacions TIC, tecnologies de la informació i Aplicaciones TIC, tecnologías de la información y curs/curso 30 la comunicació en l'aula d'infantil la comunicación en el aula de infantil Aprendre a conéixer-se, aprendre a conviure: Aprender a conocerse, aprender a convivir: curs/curso 30 programa de mediació en conflictes programa de mediación en conflictos Aprenentatge Cooperatiu: Tècniques i Aprendizaje Cooperativo: Técnicas y estrategias taller 9 estratègies Atenció primerenca i la seua intervenció Atención temprana y su intervención curs/curso 30 psicopedagògica psicopedagógica Autoavaluació de seguiment i memòria EFQM Autoevaluación de seguimiento y memoria EFQM curs/curso 30 Autoavaluació EFQM i plans de millora Autoevaluación EFQM y planes de mejora curs/curso 30 Bases antropològiques i neuropedagógicas en Bases antropológicas y neuropedagógicas en la curs/curso 30 l'educació educación Biblioteques escolars. Recursos i materials Bibliotecas escolares. Recursos y materiales curs/curso 30 Càlcul mental i resolució de problemes Cálculo mental y resolución de problemas curs/curso 30 Causes i procediments per a resoldre les Causas y procedimientos para resolver las curs/curso 30 dificultats d'aprenentatge dificultades de aprendizaje Causes, conseqüències i prevenció del Bullying Causas, consecuencias y prevención del Bullying curs/curso 40 Coach en direcció de reunions Coach en dirección de reuniones curs/curso 40 Coach en tècniques d'estudi per a l'alumnat de Coach en técnicas de estudio para el alumnado de curs/curso 40 l'eso i Batxillerat la ESO y Bachillerato Coach en tècniques d'estudi per a l'alumnat de Coach en técnicas de estudio para el alumnado de curs/curso 40 segon cicle de primària segundo ciclo de primaria Coaching en estratègies i tècniques per a Coaching en estrategias y técnicas para la curs/curso 40 l'ensenyança de pensament prosocial, valors i enseñanza de pensamiento prosocial, valores y Coaching en la resolució de conflictes Coaching en la resolución de conflictos curs/curso 30 Coaching en tècniques requerides en la Coaching en técnicas requeridas en la curs/curso 40 Comunicació interpersonal efectiva del docent Comunicación interpersonal efectiva del docente Coaching per a aprenentatge-servici (APS) en Coaching para aprendizaje-servicio (APS) en el curs/curso 40 l'alumnat alumnado Coaching per a control emocional: Coaching para control emocional: desarrollo de la curs/curso 40 desenrotllament de la intel ligència emocional inteligencia emocional como herramienta Coaching per a decidir millor i més ràpid en el Coaching para decidir mejor y más rápido en el curs/curso 40 procés d'ensenyança-aprenentatge proceso de enseñanza-aprendizaje

11 Coaching per a determinar i aconseguir els teus Coaching para determinar y alcanzar tus objetivos curs/curso 40 objectius professionals profesionales Coaching per a docents Coaching para docentes taller 15 Coaching per a establir la disciplina positiva en Coaching para establecer la disciplina positiva en curs/curso 40 l'aula el aula Coaching per a guiar eficaçment el teu Coaching para guiar eficazmente tu pensamiento curs/curso 40 pensament com a docent i persona como docente y persona Coaching per a l'entrevista motivacional. Que Coaching para la entrevista motivacional. Que curs/curso 40 facilita el canvi actitudinal en l'alumne facilita el cambio actitudinal en el alumno Coaching per a la mediació i negociació en Coaching para la mediación y negociación en el curs/curso 40 l'aula aula Coaching per a motivar, establir i educar des de Coaching para motivar, establecer y educar desde curs/curso 40 l'autoritat docent la autoridad docente Coaching per a orientadors Coaching para orientadores curs/curso 30 Coaching: eina per a la millora pedagògica Coaching: herramienta para la mejora pedagógica curs/curso 30 Com afrontar la docència amb l'alumnat difícil Cómo afrontar la docencia con el alumnado difícil curs/curso 40 Com educar en competències entre la família i Como educar en competencias entre la familia y la curs/curso 30 l'escola escuela Com gestionar les incidències i reclamacions Cómo gestionar las incidencias y reclamaciones en curs/curso 30 en el centre. el centro. Com obtindre una major satisfacció de les Cómo obtener una mayor satisfacción de las curs/curso 30 dinàmiques organitzatives dinámicas organizativas Com preparar un projecte europeu? Cómo preparar un proyecto europeo? curs/curso 30 Competència professional Competencia profesional curs/curso 40 Competències clau Competencias clave curs/curso 30 Competències clau per a les relacions Competencias clave para las relaciones taller 8 interpersonals i el treball en equip interpersonales y el trabajo en equipo Competències, portfolio i aprenentatge integrat. Competencias, portfolio y aprendizaje integrado. curs/curso 30 Comunicació efectiva dels tutors amb els pares Comunicación efectiva de los tutores con los taller 8 i alumnes padres y alumnos Comunicació efectiva en un idioma estranger: Comunicación efectiva en un idioma extranjero: curs/curso 40 alemany alemán Comunicació efectiva en un idioma estranger: Comunicación efectiva en un idioma extranjero: curs/curso 40 francés francés Comunicació efectiva en un idioma estranger: Comunicación efectiva en un idioma extranjero: curs/curso 40 anglés inglés Comunicació oral. Parlant clar. Comunicación oral. Hablando claro. curs/curso 20 Creació de manual d'estil corporatiu. Creación de manual de estilo corporativo. curs/curso 20 Metodologia i procediments. Metodología y procedimientos. Cristología per a professors de religió Cristología para profesores de religión curs/curso 30 Qualitats personals imprescindibles en el coach-cualidadeeducativeducativo personales imprescindibles en el coach-curs/curso 40 Cyberbullying i sexing escolar Cyberbullying y sexing escolar curs/curso 40

12 Del sistema ISO al model EFQM Del sistema ISO al modelo EFQM curs/curso 30 Drets i Deures. Pares, Professors i alumnes. Derechos y Deberes. Padres, Profesores y curs/curso 20 alumnos. Drets i Deures. Procediment sancionador Derechos y Deberes. Procedimiento sancionador taller 8 Despertar al món sonor. Teoria i pràctica de la Despertar al mundo sonoro. Teoría y práctica de la curs/curso 30 formació musical en educació infantil. formación musical en educación infantil. Detecció de problemes d'aprenentatge Detección de problemas de aprendizaje curs/curso 30 Didàctica de la llengua estrangera en Educació Didáctica de la lengua extranjera en Educación curs/curso 40 primària primaria Didàctica de la llengua estrangera en educació Didáctica de la lengua extranjera en educación curs/curso 40 secundària secundaria Didàctica de l'anglés en educació infantil Didáctica del inglés en educación infantil curs/curso 30 Dificultats d'aprenentatge en el procés de Dificultades de aprendizaje en el proceso de curs/curso 30 comprensió i producció escrita. Mesures comprensión y producción escrita. Medidas de Dificultats d'aprenentatge Dificultades de aprendizaje curs/curso 30 Disseny d'unitats didàctiques per a la superació Diseño de unidades didácticas para la superación curs/curso 30 de les dificultats d'aprenentatge de las dificultades de aprendizaje Disseny i elaboració de qüestionaris com a Diseño y elaboración de cuestionarios como curs/curso 30 tècniques d'arreplega d'informació técnicas de recogida de información Educació integral a través de l'acció tutorial en Educación integral a través de la acción tutorial en curs/curso 30 primària primaria Educar en valors: identitat i missió de Educar en valores: identidad y misión del educador curs/curso 30 l'educador El pla d'atenció a la diversitat. El plan de atención a la diversidad. taller 12 El pla de Màrqueting pas a pas: una El plan de Marketing paso a paso: una taller 8 aproximació aproximación El valor de la tutoria El valor de la tutoría curs/curso 30 Elaboració i desenrotllament d'adaptacions Elaboración y desarrollo de adaptaciones curs/curso 30 curriculars individuals significatives (ACIS) curriculares individuales significativas (ACIS) Estimulació i intervenció del llenguatge en Estimulación e intervención del lenguaje en el aula curs/curso 30 l'aula (0-6 anys) (0-6 años) Estratègies d'intervenció tutorial Estrategias de intervención tutorial curs/curso 30 Estratègies docents davant del dèficit d'atenció Estrategias docentes ante el déficit de atención en curs/curso 30 en l'aula el aula Estratègies per a educació en valors Estrategias para educación en valores curs/curso 30 Expressió plàstica Expresión plástica curs/curso 30 Expressió i comunicació a través de l'art: Expresión y comunicación a través del arte: curs/curso 30 recurs/cursos i tècniques plàstiques en recurs/cursos y técnicas plásticas en educación Foment de la lectura en secundària Fomento de la lectura en secundaria curs/curso 30 Formació en animació educativa Formación en animación educativa curs/curso 35 Gestió del temps i organització efectiva. Gestión del tiempo y organización efectiva. taller 8

13 Formació preparatòria per a anglés Nivell A1 Formación preparatoria para inglés Nivel A1 curs/curso 90 Formació preparatòria per a anglés Nivell A2 Formación preparatoria para inglés Nivel A2 curs/curso 90 Formació preparatòria per a anglés Nivell B1 Formación preparatoria para inglés Nivel B1 curs/curso 90 Formació preparatòria per a anglés Nivell B2 Formación preparatoria para inglés Nivel B2 curs/curso 90 Formació preparatòria per a anglés Nivell C1 Formación preparatoria para inglés Nivel C1 curs/curso 90 Formació preparatòria per a anglés Nivell C2 Formación preparatoria para inglés Nivel C2 curs/curso 90 Formació preparatòria en valencià Formación preparatoria en valencià curs/curso 30 Eines de gestió tutorial dirigides a la interacció Herramientas de gestión tutorial dirigidas a la curs/curso 30 amb pares interacción con padres Iniciació als escacs Iniciación al ajedrez taller 8 Iniciació a l'aprenentatge de la lectoescriptura: Iniciación al aprendizaje de la lectoescritura: un curs/curso 30 un plantejament pràctic. Dificultats i mesures planteamiento práctico. Dificultades y medidas de Integració dels alumnes amb dificultats en l'aula Integración de los alumnos con dificultades en el curs/curso 30 aula Intel ligència emocional aplicada a Inteligencia emocional aplicada a la enseñanza. curs/curso 30 l'ensenyança. Control de l'estrés. Control del estrés. Interioritat en l'aula. Línies de programació Interioridad en el aula. Líneas de programación curs/curso 30 Introducció a l'ús d'una intranet com a Introducción al uso de una intranet como taller 15 ferramenta didàctica i comunicativa en l'àmbit herramienta didáctica y comunicativa en el ámbito Itinerari de formació en animació Itinerario de formación en animación taller 15 Laboratori i altres recurs/cursos per a Laboratorio y otros recurs/cursos para la curs/curso 30 l'ensenyança de les ciències enseñanza de las ciencias Lideratge en els equips docents Liderazgo en los equipos docentes curs/curso 30 Cridats a educar Llamados a educar taller 8 Els gabinets psicopedagògics com a factor de Los gabinetes psicopedagógicos como factor de curs/curso 20 qualitat de l'ensenyança calidad de la enseñanza Maneig bàsic de la plataforma virtual i la seua Manejo básico de la plataforma virtual y su curs/curso 30 aplicació en l'aula aplicación en el aula Mediació escolar Mediación escolar curs/curso 30 Mètode GTD en les aules Método GTD en las aulas curs/curso 20 Metodologies per a la gestió del procés Metodologías para la gestión del proceso de curs/curso 30 d'elaboració de la memòria d'autoavaluació del elaboración de la memoria de autoevaluación del Noves metodologies didáctiques per a Nuevas metologías didácticas para la enseñanza curs/curso 20 l'ensenyament de llengües de lenguas Per a afavorir l'escola inclusiva: aprenentatge Para favorecer la escuela inclusiva: aprendizaje curs/curso 30 cooperatiu cooperativo Pissarra digital com a ferramenta didàctica Pizarra digital como herramienta didáctica curs/curso 30 Plans d'emergència i autoprotecció centres d'ensenyança Planes de emergencia y autoprotección centros de enseñanza curs/curso 30

14 Planificació per a la implantació d'un model de Planificación para la implantación de un modelo de curs/curso 30 qualitat calidad Plataforma educativa moodle Plataforma educativa moodle curs/curso 30 Portafolio docent i professional Portafolio docente y profesional taller 8 Prevenció i intervenció de les conductes Prevención e intervención de las conductas curs/curso 30 pertorbadores en l'aula perturbadoras en el aula Primers auxilis en l'àmbit escolar Primeros auxilios en el ámbito escolar curs/curso 30 Principis d'atenció primerenca Principios de atención temprana curs/curso 30 Problemes de conducta i autoritat Problemas de conducta y autoridad curs/curso 30 Programes AICLE, aprenentatge integrat de Programas AICLE, aprendizaje integrado de curs/curso 30 continguts i llengües estrangeres: teoria i contenidos y lenguas extranjeras: teoría y práctica Projecte educatiu de centre Proyecto educativo de centro curs/curso 30 Projectes d'educació ambiental en l'àmbit Proyectos de educación ambiental en el ámbito curs/curso 30 escolar escolar Psicologia positiva aplicada a l'educació Psicología positiva aplicada a la educación curs/curso 20 Psicomotricitat educativa i la seua aplicació en Psicomotricidad educativa y su aplicación en el curs/curso 30 l'aula aula Què fer amb alumnes amb dèficit d'atenció? Qué hacer con alumnos con déficit de atención? curs/curso 30 Recursos educatius per a integrar valors en Recursos educativos para integrar valores en el taller 10 l'aula i fomentar el compromís solidari aula y fomentar el compromiso solidario Recursos matemàtics per al desenrotllament Recursos matemáticos para el desarrollo del curs/curso 30 del talent matemàtic talento matemático Redacció SEO Redacción SEO curs/curso 20 Respostes de la comunitat educativa davant de Respuestas de la comunidad educativa ante el curs/curso 30 l'assetjament escolar acoso escolar Revisió del pla estratègic dels centres d'acord Revisión del plan estratégico de los centros de curs/curso 30 amb els criteris del model EFQM d'excel lència. acuerdo a los criterios del modelo EFQM de Sistema de desenvolupament professional Sistema de desarrollo profesional taller 8 Sistema de Gestió de la Qualitat : Nivell 1 Sistema de Gestión de la Calidad : Nivel 1 curs/curso 30 Sistema de Gestió de la Qualitat : Nivell 2 Sistema de Gestión de la Calidad : Nivel 2 curs/curso 30 Sistema de Gestió de la Qualitat : Nivell 3 Sistema de Gestión de la Calidad : Nivel 3 curs/curso 30 Sistema de Gestió de la Qualitat : Nivell 4 Sistema de Gestión de la Calidad : Nivel 4 curs/curso 30 Sistema de Gestió de la Qualitat : Nivell 5 Sistema de Gestión de la Calidad : Nivel 5 curs/curso 30 Sistema de Gestió de la Qualitat: sensibilització Sistema de Gestión de la Calidad: sensibilización curs/curso 30 Sistema de gestió de l'organització basat en Sistema de gestión de la organización basado en curs/curso 30 processos procesos Educació en la interioritat Educación en la interioridad taller 12

15 El cine com a recurs educatiu en l'aula El cine como recurso educativo en el aula taller 8 Technical Writing. De les idees a les paraules Technical Writing. De las ideas a las palabras curs/curso 20 Tècniques de control per a combatre els Técnicas de control para combatir los síntomas del curs/curso 20 símptomes de l'estrés en l'aula estrés en el aula Tècniques de teràpia en grup Técnicas de terapia en grupo curs/curso 30 Treball col laboratiu Trabajo colaborativo taller 8 Tractament en l'aula de dificultats Tratamiento en el aula de dificultades de curs/curso 40 d'aprenentatge aprendizaje Tutories amb sentit Tutorías con sentido curs/curso 30 Ús de dispositius mòbils (tablet, ipad) en Uso de dispositivos móviles (tablet, ipad) en taller 12 entorns educatius entornos educativos Utilització eina formaweb Utilización herramienta formaweb curs/curso 30 Webquest: Eines Web per al desenrotllament Webquest: Herramientas Web para el desarrollo curs/curso 30 de l'autonomia i el treball cooperatiu de la autonomía y el trabajo cooperativo Writing Coaching per a informes i projectes. Writing Coaching para informes y proyectos. curs/curso 20 Curs avançat de redacció Curso avanzado de redacción FSIE CV Actualització de l'ensenyament del valencià als Actualización de la enseñanza del valenciano en curs/curso 30 centres educatius - Part I los centros educativos - Parte I Actualització de l'ensenyament del valencià als Actualización de la enseñanza del valenciano en curs/curso 30 centres educatius- Part II los centros educativos - Parte II Adaptacions Curriculars Individuals (ACI) Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI) curs/curso 30 Alteracions psicomotores del xiquet Alteraciones psicomotoras en el Niño curs/curso 30 Anorèxia i bulímia: Alteracions de conducta a l' Anorexia y bulimia: Alteraciones de conducta en la curs/curso 30 adolescència adolescencia Aplicació de programa de retoc fotogràfic a Aplicación de programa de retoque fotográfico en curs/curso 30 l'educació la educación Aplicacions TIC a primària i secundària. La Aplicaciones TIC en primaria y secundaria su curs/curso 30 seua integració metodològica integración metodológica Aprenent a aprendre: Descobrint webquest Aprendiendo a aprender: Descubriendo Webquest curs/curso 30 Aprenentatge cooperatiu Aprendizaje cooperativo curs/curso 30 Aprofitament didàctic del gestor de dades Aprovechamiento didáctico del gestor de datos curs/curso 30 nivell inicial i mitjà nivel inicial y medio Atenció a la diversitat: metodologia i tecnologia Atención a la diversidad: metodología y curs/curso 30 pedagògica tecnologíapedagógica Audiovisuals com a material pedagògic Audiovisuales como material pedagógico curs/curso 30 Autoestima als centres educatius Autoestima en los centros educativos curs/curso 30 Bullying i Cyber Bullying, Assetjament Escolar Bullying y Cyber Bullying, Acoso Escolar curs/curso 30 Càlcul mental i resolució de problemes Cálculo mental y resolución de problemas curs/curso 30

16 Capacitat de raonament com a instrument de Capacidad de razonamiento como instrumento del curs/curso 30 l'estudi estudio Competències clau en l'educació Obligatòria Competencias clave en la Educación Obligatoria curs/curso 30 Control de l'ansietat i l'estrés Control de la ansiedad y el estrés curs/curso 30 Creació de una revista escolar amb eines Creación de una revista escolar con herramientas curs/curso 30 informàtiques informáticas Eines al núvol avançat, creació i gestió de Herramientas en la web avanzado, creación y curs/curso 30 l aula virtual gestión del aula virtual Creació d'una xarxa informàtica a l'escola Creación de una red informática en la escuela curs/curso 30 Cura de la veu per al docent. Millora de la Cuidados de la voz para el docente mejora de la curs/curso 30 competència lingüística comunicativa competencia lingüística comunicativa Salut integral per a docents Salud integral para docentes curs/curso 30 Desenrotllament socio-afectiu a l'educació Desarrollo socio afectivo en Educación Infantil y curs/curso 30 Infantil i Primària Primaria Didàctica basada en el joc en l'educació Infantil Didáctica basada en el juego en la Educación curs/curso 30 Infantil Didàctica del dibuix a l'escola versus el dibuix Didáctica del dibujo en la escuela versus el dibujo curs/curso 30 digital digital Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció y Dificultades de aprendizaje: detección,prevención curs/curso 30 tractament y tratamiento Dimensió espiritual versus física en la formació Dimensión espiritual versus física en la formación curs/curso 30 dels adolescents de los adolescentes Dinàmiques de grup. Dinàmiques aplicades a Dinámicas de grupo. Dinámicas aplicadas a la curs/curso 30 l'acció tutorial acción tutorial Disciplina en l'aula. Tecnologia pedagògica Disciplina en el aula. Tecnología pedagógica curs/curso 30 Dislèxia i la seua rehabilitació Dislexia y su rehabilitación curs/curso 30 Disseny de pàgines web per a professors Diseño de páginas web para profesores curs/curso 30 Disseny de projectes per a l'anglès bàsic a la Diseño de proyectos para el inglés básico en la curs/curso 30 docència de centres educatius. docencia de centros educativos Disseny de projectes per al perfeccionament de Diseño de proyectos para el perfeccionamiento del curs/curso 30 l'anglès a la docència de centres educatius inglés en la docencia de centros educativos Eines d'audio i Música Digital Herramientas de Audio y Música Digital curs/curso 30 Eines Educatives: Autoritat, Comunicació i Herramientas Educativas: Autoridad, curs/curso 30 Motivació Comunicación y Motivación El Conte com a Estratègia per afavorir les El Cuento como Estrategia para Favorecer las curs/curso 30 Relacions Emocionals a l'aula Relaciones Emocionales en el Aula El futur de les TIC a la pràctica docent El futuro de las TIC en la práctica docente curs/curso 30 El Joc com Estratègia Didàctica El Juego como Estrategia Didáctica curs/curso 30 El reforç escolar mitjançant la creació El refuerzo escolar mediante la Ceación de curs/curso 40 d'exercicis interactius basats en pàgines web Ejercicios Interactivos Basados en Páginas Web Anglès. Educació Nivell A1, preparació English Education Level A1, preparation curs/curso 40 Anglès. Educació Nivell A2, preparació English Education Level A2, preparation curs/curso 40

17 Escola i medi ambient. Les claus per al seu Escuela y medioambiente las claves para su curs/curso 30 ensenyament enseñanza Estimulació Primerenca Estimulación Temprana curs/curso 30 Experimentació amb la creació de pel.lícules a Experimentación con la creación de peliculas en el curs/curso 30 l'aula utilitzant les TIC aula usando las TIC Expressió corporal per a formadors Expresión corporal para formadores curs/curso 30 Família i escola. Treball en equip Familia y escuela. Trabajo en equipo curs/curso 30 Formació de mediadors escolars Formación de mediadores escolares i curs/curso 30 Formació de mediadors escolars ii Formación de mediadores escolares ii curs/curso 30 Formació en valors, moral i ètica Formación en valores, moral y ética curs/curso 30 Formació específica d'espanyol per a Formación específica de: español para inmigrantes curs/curso 30 immigrants Formació per a la convivència Formación para la convivencia curs/curso 30 Funcions del tutor en atenció a la diversitat Funciones del tutor en atención a la diversidad curs/curso 30 Gestió del temps: el paper de les noves Gestión del tiempo el papel de las nuevas curs/curso 30 tecnologies en la gestió dels centres educatius. tecnologías en la gestión de los centros educativos Gestió i planificació de projectes educatius Gestión y planificación de proyectos educativos curs/curso 30 mitjançant software mediante software Hàbit lector. Estratègies d'animació lectora a Hábito lector: estrategias de animación lectora en curs/curso 30 ESO la ESO Importància de la nutrició per al Importancia de la nutrición escolar para el curs/curso 30 desenrotllament de la capacitat intel.lectual del desarrollo de la capacidad intelectual en el niño Intel.ligència emocional a l'aula Inteligencia emocional en el aula curs/curso 30 Introducció al Coaching per a professors Introducción al Coaching para profesores curs/curso 30 Itinerari d'actuació davant l'alumne maltractat Itinerario de actuación ante el alumno maltratado curs/curso 30 La creació en papiroflèxia (teoria i aplicació a La creación en papiroflexia (teoría y aplicación en curs/curso 30 l'aula) el aula) La resolució de conflictes mitjançant la La resolución de conflictos a través de la curs/curso 30 mediació escolar i l'aprenentatge cooperatiu mediación escolar y el aprendizaje cooperativo Lectura eficaç per a Infantil i Primària Lectura eficaz para Infantil y Primaria curs/curso 30 Les tècniques dels monuments fallers a l'aula Las técnicas de los monumentos falleros en el aula curs/curso 30 Logopèdia. Intervenció logopèdica en escolars Logopedia. Intervención logopédica en escolares curs/curso 30 bilingües bilingües Relaxació, massatges i maquillatge creatiu Relajación, masajes y maquillaje creativo curs/curso 30 Matemàtiques divertides a l'eso mitjançant Matemáticas divertidas en la ESO mediante curs/curso 30 programes informàtics programas informáticos Millora de la pràctica tutorial mitjançant base Mejora de la práctica tutorial mediante base de curs/curso 30 de dades avançada datos avanzado. Millora dels continguts didàctics mitjançant Mejora de los contenidos didácticos mediante curs/curso 30 disseny gràfic digital. diseño gráfico digital

18 Millorar la salut física-mental en els alumnes: Mejorar la salud físico-mental en los alumnos: curs/curso 30 mètode pilates método pilates Modificació de conductes. Resolució de Modificación de conductas. Resolución de curs/curso 30 conflictes a l'aula conflictos en el aula Multiculturalitat: de la interacció a l'acceptació Multiculturalidad: de la interacción a la aceptación curs/curso 30 de diferències de diferencias Música i moviment a l'educació infantil Música y movimiento en la educación infantil curs/curso 30 Necessitats educatives especials segons l'etapa Necesidades educativas especiales según la etapa curs/curso 30 educativa educativa Nou enfocament en l'educació física Nuevo enfoque en educación física curs/curso 30 Organització escolar. Gestió i estructures de Organización escolar: gestión y estructuras de curs/curso 30 treball en grup trabajo en grupo Pedagogia del joc online al reforç educatiu Pedagogia del joc online al reforç educatiu curs/curso 30 Pedagogia innovadora del valencià a l'escola Pedagogía innovadora del Valenciano en la curs/curso 30 escuela Presentaciones digitales per a la millora de la Presentaciones digitales para la mejora de la curs/curso 30 tasca docent práctica docente Prevenció i Assistència en la Violència de Prevención y Asistencia en la Violencia de Género curs/curso 30 Gènere Primers auxilis Primeros auxilios curs/curso 20 Programació de l'aula: noves tendències Programación del aula: nuevas tendencias curs/curso 30 pedagògiques pedagógicas Projecte I anglès. Educació plurilingüe, Project I English Education Multilingual, Level B1 curs/curso 40 preparació en Nivell B1 preparation Projecte II Anglès. Educació plurilingüe, Project II English Education Multilingual, Level B1 curs/curso 40 preparació en Nivell B1 preparation Projecte III Anglès. Educació plurilingüe, Project III English Education Multilingual, Level B2 curs/curso 40 preparació en Nivell B2 preparation Prova Badyg, bateria d'aptituds diferencials i Prueba Badyg, batería de aptitudes diferenciales y curs/curso 30 generals generales Psicologia del desenrotllament I: La Infància Psicología del Desarrollo I: La Niñez (de 0 a 12 curs/curso 30 (de 0 a 12 anys) años) Psicologia del desenrotllament II: Pubertat i Psicología del desarrollo II: Pubertad y curs/curso 30 Adolescència Adolescencia Psicomotricitat vivenciada en l'aula I Psicomotricidad vivenciada en el Aula I curs/curso 30 Psicomotricitat vivenciada en l'aula II (créixer Psicomotricidad vivenciada en el Aula II (Crecer curs/curso 30 movent-se) Moviéndose) Recursos didàctics i psicopedagògics Recursos didácticos y psicopedagógicos curs/curso 30 Riscos laborals i hàbits de vida saludable als Riesgos laborales y hábitos de vida saludable en curs/curso 30 centres educatius los centros educativos Riscos psicosocials a l'aula. Prevenció Riesgos psicosociales en el aula. Prevención curs/curso 30 Salut mental en la infantesa i l'adolescència: Salud mental en la infancia y la adolescencia curs/curso 30 pautes d'actuació segons l'etapa educativa. pautas de actuación según la etapa educativa Tècniques de relaxació en educació física: Técnicas de relajación en educación física educar curs/curso 30 educar les emocions las emociones. Tècniques d'estudi i treball intel.lectual Técnicas de estudio y trabajo intelectual curs/curso 30

19 Tecnologia i plàstica: ceràmica per a professors Tecnología y plástica: cerámica para el curs/curso 30 profesorado Tutories i estratègies per a l'aprenentatge i Tutorias y estrategias para el aprendizaje y estudio curs/curso 30 estudi Utilitat dels blogs en l'escola Utilidad de los blogs en la escuela curs/curso 30 Violència en els centres i disciplina positiva Violencia en los centros y disciplina positiva curs/curso 60 Xiquets hiperactius i/o amb altes capacitats Niños hiperactivos y/o con altas capacidades curs/curso 30 Eines al núvol basic Herramientas en la nube básico curs/curso 30 Escacs per a la docència Ajedrez para la docencia curs/curso 40 Pissarra digital. Nivell bàsic Pizarra Digital. Nivel básico curs/curso 30 Pissarra digital: Nivell avançat Pizarra Digital: Nivel avanzado curs/curso 30 Fundación Fesord

20 Formació en llengua de signes nivell A1.1 Formación en lengua de signos nivel A1.1 curs/curso 30 Formació en llengua de signes nivell A1.1 Formación en lengua de signos nivel A1.1 curs/curso 30 Formació en llengua de signes nivell A1.1 Formación en lengua de signos nivel A1.1 curs/curso 30 Formació en llengua de signes nivell A1.1 Formación en lengua de signos nivel A1.1 curs/curso 30 Formació en llengua de signes nivell A1.1 Formación en lengua de signos nivel A1.1 curs/curso 30 Formació en llengua de signes nivell A1.1 Formación en lengua de signos nivel A1.1 curs/curso 30 Formació en llengua de signes nivell A1.1 Formación en lengua de signos nivel A1.1 curs/curso 30 Formació en llengua de signes nivell A1.1 Formación en lengua de signos nivel A1.1 curs/curso 30 Formació en llengua de signes nivell A1.1 Formación en lengua de signos nivel A1.1 curs/curso 30 Formació en llengua de signes nivell A1.1 Formación en lengua de signos nivel A1.1 curs/curso 30 Formació en llengua de signes nivell A1.1 Formación en lengua de signos nivel A1.1 curs/curso 30 Formació en llengua de signes nivell A1.1 Formación en lengua de signos nivel A1.1 curs/curso 30 Formació en llengua de signes nivell A1.2 Formación en lengua de signos nivel A1.2 curs/curso 30 Formació en llengua de signes nivell A1.2 Formación en lengua de signos nivel A1.2 curs/curso 30 Formació en llengua de signes nivell A1.2 Formación en lengua de signos nivel A1.2 curs/curso 30 Formació en llengua de signes nivell A1.2 Formación en lengua de signos nivel A1.2 curs/curso 30 Formació en llengua de signes nivell A1.2 Formación en lengua de signos nivel A1.2 curs/curso 30

Títol Título Tipus/tipo Hores/Horas. El documento puente en las adaptaciones curriculares de las áreas. instrumentales y diferentes alumnos de NEAE

Títol Título Tipus/tipo Hores/Horas. El documento puente en las adaptaciones curriculares de las áreas. instrumentales y diferentes alumnos de NEAE Asociación Aula 21 El document pont en les adaptacions curriculars de les àrees instrumentals i diferents alumnes de NEAE El documento puente en las adaptaciones curriculares de las áreas curs/curso 30

Más detalles

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60 UNIVERSITAT D'ALACANT MÀSTER EN PROFESSORAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (PLA 2009) D024 UNIVERSIDAD DE ALICANTE MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (PLAN 2009) TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fa pública la relació del plans

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

Plan de formación. para trabajadores de centros de. enseñanza privados concertados 2012 / 2013

Plan de formación. para trabajadores de centros de. enseñanza privados concertados 2012 / 2013 Plan de formación para trabajadores de centros de enseñanza privados concertados 2012 / 2013 Presentación Este Programa está subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Servicio Público

Más detalles

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ENTIDADES COLABORADORAS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ENTIDADES COLABORADORAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ENTIDADES COLABORADORAS 115 1.- ANPE Modalidad Descripción Actividad Destinatarios Horas Ámbito Animación a la lectura: actividades y técnicas Didáctica de la música: ritmos

Más detalles

Plan de. formación. Cursos para trabajadores de centros educativos y desempleados 2011 CURSOS CERTIFICADOS POR

Plan de. formación. Cursos para trabajadores de centros educativos y desempleados 2011 CURSOS CERTIFICADOS POR Plan de formación Cursos para trabajadores de centros educativos y desempleados 2011 CURSOS CERTIFICADOS POR Presentación En un momento como el actual, se requiere que la formación que se ofrece a los

Más detalles

Plan. Formativo OFERTA DE CURSOS PARA REALIZAR EN TU PROPIO CENTRO. MODALIDAD PRESENCIAL. SINDICATO INDEPENDIENTE DE ENSEÑANZA València

Plan. Formativo OFERTA DE CURSOS PARA REALIZAR EN TU PROPIO CENTRO. MODALIDAD PRESENCIAL. SINDICATO INDEPENDIENTE DE ENSEÑANZA València SINDICATO INDEPENDIENTE DE ENSEÑANZA València C/ Hospital, 2-6º-2ª 46001 Valencia Tel. 96 338 23 43 Fax 96 338 23 66 valencia@fsie.es Plan CURSO 2012-2013 Formativo OFERTA DE CURSOS PARA REALIZAR EN TU

Más detalles

CATÁLOGO DE FORMACIÓN

CATÁLOGO DE FORMACIÓN CATÁLOGO DE FORMACIÓN La formación en tiempos difíciles es una excelente inversión en el futuro. EDUCACIÓN PEDAGOGÍA DEL OCIO 20 MONITOR/A DE AULA MATINAL 20 ATENCIÓN A USUARIOS/AS AULA MATINAL 20 COORDINADOR/A

Más detalles

PLAN DE FORMACIÓN 2015

PLAN DE FORMACIÓN 2015 PLAN DE FORMACIÓN 2015 2 3 D 560 Qué hacer en caso de? Primeros auxilios en educación D 561 A qué llamamos enseñanza, escuela y currículum D 562 Abordaje de la obesidad en y desde la educación A 563 Abrazoterapia

Más detalles

Competencias básicas mínimas garantizadas:

Competencias básicas mínimas garantizadas: Competencias básicas mínimas garantizadas: - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele

Más detalles

CATÁLOGO DE FORMACIÓN. www.eimconsultores.com

CATÁLOGO DE FORMACIÓN. www.eimconsultores.com CATÁLOGO DE FORMACIÓN curso 2015/16 CATÁLOGO DE FORMACIÓN eim consultores INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 3 Dirección y Gestión de Centros 5 Innovación Pedagógica y Metodológica 10 Tecnología Educativa 15 INTRODUCCIÓN

Más detalles

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I DE DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES 17211 9 UC EVOLUTIVES

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I DE DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES 17211 9 UC EVOLUTIVES GRADO NOMBRE DE ASIGNATURA COD CRD UNIVERSIDAD DE ORIGEN PLAN DE ORIGEN ASIGNATURA DE ORIGEN 17107 6 UC CARDENAL HERRERA-CEU GRADO FUNDAMENTOS DIDACTICOS DE LA ENSEÑANZA I L'EDUCACIÓ 17212 6 UC CARDENAL

Más detalles

COMPETENCIAS DEL GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL

COMPETENCIAS DEL GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL COMPETENCIAS DEL GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL OBJETIVOS Objetivos generales Este grado pretende que los estudiantes obtengan una formación con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias

Más detalles

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se COMPETENCIAS BÁSICAS CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un

Más detalles

SECTOR Nº Denominación Mod Horas

SECTOR Nº Denominación Mod Horas SECTOR Nº Denominación Mod Horas AUTOESCUELAS 29 FORMACIÓN DE FORMADORES EN ITINERE P 55 AUTOESCUELAS 30 TRANSPORTE DE MERCANC?AS PELIGROSAS (ADR) Y CISTERNAS P 40 AUTOESCUELAS 31 DIRECTOR /MONITOR PARQUE

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 12 Miércoles 14 de enero de 2015 Sec. III. Pág. 3023 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 318 Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de

Más detalles

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Facultad de HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Grado en Universidad de Jaén GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL PRESENTACIÓN DEL GRADO Para la obtención del título de Grado en por la Universidad de Jaén se

Más detalles

Grado en Magisterio en Educación Primaria

Grado en Magisterio en Educación Primaria Grado en Magisterio en Educación Primaria CENTRO RESPONSABLE: FACULTAD DE EDUCACION RAMA: Ciencias Sociales y Jurídicas CRÉDITOS: 240,00 DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DE LA TITULACIÓN FORMACIÓN BÁSICA: 60,00

Más detalles

PP. ESCOLAPIOS COLEGIO CALASANCIO. Ntra. Sra. De las Escuelas Pías - Madrid. www.calasancio.es CENTRO PRIVADO CONCERTADO

PP. ESCOLAPIOS COLEGIO CALASANCIO. Ntra. Sra. De las Escuelas Pías - Madrid. www.calasancio.es CENTRO PRIVADO CONCERTADO PP. ESCOLAPIOS COLEGIO CALASANCIO Ntra. Sra. De las Escuelas Pías - Madrid www.calasancio.es CENTRO PRIVADO CONCERTADO Educación Infantil (de 3 a 6 años) Etapa no asistencial Uniforme, baby y chándal Enseñanza

Más detalles

ACTIVIDADES CFIE DE PALENCIA

ACTIVIDADES CFIE DE PALENCIA ACTIVIDADES CFIE DE PALENCIA MODALIDAD TITULO HORAS PLAZAS NIVEL L. PR APLICACIÓN DE LA MUSICOTERAPIA 20 20 CUALQUIER NIVEL 07 APRENDER CON EL PERIÓDICO 9 60 CUALQUIER NIVEL 01 APUNTES DEL CFIE 10 CUALQUIER

Más detalles

Plan de formación del I.E.S. San Sebastián. Curso 2011-2012

Plan de formación del I.E.S. San Sebastián. Curso 2011-2012 Plan de formación del I.E.S. San Sebastián Curso 2011-2012 Estructura del documento 1.- Introducción.... 1 2.- Objetivos.... 1 3.- Desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Formación.... 2 4.- Proceso

Más detalles

BORRADOR. CEDE - C/ Cartagena, 129-28002 Madrid Tel.: 91 564 42 94. CEDE www.cede.es TEMARIO DE INGLÉS 1

BORRADOR. CEDE - C/ Cartagena, 129-28002 Madrid Tel.: 91 564 42 94. CEDE www.cede.es TEMARIO DE INGLÉS 1 TEMARIO DE INGLÉS 1 1. El sistema educativo en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: características, estructura y organización. La Educación primaria: Objetivos, organización, principios

Más detalles

COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR EL ALUMNO

COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR EL ALUMNO COMPETENCIAS BÁSICAS COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR EL ALUMNO COMPETENCIAS BÁSICAS Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación

Más detalles

DOBLE GRADO: INFANTIL-PRIMARIA

DOBLE GRADO: INFANTIL-PRIMARIA DOBLE GRADO: INFANTIL-PRIMARIA PLAN DE ESTUDIOS Asignaturas del Grado en Educación Primaria Asignaturas del Grado en Educación Infantil PRIMER CURSO Psicología de la educación y del desarrollo infantil

Más detalles

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL GRADO EN CURSO ACADÉMICO 200/20 Estudios Grado en Educación Infantil (En el presente año académico solamente se ofertarán los cursos primero y segundo). Rama de conocimiento Centro Ciencias Sociales y

Más detalles

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos Aprenentatge servei Educar per a la ciutadania OCTAEDRO Títol: Aprenentatge servei. Educació per a la ciutadania Autors: Josep Maria Puig, Roser

Más detalles

Grado en Magisterio en Educación Infantil

Grado en Magisterio en Educación Infantil Grado en Magisterio en Educación Infantil CENTRO RESPONSABLE: FACULTAD DE EDUCACION RAMA: Ciencias Sociales y Jurídicas CRÉDITOS: 240,00 DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DE LA TITULACIÓN FORMACIÓN BÁSICA: 60,00

Más detalles

Competencias generales.

Competencias generales. 3. OBJETIVOS 3.1. Competencias a adquirir por el estudiante Competencias generales. El título de Graduado en Maestro en Educación Infantil debe cualificar a los alumnos en las siguientes competencias,

Más detalles

CE.13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. CE.14.

CE.13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. CE.14. El Máster se enfoca al desarrollo de las siguientes competencias, previstas en la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios

Más detalles

CURSOS EDUCACION INFANTIL ONLINE-DISTANCIA

CURSOS EDUCACION INFANTIL ONLINE-DISTANCIA CURSOS EDUCACION INFANTIL ONLINE-DISTANCIA - Gratuitos (100% bonificables) - ORGANIZA Oferta formativa, cursos modalidad distancia de 50 horas: Técnicas de motivación en la escuela Aprendizaje significativo:

Más detalles

DOBLE GRADO: PRIMARIA- INFANTIL

DOBLE GRADO: PRIMARIA- INFANTIL DOBLE GRADO: PRIMARIA- INFANTIL PLAN DE ESTUDIOS Asignaturas del Grado en Educación Primaria Asignaturas del Grado en Educación Infantil PRIMER CURSO Asignatura Carácter ECTS Semestre Psicología de la

Más detalles

TABLAS PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS TITULACIÓN DE DESTINO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL

TABLAS PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS TITULACIÓN DE DESTINO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL ABLAS PARA FACILIAR LA SOLICIUD DE RECONOCIMIENO Y RANSFERENCIA DE CRÉDIOS IULACIÓN DE DESINO: GRADO EN EDUCACIÓN INFANIL Normativa de referencia: Acuerdo Normativo 9494 de 22 de julio de 2010 (FOU 335)

Más detalles

Lola Márquez Borrull. Extracto. Especialidades. Experiencia. Psicóloga, Formadora y Coach dmarquezb@hotmail.com

Lola Márquez Borrull. Extracto. Especialidades. Experiencia. Psicóloga, Formadora y Coach dmarquezb@hotmail.com Lola Márquez Borrull Psicóloga, Formadora y Coach dmarquezb@hotmail.com Extracto Psicóloga desde una visión humanista, sistémica e integradora centrando el foco de atención en facilitar herramientas para

Más detalles

PLAN DE FORMACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS

PLAN DE FORMACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS Madrid, 19 de febrero de 2014 A los Directoras/es de centros concertados EC06614 PLAN DE FORMACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS Estimado/a amigo/a, Desde hace meses estamos trabajando para poder

Más detalles

FACULTAD DE EDUCACIÓN

FACULTAD DE EDUCACIÓN FACULTAD DE EDUCACIÓN La Junta de Facultad de la Facultad de Educación, reunida el 27 de junio de 2013 acuerda reconocer: Equivalencias entre el siguiente curso de Formación del Profesorado y las asignaturas

Más detalles

Departamentos Curso 2014/15 Plan 2009

Departamentos Curso 2014/15 Plan 2009 1. DIDÁCTICA GENERAL Y TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN Director de Departamento: Dña. Paloma Llabata 1. UNIDAD: TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN: Dña. Cati Cebrián GRADO MÓDULO MATERIA ASIGNATURA Educación Primaria Procesos

Más detalles

niversitaria scuela de Magisterio Sagrada Familia Adscrita a la Universidad de Jaén Grado en Educación Infantil

niversitaria scuela de Magisterio Sagrada Familia Adscrita a la Universidad de Jaén Grado en Educación Infantil niversitaria scuela de Magisterio Sagrada Familia Adscrita a la Universidad de Jaén Grado en Educación Presentación La Escuela Universitaria de Magisterio «Sagrada Familia» de Úbeda (E.U.M.) forma parte

Más detalles

especialidades Guía de Formación Continua Formación Sector Educación Certificación de Calidad: Departamento de Formación Continua

especialidades Guía de Formación Continua Formación Sector Educación Certificación de Calidad: Departamento de Formación Continua Guía de Formación Continua Formación Sector Educación Departamento de Formación Continua Certificación de Calidad: PRESENTACIÓN FC Femarec es una entidad de iniciativa social. Desde nuestra puesta en marcha,

Más detalles

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE CRÉDITOS EN EL MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE CRÉDITOS EN EL MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE CRÉDITOS EN EL MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Conforme a lo establecido en La normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 155 Jueves 26 de junio de 2014 Sec. III. Pág. 49401 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 6724 Resolución de 6 de junio de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la modificación

Más detalles

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA Y PEDAGÓGICA DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA Y PEDAGÓGICA DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA Y PEDAGÓGICA DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR MÓDULO I FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA 1. LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y LOS DISTINTOS NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR 2. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Más detalles

CURSOS EDUCACION INFANTIL ONLINE-DISTANCIA

CURSOS EDUCACION INFANTIL ONLINE-DISTANCIA CURSOS EDUCACION INFANTIL ONLINE-DISTANCIA - Gratuitos (100% bonificables) - ORGANIZA Oferta formativa, cursos modalidad distancia de 50 horas: Técnicas de motivación en la escuela Aprendizaje significativo:

Más detalles

C O M P E T E N C I A S D E L M Á S T E R

C O M P E T E N C I A S D E L M Á S T E R C O M P E T E N C I A S D E L M Á S T E R 1. COMPETENCIAS BÁSICAS CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,

Más detalles

PLAN DE FORMACIÓN IES CAVALERI

PLAN DE FORMACIÓN IES CAVALERI PLAN DE FORMACIÓN IES CAVALERI CURSO 2013-14 1 MARCO LEGAL. 2 OBJETIVOS GENERALES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 3 PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN PARA EL CURSO 2013-14. 3.1 Composición del Departamento. 3.2 Plan de formación.

Más detalles

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE GRADO DE LOS TÍTULOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE GRADO DE LOS TÍTULOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Facultad de Ciencias de la Educación Comisión de Planes de Estudios COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE GRADO DE LOS TÍTULOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA CONTENIDOS 1. Relación

Más detalles

Talleres y Rincones de Juegos + Cuentos en Educación Infantil. Los Cuentacuentos.

Talleres y Rincones de Juegos + Cuentos en Educación Infantil. Los Cuentacuentos. Talleres y Rincones de Juegos + Cuentos en Educación Infantil. Los Cuentacuentos. (Doble TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Talleres

Más detalles

AUXILIAR EN EDUCACIÓN INFANTIL

AUXILIAR EN EDUCACIÓN INFANTIL AUXILIAR EN EDUCACIÓN INFANTIL INTRODUCCIÓN La infancia es la etapa más decisiva en la vida de una persona. Es a partir de las primeras sensaciones y de los primeros contactos con el mundo, como el bebé

Más detalles

Grado en Maestro de Educación Infantil. E.U. de Magisterio de Zamora. Universidad de Salamanca. Competencias

Grado en Maestro de Educación Infantil. E.U. de Magisterio de Zamora. Universidad de Salamanca. Competencias Grado en Maestro de Educación Infantil. E.U. de Magisterio de Zamora. Universidad de Salamanca. Competencias El Plan de Estudios de Grado de Maestro de Educación Infantil tiene en cuenta que la actividad

Más detalles

Grado en EDUCACIÓN INFANTIL. Código: UAN 223 PRACTICUM I

Grado en EDUCACIÓN INFANTIL. Código: UAN 223 PRACTICUM I Grado en EDUCACIÓN INFANTIL Código: UAN 223 PRACTICUM I Titulación: Grado de Educación Infantil Asignatura: Practicum I Formación: Básica Créditos: 6 ECTS Curso: Segundo Semestre: Segundo Grupo: 2EDINF

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 313 Sábado 29 de diciembre de 2012 Sec. III. Pág. 89531 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 15750 Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica

Más detalles

CATaLOGO DE FORMACIoN

CATaLOGO DE FORMACIoN CATaLOGO DE FORMACIoN 2015 Educ@ndo [ El camino hacia una educacion con sentido ] [ www.educa-ando.es ] introduccion Los profesionales de Educando somos muy conscientes de los vertiginosos cambios que

Más detalles

Itinerarios de adaptación del título de Diplomado en Educación Infantil al título de Graduado en Educación Infantil, Mención Segunda lengua: inglés

Itinerarios de adaptación del título de Diplomado en Educación Infantil al título de Graduado en Educación Infantil, Mención Segunda lengua: inglés Itinerarios de adaptación del título de Diplomado en Educación Infantil al título de Graduado en Educación Infantil, Mención Segunda lengua: inglés El Consejo de Gobierno de la ULPGC, de 4 de febrero de

Más detalles

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA. JUEGO Y DEPORTE ESCOLAR

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA. JUEGO Y DEPORTE ESCOLAR TEMAS ESPECIFICOS PARA LAS MENCIONES DE PRIMARIA EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE, SOCIEDAD, GESTIÓN Y CULTURA Deporte y educación: - Elaboración de materiales didácticos. - La seguridad y disciplina en las sesiones

Más detalles

CURRICULUM VITAE. Iniciado el periodo de investigación en el programa de doctorado, anteriormente citado.

CURRICULUM VITAE. Iniciado el periodo de investigación en el programa de doctorado, anteriormente citado. CURRICULUM VITAE DATOS PERSONALES: Nombre y Apellidos: Mª Dolores Botía Pérez DNI. : 22006423 T Teléfono: 605046724 E-mail: loli.botias@salesianos.edu maria_dolores.botia@uch.ceu.es FORMACIÓN ACADÉMICA:

Más detalles

PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA

PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA Página 1 de 7 PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA (PNL) ELABORADO POR: Comisión de Coordinación Pedagógica FECHA: Abril Mayo 2010 REVISADO POR: Director del Colegio y Equipo Directivo FECHA: 15 06 2010 APROBADO

Más detalles

INICIATIVA EDUCA DE IBERCAJA CICLO. NUEVOS RETOS EDUCATIVOS PROFESIONALES DEL ÁMBITO DOCENTE Octubre de 2015-junio de 2016. Previa inscripción.

INICIATIVA EDUCA DE IBERCAJA CICLO. NUEVOS RETOS EDUCATIVOS PROFESIONALES DEL ÁMBITO DOCENTE Octubre de 2015-junio de 2016. Previa inscripción. INICIATIVA EDUCA DE IBERCAJA CICLO NUEVOS RETOS EDUCATIVOS PROFESIONALES DEL ÁMBITO DOCENTE Octubre de 2015-junio de 2016. Previa inscripción. A través de la línea INICIATIVA EDUCA de Ibercaja, buscamos

Más detalles

Actividades 2015-2016. Extraescolares

Actividades 2015-2016. Extraescolares Actividades 2015-2016 Extraescolares 1 APOYO AL ESTUDIO 2 APOYO PSICOPEDAGÓGICO 3 MÚSICA DIGITAL Y VIDEOJUEGOS 3 PIENSA PIENSA 4 HABILIDADES SOCIALES Y TIEMPO LIBRE 4 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ESCUELAS DEPORTIVAS

Más detalles

Competencias básicas mínimas garantizadas:

Competencias básicas mínimas garantizadas: Competencias básicas mínimas garantizadas: - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele

Más detalles

INICIATIVA EDUCA DE IBERCAJA CICLO. NUEVOS RETOS EDUCATIVOS PROFESIONALES DEL ÁMBITO DOCENTE Octubre de 2015-junio de 2016. Previa inscripción.

INICIATIVA EDUCA DE IBERCAJA CICLO. NUEVOS RETOS EDUCATIVOS PROFESIONALES DEL ÁMBITO DOCENTE Octubre de 2015-junio de 2016. Previa inscripción. INICIATIVA EDUCA DE IBERCAJA CICLO NUEVOS RETOS EDUCATIVOS PROFESIONALES DEL ÁMBITO DOCENTE Octubre de 2015-junio de 2016. Previa inscripción. A través de la línea INICIATIVA EDUCA de Ibercaja, buscamos

Más detalles

Grado en Maestro de Educación Primaria. E.U. de Magisterio de Zamora. Universidad de Salamanca. Plan de Estudios

Grado en Maestro de Educación Primaria. E.U. de Magisterio de Zamora. Universidad de Salamanca. Plan de Estudios Grado en Maestro de Educación Primaria. E.U. de Magisterio de Zamora. Universidad de Salamanca. Plan de Estudios Tabla 1. Distribución del plan de estudios por tipo de materia. Tipo de Materia Nº créditos

Más detalles

Experto en Psicomotricidad Infantil a través del Juego para Maestros de Educación Infantil (Curso Homologado y Baremable en Oposiciones de Magisterio

Experto en Psicomotricidad Infantil a través del Juego para Maestros de Educación Infantil (Curso Homologado y Baremable en Oposiciones de Magisterio Experto en Psicomotricidad Infantil a través del Juego para Maestros de Educación Infantil (Curso Homologado y Baremable en Oposiciones de Magisterio TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA

Más detalles

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Objetivos La finalidad del Título es la formación inicial de Graduados capacitados para ejercer en la etapa de Educación Primaria (6 12 años) de

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE BUSTARVIEJO (MADRID)

AYUNTAMIENTO DE BUSTARVIEJO (MADRID) ANEXO I TEMARIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE EDUCADOR/A INFANTIL DEL AYUNTAMIENTO DE BUSTARVIEJO 1. Evolución de la noción de familia y de infancia

Más detalles

ECTS) TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

ECTS) TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Experto en Ocio y Tiempo Libre en Educación Infantil (Curso Homologado y Baremable en Oposiciones para Maestros de Educación Infantil + 4 Créditos ECTS) TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Número 293 Lunes, 22 de diciembre de 14 Página 47003 I. Comunidad Autónoma 2. Autoridades y Personal Consejería de Educación, Cultura y Universidades 16343 Orden de 11 de diciembre de 14, de la Consejería

Más detalles

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA DE MAGISTERIO PREPRIMARIA

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA DE MAGISTERIO PREPRIMARIA DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA DE MAGISTERIO PREPRIMARIA En el Instituto Belga Guatemalteco la Carrera de Magisterio Preprimaria prepara a las jóvenes como futuras educadoras y les da la oportunidad de ser

Más detalles

Educación Infantil en el marco de la LOE

Educación Infantil en el marco de la LOE Educación Infantil en el marco de la LOE Implantación y desarrollo en Castilla y Juan Carlos Sanz Bachiller sanbacju@jcyl.es Normativa Título I, Capítulo I de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Más detalles

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO PROPIO DEL COLEGIO LAS ROSAS

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO PROPIO DEL COLEGIO LAS ROSAS MEMORIA JUSTIFICATIVA El colegio Las Rosas quiere presentar un proyecto innovador que esté dentro del marco de la Orden 2774/2011 de 11 de julio de desarrollo de decretos de autonomía de los planes de

Más detalles

ENSEÑANZAS DE POSGRADO

ENSEÑANZAS DE POSGRADO PROPUESTA DE TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL DE MÁSTER SEGÚN RD 56/2005, de 21 de enero ENSEÑANZAS DE POSGRADO Denominación del Título: Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria NÚMERO MÍNIMO

Más detalles

PRINCIPIOS, PRIORIDADES DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS

PRINCIPIOS, PRIORIDADES DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS PRINCIPIOS, PRIORIDADES DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS 1. PRINCIPIOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN La Comunidad Educativa del considera propios y prioriza su actuación educativa partiendo los siguientes principios:

Más detalles

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL Duración: 4 cursos Objetivos La finalidad fundamental del título es formar profesionales con un conocimiento amplio y consistente de las disciplinas

Más detalles

Grado de Maestro en Educación Primaria. E.U. de Magisterio de Zamora. Universidad de Salamanca. Competencias

Grado de Maestro en Educación Primaria. E.U. de Magisterio de Zamora. Universidad de Salamanca. Competencias Grado de Maestro en Educación Primaria. E.U. de Magisterio de Zamora. Universidad de Salamanca. Competencias El Plan de Estudios de Grado de Maestro de Educación Primaria tiene en cuenta que la actividad

Más detalles

En virtud de lo expresado anteriormente, y de acuerdo con las atribuciones que tengo encomendadas, DISPONGO:

En virtud de lo expresado anteriormente, y de acuerdo con las atribuciones que tengo encomendadas, DISPONGO: 30598 ORDEN de 24 de agosto de 2015 por la que se establece la regulación, organización y funcionamiento de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Más detalles

12. PROGRAMACIÓN MODALIDAD BILINGÜE 2010/ 11

12. PROGRAMACIÓN MODALIDAD BILINGÜE 2010/ 11 12. PROGRAMACIÓN MODALIDAD BILINGÜE 2010/ 11 La programación de lengua inglesa de la modalidad bilingüe seguirá las líneas generales de la programación de la modalidad no bilingüe. Sin embargo, hay que

Más detalles

Lorem Ipsum. Perfil de Servicios Educativos. Estrategias de impacto para una educación de excelencia. Pruebas Psicológicas. Talleres y Seminarios

Lorem Ipsum. Perfil de Servicios Educativos. Estrategias de impacto para una educación de excelencia. Pruebas Psicológicas. Talleres y Seminarios Lorem Ipsum Perfil de Servicios Educativos Estrategias de impacto para una educación de excelencia Pruebas Psicológicas Talleres y Seminarios Materiales Educativos Coaching Académico Proyectos Educativos

Más detalles

Proyecto Educativo Escuela Oficial de Idiomas Carlota Remfry

Proyecto Educativo Escuela Oficial de Idiomas Carlota Remfry IX. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO A.- INTRODUCCIÓN El Plan de Formación del Profesorado del Centro (en lo sucesivo, PFPC) es un instrumento de planificación cuyo objetivo es orientar las actuaciones

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

Aula de Audición y Lenguaje. Colegio Príncipe Don Juan Manuel

Aula de Audición y Lenguaje. Colegio Príncipe Don Juan Manuel Aula de Audición y Lenguaje Colegio Príncipe Don Juan Manuel Funciones del Maestr@ de Audición y Lenguaje Prevención Detección Seguimiento Intervención directa Información y orientación a las familias

Más detalles

TABLAS PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

TABLAS PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS TABLAS PARA FACILITAR LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS TITULACIÓN DE DESTINO: DOBLE GRADO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA TITULACIÓN DE ORIGEN: GRADO EDUCACIÓN INFANTIL Asignatura

Más detalles

CICLES FORMATIUS LLISTA DE LLIBRES RECOMANATS CURS 2015-16

CICLES FORMATIUS LLISTA DE LLIBRES RECOMANATS CURS 2015-16 ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 1r CURS - Contexto de la animación sociocultural. Ed. Altamar. ISBN: 978-84- 15309-09-3 - Metodologia de la intervenció social. Ed. Altamar. ISBN: 978-84- 15309-64-2

Más detalles

Grado en Maestro de Educación Infantil. Facultad de Educación. Universidad de Salamanca. Plan de Estudios

Grado en Maestro de Educación Infantil. Facultad de Educación. Universidad de Salamanca. Plan de Estudios Grado en Maestro de Educación Infantil. Facultad de Educación. Universidad de Salamanca. Plan de Estudios Tabla 1. Distribución del plan de estudios por tipo de materia. de Nº créditos ECTS Formación Básica

Más detalles

PROGRAMA DE POSTGRADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA FORMACIÓN DEL PROFESORADO CONVOCTORIA 2013-2014

PROGRAMA DE POSTGRADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA FORMACIÓN DEL PROFESORADO CONVOCTORIA 2013-2014 PROGRAMA DE POSTGRADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA FORMACIÓN DEL PROFESORADO CONVOCTORIA 2013-2014 Listado de cursos Certificado de 125 horas de formación (5 créditos ECTS) ACCIONES

Más detalles

Grado en Maestro de Educación Infantil. E.U. de Magisterio de Zamora. Universidad de Salamanca. Plan de Estudios

Grado en Maestro de Educación Infantil. E.U. de Magisterio de Zamora. Universidad de Salamanca. Plan de Estudios Grado en Maestro de Educación Infantil. E.U. de Magisterio de Zamora. Universidad de Salamanca. Plan de Estudios Tabla 1. Distribución del plan de estudios por tipo de materia. de Nº créditos ECTS Formación

Más detalles

ELEMENTOS PARA UN PLAN DE ACCION TUTORIAL EN PRIMARIA

ELEMENTOS PARA UN PLAN DE ACCION TUTORIAL EN PRIMARIA ELEMENTOS PARA UN PLAN DE ACCION TUTORIAL EN PRIMARIA 1.- Marco legal. 2.- Principios psicopedagógicos. 3.- Objetivos generales 4.- Contenidos/Areas 5.- Propuestas Organizativas. 6.- Actividades sugeridas

Más detalles

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA GRADO EN CURSO ACADÉMICO 00/0 Estudios Grado en Educación Primaria (En el presente año académico solamente se ofertarán los cursos primero y segundo). Rama de conocimiento Centro Ciencias Sociales y Jurídicas

Más detalles

Plan de Estudios. Tabla 2. Distribución del plan de estudios por tipo de módulo (Orden ECI/3854/2007)

Plan de Estudios. Tabla 2. Distribución del plan de estudios por tipo de módulo (Orden ECI/3854/2007) Grado en Maestro de Educación Infantil. Facultad de Educación. Universidad de Salamanca. Plan de Estudios Tabla 1. Distribución del plan de estudios por tipo de materia. Tipo de Materia Nº créditos ECTS

Más detalles

www.doqua.es 902 002 882 / 973 720 554 info@doqua.es Cursos online

www.doqua.es 902 002 882 / 973 720 554 info@doqua.es Cursos online www.doqua.es 902 002 882 / 973 720 554 info@doqua.es Cursos online Quiénes somos? Nuestra misión es la de proporcionar contenidos formativos de calidad al profesorado. Pensamos que nuestra forma de contribuir

Más detalles

Guía. especialidades. Formación Sector de Servicios de Atención a la Persona. de Formación Continua. Departamento de Formación Continua

Guía. especialidades. Formación Sector de Servicios de Atención a la Persona. de Formación Continua. Departamento de Formación Continua Guía de Formación Continua Formación Sector de Servicios de Atención a la Persona Departamento de Formación Continua Certificación de Calidad: PRESENTACIÓN FC Femarec es una entidad de iniciativa social.

Más detalles

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL UNIVERSIDAD M. CHAMPAGNAT

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL UNIVERSIDAD M. CHAMPAGNAT CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL UNIVERSIDAD M. CHAMPAGNAT ÁREA DE CURSOS GENERALES (común a las carreras de Educación, Psicología, Administración y Contabilidad) 72 OBLIGATORIOS G1031101 LENGUA I G1031102

Más detalles

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA EXÁMENES ENERO 2014 / 2015

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA EXÁMENES ENERO 2014 / 2015 FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA CÓDIGO ASIGNATURA FECHA HORAAULA1 AULA 2 40472 Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la Educación 20/01/2015 9:00

Más detalles

www.doqua.es 902 002 882 / 973 720 554 info@doqua.es Cursos online

www.doqua.es 902 002 882 / 973 720 554 info@doqua.es Cursos online www.doqua.es 902 002 882 / 973 720 554 info@doqua.es Cursos online Quiénes somos? Doqua, es un centro de formación permanente del profesorado, formado por maestros y pedagogos, con experiencia en formación

Más detalles

Grado en Magisterio de Educación Primaria

Grado en Magisterio de Educación Primaria Grado en Magisterio de Educación FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Campus de Puerto Real Avd. República Saharaui s/n 11519-PUERTO REAL Teléfono: 956 016200 Fax: 956 016253 Correo-e: decanato.educacion@uca.es

Más detalles

Infantil TÉCNICO INFANTIL (BOE. Horas / Créditos 256/14 1º 6 400/22. Trabajo* 160/12. 1º 4,5 alimentación 192/11 160/12 256/14.

Infantil TÉCNICO INFANTIL (BOE. Horas / Créditos 256/14 1º 6 400/22. Trabajo* 160/12. 1º 4,5 alimentación 192/11 160/12 256/14. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO A TÉCNICOS SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Técnico Superior en Educación n Infantil GRADO EN MAESTRO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL MÓDULOS Didáctica de la

Más detalles

ITINERARIO DE ADAPTACIÓN DE LAS DIPLOMATURAS DE MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA AL TÍTULO DE GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA: MENCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA.

ITINERARIO DE ADAPTACIÓN DE LAS DIPLOMATURAS DE MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA AL TÍTULO DE GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA: MENCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA. ITINERARIO DE ADAPTACIÓN DE LAS DIPLOMATURAS DE MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA AL TÍTULO DE GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA: MENCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA. El Consejo de Gobierno de la ULPGC, de 4 de febrero de 2010,

Más detalles

Grado en EDUCACIÓN PRIMARIA. Código: UAN 212 PRÁCTICUM I

Grado en EDUCACIÓN PRIMARIA. Código: UAN 212 PRÁCTICUM I Grado en EDUCACIÓN PRIMARIA Código: UAN 212 PRÁCTICUM I Titulación: Grado en Educación Primaria Asignatura: Prácticum I Formación: Básica Créditos: 6 ECTS Curso: Segundo Semestre: Segundo Grupo: 2EDPRI

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 227 de 30-ix-2013 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles

MAESTRO EDUCACIÓN FÍSICA

MAESTRO EDUCACIÓN FÍSICA MAESTRO EDUCACIÓN FÍSICA DESCRIPCIÓN La diplomatura en Magisterio, especialidad en educación física, proporciona al titulado una formación orientada al desarrollo de la actividad docente en los correspondientes

Más detalles

Graduado/a en Educación Primaria

Graduado/a en Educación Primaria Grado Adaptación Bolonia Graduado/a en Educación Primaria Por la Universidad de Valladolid Versión 4, 23/03/2010 [MEMORIA DE PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADO MAESTRO -O MAESTRA- EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Más detalles

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA CALENDARIO DE EXÁMENES. CURSO 2014 2015. CONVOCATORIA FEBRERO 2015 (Exámenes de incidencia: 12 y 13 de febrero)

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA CALENDARIO DE EXÁMENES. CURSO 2014 2015. CONVOCATORIA FEBRERO 2015 (Exámenes de incidencia: 12 y 13 de febrero) GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA CALENDARIO DE EXÁMENES. CURSO 2014 2015 CONVOCATORIA FEBRERO 2015 (Exámenes de incidencia: 12 y 13 de febrero) Las aulas del aulario aparecen precedidas por la letra A 41119001

Más detalles