Revista de Prensa 21/09/2006 ASOCIACION PARQUES TECNOLOGICOS DE ESPAÑA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Revista de Prensa 21/09/2006 ASOCIACION PARQUES TECNOLOGICOS DE ESPAÑA"

Transcripción

1 Revista de Prensa 21/09/2006 ASOCIACION DE ESPAÑA

2 Revista de Prensa: Índice Medio Fecha Orden Titular Pág. 20/09/ EL MUNDO ANDALUCIA 20/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS VOX POPULÍ 4 2. EL PAIS COMUNIDAD VALENCIANA 20/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS Nieto insta a las universidades privadas a crear parques científicos 5 3. EL PUNT BARCELONA 20/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS L'escola d'internet, a Nou Barris 6 4. JAEN 20/09/2006 PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA PTA Un malagueño crea el primer extractor de aire para industrias con energía solar 8 5. LA RAZON 20/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS Los estudios artísticos tendrán rango superior en la Comunidad 9 18/09/ GRANADA HOY 18/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS El PTS estará presente en una feria de biotecnología en Madrid DIARIO DEL ALTOARAGON 16/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS 16/09/2006 Ataque de buitres a un rebaño cerca de Walqa 14 15/09/ LA VOZ DE ALMERIA 15/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS La rotonda del Parque de Innovación estará en octubre 16 2

3 20/09/2006 3

4 30889 No hay datos 20/09/2006 OPINION 5 VOX POPULI SP,~NAIR,~ Et Juzgado Mercantil 1 de Mfilaga ha abierto un precedente en Europa al declarar la nulidad, por abusivas+ de las condiciones redactadas por la aet~olinea que estipulan un cargo de 13 euros por la emisión de bitletes de avión.,..*o, ++ o*+*.*. +o. oo. +o o,, +.o , CENTRO,~ Los Principes de Asturias asisten hoy en la DE I,A MADERA -- ciudad cordobesa de Lueena a la inauguración Y EL MUEBLE del Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble de Andalucia (CIT), que pretende convertirse en un punto de referencia del sector., o,+.. i. +...,.,o.= J + *+.....o I P[,..~i DE,~ El pleno cordobës del Consejo IJ)cal de Inmi- INMI(~RACIÓN g ración aprobó ayer el I Plan Municipal en es- DE CÓRDOBA ta materia realizado en Anda[ucia, que contempla cerca de 50 medidas para desarrollar durante los próximos cuatro años. 4

5 32837 No hay datos 20/09/2006 COMUNIDAD VALE 3 Nieto insta a las universidades privadas a crear parques científicos H. PAiS. Valencia La Universidad CEU Cardenal Herrera abrio ayer el curso académico con alumnos y la vista puesta en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El rector, Alfonso Bullón, declaró que el centro privado "está haciendo un esfuerzo muy grande para adaptarse a los cñterios de Bolonia", la ciudad italiana donde se firmó el documento básico del EEES. El Gran Canciller Alfonso Coronel de Palma subrayó por su parte "el compromiso de la universidad con la verdad". Al acto acudió el consejero de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, quien afirmó: "Las universidades privadas forman parte del potente sistema universitario valenciano y tendrán nuestro asesoramiento para desarrollar herramientas como los parques cientificos". Nieto elogió el "paquete legislativo" elaborado por su consejeria, al que calificó como "el más avanzado y moderno". Y alabó a las universidades valencianas y a la Generalitat por su apuesta por el EEES, aunque consideró que "el proceso de Bolonia tenla que haber sido más ambicioso y comprometido". 5

6 /09/2006 PUNT I A PART 2-3 L escola d lnternet, a Nou Barris L espai municipal Cibern,~rium, dedicat a la formació en les noves tecnologies, va superar els usuaris I any 2005 JosuÉ GARCIA / Bar~lma na al segle XXI. Per6, per a qnin percentatge de la població aix6 és aixf? El fun- El terme Internet es va popularitzar ara fa den anys i passat aquest temps sembla cionament del centre municipal Cibem/Irium, que t~ com un dels objectius princi- haver-se convertit en una eina imprescindible per a la vida professional i quotidia- pals ralfabetització digital, mostra que,,s ha demostrat que és un espai imprescindible ara que sembla que estera molt habituats a les noves tecnologies perqu6 hi ha molta gent que en queda fora,,, explica la directora del Cibern~dum, Maria Vil/L Aquest espai multidisciplinari va néixer el 1999 com un Iloc per a la formació en les noves tecnologies i, en particular, en I ús de l ordinador. Es una iniciativa de Barcelona Activa, I ag~ncia municipal dedicad a la promoció de I ocupació i als projectes d emprenedors a la ciutat, i est~ situat al Parc Tecnol6gic Barcelona Nord, a Nou Barris. ~És l únic centre dedicat de manera integral a la formació i l alfabetització digital,~, assegura Vil/t, ~lue també destaca que una part important del servei que ofereixen -totalment gratu[t- es destina al creixement professional. Des de la seva creació han passat pel centre més de persones per utilitzar els dos serveis qu~ componen el Cibem~rium. D una banda, fer servir les sales de navegació off i on line, d aec s lliure, i de raltra, participar en els cursos de curta durada que ofereixen. No en va, els responsables del centre defineixen els cursos més curts, que duren una hora, com a,<c~psules,,, una manera d,,entrar en contacte amb la mat; - rías, diu Vila. També hi ha tauers que com a m/txim duren quatre hores, de manera que els usuaris es poden personalitzar l itinerari ajustant-lo a les seves necessitats. Triple formacló La formació que s imparteix al Cibembrium va encaminada en tres direccions. La primera és d iniciació a Internet i a les seves principals eines, des de la navegació i l ús del correu electrrnic fins a I aprenentatge del funcionament deis cercadors d informació. Vila afirma que,,els alumnes comencen de zero i poden anar avui en dia encara hi ha una bona part de la població que es~ fora d aquesta din~unica. Centenars de barcelonins s apunten cada setman als cursos per iniciar-se en l ús de l ordinador, per aprendre qu6 és El centre ~s al Piro Tecnol~glc Barcelona Nord, al carrer Marle Curte de Nou 8arrls. ~onl~ nu~,~ Un model exportat a Europa i Sud-am6rica El Cibem~rium ~le Barcelona ha Tampere (Finl~ndia), i al continent cipants treballen en la c, taffecció de estar el model a seguir per a vuit arneric~, David (Panamá), Maule documents andiovisuals amb testimonis i casos reals de persones ciutats d Europa i d Am~ñca del (Xile), Quito (Equador) i Porto Sud a rhora de desenvolupar espais d alfabetització digital similars. Alegre i S~o Paulo (Brasil). Totes ja disposen del seu propi Cibern~- que, gffacies a les noves tecnologies, hagin aconseguit, per exem- L Ajuntament de Barcelona rium en funcionament. pie, trobar reina. A mes, el projecte va ser seleccionat entre 19 aspirants Ar en l últim any d aquesta preveu la creació de Cibertelevisi~, fa tres anys i mig per liderar un projecte de la Comissió Europea (Alianqa per la Societat de la Informació). Des de llavors, l experi ncia del centre barceloní s ha exportat a les altres ciutats participants, que són, a Europa, Brussel-les, Sant Sebasfi i iniciativa de cooperació de la qual es calcula que es poden beneficiar fins a cinc milions de persones, des de Barcelona s esth fent el disseny del web que gestionar/t cada un dels Cibernbsium per incloure les seves activitats i oferir recursos en línia. Alhora, totes les ciutats parti- un programa de televisió per difondre aquestes noves oportunitats que ofereix la societat de la informació. El professor i expert en la maraña Manel Castells ser~t l encarregat de supervisar els continguts que crearan els nou centres progressant fins a con~ixer eines avanqades,~. L objectiu també Es, afegeix,,,trencar les pors,>. Poden aprendre aspectes b~sics com ara moure s per la xarxa o com descarregarse programes i arxius d Intemet, aix6 si, sempre dins la legalitat. També hi ha tallers en qu~ poden practicar amb el teclat i el ratolí o aprendre com fer compresa través de la xarxa amb seguretat. Aquesta és, perb, només una perita part de la formació que donen al Cibem~rium. De la cinquantena de cdpsules i tallers que ofereixen setmanalment, dues terceres parts es destinen a la ~~professionalitzaci6, en paraules de Vilh, ~~per aprendre a descobrir eines a Internet. ja sigui per als empresaris interessats a potenciar el seu negoci amb les dan eres sohicions tecnolbgiques o per a aqueues persones que yolen dominar eines multim/~dia, especialment pensades per a la innovació i el disseny de webs. Els alumnes poden aprendre a crear un lloc web propi, els conceptes b~tsics de l animació per Internet i el funcionament del vídeo digital. En total, durant l any passat es van oferir més de chpsules, cosa que significa unes hores de formació. llavegacló fofa de Iínla Tot aix6 passa a la planta baixa del Cibern~rium. Un pis amunt hi ha les sales de navegació on line i off line. En aquest últim espai hi ha Internet o com crear un compte de correu electrrnic. Situat a Nou Barris, aquest espai de més de metres quadrats va donar servei rany passat a m6s de persones. emmagatzemats fins a 136 vídeos elaborats especialment per al centre en col.laboraeió amb diferents consistoris de restat. S hi expliquen exempies d aplicacions útils d lntemet i testimonis de persones que expliquen com els han ajudat les noves tecnologies en la vida. Ara, en el marc d un projecte subvencionat per la Comissió Europea, aquesta sala es reformar~ per oferir noves funcionalitats i renovar els audiovisuals. Un servei 100/o gratuit Els que coneixen aquest centre municipal ja saben que Es grattf~t i que les places, com a m~xim 20 per curs, s omplen de seguida. Tot i que les inscripcions es poden fer per tel~fon o en persona, els responsables del Cibernhrium recomanen fer-ho a través de la xarxa. Les inscripcions s obren els divendres i el mateix dia molts cursos ja queden plens. 6

7 /09/2006 PUNT I A PART 2-3 L ordinador personal és un objecte quotidi~t a les Ilars barcelonines. Segons les úlfimes dades de la Secretaria de Telecomuoicacions i Societat de la Informació, a la comarca del Barcelon :s entre un 55% i un 60% de la poblaci6 té m dinador a casa, quatre de cada deu tenen Internet i un 20%, banda ampla. Malgrat aquestes xifres, l ordinador continua sent un objecte desconegut i temut per molts. «Tinc ordinador a casa per6 no arribo a ~ tot>,, diu Núria Chavarria, una de les assistents als cursos d iniciació a la inform~ttica que es fan al Cibern~rium. Segons ella, <<avui en dia si no saps fer J.G. / ircelunafuncionar un ordinador és com si no sabessis llegir ni escdure». Dilluns passat, a les cinc de la tarda, una desena de persones s inscñu en el curs zero: el que fa un tepes dels compmaents de l ordinador i de Windows. Un d ens és Bartonteu Reus, que toma a fer aquesta c~psula inrxoductbria, d una hora de durada, perqu ; diu que prefereix «mpassar~ el queja ha aptos. Ja est~ en edat de jubilació i reconeix que li costa adquirir algtms eoneixements. Per aixb recomana <<practicar molt a casa>>. Din que la iniciativa del Cibern~rium és positiva <<perqu~ sempre s apdm alguna cosa nova», perb lamenta *<que els cursos tinguin una durada tan redffida~. Al seu costal Pura Anduig explica que només sabia fer servir l ordinador per utilitzar un programa concret que necessitava a la feina i destaca amb mig somfiure que ara, després de passar per l espai municipal,,<puc parlar amb la meva néta pel Messeng~ sense que era renyi si faig alguna cosa malamenb>. Mentrestant, a I aula del costat, un altre grup d alumnes espera que comenci el curs sobre CRM, una aplicació orientada a les eslxat~gies de neguci. El perfil dels assistents és forqa diferent del curs d iniciació. Aquí la majoria són menors de 35 anys i assisteixen al curs perqu~ est~ r lacionat amb la seva fe ma actual. Maite Casals s una de les alumnes. Explica que es va decantar fer aquest curs, de tres homs de durada" perqu~ al oferta de cursos que f i n a escoles o institucimas no s ajustava al que volia i aixb és un primer pes~,. Segons ella, la utilitat d aquesta formació és que s rveix com a introducció de les darreres sofucimas tecnol6giques <d després et permet apmfundir-ho pel teu compte>>. Un aspecte que tots els consultats destaquen, és dar, 6s el fet que els cursos siguin gratuits i que l oferta s sctualitzi cada trimestre. Les dones i les persones majors de 40 anys, usuaris principals del Cibern&rium Si per algun motiu va LES DADES néixer el Cibem~rium el 1999 va ser per evitar que DadN del swvst 200S la denominada fractura digital deixés un gran grup usuaris a les usuaris en la formació de ciutadans, especialment dones, gent gran i sales de navegaeió immigrats, fora de l univers de les noves tecnolo- d usmads 6mps wlnclpals gies. Després de set anys 53% dones en funcionament, l objectiu s ha acomplert. Dels 53% majors 40 anys 15% immigrats usuaris que van SltuaclÓ lalmral trepitjar aquest espai de 35% aturats formació I any passat, un 30% en actiu 53% eren dones i també un 10% estudiants 53% eren persones de més de 40 anys. El nombre Estudie d immigrants ha anat augmentant curs rete curs, i ja 22% estudis supcriors representen un 15 % del total de visitants. D aquests, 22% estudis secundaris la immensa majoria són de fora de la Unió Europea, sobretot de I Am6rica Llatina. la majoria de les persones que visitaven el centre Pel que fa a la situació eren de Nou Barris o de zones laboral dels usuaris, un de properes, ara <<aix6 ha cada tres estan a I atur i aprofiten el temps lliure canviat molt i vénen de tot Barcelona.. És especialment per posar-se al dia i tenir així noves oportunitats de en els cursos dedi- cats a les eines multim~dia, trobar feina. El segon grup com ara la fotografia més nombr6s el formen els digital i les animacions per treballadors en actiu, que a phgines web, en que es en la majoria de casos busquen dóna més aquesta situació. actualitzar els seus Fins i tot vénen persones coneixements en aplicacions de I grea metropolitana. eoncretes destinades Amb vista al 2006, Vil~t al món de l empresa. Els augura que tomaran a superar la xifra dels A dalt, una profenora explica com a ulllltza el correo elestr6nic. A sota, la sofisticada aula de estudiants representen un oavqa ió off IIne. / o. DURAN 10% del total, que sobretot usuaris. <,Estera plenament Llegir i escriure al segle XXI ocupats., afirma. assisteixen als cursos relacionats amb la innovació i L objectiu és diversificar "el disseny de webs. Segons la directora del CibemL, ium, encara més I oferta formativa i aconseguir que creixi Maria Vil~ el Els usuaris d aquest espai municipal per a la formació en noves tecnologies es divideixen nombre d universitaris ha el percentatge de visitants que fan cursos, que continua estant per sota del entrels que volen iniciar-se en el món d lnternet i els que necessiten con~ixer les crescut molt en els últims anys i ja sumen un 22% del nombre de persones que es darreres solucions tecnolbgiques com una oportunitat per millorar iaboralment total d estudiants. desplacen fins al carrer També ha evolucionat la procedencia dels visitants. Marie Curte per connectar-se a Internet pel seu Si duram els primers anys compte. Sempre a rúltima Els continguts dels cursos que s ofereixen al Cibem~trium s actualitzen cada trimestre i sempre s intenta oferir novetats relacionades amb I aparició de tecnologies, eines o fen6mens nous relacionats amb Internet. Aixf, ja fa més de dos anys que es fa formaci6 sobre I accés a Internet sense cables, el Wi-fi. També s ensenyen les eines necess~ries per crear els podcasts, populars arxius de so a la xarxa que creen els mateixos usuaris, una versió casolana de programes radiofbnics. Sempre, per6,,,preval el punt de vista dom6stic,, puntualitzen des del centre. A més, s intenta combinar l ús dels programes més populars --com ara el Photoshop- amb d altres de lliure ulilització i que els alumnes poden obtenir sense haver de pagar.,,volem potenciar el programari lliure per mostrar eines gratuites que serveixen per al mateix que altres programes de pagamenb>, explica Maria Vilh, directora del centre. 7

8 /09/2006 SOCIEDAD 43 mover los mecanismos encargados de la circulación del aire, lo que le convierte en el pñmer ex-tractor en F.spaña basado en energía solar. Francisco Fernández i destacó el valor ecológico del producto y el ahorro energético que supone para las empresas, así conm la comodidad de su manejo y, sobre todo, que no genera ruido como la mayoña de los extractores disponibles en el mercado. El desarrollo y distribución del servicio se realiza desde la empresa Sistemas Ecol6gicos de Renovación de Aire (Sistecca), instalada en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málagafiia Un malagueño crea el primer extractor de aire para industrias con energía solar El empresario malagueño Francisco Fernández es el creador y propietario de la patente nacional de un sistema pioneru llamado Sisteesol, un extractor de aire para industrias que usa como fuente la energía solar. Esta nueva fórmula de renovación ambiental no necesita de intervención humana, ya que comienza su actividad desde que sale el sol y la continúa hasta que se pone Sisteesol consta de dos módulos, uno impulsor para introducir aire limpio y otro extractor que evacua los gases calientes y vielados de la instalael6n. El sistema de ventilaci6n para naves industriales basa su, funcionamiento en una placa compuesta por células fotovoltaicas que aprovechan los rayos solares para / PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA PTA 8

9 /09/2006 EDUCACION 18,19 UNIVERSIDAD LA GENERALITATVALENCIANA APUESTA POR LA CIENCIA Y LA UNIVERSIDAD COMO EL MOTOR DE FUTURO EN LA REGi6N La Generalitat es pionera en proyectos novedosos como el Programa de Formación a la Carta o Gesta. La Red de Parques Científicos de las universidades valencianas será una de la más potentes de toda la Comunidad Europea. nedacci6n / Valencia Los estudios artísticos tendrán rango superior en la Comunid~~~t a Comunitat Valenciana está atravesando un proceso de cambios cuali- l tativos en su tejido industrial y comercial que le están permitiendo situarse como una de las regiones europeas más competitivas, avanzadas tecnológicamente y atractiva para in_ versores extranjeros y nacionales. La Generalitat, a través de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, se ha convertido en la locomotora que está liderando este salto cualitativo hacia el futuro, donde las univer~ldades cumplen un papel fundamental. La filosofía de la Conselleria tiene en la unión del conocnniento, la producción y la formación, uno de los p dares fundamentales para lograr un tejido industrial competitivo e innovador. Para afrontar las necesidades de los sectores productivos de la Comunitat Valenciana, el departamento que dirige Justo Nieto pone a disposición de los empresarios todas las herramientas para transferir acciones, formación e innovación que necesitan las PYME de cara al futuro. Reunir bajo un mismo techo a los elementos que configuran la empresa, con los instrumentos de formación de los jóvenes, que han de líderar la generaiflón de riqueza y dignificar las instituciones, y con los que posibilitan la ciencia y tecnología, que dan legitimidad y fortaleza a la sociedad, tiene sentido porque toda acción en las sociedades avanzadas tiene como elemento troncal la siner~a de la empresa, la universidad y la ciencia. La realidad de la universidad actual, la internacionalización, la construcción del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y el impulso y apoyo a una Universidad que estállamada a ser el motor de la I+D+i y del mantenimiento y mejora de los niveles de bienestar alcanzados por nuestra sociedad, marcan de forma clara las actuaciones que desde la Generalitat se llevan a cabo. La ciencia y la universidad se configuran, por tanto, como motores de genemci6n de conocimiento y riqueza empresarial. Las políticas del Consell en materia universitaria han situado a los complejos valencianos a la vanguardia nacional. No en El sistema unüversitaño valenciano aqlutina alrededor de alumnos, profesores y una ~lran oferta de titulaciones vano, el sistema valenciano es uno de los más modernos, con mejores infracstructuras y cuenta con unos centros de investigaciativas que se están llevando a cabo para 2008, se han aprobado91 Programas Oficiales los cimientos de una nueva universidad: la Tecnología Avanzada- son algunas de las ini- del saber. Para el curso 2006/2007 y 2007/ lencia. Además, la Generalitat está poniendo ción referentes en el ámbito europeo, lo que completar la mayored de innovación e investigación del panorama nacional y que van a conducentes a 112 Master Oficiales y 70 Doc- de Posgrado, que incluyen las enseñanzas I ~niver~id~d lntern~einnal V~lexlei~n~ lo convierte en un espacio muy atractivo para los estudiantes extranjeros. Los Parques Científicos, la red Icreo -Red de Cengional. Universidad de Alicante, la Universidad Mi- La Generalff~ ha disefiado un moderno y contribuir de manera decisiva al desarrollo retorados. Hay cinco universidades públicas: la R[VOUJCU N ~ rlva tros de Reflexión Estratégica de Oportunidades de Negocio-, el entorno NOEMI versitario que aglutina a alumnos, me I de Castellón, la Universidad Politécnica adaptar el sistema universitario a los nuevos La Comunitat cuenta con un sistema uniguel Hemández Elche, la Universidad Jau- atractivo paquete legislativo con el fin de -Nuevas Oportunidades Empresariales profesores con una gran oferta de titulaciones, que comprende mfis de 100 títulos universidades privadas: Universidad Cardenal versitañas se complementan con una señe de de Valencia y la Universitut de Valéncia y dos retos de la sociedad. Todas las iniciativas uni- Mediante la Investigación- o el programa ~~RTA --~~~n~r~,itín de Rcdn~inn~~ d~ oficiales pertenecientes alos distintos campos Herrera-CEU y Universidad Católica de Va- acciones legislativas innovadoras v flexibles 9

10 /09/2006 EDUCACION 18,19 que harán de la universidad y la ciencia los ejes fundamentales del desarrollo regional. El Consell está preparando la Ley de Coordinación del Sistema Universitario y la Ley de Coordinación del Sistema de Ciencia e Innovación. La Ley de Coordinación del Sistema Universitario Valenciano se diseña en un marco de funcionamiento que permita impulsar y facilitar la plena integración de las universidades valencianas en el Espacio Europeo de Educación Superior y en el que el servicio público que prestan contribuya al máximo al desarrollo social y económico de la Comuditat. Por su parte, la Ley de Coordinación del Sistema Valenciano de Ciencia e Innovación cunrdinará todas las acciones que se realicen en este ámbito y diseñara un Plan Valenciano de Ciencia e Innovación (PVACI), creará los correspondientes órganos de coordinación, asesoramiento y gestión de la ciencia y establecerá las medidas de fomento y de promoción relevantes para el sistema valenciano de ciencia e innovación, con especial atención a los recursos humanos de l+d+i y a la innovación en la Comunitat Valenciana. La Creación del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas es un paso piunero para cumplir con una reivindicación histórica de la sociedad de dotar a las Enseñanzas Artísticas Superiores de un reconocimiento a la altura de los estudios universitarios. Esta iniciativa no sólo beneficiará aestudiantes y profesorado de estos centros, también contribuirá a un mayor desarrollo de la cultura en la Comuditat Valen- EUROPAj A UN PASO Con el objetivo de adaptarnos e ir en la vanguardia de este proceso de cambios hacia la convergencia europea, el Consell de la Generalitat, a través de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, está colaborando con las universidades valencianas para facilitar la consecución de las tres metas que definen el proceso de convergencia europea: la movilidad, la empleabilidad y la calidad. Para la consecución de estos fines ha promovido el Programa de Dinamización de la Convergencia Europea y la Innovación Educativa cuyas acciones han sido desarrolladas por las diferentes universidades públicas valencianas a través de iniciativas conjuntas, acciones individuales, promoción de la movilidad y el programa de formación a la carta. El Pro~ama de Formación a la Carta se ha diseñado para promover la actualización permanente de la oferta formativa superior mediante la incorooración de la realidad social v La Generalitat, consciente de la necesidad de seguir avanzando en materia universitaria, ha diseñado un moderno y atractivo paquete legislativo para adaptar el sistema las nuevas necesidades y retos que plantea sociedad, Estas iniciativas se complementan con una sede de acciones legislativas innovadoras y flexibles que harán de la universidad y la ciencia los ejes fundamentales dep desarrollo regional valenciano - UNIVERSIDA C ualclü~~fern ~résa~püede preseñt~rse ~1 programa si considera que tiene una solución científica v comercial viable Con el lema ~, euros por tu idea~~ nació el programa Gesta Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada. Reducir el gasto energético, detectar y moniturizar la fatiga de los conductores o la detección inmediata de los incendios forestales son algunos de los problemas tecnológicos que GESTA ha puesto sobre la mesa para que la Comunidad Científica aporte una solución. ) Cualquier eñapresa, por pequeña que sea, puede presentarse a este programa si considera que tiene una solución viable tanto científica como comercialmente. En definitiva, se trata de aprovechar todo el conocimiento y los recursos de I+D+i que están operativos en la Comunitat ValenCiana servicio de la solución de problemas que afectan a la sociedad. Se trata de conseguir un mayor bienestar y hacer la vida más fácil D La puesta en marcha de este proyecto ha sido todo un éxito. Se han presentado 46 empresas de la Comunitat Valenciana, de las que 14 eran de nueva creación, es decir, se crearon expresamente para poder participar en este proyecto. ) Gesta detectó un total de 70 problemas a los que se presentaron 94 soluciones. El conseller de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, explica que para que una solución sea subvencionada debe ser considerada de máxima prioridad, además de cumplir el requisito de calidad cienúfica y el de calidad comercial y empresarial. Las soluciones han sido evahiadas por un conjunto de 150 jueces que han tenido en cuenta dos requisitos: la calidad científica y la calidad comercial y empresarial. Se establece un ránking con las puntuaciones y, a partir de un determinado umbral, se admiten las soluciones viables y se desechan las inviables. Los Parques Científicos son de acogida de todos los proyectos innovadores. Para ello se van a montar estructuras de aportan mayores posibilidades de inversión y extemamente a ésta, y se pondrá en acción registrar altos poreentajes de crecimiento y que tanto de la comunidad universitaria como espacios diseñados para generar y atraer empresas de en las universidades y parques científicos y Parque en cada universidad pública de la Cm El programa i-creo -Red de Centros captación, asesoramiento y análisis de oportunidades para empreudedores y para iniciativas de transferencia de tecnología. En total, los proyectos de las universidades -habrá una allí donde existan oportunidades, recursos y emprendedores. tecnol6gicos. munitat Valenciana- para impulsar sus parques de Reflexión Estratégica de Oportunidades clara vocación innovadora y Los Parques Científicos son espacios especialmente científicos abarcarán cerca de 1,6 millones de de Negocio- tiene como principal objetivo diseñados para generar y atraer metros cuadrados de superficie. buscar líneas estratégicas de actividad y tecnológica empresas de clara vocación innovadora y tecnológica. escenarios de desarrollo que ayuden a di- Cada universidad pública de la Co- AltlffA TIVUS versificar el tejido productivo y promuevan profesional en la renovación de los contenidos de los planes de estudios. Acomete una nueva forma de concebir el diseño y la actualización permanente de la formación tmiversitaria que munitat dispondrá de una infraestructura de estas características. Se trata de iniciativas idóneas para satisfacer las exigencias de esta nueva economía, ya que se erigen como espacios El entorno Noemi, Nuevas Oportunidades Empresariales Mediante la Investigación. es una estructura de interfaz entre la ciencia y los recursos, cuyo objetivo es el de transformar la competitividad global de la Comunitat Valenciana. Otro proyecto novedoso y que afecta ala comunidad universitaria valenciana es el particularmente atractivos para estos tra- facilite a las empresas u otros empleadores las oportunidades de la generación del cono- programa Gesta -Generación de Soluciones demandar a las universidades ofertas específicas que consideren necesarias para sus futuros bajadores del conocimiento. La futura Red de Parques Científicos nace cimiento en oportunidades empresariales para la creación de nuevas empresas. de Tecnología Avanzada-. En este sentido~ el nuevo proyecto es un programa de impulso profesionales e incluso colaborar en la impartición con la principal vocación de atraer, potenciar y de I+D+i pionero en España pero que ha Esta estructura se aprovechará ñmdamen- de los contenidos de dichas ofertas. posibilitar la creación de nuevosectores protalmente del conocimiento que se genera en demostrado ser el más efectivo en EEUU Por otra parte, el Consell se ha marcado el ductivos de bienes de intensidad tecnológica cada momento por el Sistema Valenciano de con miles de éxitos empresariales y tecnológicos. obietivo de converftr ala Comuditat en centro media-alta. Se trata de actividades que pueden Ciencia e I nnovación y de los emprendedores, 10

11 18/09/

12 6263 No hay datos 18/09/2006 GRANADA 15 El PTS estará presenten una feria de biotecnología en Madrid Contará con dos expositores para mostrar la actividad de varias empresas de Granada EFE GRANADA. El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (gl"s) de Granada estará presente en la Feria Internacional de Bioteenología Biospaln 06 que se celebrará en el recinto ferial 1FEMA de Madrid del 18 al 20 de este mes. A ella acuden los principales agentes y entidades del sector de la biotecnolagía, gen~mica, proteómica, bioinformáüea, bancos de ADN y parques tecnológicos, según informó ayer elfrs en un comunicado. El Parque Tecnológico de Ciendas de la Salud contará con dos expositores, los números 26 y 28, para promover el sector bioteenológico granadino. Varias empresas de Granada, algunas instaladas en el Centro Europeo de Empresas-BIC del PTS, estarán presentes la feria para dar a conocer su actividad, entre ellas Era 7, Triana, Lorgen, Integromics, Bint, Verbiotech, Innofood, Neur6n Biopharma y Proteolabs. El director gerente del IriS, Jesús Quero, resaltó esta presenda en la feria, "porque en ella se citan las principales empresas que son punteras en el mercado de la investigación científica e innovación tecnológica". Ésta es la primera vez que el PTS acude a una convocatoria de Biospaln y en sus expositores el público conocerá la nueva oferta promocional del recinto biosanirario. La feña reunirá a cerca de un millar de científicos, emprendedores, instituciunes e inversores del sector biotecnológico con el fin de conocer y comparar las experiencias españolas en la creación de bioempresas, en la transferencia de tecnología, en la captación de recursos, etcétera. 12

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL Denominación del Título: Graduado/ Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Córdoba Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas Centro responsable: Facultad de Derecho

Más detalles

Objetivos de la Educación para la década 2010-2020 PLAN DE ACCIÓN 2010-2011

Objetivos de la Educación para la década 2010-2020 PLAN DE ACCIÓN 2010-2011 Objetivos de la Educación para la década 2010-2020 Consejo de Ministros, 25 de junio de 2010 ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO 3 INTRODUCCIÓN... 7 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PARA LA DÉCADA 2010-2020...13...26 FICHAS

Más detalles

Cartera de Oportunidades

Cartera de Oportunidades 2010-2011 Boletín Digital Cartera de Oportunidades Oficina Virtual de Empleo Este es el tercer número del Boletín Digital Cartera de Oportunidades. Creemos de vital importancia la inserción laboral de

Más detalles

PSOE. propuestas PARA ALBACETE. socialistas

PSOE. propuestas PARA ALBACETE. socialistas 374 propuestas PARA ALBACETE PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPAL 2015 socialistas 2 Ejes del proyecto socialista UN AYUNTAMIENTO VOLCADO EN LAS PERSONAS. DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN.

Más detalles

REVISTA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA 7 / ENTREVISTA ESPERANZA AGUIRRE

REVISTA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA 7 / ENTREVISTA ESPERANZA AGUIRRE Nº 19 / JULIO-SEPTIEMBRE 2010 REVISTA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA Incluye el relato encadenado Salto al vacío en páginas centrales 8 / EN PORTADA Fundetec defiende la

Más detalles

Caja General de Ahorros de Granada Avenida Fernando de los Ríos nº 6 18006 (Granada)

Caja General de Ahorros de Granada Avenida Fernando de los Ríos nº 6 18006 (Granada) Datos de contacto Agradecemos a aquellos que deseen enviar preguntas, aportaciones, sugerencias, o comentarios sobre el Informe nos los hagan llegar a través de los siguientes canales: Caja General de

Más detalles

Un futuro muy presente

Un futuro muy presente Extra Economía DOMINGO 29 DE ENERO DE 2012. NÚMERO Un futuro muy presente Mosaico formado con las imágenes de los beneficiarios de las becas Talentia 2 EL PAÍS, DOMINGO 29 DE ENERO DE 2012 Cartel instalado

Más detalles

BORRADOR DEL PLAN ESTATAL DE I+D+I 2013-2016 1

BORRADOR DEL PLAN ESTATAL DE I+D+I 2013-2016 1 BORRADOR DEL PLAN ESTATAL DE I+D+I 2013-2016 1 1. INTRODUCCIÓN Las políticas de ciencia, tecnología e innovación constituyen un elemento de primordial importancia en el desarrollo de las sociedades modernas,

Más detalles

El Butlletí. Sant Joan Despí. La Torre de la Creu ja és de la ciutat. L Ajuntament convertirà en equipament públic l emblemàtic edifici modernista

El Butlletí. Sant Joan Despí. La Torre de la Creu ja és de la ciutat. L Ajuntament convertirà en equipament públic l emblemàtic edifici modernista El Butlletí Sant Joan Despí Revista d informació municipal A BRIL 2003 NÚM. 134 La Torre de la Creu ja és de la ciutat L Ajuntament convertirà en equipament públic l emblemàtic edifici modernista Revista

Más detalles

PLAN DE NEGOCIO CONSULTORÍA /DESPACHO PROFESIONAL

PLAN DE NEGOCIO CONSULTORÍA /DESPACHO PROFESIONAL PLAN DE NEGOCIO CONSULTORÍA /DESPACHO PROFESIONAL Vamos a utilizar como ejemplo una consultora medioambiental. Como podrás imaginar, los servicios y los precios variarán si eres una agencia de comunicación,

Más detalles

AGENDA DIGITAL DE EXTREMADURA

AGENDA DIGITAL DE EXTREMADURA 1 2 ÍNDICE 1. Carta del Presidente. 4 2. Resumen Ejecutivo...7 3. Análisis de contexto: Una Agenda Digital para Extremadura 12 3.1. La Agenda Digital Extremeña: Un instrumento para converger con Europa

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 EN CANARIAS. Julio de 2013

PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 EN CANARIAS. Julio de 2013 PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 EN CANARIAS Julio de 2013 ÍNDICE 0. Contexto general RUP... 3 0.1 Un plan de acción bajo el sello de la voluntad y la exigencia... 4 1. Introducción General...

Más detalles

La Nube, el nuevo escenario del negocio

La Nube, el nuevo escenario del negocio Noviembre 2013 PUBLICACIÓN DE SAP ESPAÑA Nº 46 La Nube, el nuevo escenario del negocio LA RESPUESTA Control completo en la nube y a un clic de distancia ANALIZAMOS IDC: El nuevo rol del departamento de

Más detalles

Agenda Digital para España

Agenda Digital para España Agenda Digital para España Febrero de 2013 Page 1 ÍNDICE Resumen ejecutivo... 4 Introducción... 11 1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital... 14 1.1 Eliminar

Más detalles

un factor clave para la competitivdad Un factor clave para la competitividad un factor clave para la competitividad

un factor clave para la competitivdad Un factor clave para la competitividad un factor clave para la competitividad La Innovación: un factor clave para la competitividad de las empresas 9 La Innovación: La Innovación: un factor clave para la competitivdad de las empresas factor La Innovación: La Innovación: Un factor

Más detalles

Edita GESTCONPUBLI / Gestión de Concesiones Publicitarias S.L. Director General / Dirección Editorial Kiko Sesma

Edita GESTCONPUBLI / Gestión de Concesiones Publicitarias S.L. Director General / Dirección Editorial Kiko Sesma TicAsturias2010 Edita GESTCONPUBLI / Gestión de Concesiones Publicitarias S.L. Director General / Dirección Editorial Kiko Sesma Dirección Comercial / Publicidad Elisa García Coordinación Editorial Eduardo

Más detalles

Campus de Alcoy Universitat Politècnica de València

Campus de Alcoy Universitat Politècnica de València Titulaciones Campus de Alcoy Universitat Politècnica de València Grado en Ingeniería Eléctrica - Grado en Ingeniería Mecánica - Grado en Ingeniería Química - Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y

Más detalles

Máster en Economía y Desarrollo Territorial

Máster en Economía y Desarrollo Territorial Propuesta de Programa Oficial de Posgrado Economía Social y Desarrollo Máster en Economía y Desarrollo Territorial I. REQUISITOS LEGALES Y VIABILIDAD... 2 I.1. Información general sobre el programa...2

Más detalles

LA RC DE AGBAR INFORME DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

LA RC DE AGBAR INFORME DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA LA RC DE AGBAR INFORME DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA CAPTURA EL CÓDIGO Y AMPLÍA LA INFORMACIÓN EN LA NUEVA PÁGINA WEB DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE AGBAR LA RC DE AGBAR Agbar es una organización

Más detalles

Cómo llegar a ser un experto en Marketing?

Cómo llegar a ser un experto en Marketing? INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Pedro Rubio Domínguez Cómo llegar a ser un experto en Marketing? Pedro Rubio Domínguez El autor es profesor, consultor de gestión y socio-director general del Instituto

Más detalles

EL PROGRAMA DE ACCIÓN PÚBLICA DE FE Y ALEGRÍA Marco y Estrategia 1

EL PROGRAMA DE ACCIÓN PÚBLICA DE FE Y ALEGRÍA Marco y Estrategia 1 EL PROGRAMA DE ACCIÓN PÚBLICA DE FE Y ALEGRÍA Marco y Estrategia 1 En el II Plan Global de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Federación Internacional de Fe y Alegría (2005-2009), se señala

Más detalles

Universidad Pública de Navarra

Universidad Pública de Navarra TÍTULO: Grado en Ingeniería en Diseño Mecánico UNIVERSIDAD: Universidad Pública de Navarra Versión7 091109-1 - 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 1.1. Denominación Nombre del título Grado en Ingeniería en Diseño

Más detalles

Estudio realizado por Análisis e Investigación, patrocinado por Siemens y verificado por KPMG

Estudio realizado por Análisis e Investigación, patrocinado por Siemens y verificado por KPMG Estudio realizado por Análisis e Investigación, patrocinado por Siemens y verificado por KPMG 25 CIUDADES ESPAÑOLAS SOSTENIBLES 2 Contenido 4 La importancia de una visión basada en las ciudades 6 Tablas

Más detalles

Este estudio se ha realizado con la colaboración de:

Este estudio se ha realizado con la colaboración de: ACTUACIONES PÚBLICAS DE APOYO A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN ESPAÑA Recopilación de las iniciativas presentadas a los European Enterprise Awards. Adenda de 2011 Este estudio se ha realizado con la colaboración

Más detalles

Plan de negocio para la creación de una academia de idiomas en Valencia

Plan de negocio para la creación de una academia de idiomas en Valencia Plan de negocio para la creación de una academia de idiomas en Valencia TRABAJO FINAL DE CARRERA Sandra Roca Olmos Director: Aurelio Herrero Blasco 1 2 AGRADECIMIENTOS A mi familia, en especial a mis padres,

Más detalles

Cuadernos de Orientación para el Emprendimiento

Cuadernos de Orientación para el Emprendimiento La idea de montar un negocio propio es un sueño que mucha gente ha tenido alguna vez en su vida y que cada día se hace realidad con más frecuencia. Desde hace ya un tiempo, vivimos inmersos en un marco

Más detalles

RESUMEN EJECUTIVO ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN REGIÓN DEL BIOBÍO

RESUMEN EJECUTIVO ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN REGIÓN DEL BIOBÍO Diseño y establecimiento de la Estrategia Regional de Innovación y acciones afines en Biobío RESUMEN EJECUTIVO ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN REGIÓN DEL BIOBÍO ALIAS Allied to Grow S.L. www.aliasgroup.com

Más detalles

Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020

Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 dirección general del tráfico edita: dirección general de tráfico c/josefa Valcárcel, 28-28027 Madrid nipo: 128-11-029-4 imprenta nacional del boletín oficial del

Más detalles

MANUAL DE AYUDA PARA LA GESTIÓN DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS. Fundación Luis Vives

MANUAL DE AYUDA PARA LA GESTIÓN DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS. Fundación Luis Vives MANUAL DE AYUDA PARA LA GESTIÓN DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Fundación Luis Vives MANUAL DE AYUDA PARA LA GESTIÓN DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Autores Agustín de Asís, Dominique Gross, Esther Lillo, Alfonso

Más detalles

Empleo, asuntos sociales e inclusión

Empleo, asuntos sociales e inclusión COMPRENDER LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA Promover el empleo, la inclusión y la política social como inversión Empleo, asuntos sociales e inclusión «La inversión social es fundamental para salir de

Más detalles