Revista de Prensa 21/09/2006 ASOCIACION PARQUES TECNOLOGICOS DE ESPAÑA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Revista de Prensa 21/09/2006 ASOCIACION PARQUES TECNOLOGICOS DE ESPAÑA"

Transcripción

1 Revista de Prensa 21/09/2006 ASOCIACION DE ESPAÑA

2 Revista de Prensa: Índice Medio Fecha Orden Titular Pág. 20/09/ EL MUNDO ANDALUCIA 20/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS VOX POPULÍ 4 2. EL PAIS COMUNIDAD VALENCIANA 20/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS Nieto insta a las universidades privadas a crear parques científicos 5 3. EL PUNT BARCELONA 20/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS L'escola d'internet, a Nou Barris 6 4. JAEN 20/09/2006 PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA PTA Un malagueño crea el primer extractor de aire para industrias con energía solar 8 5. LA RAZON 20/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS Los estudios artísticos tendrán rango superior en la Comunidad 9 18/09/ GRANADA HOY 18/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS El PTS estará presente en una feria de biotecnología en Madrid DIARIO DEL ALTOARAGON 16/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS 16/09/2006 Ataque de buitres a un rebaño cerca de Walqa 14 15/09/ LA VOZ DE ALMERIA 15/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS La rotonda del Parque de Innovación estará en octubre 16 2

3 20/09/2006 3

4 30889 No hay datos 20/09/2006 OPINION 5 VOX POPULI SP,~NAIR,~ Et Juzgado Mercantil 1 de Mfilaga ha abierto un precedente en Europa al declarar la nulidad, por abusivas+ de las condiciones redactadas por la aet~olinea que estipulan un cargo de 13 euros por la emisión de bitletes de avión.,..*o, ++ o*+*.*. +o. oo. +o o,, +.o , CENTRO,~ Los Principes de Asturias asisten hoy en la DE I,A MADERA -- ciudad cordobesa de Lueena a la inauguración Y EL MUEBLE del Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble de Andalucia (CIT), que pretende convertirse en un punto de referencia del sector., o,+.. i. +...,.,o.= J + *+.....o I P[,..~i DE,~ El pleno cordobës del Consejo IJ)cal de Inmi- INMI(~RACIÓN g ración aprobó ayer el I Plan Municipal en es- DE CÓRDOBA ta materia realizado en Anda[ucia, que contempla cerca de 50 medidas para desarrollar durante los próximos cuatro años. 4

5 32837 No hay datos 20/09/2006 COMUNIDAD VALE 3 Nieto insta a las universidades privadas a crear parques científicos H. PAiS. Valencia La Universidad CEU Cardenal Herrera abrio ayer el curso académico con alumnos y la vista puesta en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El rector, Alfonso Bullón, declaró que el centro privado "está haciendo un esfuerzo muy grande para adaptarse a los cñterios de Bolonia", la ciudad italiana donde se firmó el documento básico del EEES. El Gran Canciller Alfonso Coronel de Palma subrayó por su parte "el compromiso de la universidad con la verdad". Al acto acudió el consejero de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, quien afirmó: "Las universidades privadas forman parte del potente sistema universitario valenciano y tendrán nuestro asesoramiento para desarrollar herramientas como los parques cientificos". Nieto elogió el "paquete legislativo" elaborado por su consejeria, al que calificó como "el más avanzado y moderno". Y alabó a las universidades valencianas y a la Generalitat por su apuesta por el EEES, aunque consideró que "el proceso de Bolonia tenla que haber sido más ambicioso y comprometido". 5

6 /09/2006 PUNT I A PART 2-3 L escola d lnternet, a Nou Barris L espai municipal Cibern,~rium, dedicat a la formació en les noves tecnologies, va superar els usuaris I any 2005 JosuÉ GARCIA / Bar~lma na al segle XXI. Per6, per a qnin percentatge de la població aix6 és aixf? El fun- El terme Internet es va popularitzar ara fa den anys i passat aquest temps sembla cionament del centre municipal Cibem/Irium, que t~ com un dels objectius princi- haver-se convertit en una eina imprescindible per a la vida professional i quotidia- pals ralfabetització digital, mostra que,,s ha demostrat que és un espai imprescindible ara que sembla que estera molt habituats a les noves tecnologies perqu6 hi ha molta gent que en queda fora,,, explica la directora del Cibern~dum, Maria Vil/L Aquest espai multidisciplinari va néixer el 1999 com un Iloc per a la formació en les noves tecnologies i, en particular, en I ús de l ordinador. Es una iniciativa de Barcelona Activa, I ag~ncia municipal dedicad a la promoció de I ocupació i als projectes d emprenedors a la ciutat, i est~ situat al Parc Tecnol6gic Barcelona Nord, a Nou Barris. ~És l únic centre dedicat de manera integral a la formació i l alfabetització digital,~, assegura Vil/t, ~lue també destaca que una part important del servei que ofereixen -totalment gratu[t- es destina al creixement professional. Des de la seva creació han passat pel centre més de persones per utilitzar els dos serveis qu~ componen el Cibem~rium. D una banda, fer servir les sales de navegació off i on line, d aec s lliure, i de raltra, participar en els cursos de curta durada que ofereixen. No en va, els responsables del centre defineixen els cursos més curts, que duren una hora, com a,<c~psules,,, una manera d,,entrar en contacte amb la mat; - rías, diu Vila. També hi ha tauers que com a m/txim duren quatre hores, de manera que els usuaris es poden personalitzar l itinerari ajustant-lo a les seves necessitats. Triple formacló La formació que s imparteix al Cibembrium va encaminada en tres direccions. La primera és d iniciació a Internet i a les seves principals eines, des de la navegació i l ús del correu electrrnic fins a I aprenentatge del funcionament deis cercadors d informació. Vila afirma que,,els alumnes comencen de zero i poden anar avui en dia encara hi ha una bona part de la població que es~ fora d aquesta din~unica. Centenars de barcelonins s apunten cada setman als cursos per iniciar-se en l ús de l ordinador, per aprendre qu6 és El centre ~s al Piro Tecnol~glc Barcelona Nord, al carrer Marle Curte de Nou 8arrls. ~onl~ nu~,~ Un model exportat a Europa i Sud-am6rica El Cibem~rium ~le Barcelona ha Tampere (Finl~ndia), i al continent cipants treballen en la c, taffecció de estar el model a seguir per a vuit arneric~, David (Panamá), Maule documents andiovisuals amb testimonis i casos reals de persones ciutats d Europa i d Am~ñca del (Xile), Quito (Equador) i Porto Sud a rhora de desenvolupar espais d alfabetització digital similars. Alegre i S~o Paulo (Brasil). Totes ja disposen del seu propi Cibern~- que, gffacies a les noves tecnologies, hagin aconseguit, per exem- L Ajuntament de Barcelona rium en funcionament. pie, trobar reina. A mes, el projecte va ser seleccionat entre 19 aspirants Ar en l últim any d aquesta preveu la creació de Cibertelevisi~, fa tres anys i mig per liderar un projecte de la Comissió Europea (Alianqa per la Societat de la Informació). Des de llavors, l experi ncia del centre barceloní s ha exportat a les altres ciutats participants, que són, a Europa, Brussel-les, Sant Sebasfi i iniciativa de cooperació de la qual es calcula que es poden beneficiar fins a cinc milions de persones, des de Barcelona s esth fent el disseny del web que gestionar/t cada un dels Cibernbsium per incloure les seves activitats i oferir recursos en línia. Alhora, totes les ciutats parti- un programa de televisió per difondre aquestes noves oportunitats que ofereix la societat de la informació. El professor i expert en la maraña Manel Castells ser~t l encarregat de supervisar els continguts que crearan els nou centres progressant fins a con~ixer eines avanqades,~. L objectiu també Es, afegeix,,,trencar les pors,>. Poden aprendre aspectes b~sics com ara moure s per la xarxa o com descarregarse programes i arxius d Intemet, aix6 si, sempre dins la legalitat. També hi ha tallers en qu~ poden practicar amb el teclat i el ratolí o aprendre com fer compresa través de la xarxa amb seguretat. Aquesta és, perb, només una perita part de la formació que donen al Cibem~rium. De la cinquantena de cdpsules i tallers que ofereixen setmanalment, dues terceres parts es destinen a la ~~professionalitzaci6, en paraules de Vilh, ~~per aprendre a descobrir eines a Internet. ja sigui per als empresaris interessats a potenciar el seu negoci amb les dan eres sohicions tecnolbgiques o per a aqueues persones que yolen dominar eines multim/~dia, especialment pensades per a la innovació i el disseny de webs. Els alumnes poden aprendre a crear un lloc web propi, els conceptes b~tsics de l animació per Internet i el funcionament del vídeo digital. En total, durant l any passat es van oferir més de chpsules, cosa que significa unes hores de formació. llavegacló fofa de Iínla Tot aix6 passa a la planta baixa del Cibern~rium. Un pis amunt hi ha les sales de navegació on line i off line. En aquest últim espai hi ha Internet o com crear un compte de correu electrrnic. Situat a Nou Barris, aquest espai de més de metres quadrats va donar servei rany passat a m6s de persones. emmagatzemats fins a 136 vídeos elaborats especialment per al centre en col.laboraeió amb diferents consistoris de restat. S hi expliquen exempies d aplicacions útils d lntemet i testimonis de persones que expliquen com els han ajudat les noves tecnologies en la vida. Ara, en el marc d un projecte subvencionat per la Comissió Europea, aquesta sala es reformar~ per oferir noves funcionalitats i renovar els audiovisuals. Un servei 100/o gratuit Els que coneixen aquest centre municipal ja saben que Es grattf~t i que les places, com a m~xim 20 per curs, s omplen de seguida. Tot i que les inscripcions es poden fer per tel~fon o en persona, els responsables del Cibernhrium recomanen fer-ho a través de la xarxa. Les inscripcions s obren els divendres i el mateix dia molts cursos ja queden plens. 6

7 /09/2006 PUNT I A PART 2-3 L ordinador personal és un objecte quotidi~t a les Ilars barcelonines. Segons les úlfimes dades de la Secretaria de Telecomuoicacions i Societat de la Informació, a la comarca del Barcelon :s entre un 55% i un 60% de la poblaci6 té m dinador a casa, quatre de cada deu tenen Internet i un 20%, banda ampla. Malgrat aquestes xifres, l ordinador continua sent un objecte desconegut i temut per molts. «Tinc ordinador a casa per6 no arribo a ~ tot>,, diu Núria Chavarria, una de les assistents als cursos d iniciació a la inform~ttica que es fan al Cibern~rium. Segons ella, <<avui en dia si no saps fer J.G. / ircelunafuncionar un ordinador és com si no sabessis llegir ni escdure». Dilluns passat, a les cinc de la tarda, una desena de persones s inscñu en el curs zero: el que fa un tepes dels compmaents de l ordinador i de Windows. Un d ens és Bartonteu Reus, que toma a fer aquesta c~psula inrxoductbria, d una hora de durada, perqu ; diu que prefereix «mpassar~ el queja ha aptos. Ja est~ en edat de jubilació i reconeix que li costa adquirir algtms eoneixements. Per aixb recomana <<practicar molt a casa>>. Din que la iniciativa del Cibern~rium és positiva <<perqu~ sempre s apdm alguna cosa nova», perb lamenta *<que els cursos tinguin una durada tan redffida~. Al seu costal Pura Anduig explica que només sabia fer servir l ordinador per utilitzar un programa concret que necessitava a la feina i destaca amb mig somfiure que ara, després de passar per l espai municipal,,<puc parlar amb la meva néta pel Messeng~ sense que era renyi si faig alguna cosa malamenb>. Mentrestant, a I aula del costat, un altre grup d alumnes espera que comenci el curs sobre CRM, una aplicació orientada a les eslxat~gies de neguci. El perfil dels assistents és forqa diferent del curs d iniciació. Aquí la majoria són menors de 35 anys i assisteixen al curs perqu~ est~ r lacionat amb la seva fe ma actual. Maite Casals s una de les alumnes. Explica que es va decantar fer aquest curs, de tres homs de durada" perqu~ al oferta de cursos que f i n a escoles o institucimas no s ajustava al que volia i aixb és un primer pes~,. Segons ella, la utilitat d aquesta formació és que s rveix com a introducció de les darreres sofucimas tecnol6giques <d després et permet apmfundir-ho pel teu compte>>. Un aspecte que tots els consultats destaquen, és dar, 6s el fet que els cursos siguin gratuits i que l oferta s sctualitzi cada trimestre. Les dones i les persones majors de 40 anys, usuaris principals del Cibern&rium Si per algun motiu va LES DADES néixer el Cibem~rium el 1999 va ser per evitar que DadN del swvst 200S la denominada fractura digital deixés un gran grup usuaris a les usuaris en la formació de ciutadans, especialment dones, gent gran i sales de navegaeió immigrats, fora de l univers de les noves tecnolo- d usmads 6mps wlnclpals gies. Després de set anys 53% dones en funcionament, l objectiu s ha acomplert. Dels 53% majors 40 anys 15% immigrats usuaris que van SltuaclÓ lalmral trepitjar aquest espai de 35% aturats formació I any passat, un 30% en actiu 53% eren dones i també un 10% estudiants 53% eren persones de més de 40 anys. El nombre Estudie d immigrants ha anat augmentant curs rete curs, i ja 22% estudis supcriors representen un 15 % del total de visitants. D aquests, 22% estudis secundaris la immensa majoria són de fora de la Unió Europea, sobretot de I Am6rica Llatina. la majoria de les persones que visitaven el centre Pel que fa a la situació eren de Nou Barris o de zones laboral dels usuaris, un de properes, ara <<aix6 ha cada tres estan a I atur i aprofiten el temps lliure canviat molt i vénen de tot Barcelona.. És especialment per posar-se al dia i tenir així noves oportunitats de en els cursos dedi- cats a les eines multim~dia, trobar feina. El segon grup com ara la fotografia més nombr6s el formen els digital i les animacions per treballadors en actiu, que a phgines web, en que es en la majoria de casos busquen dóna més aquesta situació. actualitzar els seus Fins i tot vénen persones coneixements en aplicacions de I grea metropolitana. eoncretes destinades Amb vista al 2006, Vil~t al món de l empresa. Els augura que tomaran a superar la xifra dels A dalt, una profenora explica com a ulllltza el correo elestr6nic. A sota, la sofisticada aula de estudiants representen un oavqa ió off IIne. / o. DURAN 10% del total, que sobretot usuaris. <,Estera plenament Llegir i escriure al segle XXI ocupats., afirma. assisteixen als cursos relacionats amb la innovació i L objectiu és diversificar "el disseny de webs. Segons la directora del CibemL, ium, encara més I oferta formativa i aconseguir que creixi Maria Vil~ el Els usuaris d aquest espai municipal per a la formació en noves tecnologies es divideixen nombre d universitaris ha el percentatge de visitants que fan cursos, que continua estant per sota del entrels que volen iniciar-se en el món d lnternet i els que necessiten con~ixer les crescut molt en els últims anys i ja sumen un 22% del nombre de persones que es darreres solucions tecnolbgiques com una oportunitat per millorar iaboralment total d estudiants. desplacen fins al carrer També ha evolucionat la procedencia dels visitants. Marie Curte per connectar-se a Internet pel seu Si duram els primers anys compte. Sempre a rúltima Els continguts dels cursos que s ofereixen al Cibem~trium s actualitzen cada trimestre i sempre s intenta oferir novetats relacionades amb I aparició de tecnologies, eines o fen6mens nous relacionats amb Internet. Aixf, ja fa més de dos anys que es fa formaci6 sobre I accés a Internet sense cables, el Wi-fi. També s ensenyen les eines necess~ries per crear els podcasts, populars arxius de so a la xarxa que creen els mateixos usuaris, una versió casolana de programes radiofbnics. Sempre, per6,,,preval el punt de vista dom6stic,, puntualitzen des del centre. A més, s intenta combinar l ús dels programes més populars --com ara el Photoshop- amb d altres de lliure ulilització i que els alumnes poden obtenir sense haver de pagar.,,volem potenciar el programari lliure per mostrar eines gratuites que serveixen per al mateix que altres programes de pagamenb>, explica Maria Vilh, directora del centre. 7

8 /09/2006 SOCIEDAD 43 mover los mecanismos encargados de la circulación del aire, lo que le convierte en el pñmer ex-tractor en F.spaña basado en energía solar. Francisco Fernández i destacó el valor ecológico del producto y el ahorro energético que supone para las empresas, así conm la comodidad de su manejo y, sobre todo, que no genera ruido como la mayoña de los extractores disponibles en el mercado. El desarrollo y distribución del servicio se realiza desde la empresa Sistemas Ecol6gicos de Renovación de Aire (Sistecca), instalada en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málagafiia Un malagueño crea el primer extractor de aire para industrias con energía solar El empresario malagueño Francisco Fernández es el creador y propietario de la patente nacional de un sistema pioneru llamado Sisteesol, un extractor de aire para industrias que usa como fuente la energía solar. Esta nueva fórmula de renovación ambiental no necesita de intervención humana, ya que comienza su actividad desde que sale el sol y la continúa hasta que se pone Sisteesol consta de dos módulos, uno impulsor para introducir aire limpio y otro extractor que evacua los gases calientes y vielados de la instalael6n. El sistema de ventilaci6n para naves industriales basa su, funcionamiento en una placa compuesta por células fotovoltaicas que aprovechan los rayos solares para / PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA PTA 8

9 /09/2006 EDUCACION 18,19 UNIVERSIDAD LA GENERALITATVALENCIANA APUESTA POR LA CIENCIA Y LA UNIVERSIDAD COMO EL MOTOR DE FUTURO EN LA REGi6N La Generalitat es pionera en proyectos novedosos como el Programa de Formación a la Carta o Gesta. La Red de Parques Científicos de las universidades valencianas será una de la más potentes de toda la Comunidad Europea. nedacci6n / Valencia Los estudios artísticos tendrán rango superior en la Comunid~~~t a Comunitat Valenciana está atravesando un proceso de cambios cuali- l tativos en su tejido industrial y comercial que le están permitiendo situarse como una de las regiones europeas más competitivas, avanzadas tecnológicamente y atractiva para in_ versores extranjeros y nacionales. La Generalitat, a través de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, se ha convertido en la locomotora que está liderando este salto cualitativo hacia el futuro, donde las univer~ldades cumplen un papel fundamental. La filosofía de la Conselleria tiene en la unión del conocnniento, la producción y la formación, uno de los p dares fundamentales para lograr un tejido industrial competitivo e innovador. Para afrontar las necesidades de los sectores productivos de la Comunitat Valenciana, el departamento que dirige Justo Nieto pone a disposición de los empresarios todas las herramientas para transferir acciones, formación e innovación que necesitan las PYME de cara al futuro. Reunir bajo un mismo techo a los elementos que configuran la empresa, con los instrumentos de formación de los jóvenes, que han de líderar la generaiflón de riqueza y dignificar las instituciones, y con los que posibilitan la ciencia y tecnología, que dan legitimidad y fortaleza a la sociedad, tiene sentido porque toda acción en las sociedades avanzadas tiene como elemento troncal la siner~a de la empresa, la universidad y la ciencia. La realidad de la universidad actual, la internacionalización, la construcción del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y el impulso y apoyo a una Universidad que estállamada a ser el motor de la I+D+i y del mantenimiento y mejora de los niveles de bienestar alcanzados por nuestra sociedad, marcan de forma clara las actuaciones que desde la Generalitat se llevan a cabo. La ciencia y la universidad se configuran, por tanto, como motores de genemci6n de conocimiento y riqueza empresarial. Las políticas del Consell en materia universitaria han situado a los complejos valencianos a la vanguardia nacional. No en El sistema unüversitaño valenciano aqlutina alrededor de alumnos, profesores y una ~lran oferta de titulaciones vano, el sistema valenciano es uno de los más modernos, con mejores infracstructuras y cuenta con unos centros de investigaciativas que se están llevando a cabo para 2008, se han aprobado91 Programas Oficiales los cimientos de una nueva universidad: la Tecnología Avanzada- son algunas de las ini- del saber. Para el curso 2006/2007 y 2007/ lencia. Además, la Generalitat está poniendo ción referentes en el ámbito europeo, lo que completar la mayored de innovación e investigación del panorama nacional y que van a conducentes a 112 Master Oficiales y 70 Doc- de Posgrado, que incluyen las enseñanzas I ~niver~id~d lntern~einnal V~lexlei~n~ lo convierte en un espacio muy atractivo para los estudiantes extranjeros. Los Parques Científicos, la red Icreo -Red de Cengional. Universidad de Alicante, la Universidad Mi- La Generalff~ ha disefiado un moderno y contribuir de manera decisiva al desarrollo retorados. Hay cinco universidades públicas: la R[VOUJCU N ~ rlva tros de Reflexión Estratégica de Oportunidades de Negocio-, el entorno NOEMI versitario que aglutina a alumnos, me I de Castellón, la Universidad Politécnica adaptar el sistema universitario a los nuevos La Comunitat cuenta con un sistema uniguel Hemández Elche, la Universidad Jau- atractivo paquete legislativo con el fin de -Nuevas Oportunidades Empresariales profesores con una gran oferta de titulaciones, que comprende mfis de 100 títulos universidades privadas: Universidad Cardenal versitañas se complementan con una señe de de Valencia y la Universitut de Valéncia y dos retos de la sociedad. Todas las iniciativas uni- Mediante la Investigación- o el programa ~~RTA --~~~n~r~,itín de Rcdn~inn~~ d~ oficiales pertenecientes alos distintos campos Herrera-CEU y Universidad Católica de Va- acciones legislativas innovadoras v flexibles 9

10 /09/2006 EDUCACION 18,19 que harán de la universidad y la ciencia los ejes fundamentales del desarrollo regional. El Consell está preparando la Ley de Coordinación del Sistema Universitario y la Ley de Coordinación del Sistema de Ciencia e Innovación. La Ley de Coordinación del Sistema Universitario Valenciano se diseña en un marco de funcionamiento que permita impulsar y facilitar la plena integración de las universidades valencianas en el Espacio Europeo de Educación Superior y en el que el servicio público que prestan contribuya al máximo al desarrollo social y económico de la Comuditat. Por su parte, la Ley de Coordinación del Sistema Valenciano de Ciencia e Innovación cunrdinará todas las acciones que se realicen en este ámbito y diseñara un Plan Valenciano de Ciencia e Innovación (PVACI), creará los correspondientes órganos de coordinación, asesoramiento y gestión de la ciencia y establecerá las medidas de fomento y de promoción relevantes para el sistema valenciano de ciencia e innovación, con especial atención a los recursos humanos de l+d+i y a la innovación en la Comunitat Valenciana. La Creación del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas es un paso piunero para cumplir con una reivindicación histórica de la sociedad de dotar a las Enseñanzas Artísticas Superiores de un reconocimiento a la altura de los estudios universitarios. Esta iniciativa no sólo beneficiará aestudiantes y profesorado de estos centros, también contribuirá a un mayor desarrollo de la cultura en la Comuditat Valen- EUROPAj A UN PASO Con el objetivo de adaptarnos e ir en la vanguardia de este proceso de cambios hacia la convergencia europea, el Consell de la Generalitat, a través de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, está colaborando con las universidades valencianas para facilitar la consecución de las tres metas que definen el proceso de convergencia europea: la movilidad, la empleabilidad y la calidad. Para la consecución de estos fines ha promovido el Programa de Dinamización de la Convergencia Europea y la Innovación Educativa cuyas acciones han sido desarrolladas por las diferentes universidades públicas valencianas a través de iniciativas conjuntas, acciones individuales, promoción de la movilidad y el programa de formación a la carta. El Pro~ama de Formación a la Carta se ha diseñado para promover la actualización permanente de la oferta formativa superior mediante la incorooración de la realidad social v La Generalitat, consciente de la necesidad de seguir avanzando en materia universitaria, ha diseñado un moderno y atractivo paquete legislativo para adaptar el sistema las nuevas necesidades y retos que plantea sociedad, Estas iniciativas se complementan con una sede de acciones legislativas innovadoras y flexibles que harán de la universidad y la ciencia los ejes fundamentales dep desarrollo regional valenciano - UNIVERSIDA C ualclü~~fern ~résa~püede preseñt~rse ~1 programa si considera que tiene una solución científica v comercial viable Con el lema ~, euros por tu idea~~ nació el programa Gesta Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada. Reducir el gasto energético, detectar y moniturizar la fatiga de los conductores o la detección inmediata de los incendios forestales son algunos de los problemas tecnológicos que GESTA ha puesto sobre la mesa para que la Comunidad Científica aporte una solución. ) Cualquier eñapresa, por pequeña que sea, puede presentarse a este programa si considera que tiene una solución viable tanto científica como comercialmente. En definitiva, se trata de aprovechar todo el conocimiento y los recursos de I+D+i que están operativos en la Comunitat ValenCiana servicio de la solución de problemas que afectan a la sociedad. Se trata de conseguir un mayor bienestar y hacer la vida más fácil D La puesta en marcha de este proyecto ha sido todo un éxito. Se han presentado 46 empresas de la Comunitat Valenciana, de las que 14 eran de nueva creación, es decir, se crearon expresamente para poder participar en este proyecto. ) Gesta detectó un total de 70 problemas a los que se presentaron 94 soluciones. El conseller de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, explica que para que una solución sea subvencionada debe ser considerada de máxima prioridad, además de cumplir el requisito de calidad cienúfica y el de calidad comercial y empresarial. Las soluciones han sido evahiadas por un conjunto de 150 jueces que han tenido en cuenta dos requisitos: la calidad científica y la calidad comercial y empresarial. Se establece un ránking con las puntuaciones y, a partir de un determinado umbral, se admiten las soluciones viables y se desechan las inviables. Los Parques Científicos son de acogida de todos los proyectos innovadores. Para ello se van a montar estructuras de aportan mayores posibilidades de inversión y extemamente a ésta, y se pondrá en acción registrar altos poreentajes de crecimiento y que tanto de la comunidad universitaria como espacios diseñados para generar y atraer empresas de en las universidades y parques científicos y Parque en cada universidad pública de la Cm El programa i-creo -Red de Centros captación, asesoramiento y análisis de oportunidades para empreudedores y para iniciativas de transferencia de tecnología. En total, los proyectos de las universidades -habrá una allí donde existan oportunidades, recursos y emprendedores. tecnol6gicos. munitat Valenciana- para impulsar sus parques de Reflexión Estratégica de Oportunidades clara vocación innovadora y Los Parques Científicos son espacios especialmente científicos abarcarán cerca de 1,6 millones de de Negocio- tiene como principal objetivo diseñados para generar y atraer metros cuadrados de superficie. buscar líneas estratégicas de actividad y tecnológica empresas de clara vocación innovadora y tecnológica. escenarios de desarrollo que ayuden a di- Cada universidad pública de la Co- AltlffA TIVUS versificar el tejido productivo y promuevan profesional en la renovación de los contenidos de los planes de estudios. Acomete una nueva forma de concebir el diseño y la actualización permanente de la formación tmiversitaria que munitat dispondrá de una infraestructura de estas características. Se trata de iniciativas idóneas para satisfacer las exigencias de esta nueva economía, ya que se erigen como espacios El entorno Noemi, Nuevas Oportunidades Empresariales Mediante la Investigación. es una estructura de interfaz entre la ciencia y los recursos, cuyo objetivo es el de transformar la competitividad global de la Comunitat Valenciana. Otro proyecto novedoso y que afecta ala comunidad universitaria valenciana es el particularmente atractivos para estos tra- facilite a las empresas u otros empleadores las oportunidades de la generación del cono- programa Gesta -Generación de Soluciones demandar a las universidades ofertas específicas que consideren necesarias para sus futuros bajadores del conocimiento. La futura Red de Parques Científicos nace cimiento en oportunidades empresariales para la creación de nuevas empresas. de Tecnología Avanzada-. En este sentido~ el nuevo proyecto es un programa de impulso profesionales e incluso colaborar en la impartición con la principal vocación de atraer, potenciar y de I+D+i pionero en España pero que ha Esta estructura se aprovechará ñmdamen- de los contenidos de dichas ofertas. posibilitar la creación de nuevosectores protalmente del conocimiento que se genera en demostrado ser el más efectivo en EEUU Por otra parte, el Consell se ha marcado el ductivos de bienes de intensidad tecnológica cada momento por el Sistema Valenciano de con miles de éxitos empresariales y tecnológicos. obietivo de converftr ala Comuditat en centro media-alta. Se trata de actividades que pueden Ciencia e I nnovación y de los emprendedores, 10

11 18/09/

12 6263 No hay datos 18/09/2006 GRANADA 15 El PTS estará presenten una feria de biotecnología en Madrid Contará con dos expositores para mostrar la actividad de varias empresas de Granada EFE GRANADA. El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (gl"s) de Granada estará presente en la Feria Internacional de Bioteenología Biospaln 06 que se celebrará en el recinto ferial 1FEMA de Madrid del 18 al 20 de este mes. A ella acuden los principales agentes y entidades del sector de la biotecnolagía, gen~mica, proteómica, bioinformáüea, bancos de ADN y parques tecnológicos, según informó ayer elfrs en un comunicado. El Parque Tecnológico de Ciendas de la Salud contará con dos expositores, los números 26 y 28, para promover el sector bioteenológico granadino. Varias empresas de Granada, algunas instaladas en el Centro Europeo de Empresas-BIC del PTS, estarán presentes la feria para dar a conocer su actividad, entre ellas Era 7, Triana, Lorgen, Integromics, Bint, Verbiotech, Innofood, Neur6n Biopharma y Proteolabs. El director gerente del IriS, Jesús Quero, resaltó esta presenda en la feria, "porque en ella se citan las principales empresas que son punteras en el mercado de la investigación científica e innovación tecnológica". Ésta es la primera vez que el PTS acude a una convocatoria de Biospaln y en sus expositores el público conocerá la nueva oferta promocional del recinto biosanirario. La feña reunirá a cerca de un millar de científicos, emprendedores, instituciunes e inversores del sector biotecnológico con el fin de conocer y comparar las experiencias españolas en la creación de bioempresas, en la transferencia de tecnología, en la captación de recursos, etcétera. 12

13 16/09/

14 6577 No hay datos Ataque de buitres a un rebaño cerca de Walqa 16/09/2006 PORTADA 1 Un rebaño de ovejas pertenecientes al ganadero Francisco Gracia, de Ontinar del Sa[z, que pasta en el paraje Pebredo -frente al Parque Tecnológico Wa[qa-, sufrió ayer el ataque de un grupo de bultres~ Como resultado del mismo, una oveja recién pañda y su cordero resultaron muertos. Tras denunciar los hechos al Seprona, el ganadero manifestó que "hay ataques continuamente, ya que la DGA les ha quitado los comederos". La escena, que fue "impactan te -segun describen... los testigos-, les dejó una sensación de impotencia que quisieron resarcir con la llamada al Seprona, de la Guardia Civil. (Página 5) 14

15 15/09/

16 /09/2006 EMPRESAS 17 INFRAESTRUCTURAS La rotonda del Parque de Innovación estará en octubre LA VOZ II REDACCION I~s obras de ampliación de la glorieta de acceso al Parque de Innovación y Tecno]ogIa de Almerla (PITA) c,)ncluirgm el pró~dmo de octubre, según el plazo estimado por la empres a la que se Ira adjudic~lo esta primera obra, la empresa (:onstructora Hormigonos Martfi.,z. S,A., con un presupuesto (le ejecución de euros. La Junta destacó, tal y como lo ha scñ~dado el delegado provincial de [nl ovación, Ciencia y Empresa y i)resi(h,utle de la ~)ciedad PITA, Javier de las Nieves, que se está ejecutando el dosdoblamiento del acceso y rotonda desde la autovla, en la salida de El Alquián (Almería), que duplicará el diámetro de la que existe ahora. Aden~s, antes de que finalice el aflo se iniciar~ las obras de cana. lizadonos de todos los servicios comunes del parque, es decir, agua, electricidad, gas, saneamiento y telecomunicacionos, con un recorrido aproximado de tres kilómetros desde El Toyo hasta el PITA. "Se Wata de una obra de gran envergadura, ya que hay que consmm" un grun caj6n por el que debe transcurrir todas las tuberías, apunt6 De las Nieves. Por último, y en oste primer paquete de obras, también se acometerá el encauzamiento de la rambla que alraviesa los terrenos. Según los plazos establecidos, todas las obras de urbanización estarán finalizadas afinal de En el mes de mayo se ~aron los dos primeros contratos con empresas para el inicio,de las obras. Uno con IDOM Servicios Integrales de Ingelüeña, S.L, para la dirección integrada del pro- 3~ecto, y otro con la empresa ICC lngerüeria y Centro de Calculo. 16

Crecimiento Inteligente

Crecimiento Inteligente www.pwc.com/es Crecimiento Inteligente Anticiparse con una nueva forma de producir, distribuir y consumir Economía del conocimiento Economía baja en carbono Modernización de las Administraciones Públicas

Más detalles

Declaración de Valencia 2005 INTRODUCCIÓN

Declaración de Valencia 2005 INTRODUCCIÓN Declaración de Valencia 2005 INTRODUCCIÓN Uno de los grandes hitos de la emergencia cultural se encuentra en la Declaración de los Derechos del Hombre, de 1948, cuando se consagra el derecho a la cultura:

Más detalles

Andalucía Tech estudia crear un sistema de gestión de empleo para jóvenes universitarios

Andalucía Tech estudia crear un sistema de gestión de empleo para jóvenes universitarios O.J.D.: E.G.M.: Tarifa: 21085 80000 1216 Fecha: Sección: Páginas: 27/11/2011 SEVILLA 18 Andalucía Tech estudia crear un sistema de gestión de empleo para jóvenes universitarios ElconsejerodeEconomía, InnovaciónyCienciavisitóayer

Más detalles

PACTO LOCAL POR LA INNOVACIÓN DE VALENCIA

PACTO LOCAL POR LA INNOVACIÓN DE VALENCIA PACTO LOCAL POR LA INNOVACIÓN DE VALENCIA En Valencia, a 10 de diciembre de 2012 PARTES FIRMANTES Ayuntamiento de Valencia. Generalitat Valenciana. Universidad Cardenal Herrera CEU. Universidad Católica

Más detalles

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

MEMORIA PARA LA CREACIÓN DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (EIDUAL)

MEMORIA PARA LA CREACIÓN DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (EIDUAL) MEMORIA PARA LA CREACIÓN DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (EIDUAL) Preámbulo El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero de 2011, que regula la organización de los estudios

Más detalles

Elecciones a Director del Departamento de Informática y Sistemas Programa electoral

Elecciones a Director del Departamento de Informática y Sistemas Programa electoral UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Elecciones a Director del Departamento de Informática y Sistemas Programa electoral Candidatura de Carmelo Rubén García Rodríguez, Agustín Trujillo Pino y Gabino

Más detalles

PLAN DE ACTUACION DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE JÓVENES EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE JOVEMPA

PLAN DE ACTUACION DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE JÓVENES EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE JOVEMPA PLAN DE ACTUACION DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE JÓVENES EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE - JOVEMPA 1 Quiénes somos? JOVEMPA es una organización sin ánimo de lucro. Sus finalidades son representar,

Más detalles

Escuela de Verano para Profesores Universitarios Motivadores del Espíritu Emprendedor

Escuela de Verano para Profesores Universitarios Motivadores del Espíritu Emprendedor Escuela de Verano para Profesores Universitarios Motivadores del Espíritu Emprendedor XIII Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo 26, 27 y 28 de junio de 2013 1 ANTECEDENTES La Universitat de València

Más detalles

Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia

Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia La Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia (ATIGA) es una iniciativa de los Centros Tecnológicos gallegos, los cuales han apostado por unir esfuerzos

Más detalles

POLÍTICAS DE APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL:

POLÍTICAS DE APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL: POLÍTICAS DE APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL: LA EXPERIENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TERRASSA Marzo 2013 Guión : 1.- Terrassa. Metropolitan Arch of Barcelona. 2.- Datos de evolución de

Más detalles

Cluster Audiovisual Valenciano

Cluster Audiovisual Valenciano 2007 ha sido el año de puesta en marcha de una estructura cooperativa que integra a las empresas más innovadoras del sector, cubriendo toda la cadena de valor del Audiovisual y creando un núcleo compacto

Más detalles

BUENA PRÁCTICA Nº 6: INICIATIVA UNIVALUE UNIVERSIDAD DE CANTABRIA ANTECEDENTES

BUENA PRÁCTICA Nº 6: INICIATIVA UNIVALUE UNIVERSIDAD DE CANTABRIA ANTECEDENTES BUENA PRÁCTICA Nº 6: INICIATIVA UNIVALUE UNIVERSIDAD DE CANTABRIA ANTECEDENTES La perspectiva que tradicionalmente vinculaba la función de investigación en las universidades exclusivamente con la enseñanza

Más detalles

Multinacionales por marca España

Multinacionales por marca España Multinacionales por marca España Es una asociación, privada e independiente, de empresas multinacionales extranjeras con actividad en España que operan en todos los sectores de actividad. Tiene como objetivos:

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN PARA EL EMPLEO JUVENIL

PLAN DE ACCIÓN PARA EL EMPLEO JUVENIL PLAN DE ACCIÓN PARA EL EMPLEO JUVENIL M A R C O E S T R A T É G I C O Y P R O G R A M A S D E A C T U A C I Ó N 2 0 1 3 El contexto Europeo: palabras clave Estrategia 2020 Crecimiento inteligente Crecimiento

Más detalles

PLAN RESUMEN EJECUTIVO 2011-2014 ESTRATÉGICO

PLAN RESUMEN EJECUTIVO 2011-2014 ESTRATÉGICO PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 RESUMEN EJECUTIVO Av. Leonardo Da Vinci, 48 Parque Tecnológico de Paterna, 46980 Valencia 0. Índice 1 2 Enfoque del Plan Misión y Visión 3 Objetivos estratégicos 4 Ámbitos de

Más detalles

Siemens y la Universidad de Cádiz forman a los ingenieros del futuro en materia energética

Siemens y la Universidad de Cádiz forman a los ingenieros del futuro en materia energética Prensa Madrid, 20 de febrero de 2014 Siemens y la Universidad de Cádiz forman a los ingenieros del futuro en materia energética Las jornadas técnicas, que tendrán lugar hoy hasta las 18 horas en la Escuela

Más detalles

LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA FORMACION SUPERIOR EN EL MARCO EUROPEO

LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA FORMACION SUPERIOR EN EL MARCO EUROPEO Dirección General de Universidad y Formación LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA FORMACION SUPERIOR EN EL MARCO EUROPEO III Jornadas SCELE: Enfermería y el EEES Universidad de Alicante 10, 11 de mayo de 2006

Más detalles

FIRA DE BARCELONA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE AYUDA DE LOS MINISTERIOS DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Y DE CIENCIA E INNOVACIÓN

FIRA DE BARCELONA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE AYUDA DE LOS MINISTERIOS DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Y DE CIENCIA E INNOVACIÓN GOBIERNO DE ESPAÑA DELEGACION DEL GOBIERNO EN CATALUÑA AREA DE INDUSTRIA Y ENERGIA DELEGACIO DEL GOVERN A CATALUNYA AREA DE INDUSTRIA I ENERGIA FIRA DE BARCELONA RESUMEN DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE AYUDA

Más detalles

PROGRAMA 467 C INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

PROGRAMA 467 C INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL PROGRAMA 467 C INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL El Programa 467C Investigación y desarrollo Tecnológico Industrial se divide en varios Subprogramas en función del órgano encargado de su

Más detalles

Iniciativa de Innovación y Emprendimiento en el BKC: Planteamiento general, prospectiva y actividades desarrolladas durante 2012

Iniciativa de Innovación y Emprendimiento en el BKC: Planteamiento general, prospectiva y actividades desarrolladas durante 2012 Iniciativa de Innovación y Emprendimiento en el BKC: Planteamiento general, prospectiva y actividades desarrolladas durante 2012 ÍNDICE 1. Introducción 2. Objetivos y áreas de trabajo 2.1.Objetivos generales

Más detalles

La Incorporación de las TIC al Sistema Educativo Canario. El Proyecto MEDUSA

La Incorporación de las TIC al Sistema Educativo Canario. El Proyecto MEDUSA La Incorporación de las TIC al Sistema Educativo Canario El Proyecto MEDUSA I. Antecedentes El Parlamento de Canarias en sesión plenaria de fecha 28 de marzo de 2001 aprobó la Resolución consecuencia del

Más detalles

Cluster Audiovisual Valenciano

Cluster Audiovisual Valenciano Cluster Cluster El Cluster es una Asociación sin ánimo de lucro que pretende ser un cauce para identificar, aflorar y agrupar intereses que mediante proyectos en cooperación den respuesta a los retos estratégicos

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

Creamos ventajas competitivas, potenciamos tu empresa. Soluciones avanzadas e innovadoras

Creamos ventajas competitivas, potenciamos tu empresa. Soluciones avanzadas e innovadoras Creamos ventajas competitivas, potenciamos tu empresa Soluciones avanzadas e innovadoras Triunfamos junto a nuestros clientes con entusiasmo y confianza ITCONSULTORA nace siguiendo el espíritu emprendedor

Más detalles

Plan Elche Emprende. abril de 2012. Concejalía de Empresa y Empleo Ayuntamiento de Elche

Plan Elche Emprende. abril de 2012. Concejalía de Empresa y Empleo Ayuntamiento de Elche Plan Elche Emprende abril de 2012 Concejalía de Empresa y Empleo Ayuntamiento de Elche Plan Elche Emprende. Desde la Concejalía de Empresa y Empleo estamos liderando el Plan de Impulso de la Economía Ilicitana,

Más detalles

Plan Director del Institut Barcelona d Estudis Internacionals (2010-2014)

Plan Director del Institut Barcelona d Estudis Internacionals (2010-2014) Plan Director del Institut Barcelona d Estudis Internacionals (2010-2014) Barcelona, 3 de Diciembre 2009 1 Plan Director del IBEI 2010-2014. Misión y Visión Misión El Institut Barcelona d'estudis Internacionals

Más detalles

Barcelona abre las puertas de la Oficina de Atención a la Empresa

Barcelona abre las puertas de la Oficina de Atención a la Empresa » Dossier de prensa 23 de octubre de 2014 Barcelona abre las puertas de la» Un espacio de referencia en la ciudad donde las empresas encontrarán, en un mismo punto, información, apoyo y asesoramiento de

Más detalles

4ª Edición. La ciencia no tiene límites, y tú?

4ª Edición. La ciencia no tiene límites, y tú? 4ª Edición La ciencia no tiene límites, y tú? PRESENTACIÓN Qué es BioEmprenedorXXI? A quién se dirige? Por qué participar en este programa? Premios BioEmprenedorXXI PROGRAMA Contenido y acciones del programa

Más detalles

El Plan Juncker: una política de inversiones para Europa

El Plan Juncker: una política de inversiones para Europa 2014 El Plan Juncker: una política de inversiones para Europa SECRETARÍÍA DE ACCIIÓN SIINDIICAL-- COORDIINACIIÓN ÁREA EXTERNA GABIINETE TÉCNIICO CONFEDERAL 55 DE DICIEMBRE El día 26 de noviembre se publicaba

Más detalles

NÚMERO 9 ENERO / JUNIO 2015. NEWS enering SUMARIO

NÚMERO 9 ENERO / JUNIO 2015. NEWS enering SUMARIO ENERO / JUNIO 2015 NÚMERO 9 SUMARIO PROYECTO: Entidades y empresarios participan en la I Jornada de Difusión del proyecto Enering DIFUSIÓN: Enering inaugura las Jornadas sobre el Mantenimiento en el Sector

Más detalles

El objetivo es permitir la acreditación y movilidad de estudiantes y trabajadores por todo el territorio europeo. Qué es el Proceso de Bolonia?

El objetivo es permitir la acreditación y movilidad de estudiantes y trabajadores por todo el territorio europeo. Qué es el Proceso de Bolonia? Qué es el Proceso de Bolonia? Tras la Declaración de la Sorbona en 1998, firmada por los ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, otros 25 países europeos ratificaron la Declaración

Más detalles

CENTRO DE EXCELENCIA TECNOLÓGICO DE ENERGÍAS RENOVABLES CENTRO DE EXCELENCIA TECNOLÓGICO DE ENERGÍAS RENOVABLES L APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE, entre ellas la energía solar, eólica

Más detalles

11edición DIPLOMA POSGRADO. gestión y marketing de centros urbanos

11edición DIPLOMA POSGRADO. gestión y marketing de centros urbanos 11edición DIPLOMA POSGRADO gestión y marketing de centros urbanos hola El Curso de Gestión y Marketing de Centros Urbanos se inició en 1.999 como una iniciativa formativa singular e innovadora impulsada

Más detalles

«LAS MUJERES SON LOS AGENTES DE CAMBIO PARA UNA NUEVA SOCIEDAD PROPIA DEL SIGLO XXI: MÁS SOSTENIBLE, MÁS COMPROMETIDA, MÁS MODERNA Y, SIN LUGAR A

«LAS MUJERES SON LOS AGENTES DE CAMBIO PARA UNA NUEVA SOCIEDAD PROPIA DEL SIGLO XXI: MÁS SOSTENIBLE, MÁS COMPROMETIDA, MÁS MODERNA Y, SIN LUGAR A 1 2 «LAS MUJERES SON LOS AGENTES DE CAMBIO PARA UNA NUEVA SOCIEDAD PROPIA DEL SIGLO XXI: MÁS SOSTENIBLE, MÁS COMPROMETIDA, MÁS MODERNA Y, SIN LUGAR A DUDAS, MÁS INTELIGENTE». INTRO 3 La Universidad de

Más detalles

> Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA > a i. > Programa de Fomento de Naves Industriales >

> Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA > a i. > Programa de Fomento de Naves Industriales > Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA a i Programa de Fomento de Naves Industriales LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

Otra Buena práctica es la presentada por el Consejo Superior de Cámaras Programa Plan de Desarrollo Tecnológico

Otra Buena práctica es la presentada por el Consejo Superior de Cámaras Programa Plan de Desarrollo Tecnológico Otra Buena práctica es la presentada por el Consejo Superior de Cámaras Programa Plan de Desarrollo Tecnológico Esta operación tiene un Coste Elegible total de 15.727.532 Con una Ayuda FEDER de 12.582.026,

Más detalles

El Horizonte ya está aquí

El Horizonte ya está aquí El Horizonte ya está aquí Como afrontar los Retos: soluciones de la Química 25 de septiembre de 2013 SusChem Mª Ángeles Ferre González Subdirección General de Colaboración Público-Privada Dirección General

Más detalles

PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA LA RECUPERACIÓN RESUMEN EJECUTIVO

PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA LA RECUPERACIÓN RESUMEN EJECUTIVO PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA LA RECUPERACIÓN RESUMEN EJECUTIVO Elecciones autonómicas Castilla La Mancha 24 de mayo de RESUMEN EJECUTIVO PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA LA RECUPERACIÓN Fruto del compromiso

Más detalles

Apueste por las mayores ganancias que ofrecen las centrales de Phoenix Solar

Apueste por las mayores ganancias que ofrecen las centrales de Phoenix Solar Apueste por las mayores ganancias que ofrecen las centrales de Phoenix Solar 4500 4000 Kohle 40 500 Gas LA ESTRATEGIA SEGURA PARA SU EMPRESA. 20 0 La energía solar planificada y realizada por Phoenix Solar.

Más detalles

JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING (Extracto de la Memoria de Verificación del Título de Máster Universitario en Marketing)

JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING (Extracto de la Memoria de Verificación del Título de Máster Universitario en Marketing) JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING (Extracto de la Memoria de Verificación del Título de Máster Universitario en Marketing) 2. JUSTIFICACIÓN 2.1. Interés académico, científico

Más detalles

Fundación Empresa Universidad de La Laguna

Fundación Empresa Universidad de La Laguna Campus Central Universidad de La Laguna Avda. Trinidad, s/n Aulario Antigua Torre de Químicas, Planta entrada 38071 San Cristobal de La Laguna Fundación Empresa Universidad de La Laguna Teléfono de contacto:

Más detalles

Plan de emprendimiento en el sistema educativo de Galicia

Plan de emprendimiento en el sistema educativo de Galicia Plan de emprendimiento en el sistema educativo de Galicia Í N D I C E 1 Introducción 05 2 Contexto europeo 06 3 Contexto educativo 09 4 Justificación del Plan 14 5 Finalidad 15 6 Destinatarios 15 7 Estructura

Más detalles

para la especialización inteligente de Cataluña

para la especialización inteligente de Cataluña Estrategia t de investigación ió e innovación ió para la especialización inteligente de Cataluña 1. Marco 2. Estructura 3. Instrumentos y políticas 4. Pasos siguientes 2 1. Marco 2. Estructura 3. Instrumentos

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

PLAN DE ACCIONES POR EL EMPLEO, LA COMPETITIVIDAD Y LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE ELCHE.

PLAN DE ACCIONES POR EL EMPLEO, LA COMPETITIVIDAD Y LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE ELCHE. PLAN DE ACCIONES POR EL EMPLEO, LA COMPETITIVIDAD Y LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE ELCHE. Índice 1. Antecedentes 2. Objetivos 3. Pacto Local por el Empleo de Elche. 3.1. Principios Transversales 3.2. Acciones

Más detalles

ADHESIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA A LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JÓVEN.

ADHESIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA A LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JÓVEN. ADHESIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA A LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JÓVEN. La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven ( EEEJ) es una

Más detalles

LA FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA IMPULSA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

LA FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA IMPULSA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES DE LA COMUNITAT VALENCIANA Dirección General de Comunicación LA FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA IMPULSA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES DE LA COMUNITAT VALENCIANA Hoy ha tenido lugar en Valencia la primera sesión formativa del Programa

Más detalles

ACUERDO DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA COMUNITAT VALENCIANA

ACUERDO DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA COMUNITAT VALENCIANA ACUERDO DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA COMUNITAT VALENCIANA Nos enfrentamos a una realidad que no conoce precedentes en la historia reciente. A la depresión económica de estos años no puede comparársele,

Más detalles

PARQUES TECNOLOGICOS DE ANDALUCIA

PARQUES TECNOLOGICOS DE ANDALUCIA GIRA INTERNACIONAL PARQUES TECNOLOGICOS DE ANDALUCIA Andalucía, España PRESENTACIÓN Los Parques Científicos y Tecnológicos son una iniciativa orientada a estrechar los vínculos entre el potencial científico

Más detalles

CAPITULO II GESTION CIENTÍFICA Y TECNOLOGICA

CAPITULO II GESTION CIENTÍFICA Y TECNOLOGICA CAPITULO II GESTION CIENTÍFICA Y TECNOLOGICA El crecimiento de la sociedad del conocimiento depende de la producción de nuevos conocimientos, su transmisión, a través de la educación y la formación, su

Más detalles

Generalitat de Catalunya. Departamento de Medio Ambiente, Servicio de Educación Ambiental

Generalitat de Catalunya. Departamento de Medio Ambiente, Servicio de Educación Ambiental Programa Escuelas Verdes Generalitat de Catalunya. Departamento de Medio Ambiente, Servicio de Educación Ambiental Cristina Pales Pere Martí Josep Planas ( Introducción ) En la Cumbre de la Tierra de 1992

Más detalles

Prescripciones Técnicas para la contratación de un servicio para la. Dinamización Interna de la Red de Asesores Tecnológicos de Castilla-

Prescripciones Técnicas para la contratación de un servicio para la. Dinamización Interna de la Red de Asesores Tecnológicos de Castilla- Prescripciones Técnicas para la contratación de un servicio para la Dinamización Interna de la Red de Asesores Tecnológicos de Castilla- La Mancha 1. OBJETO El Centro de Apoyo Tecnológico a Ciudadanos

Más detalles

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Almería, 28 de octubre de 2011 Estudios de Doctorado: problemas detectados Cuestiones generales:

Más detalles

EQUIPO 3: Para el diseño, formalización y puesta en marcha del cluster navarro de energías

EQUIPO 3: Para el diseño, formalización y puesta en marcha del cluster navarro de energías Energías Renovables VISIÓN 2030: Mantener la posición de Navarra entre los líderes internacionales del sector de las energías renovables y trabajar para introducirse en nuevos mercados de ámbito internacional.

Más detalles

List@ para convertirte en un profesional de las industrias culturales?

List@ para convertirte en un profesional de las industrias culturales? List@ para convertirte en un profesional de las industrias culturales? Ficha del Programa El Master en Gestión y Dirección de Industrias Culturales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en su

Más detalles

Justificación del programa sello institucional Emprendimiento Valores y Liderazgo

Justificación del programa sello institucional Emprendimiento Valores y Liderazgo Programa Sello Institucional Qué es El Programa de Emprendimiento, Valores y Liderazgo es un sello Institucional, que articula los valores, el liderazgo y el emprendimiento; es el programa de formación

Más detalles

Prescripciones Técnicas para la contratación de un servicio para la Promoción de la Red de Asesores Tecnológicos de Castilla-La Mancha

Prescripciones Técnicas para la contratación de un servicio para la Promoción de la Red de Asesores Tecnológicos de Castilla-La Mancha Prescripciones Técnicas para la contratación de un servicio para la Promoción de la Red de Asesores Tecnológicos de Castilla-La Mancha 1. OBJETO El Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores - BILIB -

Más detalles

instalaciones solares

instalaciones solares instalaciones solares índice 01 sobre nosotros 02 desarrollo integral de proyectos 03 autoconsumo 04 anexo gráfico instalaciones solares fotovoltaicas instalaciones solares térmicas Tlf. (+34) 91 357 95

Más detalles

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL VALLE DEL EBRO

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL VALLE DEL EBRO CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL VALLE DEL EBRO Memoria para la financiación adicional vía convenio con CCAA 2011 Introducción La alianza de las cuatro universidades públicas que forman Campus Iberus,

Más detalles

Aprobado por el Consejo de Gobierno Provisional Fecha: 19 de mayo de 2003 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

Aprobado por el Consejo de Gobierno Provisional Fecha: 19 de mayo de 2003 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ Aprobado por el Consejo de Gobierno Provisional Fecha: 19 de mayo de 2003 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ Transcurridos más de cinco años desde la aprobación por

Más detalles

RED DE CENTROS DE TURISMO. Noviembre 2012

RED DE CENTROS DE TURISMO. Noviembre 2012 RED DE CENTROS DE TURISMO Noviembre 2012 EL CAPITAL HUMANO EN EL SECTOR TURÍSTICO Eje estratégico del Plan Reto de gestión para 2020 Convertir la formación/talento en un valor diferencial del turismo de

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JUVENIL

PLAN DE ACCIÓN FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JUVENIL PLAN DE ACCIÓN FOMENTO DEL NetSite Services, la Red de Servicios Coordinados PRESENTACIÓN Estimados amigos y amigas, Dentro de este resumen del Plan de Acción para el Fomento del Emprendimiento y Empleo

Más detalles

Otra Buena Práctica es la llevada a cabo por INCYDE consistente en El VIVERO DE GANDÍA.

Otra Buena Práctica es la llevada a cabo por INCYDE consistente en El VIVERO DE GANDÍA. Otra Buena Práctica es la llevada a cabo por INCYDE consistente en El VIVERO DE GANDÍA. La Fundación INCYDE, dentro de este programa operativo presenta como buena práctica la creación por parte de la Cámara

Más detalles

DEBABARRENA: Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020. Plan de Acción n 2006-2010

DEBABARRENA: Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020. Plan de Acción n 2006-2010 DEBABARRENA: Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020 Plan de Acción n 2006-2010 2010 Diagnóstico Estratégico de Debabarrena 1. Necesidad de apostar por un desarrollo sostenible. 2. Localización estratégica

Más detalles

Nuevas Formas de Cooperación entre Universidades y Empresas

Nuevas Formas de Cooperación entre Universidades y Empresas Nuevas Formas de Cooperación entre Universidades y Empresas (Proyecto EMCOSU) Febrero de 2015 Grant agreement no.: 2012-2948/001-001 Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.

Más detalles

EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD GENERAMOS CONOCIMIENTO Y CAPACITAMOS PERSONAS La Fundación LAFER se constituía en noviembre de 2008, como una institución privada e independiente,

Más detalles

PLAN DE ACTUACIONES PARA LA ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 2013-2016

PLAN DE ACTUACIONES PARA LA ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 2013-2016 PLAN DE ACTUACIONES PARA LA ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 2013-2016 (Ref: 1245) TRAVESÍA.AGENCIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO S.L. Junio 2015 1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD.. 2 1.1.

Más detalles

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMATIVA REGULADORA DE LAS CÁTEDRAS INSTITUCIONALES Y DE EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMATIVA REGULADORA DE LAS CÁTEDRAS INSTITUCIONALES Y DE EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMATIVA REGULADORA DE LAS CÁTEDRAS INSTITUCIONALES Y DE EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA Uno de los objetivos de la Universidad Pública de Navarra, recogido

Más detalles

UNIVERSIDAD DE SEVILLA II PLAN PROPIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2009-2012. Página 1 de 10

UNIVERSIDAD DE SEVILLA II PLAN PROPIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2009-2012. Página 1 de 10 UNIVERSIDAD DE SEVILLA II PLAN PROPIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2009-2012 Página 1 de 10 II PLAN PROPIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA INDICE 1. PRESENTACIÓN 2. LÍNEAS DE

Más detalles

Empresa Otra forma de entender la consultoría de franquicias

Empresa Otra forma de entender la consultoría de franquicias Empresa Otra forma de entender la consultoría de franquicias Una organización sin elitismos y con vocación de servicios mundofranquicia consulting es una consultora de franquicias que inicia su actividad

Más detalles

3.1. Estrategia económica (I): cambiar el modelo de crecimiento poniendo el énfasis en la productividad y en la creación de empleo de calidad

3.1. Estrategia económica (I): cambiar el modelo de crecimiento poniendo el énfasis en la productividad y en la creación de empleo de calidad 3.1. Estrategia económica (I): cambiar el modelo de crecimiento poniendo el énfasis en la productividad y en la creación de empleo de calidad El escenario macroeconómico de la tabla nº 5 (ver en la pág.

Más detalles

MÉXICO: DESTINO DE. México se reafirma como un destino confiable para las inversiones productivas: Enrique Peña Nieto

MÉXICO: DESTINO DE. México se reafirma como un destino confiable para las inversiones productivas: Enrique Peña Nieto MÉXICO: DESTINO DE INVERSIÓN México se reafirma como un destino confiable para las inversiones productivas: Enrique Peña Nieto Nuestro país es un excelente destino para la inversión porque ofrece certidumbre

Más detalles

MODELOS DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN ESPAÑA

MODELOS DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN ESPAÑA MODELOS DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN ESPAÑA Felipe Romera Lubias Presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) INTRODUCCIÓN Para APTE, un parque científico

Más detalles

Contrato de mantenimiento, reformas y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y edificios de la Diputación Provincial de Castellón.

Contrato de mantenimiento, reformas y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y edificios de la Diputación Provincial de Castellón. Contrato de mantenimiento, reformas y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y edificios de la Diputación Provincial de Castellón. Se trata de un contrato de colaboración público-privada,

Más detalles

Especialización sobre gestión local del turismo 2012 -AVANCE DE PROGRAMA-

Especialización sobre gestión local del turismo 2012 -AVANCE DE PROGRAMA- Especialización sobre gestión local del turismo 2012 -AVANCE DE PROGRAMA- CONTENIDO 1. OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 2. DESTINATARIOS 3. HABILIDADES QUE ADQUIRIRÁ EL PARTICIPANTE

Más detalles

ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA PLAN ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA COMUNITAT VALENCIANA Septiembre 2012 DATOS AGRICULTURA ECOLÓGICA COMUNITAT VALENCIANA: SUPERFICIE INSCRITA: en 2011 es de 65.457,61 Hectáreas, un 15,59% superior a la cifra

Más detalles

CLUSTER DE ANDALUCIA DE INESPORT

CLUSTER DE ANDALUCIA DE INESPORT CLUSTER DE ANDALUCIA DE INESPORT PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA DEL DEPORTE CLUSTER DE ANDALUCIA DE INESPORT PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA DEL DEPORTE La Plataforma Tecnológica

Más detalles

Rehabilitación energética de las edificaciones: Innovación en morteros de construcción para la intervención en la envolvente y parámetros interiores

Rehabilitación energética de las edificaciones: Innovación en morteros de construcción para la intervención en la envolvente y parámetros interiores Rehabilitación energética de las edificaciones: Innovación en morteros de construcción para la intervención en la envolvente y parámetros interiores Universidad de Córdoba Grupo PUMA S.L. 1 2 Rehabilitación

Más detalles

Centro de Proceso de Datos. Oportunidades para Mataró y el Maresme

Centro de Proceso de Datos. Oportunidades para Mataró y el Maresme Versión 1.0 Septiembre de 2011 Àlex Esplugas aesplugas@ajmataro.cat SERVICIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES Avda d Ernest Lluch, 32 TCM3 2-1 08302 Mataró Tel. 937582183 Centro de Proceso

Más detalles

Las TIC en las empresas

Las TIC en las empresas Ciudadanía digital Las TIC en las empresas por Antonio Novo Guerrero Separata del Informe 10 años de la Sociedad de la Información en Aragón 2004-2014, pp.233-236 1 2 Las TIC en las empresas Antonio Novo

Más detalles

PLAN DE ACOGIDA Y SOCIALIZACIÓN SOCIALIZACIÓN. Un camino de mil millas comienza con un paso Benjamín Franklin

PLAN DE ACOGIDA Y SOCIALIZACIÓN SOCIALIZACIÓN. Un camino de mil millas comienza con un paso Benjamín Franklin PLAN de ACOGIDA y SOCIALIZACIÓN Un camino de mil millas comienza con un paso Benjamín Franklin 1 Estimado compañer@, El hecho de que tengas este Manual en tus manos significa que eres parte del grupo de

Más detalles

Programa de Experto Universitario en Medical Science Liaisson

Programa de Experto Universitario en Medical Science Liaisson Programa de Experto Universitario en Medical Science Liaisson Título Propio de la UNED Lugar: Madrid. Instituto Carlos III Fecha prevista: Enero Junio 2014 Programa de Experto Universitario en Medical

Más detalles

horas que el alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en

horas que el alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 5.1. Descripción del plan de estudios De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007, el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de estudios conducentes

Más detalles

3. SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

3. SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 3. SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS El diálogo social suscitado, tras la configuración del nuevo Gobierno del Principado surgido tras las elecciones autonómicas del 25 de mayo y la inminente finalización

Más detalles

Redes de conocimiento en el espacio europeo de educación superior: Los postgrados oficiales

Redes de conocimiento en el espacio europeo de educación superior: Los postgrados oficiales 166 7MESA NECESIDAD Y FORMACIÓN DE PROFESIONALES IT ELIA CAMBÓN CRESPO COORDINADORA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 5 y 6 de abril Hotel Panamericano BUENOS AIRES

Más detalles

Plan Estratégico del Deporte en la ciudad de Barcelona

Plan Estratégico del Deporte en la ciudad de Barcelona Plan Estratégico del Deporte en la ciudad de Barcelona Gabriel Arranz Herrero Director de Promoción n y Acontecimientos Deportivos Institut Barcelona Esports Ajuntament de Barcelona Por qué: La relación

Más detalles

COMPARECENCIA PARLAMENTARIA SOBRE LA FORMACION DEL PROFESORADO DE ANDALUCIA

COMPARECENCIA PARLAMENTARIA SOBRE LA FORMACION DEL PROFESORADO DE ANDALUCIA COMPARECENCIA PARLAMENTARIA SOBRE LA FORMACION DEL PROFESORADO DE ANDALUCIA El nivel de bienestar en las sociedades modernas está íntimamente relacionado con el nivel de la formación de su población. Una

Más detalles

FORMACIÓN CONTINUA A LO LARGO DE LA CARRERA INGENIEROS INDUSTRIALES 23 DE OCTUBRE DE 2012 1

FORMACIÓN CONTINUA A LO LARGO DE LA CARRERA INGENIEROS INDUSTRIALES 23 DE OCTUBRE DE 2012 1 FORMACIÓN CONTINUA A LO LARGO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE LOS INGENIEROS INDUSTRIALES 23 DE OCTUBRE DE 2012 1 LA INGENIERÍA INDUSTRIAL La Ingeniería Industrial es la más generalista de las ingenierías

Más detalles

MINIEMPRESAS EDUCATIVAS DOSSIER DE PROGRAMA PARA EL CURSO 2014-15

MINIEMPRESAS EDUCATIVAS DOSSIER DE PROGRAMA PARA EL CURSO 2014-15 MINIEMPRESAS EDUCATIVAS DOSSIER DE PROGRAMA PARA EL CURSO 2014-15 1. INTRODUCCIÓN Dentro del Plan de Fomento de Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, aprobado mediante el Decreto

Más detalles

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 Índice 1. Quiénes somos 2. Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 2.1 Trabajos desarrollados para el emprendimiento y el empleo joven

Más detalles

CENTRAL SOLAR TERMOELÉCTRICA

CENTRAL SOLAR TERMOELÉCTRICA CENTRAL SOLAR TERMOELÉCTRICA AFRICANA ENERGÍA un referente tecnológico y ambiental Africana Energía es una planta solar termoeléctrica de 50 MW ubicada en el sur de Córdoba y promovida por tres empresas

Más detalles

La Universidad del siglo XXI: una reflexión desde Iberoamérica

La Universidad del siglo XXI: una reflexión desde Iberoamérica Conclusiones preliminares La Universidad del siglo XXI: una reflexión desde Iberoamérica Encuesta global a rectores www.pwc.es Introducción El próximo mes de julio de 214, tendrá lugar en Río de Janeiro

Más detalles

Plan Director de Ahorro y Eficiencia Energética 2009-2014

Plan Director de Ahorro y Eficiencia Energética 2009-2014 Plan Director de Ahorro y Eficiencia Energética 2009-2014 Orientación estratégica del Plan Director Objetivos del Plan Director Líneas de Actuación Mapa de Actuación del Plan Director de Ahorro 1y Eficiencia

Más detalles

Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 1 INTRODUCCIÓN Como parte de la Estrategia de la Universidad de Málaga en materia de formación doctoral, la Universidad de Málaga impulsará

Más detalles

Mª José Ramirez Sellens Área de asesoramiento al emprendedor UPV ideas@ideas.upv.es. Salamanca, 8 de julio de 2010

Mª José Ramirez Sellens Área de asesoramiento al emprendedor UPV ideas@ideas.upv.es. Salamanca, 8 de julio de 2010 Foro Universidades: Buenas Prácticas en Transferencia de Conocimiento INSTITUTO IDEAS: Un ejemplo de apoyo a la creación de empresas innovadoras y de base tecnológica desde la Universidad Salamanca, 8

Más detalles

Sociedad de la información en

Sociedad de la información en Sociedad de la información en Andalucía (VII): Hacia la recuperación Carolina Feu Viegas Directora General de Administración Pública e Innovación Áreade Hacienda y Administración Pública Sevilla, 5 de

Más detalles

MATERIA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE NIVEL: CFS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE. SEGUNDO CURSO

MATERIA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE NIVEL: CFS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE. SEGUNDO CURSO DEPARTAMENTO: COMERCIO Y MARKETING MATERIA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE NIVEL: CFS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE. SEGUNDO CURSO Objetivos. Competencias Profesionales, Personales y Sociales

Más detalles

PROGRAMA DE FORMACIÓN A LA CARTA DIRIGIDO A EMPRESAS

PROGRAMA DE FORMACIÓN A LA CARTA DIRIGIDO A EMPRESAS PROGRAMA DE FORMACIÓN A LA CARTA DIRIGIDO A EMPRESAS BASES DEL PROGRAMA PARA EL CURSO 2006/07 INDICE 1. INTRODUCCIÓN 1 2. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 2 3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA..2 3.1. Agentes implicados

Más detalles