Revista de Prensa 21/09/2006 ASOCIACION PARQUES TECNOLOGICOS DE ESPAÑA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Revista de Prensa 21/09/2006 ASOCIACION PARQUES TECNOLOGICOS DE ESPAÑA"

Transcripción

1 Revista de Prensa 21/09/2006 ASOCIACION DE ESPAÑA

2 Revista de Prensa: Índice Medio Fecha Orden Titular Pág. 20/09/ EL MUNDO ANDALUCIA 20/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS VOX POPULÍ 4 2. EL PAIS COMUNIDAD VALENCIANA 20/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS Nieto insta a las universidades privadas a crear parques científicos 5 3. EL PUNT BARCELONA 20/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS L'escola d'internet, a Nou Barris 6 4. JAEN 20/09/2006 PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA PTA Un malagueño crea el primer extractor de aire para industrias con energía solar 8 5. LA RAZON 20/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS Los estudios artísticos tendrán rango superior en la Comunidad 9 18/09/ GRANADA HOY 18/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS El PTS estará presente en una feria de biotecnología en Madrid DIARIO DEL ALTOARAGON 16/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS 16/09/2006 Ataque de buitres a un rebaño cerca de Walqa 14 15/09/ LA VOZ DE ALMERIA 15/09/2006 PARQUES TECNOLOGICOS La rotonda del Parque de Innovación estará en octubre 16 2

3 20/09/2006 3

4 30889 No hay datos 20/09/2006 OPINION 5 VOX POPULI SP,~NAIR,~ Et Juzgado Mercantil 1 de Mfilaga ha abierto un precedente en Europa al declarar la nulidad, por abusivas+ de las condiciones redactadas por la aet~olinea que estipulan un cargo de 13 euros por la emisión de bitletes de avión.,..*o, ++ o*+*.*. +o. oo. +o o,, +.o , CENTRO,~ Los Principes de Asturias asisten hoy en la DE I,A MADERA -- ciudad cordobesa de Lueena a la inauguración Y EL MUEBLE del Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble de Andalucia (CIT), que pretende convertirse en un punto de referencia del sector., o,+.. i. +...,.,o.= J + *+.....o I P[,..~i DE,~ El pleno cordobës del Consejo IJ)cal de Inmi- INMI(~RACIÓN g ración aprobó ayer el I Plan Municipal en es- DE CÓRDOBA ta materia realizado en Anda[ucia, que contempla cerca de 50 medidas para desarrollar durante los próximos cuatro años. 4

5 32837 No hay datos 20/09/2006 COMUNIDAD VALE 3 Nieto insta a las universidades privadas a crear parques científicos H. PAiS. Valencia La Universidad CEU Cardenal Herrera abrio ayer el curso académico con alumnos y la vista puesta en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El rector, Alfonso Bullón, declaró que el centro privado "está haciendo un esfuerzo muy grande para adaptarse a los cñterios de Bolonia", la ciudad italiana donde se firmó el documento básico del EEES. El Gran Canciller Alfonso Coronel de Palma subrayó por su parte "el compromiso de la universidad con la verdad". Al acto acudió el consejero de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, quien afirmó: "Las universidades privadas forman parte del potente sistema universitario valenciano y tendrán nuestro asesoramiento para desarrollar herramientas como los parques cientificos". Nieto elogió el "paquete legislativo" elaborado por su consejeria, al que calificó como "el más avanzado y moderno". Y alabó a las universidades valencianas y a la Generalitat por su apuesta por el EEES, aunque consideró que "el proceso de Bolonia tenla que haber sido más ambicioso y comprometido". 5

6 /09/2006 PUNT I A PART 2-3 L escola d lnternet, a Nou Barris L espai municipal Cibern,~rium, dedicat a la formació en les noves tecnologies, va superar els usuaris I any 2005 JosuÉ GARCIA / Bar~lma na al segle XXI. Per6, per a qnin percentatge de la població aix6 és aixf? El fun- El terme Internet es va popularitzar ara fa den anys i passat aquest temps sembla cionament del centre municipal Cibem/Irium, que t~ com un dels objectius princi- haver-se convertit en una eina imprescindible per a la vida professional i quotidia- pals ralfabetització digital, mostra que,,s ha demostrat que és un espai imprescindible ara que sembla que estera molt habituats a les noves tecnologies perqu6 hi ha molta gent que en queda fora,,, explica la directora del Cibern~dum, Maria Vil/L Aquest espai multidisciplinari va néixer el 1999 com un Iloc per a la formació en les noves tecnologies i, en particular, en I ús de l ordinador. Es una iniciativa de Barcelona Activa, I ag~ncia municipal dedicad a la promoció de I ocupació i als projectes d emprenedors a la ciutat, i est~ situat al Parc Tecnol6gic Barcelona Nord, a Nou Barris. ~És l únic centre dedicat de manera integral a la formació i l alfabetització digital,~, assegura Vil/t, ~lue també destaca que una part important del servei que ofereixen -totalment gratu[t- es destina al creixement professional. Des de la seva creació han passat pel centre més de persones per utilitzar els dos serveis qu~ componen el Cibem~rium. D una banda, fer servir les sales de navegació off i on line, d aec s lliure, i de raltra, participar en els cursos de curta durada que ofereixen. No en va, els responsables del centre defineixen els cursos més curts, que duren una hora, com a,<c~psules,,, una manera d,,entrar en contacte amb la mat; - rías, diu Vila. També hi ha tauers que com a m/txim duren quatre hores, de manera que els usuaris es poden personalitzar l itinerari ajustant-lo a les seves necessitats. Triple formacló La formació que s imparteix al Cibembrium va encaminada en tres direccions. La primera és d iniciació a Internet i a les seves principals eines, des de la navegació i l ús del correu electrrnic fins a I aprenentatge del funcionament deis cercadors d informació. Vila afirma que,,els alumnes comencen de zero i poden anar avui en dia encara hi ha una bona part de la població que es~ fora d aquesta din~unica. Centenars de barcelonins s apunten cada setman als cursos per iniciar-se en l ús de l ordinador, per aprendre qu6 és El centre ~s al Piro Tecnol~glc Barcelona Nord, al carrer Marle Curte de Nou 8arrls. ~onl~ nu~,~ Un model exportat a Europa i Sud-am6rica El Cibem~rium ~le Barcelona ha Tampere (Finl~ndia), i al continent cipants treballen en la c, taffecció de estar el model a seguir per a vuit arneric~, David (Panamá), Maule documents andiovisuals amb testimonis i casos reals de persones ciutats d Europa i d Am~ñca del (Xile), Quito (Equador) i Porto Sud a rhora de desenvolupar espais d alfabetització digital similars. Alegre i S~o Paulo (Brasil). Totes ja disposen del seu propi Cibern~- que, gffacies a les noves tecnologies, hagin aconseguit, per exem- L Ajuntament de Barcelona rium en funcionament. pie, trobar reina. A mes, el projecte va ser seleccionat entre 19 aspirants Ar en l últim any d aquesta preveu la creació de Cibertelevisi~, fa tres anys i mig per liderar un projecte de la Comissió Europea (Alianqa per la Societat de la Informació). Des de llavors, l experi ncia del centre barceloní s ha exportat a les altres ciutats participants, que són, a Europa, Brussel-les, Sant Sebasfi i iniciativa de cooperació de la qual es calcula que es poden beneficiar fins a cinc milions de persones, des de Barcelona s esth fent el disseny del web que gestionar/t cada un dels Cibernbsium per incloure les seves activitats i oferir recursos en línia. Alhora, totes les ciutats parti- un programa de televisió per difondre aquestes noves oportunitats que ofereix la societat de la informació. El professor i expert en la maraña Manel Castells ser~t l encarregat de supervisar els continguts que crearan els nou centres progressant fins a con~ixer eines avanqades,~. L objectiu també Es, afegeix,,,trencar les pors,>. Poden aprendre aspectes b~sics com ara moure s per la xarxa o com descarregarse programes i arxius d Intemet, aix6 si, sempre dins la legalitat. També hi ha tallers en qu~ poden practicar amb el teclat i el ratolí o aprendre com fer compresa través de la xarxa amb seguretat. Aquesta és, perb, només una perita part de la formació que donen al Cibem~rium. De la cinquantena de cdpsules i tallers que ofereixen setmanalment, dues terceres parts es destinen a la ~~professionalitzaci6, en paraules de Vilh, ~~per aprendre a descobrir eines a Internet. ja sigui per als empresaris interessats a potenciar el seu negoci amb les dan eres sohicions tecnolbgiques o per a aqueues persones que yolen dominar eines multim/~dia, especialment pensades per a la innovació i el disseny de webs. Els alumnes poden aprendre a crear un lloc web propi, els conceptes b~tsics de l animació per Internet i el funcionament del vídeo digital. En total, durant l any passat es van oferir més de chpsules, cosa que significa unes hores de formació. llavegacló fofa de Iínla Tot aix6 passa a la planta baixa del Cibern~rium. Un pis amunt hi ha les sales de navegació on line i off line. En aquest últim espai hi ha Internet o com crear un compte de correu electrrnic. Situat a Nou Barris, aquest espai de més de metres quadrats va donar servei rany passat a m6s de persones. emmagatzemats fins a 136 vídeos elaborats especialment per al centre en col.laboraeió amb diferents consistoris de restat. S hi expliquen exempies d aplicacions útils d lntemet i testimonis de persones que expliquen com els han ajudat les noves tecnologies en la vida. Ara, en el marc d un projecte subvencionat per la Comissió Europea, aquesta sala es reformar~ per oferir noves funcionalitats i renovar els audiovisuals. Un servei 100/o gratuit Els que coneixen aquest centre municipal ja saben que Es grattf~t i que les places, com a m~xim 20 per curs, s omplen de seguida. Tot i que les inscripcions es poden fer per tel~fon o en persona, els responsables del Cibernhrium recomanen fer-ho a través de la xarxa. Les inscripcions s obren els divendres i el mateix dia molts cursos ja queden plens. 6

7 /09/2006 PUNT I A PART 2-3 L ordinador personal és un objecte quotidi~t a les Ilars barcelonines. Segons les úlfimes dades de la Secretaria de Telecomuoicacions i Societat de la Informació, a la comarca del Barcelon :s entre un 55% i un 60% de la poblaci6 té m dinador a casa, quatre de cada deu tenen Internet i un 20%, banda ampla. Malgrat aquestes xifres, l ordinador continua sent un objecte desconegut i temut per molts. «Tinc ordinador a casa per6 no arribo a ~ tot>,, diu Núria Chavarria, una de les assistents als cursos d iniciació a la inform~ttica que es fan al Cibern~rium. Segons ella, <<avui en dia si no saps fer J.G. / ircelunafuncionar un ordinador és com si no sabessis llegir ni escdure». Dilluns passat, a les cinc de la tarda, una desena de persones s inscñu en el curs zero: el que fa un tepes dels compmaents de l ordinador i de Windows. Un d ens és Bartonteu Reus, que toma a fer aquesta c~psula inrxoductbria, d una hora de durada, perqu ; diu que prefereix «mpassar~ el queja ha aptos. Ja est~ en edat de jubilació i reconeix que li costa adquirir algtms eoneixements. Per aixb recomana <<practicar molt a casa>>. Din que la iniciativa del Cibern~rium és positiva <<perqu~ sempre s apdm alguna cosa nova», perb lamenta *<que els cursos tinguin una durada tan redffida~. Al seu costal Pura Anduig explica que només sabia fer servir l ordinador per utilitzar un programa concret que necessitava a la feina i destaca amb mig somfiure que ara, després de passar per l espai municipal,,<puc parlar amb la meva néta pel Messeng~ sense que era renyi si faig alguna cosa malamenb>. Mentrestant, a I aula del costat, un altre grup d alumnes espera que comenci el curs sobre CRM, una aplicació orientada a les eslxat~gies de neguci. El perfil dels assistents és forqa diferent del curs d iniciació. Aquí la majoria són menors de 35 anys i assisteixen al curs perqu~ est~ r lacionat amb la seva fe ma actual. Maite Casals s una de les alumnes. Explica que es va decantar fer aquest curs, de tres homs de durada" perqu~ al oferta de cursos que f i n a escoles o institucimas no s ajustava al que volia i aixb és un primer pes~,. Segons ella, la utilitat d aquesta formació és que s rveix com a introducció de les darreres sofucimas tecnol6giques <d després et permet apmfundir-ho pel teu compte>>. Un aspecte que tots els consultats destaquen, és dar, 6s el fet que els cursos siguin gratuits i que l oferta s sctualitzi cada trimestre. Les dones i les persones majors de 40 anys, usuaris principals del Cibern&rium Si per algun motiu va LES DADES néixer el Cibem~rium el 1999 va ser per evitar que DadN del swvst 200S la denominada fractura digital deixés un gran grup usuaris a les usuaris en la formació de ciutadans, especialment dones, gent gran i sales de navegaeió immigrats, fora de l univers de les noves tecnolo- d usmads 6mps wlnclpals gies. Després de set anys 53% dones en funcionament, l objectiu s ha acomplert. Dels 53% majors 40 anys 15% immigrats usuaris que van SltuaclÓ lalmral trepitjar aquest espai de 35% aturats formació I any passat, un 30% en actiu 53% eren dones i també un 10% estudiants 53% eren persones de més de 40 anys. El nombre Estudie d immigrants ha anat augmentant curs rete curs, i ja 22% estudis supcriors representen un 15 % del total de visitants. D aquests, 22% estudis secundaris la immensa majoria són de fora de la Unió Europea, sobretot de I Am6rica Llatina. la majoria de les persones que visitaven el centre Pel que fa a la situació eren de Nou Barris o de zones laboral dels usuaris, un de properes, ara <<aix6 ha cada tres estan a I atur i aprofiten el temps lliure canviat molt i vénen de tot Barcelona.. És especialment per posar-se al dia i tenir així noves oportunitats de en els cursos dedi- cats a les eines multim~dia, trobar feina. El segon grup com ara la fotografia més nombr6s el formen els digital i les animacions per treballadors en actiu, que a phgines web, en que es en la majoria de casos busquen dóna més aquesta situació. actualitzar els seus Fins i tot vénen persones coneixements en aplicacions de I grea metropolitana. eoncretes destinades Amb vista al 2006, Vil~t al món de l empresa. Els augura que tomaran a superar la xifra dels A dalt, una profenora explica com a ulllltza el correo elestr6nic. A sota, la sofisticada aula de estudiants representen un oavqa ió off IIne. / o. DURAN 10% del total, que sobretot usuaris. <,Estera plenament Llegir i escriure al segle XXI ocupats., afirma. assisteixen als cursos relacionats amb la innovació i L objectiu és diversificar "el disseny de webs. Segons la directora del CibemL, ium, encara més I oferta formativa i aconseguir que creixi Maria Vil~ el Els usuaris d aquest espai municipal per a la formació en noves tecnologies es divideixen nombre d universitaris ha el percentatge de visitants que fan cursos, que continua estant per sota del entrels que volen iniciar-se en el món d lnternet i els que necessiten con~ixer les crescut molt en els últims anys i ja sumen un 22% del nombre de persones que es darreres solucions tecnolbgiques com una oportunitat per millorar iaboralment total d estudiants. desplacen fins al carrer També ha evolucionat la procedencia dels visitants. Marie Curte per connectar-se a Internet pel seu Si duram els primers anys compte. Sempre a rúltima Els continguts dels cursos que s ofereixen al Cibem~trium s actualitzen cada trimestre i sempre s intenta oferir novetats relacionades amb I aparició de tecnologies, eines o fen6mens nous relacionats amb Internet. Aixf, ja fa més de dos anys que es fa formaci6 sobre I accés a Internet sense cables, el Wi-fi. També s ensenyen les eines necess~ries per crear els podcasts, populars arxius de so a la xarxa que creen els mateixos usuaris, una versió casolana de programes radiofbnics. Sempre, per6,,,preval el punt de vista dom6stic,, puntualitzen des del centre. A més, s intenta combinar l ús dels programes més populars --com ara el Photoshop- amb d altres de lliure ulilització i que els alumnes poden obtenir sense haver de pagar.,,volem potenciar el programari lliure per mostrar eines gratuites que serveixen per al mateix que altres programes de pagamenb>, explica Maria Vilh, directora del centre. 7

8 /09/2006 SOCIEDAD 43 mover los mecanismos encargados de la circulación del aire, lo que le convierte en el pñmer ex-tractor en F.spaña basado en energía solar. Francisco Fernández i destacó el valor ecológico del producto y el ahorro energético que supone para las empresas, así conm la comodidad de su manejo y, sobre todo, que no genera ruido como la mayoña de los extractores disponibles en el mercado. El desarrollo y distribución del servicio se realiza desde la empresa Sistemas Ecol6gicos de Renovación de Aire (Sistecca), instalada en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málagafiia Un malagueño crea el primer extractor de aire para industrias con energía solar El empresario malagueño Francisco Fernández es el creador y propietario de la patente nacional de un sistema pioneru llamado Sisteesol, un extractor de aire para industrias que usa como fuente la energía solar. Esta nueva fórmula de renovación ambiental no necesita de intervención humana, ya que comienza su actividad desde que sale el sol y la continúa hasta que se pone Sisteesol consta de dos módulos, uno impulsor para introducir aire limpio y otro extractor que evacua los gases calientes y vielados de la instalael6n. El sistema de ventilaci6n para naves industriales basa su, funcionamiento en una placa compuesta por células fotovoltaicas que aprovechan los rayos solares para / PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA PTA 8

9 /09/2006 EDUCACION 18,19 UNIVERSIDAD LA GENERALITATVALENCIANA APUESTA POR LA CIENCIA Y LA UNIVERSIDAD COMO EL MOTOR DE FUTURO EN LA REGi6N La Generalitat es pionera en proyectos novedosos como el Programa de Formación a la Carta o Gesta. La Red de Parques Científicos de las universidades valencianas será una de la más potentes de toda la Comunidad Europea. nedacci6n / Valencia Los estudios artísticos tendrán rango superior en la Comunid~~~t a Comunitat Valenciana está atravesando un proceso de cambios cuali- l tativos en su tejido industrial y comercial que le están permitiendo situarse como una de las regiones europeas más competitivas, avanzadas tecnológicamente y atractiva para in_ versores extranjeros y nacionales. La Generalitat, a través de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, se ha convertido en la locomotora que está liderando este salto cualitativo hacia el futuro, donde las univer~ldades cumplen un papel fundamental. La filosofía de la Conselleria tiene en la unión del conocnniento, la producción y la formación, uno de los p dares fundamentales para lograr un tejido industrial competitivo e innovador. Para afrontar las necesidades de los sectores productivos de la Comunitat Valenciana, el departamento que dirige Justo Nieto pone a disposición de los empresarios todas las herramientas para transferir acciones, formación e innovación que necesitan las PYME de cara al futuro. Reunir bajo un mismo techo a los elementos que configuran la empresa, con los instrumentos de formación de los jóvenes, que han de líderar la generaiflón de riqueza y dignificar las instituciones, y con los que posibilitan la ciencia y tecnología, que dan legitimidad y fortaleza a la sociedad, tiene sentido porque toda acción en las sociedades avanzadas tiene como elemento troncal la siner~a de la empresa, la universidad y la ciencia. La realidad de la universidad actual, la internacionalización, la construcción del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y el impulso y apoyo a una Universidad que estállamada a ser el motor de la I+D+i y del mantenimiento y mejora de los niveles de bienestar alcanzados por nuestra sociedad, marcan de forma clara las actuaciones que desde la Generalitat se llevan a cabo. La ciencia y la universidad se configuran, por tanto, como motores de genemci6n de conocimiento y riqueza empresarial. Las políticas del Consell en materia universitaria han situado a los complejos valencianos a la vanguardia nacional. No en El sistema unüversitaño valenciano aqlutina alrededor de alumnos, profesores y una ~lran oferta de titulaciones vano, el sistema valenciano es uno de los más modernos, con mejores infracstructuras y cuenta con unos centros de investigaciativas que se están llevando a cabo para 2008, se han aprobado91 Programas Oficiales los cimientos de una nueva universidad: la Tecnología Avanzada- son algunas de las ini- del saber. Para el curso 2006/2007 y 2007/ lencia. Además, la Generalitat está poniendo ción referentes en el ámbito europeo, lo que completar la mayored de innovación e investigación del panorama nacional y que van a conducentes a 112 Master Oficiales y 70 Doc- de Posgrado, que incluyen las enseñanzas I ~niver~id~d lntern~einnal V~lexlei~n~ lo convierte en un espacio muy atractivo para los estudiantes extranjeros. Los Parques Científicos, la red Icreo -Red de Cengional. Universidad de Alicante, la Universidad Mi- La Generalff~ ha disefiado un moderno y contribuir de manera decisiva al desarrollo retorados. Hay cinco universidades públicas: la R[VOUJCU N ~ rlva tros de Reflexión Estratégica de Oportunidades de Negocio-, el entorno NOEMI versitario que aglutina a alumnos, me I de Castellón, la Universidad Politécnica adaptar el sistema universitario a los nuevos La Comunitat cuenta con un sistema uniguel Hemández Elche, la Universidad Jau- atractivo paquete legislativo con el fin de -Nuevas Oportunidades Empresariales profesores con una gran oferta de titulaciones, que comprende mfis de 100 títulos universidades privadas: Universidad Cardenal versitañas se complementan con una señe de de Valencia y la Universitut de Valéncia y dos retos de la sociedad. Todas las iniciativas uni- Mediante la Investigación- o el programa ~~RTA --~~~n~r~,itín de Rcdn~inn~~ d~ oficiales pertenecientes alos distintos campos Herrera-CEU y Universidad Católica de Va- acciones legislativas innovadoras v flexibles 9

10 /09/2006 EDUCACION 18,19 que harán de la universidad y la ciencia los ejes fundamentales del desarrollo regional. El Consell está preparando la Ley de Coordinación del Sistema Universitario y la Ley de Coordinación del Sistema de Ciencia e Innovación. La Ley de Coordinación del Sistema Universitario Valenciano se diseña en un marco de funcionamiento que permita impulsar y facilitar la plena integración de las universidades valencianas en el Espacio Europeo de Educación Superior y en el que el servicio público que prestan contribuya al máximo al desarrollo social y económico de la Comuditat. Por su parte, la Ley de Coordinación del Sistema Valenciano de Ciencia e Innovación cunrdinará todas las acciones que se realicen en este ámbito y diseñara un Plan Valenciano de Ciencia e Innovación (PVACI), creará los correspondientes órganos de coordinación, asesoramiento y gestión de la ciencia y establecerá las medidas de fomento y de promoción relevantes para el sistema valenciano de ciencia e innovación, con especial atención a los recursos humanos de l+d+i y a la innovación en la Comunitat Valenciana. La Creación del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas es un paso piunero para cumplir con una reivindicación histórica de la sociedad de dotar a las Enseñanzas Artísticas Superiores de un reconocimiento a la altura de los estudios universitarios. Esta iniciativa no sólo beneficiará aestudiantes y profesorado de estos centros, también contribuirá a un mayor desarrollo de la cultura en la Comuditat Valen- EUROPAj A UN PASO Con el objetivo de adaptarnos e ir en la vanguardia de este proceso de cambios hacia la convergencia europea, el Consell de la Generalitat, a través de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, está colaborando con las universidades valencianas para facilitar la consecución de las tres metas que definen el proceso de convergencia europea: la movilidad, la empleabilidad y la calidad. Para la consecución de estos fines ha promovido el Programa de Dinamización de la Convergencia Europea y la Innovación Educativa cuyas acciones han sido desarrolladas por las diferentes universidades públicas valencianas a través de iniciativas conjuntas, acciones individuales, promoción de la movilidad y el programa de formación a la carta. El Pro~ama de Formación a la Carta se ha diseñado para promover la actualización permanente de la oferta formativa superior mediante la incorooración de la realidad social v La Generalitat, consciente de la necesidad de seguir avanzando en materia universitaria, ha diseñado un moderno y atractivo paquete legislativo para adaptar el sistema las nuevas necesidades y retos que plantea sociedad, Estas iniciativas se complementan con una sede de acciones legislativas innovadoras y flexibles que harán de la universidad y la ciencia los ejes fundamentales dep desarrollo regional valenciano - UNIVERSIDA C ualclü~~fern ~résa~püede preseñt~rse ~1 programa si considera que tiene una solución científica v comercial viable Con el lema ~, euros por tu idea~~ nació el programa Gesta Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada. Reducir el gasto energético, detectar y moniturizar la fatiga de los conductores o la detección inmediata de los incendios forestales son algunos de los problemas tecnológicos que GESTA ha puesto sobre la mesa para que la Comunidad Científica aporte una solución. ) Cualquier eñapresa, por pequeña que sea, puede presentarse a este programa si considera que tiene una solución viable tanto científica como comercialmente. En definitiva, se trata de aprovechar todo el conocimiento y los recursos de I+D+i que están operativos en la Comunitat ValenCiana servicio de la solución de problemas que afectan a la sociedad. Se trata de conseguir un mayor bienestar y hacer la vida más fácil D La puesta en marcha de este proyecto ha sido todo un éxito. Se han presentado 46 empresas de la Comunitat Valenciana, de las que 14 eran de nueva creación, es decir, se crearon expresamente para poder participar en este proyecto. ) Gesta detectó un total de 70 problemas a los que se presentaron 94 soluciones. El conseller de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, explica que para que una solución sea subvencionada debe ser considerada de máxima prioridad, además de cumplir el requisito de calidad cienúfica y el de calidad comercial y empresarial. Las soluciones han sido evahiadas por un conjunto de 150 jueces que han tenido en cuenta dos requisitos: la calidad científica y la calidad comercial y empresarial. Se establece un ránking con las puntuaciones y, a partir de un determinado umbral, se admiten las soluciones viables y se desechan las inviables. Los Parques Científicos son de acogida de todos los proyectos innovadores. Para ello se van a montar estructuras de aportan mayores posibilidades de inversión y extemamente a ésta, y se pondrá en acción registrar altos poreentajes de crecimiento y que tanto de la comunidad universitaria como espacios diseñados para generar y atraer empresas de en las universidades y parques científicos y Parque en cada universidad pública de la Cm El programa i-creo -Red de Centros captación, asesoramiento y análisis de oportunidades para empreudedores y para iniciativas de transferencia de tecnología. En total, los proyectos de las universidades -habrá una allí donde existan oportunidades, recursos y emprendedores. tecnol6gicos. munitat Valenciana- para impulsar sus parques de Reflexión Estratégica de Oportunidades clara vocación innovadora y Los Parques Científicos son espacios especialmente científicos abarcarán cerca de 1,6 millones de de Negocio- tiene como principal objetivo diseñados para generar y atraer metros cuadrados de superficie. buscar líneas estratégicas de actividad y tecnológica empresas de clara vocación innovadora y tecnológica. escenarios de desarrollo que ayuden a di- Cada universidad pública de la Co- AltlffA TIVUS versificar el tejido productivo y promuevan profesional en la renovación de los contenidos de los planes de estudios. Acomete una nueva forma de concebir el diseño y la actualización permanente de la formación tmiversitaria que munitat dispondrá de una infraestructura de estas características. Se trata de iniciativas idóneas para satisfacer las exigencias de esta nueva economía, ya que se erigen como espacios El entorno Noemi, Nuevas Oportunidades Empresariales Mediante la Investigación. es una estructura de interfaz entre la ciencia y los recursos, cuyo objetivo es el de transformar la competitividad global de la Comunitat Valenciana. Otro proyecto novedoso y que afecta ala comunidad universitaria valenciana es el particularmente atractivos para estos tra- facilite a las empresas u otros empleadores las oportunidades de la generación del cono- programa Gesta -Generación de Soluciones demandar a las universidades ofertas específicas que consideren necesarias para sus futuros bajadores del conocimiento. La futura Red de Parques Científicos nace cimiento en oportunidades empresariales para la creación de nuevas empresas. de Tecnología Avanzada-. En este sentido~ el nuevo proyecto es un programa de impulso profesionales e incluso colaborar en la impartición con la principal vocación de atraer, potenciar y de I+D+i pionero en España pero que ha Esta estructura se aprovechará ñmdamen- de los contenidos de dichas ofertas. posibilitar la creación de nuevosectores protalmente del conocimiento que se genera en demostrado ser el más efectivo en EEUU Por otra parte, el Consell se ha marcado el ductivos de bienes de intensidad tecnológica cada momento por el Sistema Valenciano de con miles de éxitos empresariales y tecnológicos. obietivo de converftr ala Comuditat en centro media-alta. Se trata de actividades que pueden Ciencia e I nnovación y de los emprendedores, 10

11 18/09/

12 6263 No hay datos 18/09/2006 GRANADA 15 El PTS estará presenten una feria de biotecnología en Madrid Contará con dos expositores para mostrar la actividad de varias empresas de Granada EFE GRANADA. El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (gl"s) de Granada estará presente en la Feria Internacional de Bioteenología Biospaln 06 que se celebrará en el recinto ferial 1FEMA de Madrid del 18 al 20 de este mes. A ella acuden los principales agentes y entidades del sector de la biotecnolagía, gen~mica, proteómica, bioinformáüea, bancos de ADN y parques tecnológicos, según informó ayer elfrs en un comunicado. El Parque Tecnológico de Ciendas de la Salud contará con dos expositores, los números 26 y 28, para promover el sector bioteenológico granadino. Varias empresas de Granada, algunas instaladas en el Centro Europeo de Empresas-BIC del PTS, estarán presentes la feria para dar a conocer su actividad, entre ellas Era 7, Triana, Lorgen, Integromics, Bint, Verbiotech, Innofood, Neur6n Biopharma y Proteolabs. El director gerente del IriS, Jesús Quero, resaltó esta presenda en la feria, "porque en ella se citan las principales empresas que son punteras en el mercado de la investigación científica e innovación tecnológica". Ésta es la primera vez que el PTS acude a una convocatoria de Biospaln y en sus expositores el público conocerá la nueva oferta promocional del recinto biosanirario. La feña reunirá a cerca de un millar de científicos, emprendedores, instituciunes e inversores del sector biotecnológico con el fin de conocer y comparar las experiencias españolas en la creación de bioempresas, en la transferencia de tecnología, en la captación de recursos, etcétera. 12

13 16/09/

14 6577 No hay datos Ataque de buitres a un rebaño cerca de Walqa 16/09/2006 PORTADA 1 Un rebaño de ovejas pertenecientes al ganadero Francisco Gracia, de Ontinar del Sa[z, que pasta en el paraje Pebredo -frente al Parque Tecnológico Wa[qa-, sufrió ayer el ataque de un grupo de bultres~ Como resultado del mismo, una oveja recién pañda y su cordero resultaron muertos. Tras denunciar los hechos al Seprona, el ganadero manifestó que "hay ataques continuamente, ya que la DGA les ha quitado los comederos". La escena, que fue "impactan te -segun describen... los testigos-, les dejó una sensación de impotencia que quisieron resarcir con la llamada al Seprona, de la Guardia Civil. (Página 5) 14

15 15/09/

16 /09/2006 EMPRESAS 17 INFRAESTRUCTURAS La rotonda del Parque de Innovación estará en octubre LA VOZ II REDACCION I~s obras de ampliación de la glorieta de acceso al Parque de Innovación y Tecno]ogIa de Almerla (PITA) c,)ncluirgm el pró~dmo de octubre, según el plazo estimado por la empres a la que se Ira adjudic~lo esta primera obra, la empresa (:onstructora Hormigonos Martfi.,z. S,A., con un presupuesto (le ejecución de euros. La Junta destacó, tal y como lo ha scñ~dado el delegado provincial de [nl ovación, Ciencia y Empresa y i)resi(h,utle de la ~)ciedad PITA, Javier de las Nieves, que se está ejecutando el dosdoblamiento del acceso y rotonda desde la autovla, en la salida de El Alquián (Almería), que duplicará el diámetro de la que existe ahora. Aden~s, antes de que finalice el aflo se iniciar~ las obras de cana. lizadonos de todos los servicios comunes del parque, es decir, agua, electricidad, gas, saneamiento y telecomunicacionos, con un recorrido aproximado de tres kilómetros desde El Toyo hasta el PITA. "Se Wata de una obra de gran envergadura, ya que hay que consmm" un grun caj6n por el que debe transcurrir todas las tuberías, apunt6 De las Nieves. Por último, y en oste primer paquete de obras, también se acometerá el encauzamiento de la rambla que alraviesa los terrenos. Según los plazos establecidos, todas las obras de urbanización estarán finalizadas afinal de En el mes de mayo se ~aron los dos primeros contratos con empresas para el inicio,de las obras. Uno con IDOM Servicios Integrales de Ingelüeña, S.L, para la dirección integrada del pro- 3~ecto, y otro con la empresa ICC lngerüeria y Centro de Calculo. 16

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

Andalucía Tech estudia crear un sistema de gestión de empleo para jóvenes universitarios

Andalucía Tech estudia crear un sistema de gestión de empleo para jóvenes universitarios O.J.D.: E.G.M.: Tarifa: 21085 80000 1216 Fecha: Sección: Páginas: 27/11/2011 SEVILLA 18 Andalucía Tech estudia crear un sistema de gestión de empleo para jóvenes universitarios ElconsejerodeEconomía, InnovaciónyCienciavisitóayer

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

Crecimiento Inteligente

Crecimiento Inteligente www.pwc.com/es Crecimiento Inteligente Anticiparse con una nueva forma de producir, distribuir y consumir Economía del conocimiento Economía baja en carbono Modernización de las Administraciones Públicas

Más detalles

Escuela de Verano para Profesores Universitarios Motivadores del Espíritu Emprendedor

Escuela de Verano para Profesores Universitarios Motivadores del Espíritu Emprendedor Escuela de Verano para Profesores Universitarios Motivadores del Espíritu Emprendedor XIII Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo 26, 27 y 28 de junio de 2013 1 ANTECEDENTES La Universitat de València

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

Declaración de Valencia 2005 INTRODUCCIÓN

Declaración de Valencia 2005 INTRODUCCIÓN Declaración de Valencia 2005 INTRODUCCIÓN Uno de los grandes hitos de la emergencia cultural se encuentra en la Declaración de los Derechos del Hombre, de 1948, cuando se consagra el derecho a la cultura:

Más detalles

POLÍTICAS DE APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL:

POLÍTICAS DE APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL: POLÍTICAS DE APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL: LA EXPERIENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TERRASSA Marzo 2013 Guión : 1.- Terrassa. Metropolitan Arch of Barcelona. 2.- Datos de evolución de

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

PARQUES TECNOLOGICOS DE ANDALUCIA

PARQUES TECNOLOGICOS DE ANDALUCIA GIRA INTERNACIONAL PARQUES TECNOLOGICOS DE ANDALUCIA Andalucía, España PRESENTACIÓN Los Parques Científicos y Tecnológicos son una iniciativa orientada a estrechar los vínculos entre el potencial científico

Más detalles

10 ventajas de la tecnología PDi ebeam 10 avantatges de la tecnologia PDi ebeam

10 ventajas de la tecnología PDi ebeam 10 avantatges de la tecnologia PDi ebeam 10 ventajas de la tecnología PDi ebeam 10 avantatges de la tecnologia PDi ebeam 1. Formatos Formats Esquema del ebeam Projection Esquema del nuevo ebeam EDGE Receptor ebeam Projection Pizarra blanca Pissarra

Más detalles

MEMORIA PARA LA CREACIÓN DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (EIDUAL)

MEMORIA PARA LA CREACIÓN DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (EIDUAL) MEMORIA PARA LA CREACIÓN DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (EIDUAL) Preámbulo El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero de 2011, que regula la organización de los estudios

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN PARA EL EMPLEO JUVENIL

PLAN DE ACCIÓN PARA EL EMPLEO JUVENIL PLAN DE ACCIÓN PARA EL EMPLEO JUVENIL M A R C O E S T R A T É G I C O Y P R O G R A M A S D E A C T U A C I Ó N 2 0 1 3 El contexto Europeo: palabras clave Estrategia 2020 Crecimiento inteligente Crecimiento

Más detalles

PLAN DE ACOGIDA Y SOCIALIZACIÓN SOCIALIZACIÓN. Un camino de mil millas comienza con un paso Benjamín Franklin

PLAN DE ACOGIDA Y SOCIALIZACIÓN SOCIALIZACIÓN. Un camino de mil millas comienza con un paso Benjamín Franklin PLAN de ACOGIDA y SOCIALIZACIÓN Un camino de mil millas comienza con un paso Benjamín Franklin 1 Estimado compañer@, El hecho de que tengas este Manual en tus manos significa que eres parte del grupo de

Más detalles

> Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA > a i. > Programa de Fomento de Naves Industriales >

> Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA > a i. > Programa de Fomento de Naves Industriales > Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA a i Programa de Fomento de Naves Industriales LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía

Más detalles

PACTO LOCAL POR LA INNOVACIÓN DE VALENCIA

PACTO LOCAL POR LA INNOVACIÓN DE VALENCIA PACTO LOCAL POR LA INNOVACIÓN DE VALENCIA En Valencia, a 10 de diciembre de 2012 PARTES FIRMANTES Ayuntamiento de Valencia. Generalitat Valenciana. Universidad Cardenal Herrera CEU. Universidad Católica

Más detalles

Plan de Responsabilidad Social

Plan de Responsabilidad Social Plan de Responsabilidad Social Mayo de 2014 SEDE CENTRAL Avda. de la Innovación, 15 Edificio Pitágoras Autovía del Mediterráneo (A-7) Salida 460 04131 ALMERÍA T: +34 950 17 21 42 info@pitalmeria.es SEDE

Más detalles

ESPAÑA Y FRANCIA PROMUEVEN LA COLABORACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL EN FUSIÓN NUCLEAR

ESPAÑA Y FRANCIA PROMUEVEN LA COLABORACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL EN FUSIÓN NUCLEAR Inaugurado el seminario: Fusión Nuclear e ITER: Desafíos y oportunidades de colaboración tecnológica hispano-francesa ESPAÑA Y FRANCIA PROMUEVEN LA COLABORACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL EN FUSIÓN NUCLEAR

Más detalles

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet València, 02.09.13 La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet Investigadors de l ETSE-UV participen en el projecte europeu Smartpif finançat amb 800.000

Más detalles

Introducción. Objetivos

Introducción. Objetivos Enseñanzas pertenecientes a la Educación Superior en el ámbito de la creación, la construcción y la restauración como elementos de carácter estratégico en la ciudad de Burgos. Smara Gonçalves Diez Arquitecta

Más detalles

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA Penjar fotos a internet. (picasa) 1. INSTAL.LAR EL PROGRAMA PICASA Per descarregar el programa picasa heu d anar a: http://picasa.google.com/intl/ca/ Clicar on diu Baixa

Más detalles

Elecciones a Director del Departamento de Informática y Sistemas Programa electoral

Elecciones a Director del Departamento de Informática y Sistemas Programa electoral UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Elecciones a Director del Departamento de Informática y Sistemas Programa electoral Candidatura de Carmelo Rubén García Rodríguez, Agustín Trujillo Pino y Gabino

Más detalles

EDITORIAL AFILIATE. Responsable de Comunicació: Toni Baos. Responsable de Formació i Ocupació: Rafael Borràs

EDITORIAL AFILIATE. Responsable de Comunicació: Toni Baos. Responsable de Formació i Ocupació: Rafael Borràs 2 EDITORIAL Confederació Sindical de CCOO de les Illes Balears C/ de Francesc de Borja Moll, 3 07003 Palma Tel. 971 72 60 60 Internet: http://www.ib.ccoo.es Correu electrònic: premsa@ib.ccoo.es Responsable

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

PLAN DE ACCIONES POR EL EMPLEO, LA COMPETITIVIDAD Y LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE ELCHE.

PLAN DE ACCIONES POR EL EMPLEO, LA COMPETITIVIDAD Y LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE ELCHE. PLAN DE ACCIONES POR EL EMPLEO, LA COMPETITIVIDAD Y LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE ELCHE. Índice 1. Antecedentes 2. Objetivos 3. Pacto Local por el Empleo de Elche. 3.1. Principios Transversales 3.2. Acciones

Más detalles

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Almería, 28 de octubre de 2011 Estudios de Doctorado: problemas detectados Cuestiones generales:

Más detalles

Apueste por las mayores ganancias que ofrecen las centrales de Phoenix Solar

Apueste por las mayores ganancias que ofrecen las centrales de Phoenix Solar Apueste por las mayores ganancias que ofrecen las centrales de Phoenix Solar 4500 4000 Kohle 40 500 Gas LA ESTRATEGIA SEGURA PARA SU EMPRESA. 20 0 La energía solar planificada y realizada por Phoenix Solar.

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

Área de Energías Renovables. Máster en Energías Renovables

Área de Energías Renovables. Máster en Energías Renovables Máster en Energías Renovables Presentación La actual coyuntura medioambiental y la creciente necesidad de energía en las sociedades avanzadas obliga cada vez más a la búsqueda de alternativas a las actuales

Más detalles

LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA FORMACION SUPERIOR EN EL MARCO EUROPEO

LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA FORMACION SUPERIOR EN EL MARCO EUROPEO Dirección General de Universidad y Formación LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA FORMACION SUPERIOR EN EL MARCO EUROPEO III Jornadas SCELE: Enfermería y el EEES Universidad de Alicante 10, 11 de mayo de 2006

Más detalles

MODELOS DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN ESPAÑA

MODELOS DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN ESPAÑA MODELOS DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN ESPAÑA Felipe Romera Lubias Presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) INTRODUCCIÓN Para APTE, un parque científico

Más detalles

Medidas para el fomento y la potenciación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016

Medidas para el fomento y la potenciación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 Medidas para el fomento y la potenciación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 17/09/2013 Índice 1. Introducción... 3 A. Nuestra misión... 3 B. Cómo lo haremos?... 3 C. Qué necesita

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Multinacionales por marca España

Multinacionales por marca España Multinacionales por marca España Es una asociación, privada e independiente, de empresas multinacionales extranjeras con actividad en España que operan en todos los sectores de actividad. Tiene como objetivos:

Más detalles

PALMA Turismo Responsable

PALMA Turismo Responsable PALMA Turismo Responsable AGENDA: 1. Introducción al proyecto SEH 2. Consecución de objetivos 3. Acciones previstas 4. Incentivos para mejorar la eficiencia energética de cada hotel 1. PROYECTO SOLUCIONES

Más detalles

4ª Edición. La ciencia no tiene límites, y tú?

4ª Edición. La ciencia no tiene límites, y tú? 4ª Edición La ciencia no tiene límites, y tú? PRESENTACIÓN Qué es BioEmprenedorXXI? A quién se dirige? Por qué participar en este programa? Premios BioEmprenedorXXI PROGRAMA Contenido y acciones del programa

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

Cluster Audiovisual Valenciano

Cluster Audiovisual Valenciano 2007 ha sido el año de puesta en marcha de una estructura cooperativa que integra a las empresas más innovadoras del sector, cubriendo toda la cadena de valor del Audiovisual y creando un núcleo compacto

Más detalles

ANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO ANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO El análisis y diagnóstico comprenden la síntesis de los principales factores que pueden explicar la evolución de la situación pasada, los que determinan el estado

Más detalles

ESTRATEGIAS INCLUSIVAS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO CON DISCAPACIDAD DE LA UNED

ESTRATEGIAS INCLUSIVAS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO CON DISCAPACIDAD DE LA UNED ESTRATEGIAS INCLUSIVAS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO CON DISCAPACIDAD DE LA UNED Ignacio Rodríguez de Rivera Alemán, Lucía Diez de La Riva, Isabel Santesmases Montalbán,

Más detalles

prai programa regional de acciones innovadoras 03/2003 Unión Europea Región de Murcia Consejería de Economía, Industria e Innovación

prai programa regional de acciones innovadoras 03/2003 Unión Europea Región de Murcia Consejería de Economía, Industria e Innovación 03/2003 prai programa regional de acciones innovadoras Región de Murcia Consejería de Economía, Industria e Innovación Unión Europea Fondo Europeo Desarrollo Regional PRAI La calidad de las comunicaciones

Más detalles

PLAN RESUMEN EJECUTIVO 2011-2014 ESTRATÉGICO

PLAN RESUMEN EJECUTIVO 2011-2014 ESTRATÉGICO PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014 RESUMEN EJECUTIVO Av. Leonardo Da Vinci, 48 Parque Tecnológico de Paterna, 46980 Valencia 0. Índice 1 2 Enfoque del Plan Misión y Visión 3 Objetivos estratégicos 4 Ámbitos de

Más detalles

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida El programa de turisme que combina esport, musica i gastronomia La Vall d Albaida 09.06.2014 Un total de 12 municipis de la comarca participaran en

Más detalles

NÚMERO 9 ENERO / JUNIO 2015. NEWS enering SUMARIO

NÚMERO 9 ENERO / JUNIO 2015. NEWS enering SUMARIO ENERO / JUNIO 2015 NÚMERO 9 SUMARIO PROYECTO: Entidades y empresarios participan en la I Jornada de Difusión del proyecto Enering DIFUSIÓN: Enering inaugura las Jornadas sobre el Mantenimiento en el Sector

Más detalles

Nous projectes als polígons

Nous projectes als polígons 00 Nous projectes als polígons Catàleg dels Polígons Industrials de Barberà del Vallès Àrea d aparcaments i serveis Área de aparcamientos y servicios Centre d aparcaments de vehícles industrials i serveis

Más detalles

Resumen. En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB).

Resumen. En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB). Resumen En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB). - Encuesta de satisfacción de los usuarios de las bibliotecas (CBB). ELS USUARIS DE LES BIBLIOTEQUES

Más detalles

VIVERO UNIVERSITARIO

VIVERO UNIVERSITARIO VIVERO UNIVERSITARIO DE PROMOTORES EMPRESARIALES Proyecto TCUE 1 BASES DEL CONCURSO PRESENTACIÓN En Castilla y León existe un potencial muy significativo para incrementar la transferencia de tecnología,

Más detalles

PLAN DE ACTUACION DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE JÓVENES EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE JOVEMPA

PLAN DE ACTUACION DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE JÓVENES EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE JOVEMPA PLAN DE ACTUACION DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE JÓVENES EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE - JOVEMPA 1 Quiénes somos? JOVEMPA es una organización sin ánimo de lucro. Sus finalidades son representar,

Más detalles

[ T ] atre. ALTRES CAPACITATS: El Taller de Teatre de l ONCE. més enllà de l escenari

[ T ] atre. ALTRES CAPACITATS: El Taller de Teatre de l ONCE. més enllà de l escenari [ T ] atre més enllà de l escenari Per Maria Colomer ALTRES CAPACITATS: El Taller de Teatre de l ONCE A un organisme com l ONCE, l expressió artística no li és aliena, i des de fa ja molts anys, i en moltes

Más detalles

Feria Santa Cruz Emprende Día del Emprendedor

Feria Santa Cruz Emprende Día del Emprendedor La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias promueven conjuntamente el Día del Emprendedor de Canarias 2008 y la IX Feria

Más detalles

Barcelona abre las puertas de la Oficina de Atención a la Empresa

Barcelona abre las puertas de la Oficina de Atención a la Empresa » Dossier de prensa 23 de octubre de 2014 Barcelona abre las puertas de la» Un espacio de referencia en la ciudad donde las empresas encontrarán, en un mismo punto, información, apoyo y asesoramiento de

Más detalles

EL IMPACTO DE LAS BECAS, EN PRIMERA PERSONA

EL IMPACTO DE LAS BECAS, EN PRIMERA PERSONA EL IMPACTO DE LAS BECAS, EN PRIMERA PERSONA Testimoniales de alumnos becados dgadg Foto: Grupo de alumnos de 4º de BBA que colaboran con el Programa de Becas de ESADE Laia Estorach, Alumna de 4º de BBA

Más detalles

alberg albergue montsec-mur Guàrdia (Pallars Jussà) 93 430 16 06 www.peretarres.org/montsecmur FUNDACIÓ PERE TARRÉS

alberg albergue montsec-mur Guàrdia (Pallars Jussà) 93 430 16 06 www.peretarres.org/montsecmur FUNDACIÓ PERE TARRÉS montsec-mur alberg albergue Guàrdia (Pallars Jussà) 93 430 16 06 www.peretarres.org/montsecmur FUNDACIÓ PERE TARRÉS montsec-mur Situat a la comarca del Pallars Jussà, s ubica aquest alberg envoltat de

Más detalles

El Plan Juncker: una política de inversiones para Europa

El Plan Juncker: una política de inversiones para Europa 2014 El Plan Juncker: una política de inversiones para Europa SECRETARÍÍA DE ACCIIÓN SIINDIICAL-- COORDIINACIIÓN ÁREA EXTERNA GABIINETE TÉCNIICO CONFEDERAL 55 DE DICIEMBRE El día 26 de noviembre se publicaba

Más detalles

Iniciativa de Innovación y Emprendimiento en el BKC: Planteamiento general, prospectiva y actividades desarrolladas durante 2012

Iniciativa de Innovación y Emprendimiento en el BKC: Planteamiento general, prospectiva y actividades desarrolladas durante 2012 Iniciativa de Innovación y Emprendimiento en el BKC: Planteamiento general, prospectiva y actividades desarrolladas durante 2012 ÍNDICE 1. Introducción 2. Objetivos y áreas de trabajo 2.1.Objetivos generales

Más detalles

MARCO LEGAL DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN ANDALUCÍA. PROGRAMAS PARA EMPRENDEDORES. Granada, 7 de Mayo de 2014 SEMINARIO CERTESS.

MARCO LEGAL DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN ANDALUCÍA. PROGRAMAS PARA EMPRENDEDORES. Granada, 7 de Mayo de 2014 SEMINARIO CERTESS. MARCO LEGAL DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN ANDALUCÍA. PROGRAMAS PARA EMPRENDEDORES Granada, 7 de Mayo de 2014 European Regional Development Fund SEMINARIO CERTESS Doc 6F-TS-55 LOCALIZACIÓN ASPECTOS BÁSICOS

Más detalles

El Horizonte ya está aquí

El Horizonte ya está aquí El Horizonte ya está aquí Como afrontar los Retos: soluciones de la Química 25 de septiembre de 2013 SusChem Mª Ángeles Ferre González Subdirección General de Colaboración Público-Privada Dirección General

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

Otra Buena práctica es Servicios de Ecoinnovacion para PYMEs de A Coruña

Otra Buena práctica es Servicios de Ecoinnovacion para PYMEs de A Coruña Otra Buena práctica es Servicios de Ecoinnovacion para PYMEs de A Coruña El proyecto EOI-EMALCSA ECOINNOVACIÓN de La Coruña consiste en prestar servicios de Ecoinnovación para pymes de La Coruña, todos

Más detalles

instalaciones solares

instalaciones solares instalaciones solares índice 01 sobre nosotros 02 desarrollo integral de proyectos 03 autoconsumo 04 anexo gráfico instalaciones solares fotovoltaicas instalaciones solares térmicas Tlf. (+34) 91 357 95

Más detalles

Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web.

Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web. I.E.S. SAN SEBASTIÁN C.F.G.S DESARROLLO DE APLICACIONES WEB D E P A R T A M E N T O D E I N F O R M Á T I C A Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web. C.F.G.S 2º DESARROLLO DE APLICACIONES WEB DAW Curso

Más detalles

«LAS MUJERES SON LOS AGENTES DE CAMBIO PARA UNA NUEVA SOCIEDAD PROPIA DEL SIGLO XXI: MÁS SOSTENIBLE, MÁS COMPROMETIDA, MÁS MODERNA Y, SIN LUGAR A

«LAS MUJERES SON LOS AGENTES DE CAMBIO PARA UNA NUEVA SOCIEDAD PROPIA DEL SIGLO XXI: MÁS SOSTENIBLE, MÁS COMPROMETIDA, MÁS MODERNA Y, SIN LUGAR A 1 2 «LAS MUJERES SON LOS AGENTES DE CAMBIO PARA UNA NUEVA SOCIEDAD PROPIA DEL SIGLO XXI: MÁS SOSTENIBLE, MÁS COMPROMETIDA, MÁS MODERNA Y, SIN LUGAR A DUDAS, MÁS INTELIGENTE». INTRO 3 La Universidad de

Más detalles

CASO PRÁCTICO QUÉ HACER CON LA MATRICULACIÓN DE UN ALUMNO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CUÁNDO SE TRASLADA DE COMUNIDAD AUTÓNOMA?

CASO PRÁCTICO QUÉ HACER CON LA MATRICULACIÓN DE UN ALUMNO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CUÁNDO SE TRASLADA DE COMUNIDAD AUTÓNOMA? CASO PRÁCTICO QUÉ HACER CON LA MATRICULACIÓN DE UN ALUMNO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CUÁNDO SE TRASLADA DE COMUNIDAD AUTÓNOMA? Mariano García Andreu Inspector de Educación de la Dirección Territorial de

Más detalles

LINEAS DE FINANCIACIÓN DE APOYO A LA EMPRESA

LINEAS DE FINANCIACIÓN DE APOYO A LA EMPRESA LINEAS DE FINANCIACIÓN DE APOYO A LA EMPRESA EJERCICIO 2009 Líneas de Financiación del Instituto de Crédito Oficial Líneas de Financiación del Instituto Valenciano de Finanzas Informe realizado a 19-02-2009

Más detalles

Centre Jujol-Can Negre ESCOLA MUNICIPAL D ART

Centre Jujol-Can Negre ESCOLA MUNICIPAL D ART Centre Jujol-Can Negre ESCOLA MUNICIPAL D ART PROGRAMA DE CURSOS I ACTIVITATS GENER - MARÇ 2016 CENTRE JUJOL CAN NEGRE COM A ESCOLA MUNICIPAL D ART ESPAI PER L ART, AMB L ART Amb aquests eixos i un espai

Más detalles

Resolución de 23/12/2008 (Boletín Oficial del Estado de 29/01/2009) MATERIAL DIDÁCTICO. CONCURSOS PÚBLICOS. Resolución de 23 de

Resolución de 23/12/2008 (Boletín Oficial del Estado de 29/01/2009) MATERIAL DIDÁCTICO. CONCURSOS PÚBLICOS. Resolución de 23 de 29 de enero Boletín Oficial del Estado Resolución de 03/12/2008 (Boletín Oficial del Estado de UNIVERSIDAD. CATEDRÁTICOS. Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Universidad Jaume I, por la que se

Más detalles

11edición DIPLOMA POSGRADO. gestión y marketing de centros urbanos

11edición DIPLOMA POSGRADO. gestión y marketing de centros urbanos 11edición DIPLOMA POSGRADO gestión y marketing de centros urbanos hola El Curso de Gestión y Marketing de Centros Urbanos se inició en 1.999 como una iniciativa formativa singular e innovadora impulsada

Más detalles

Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia

Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia La Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia (ATIGA) es una iniciativa de los Centros Tecnológicos gallegos, los cuales han apostado por unir esfuerzos

Más detalles

Don Rui Moreira Alcalde de Oporto

Don Rui Moreira Alcalde de Oporto Don Rui Moreira Alcalde de Oporto Madrid, 8 de octubre de 2014 Con el patrocinio de Don Rui Moreira, Alcalde de Oporto Buenos días, quería saludar al Embajador de Portugal, los organizadores, para mí es

Más detalles

Un projecte per a joves creat per joves

Un projecte per a joves creat per joves 1 ART I CULTURA CONTRA LA VIOLÈNCIA QUOTIDIANA Un projecte per a joves creat per joves La campanya de sensibilització Whyviolence? uneix durant tres mesos a cinquanta joves de tres districtes de Barcelona

Más detalles

Siemens y la Universidad de Cádiz forman a los ingenieros del futuro en materia energética

Siemens y la Universidad de Cádiz forman a los ingenieros del futuro en materia energética Prensa Madrid, 20 de febrero de 2014 Siemens y la Universidad de Cádiz forman a los ingenieros del futuro en materia energética Las jornadas técnicas, que tendrán lugar hoy hasta las 18 horas en la Escuela

Más detalles

CENTRAL SOLAR TERMOELÉCTRICA

CENTRAL SOLAR TERMOELÉCTRICA CENTRAL SOLAR TERMOELÉCTRICA AFRICANA ENERGÍA un referente tecnológico y ambiental Africana Energía es una planta solar termoeléctrica de 50 MW ubicada en el sur de Córdoba y promovida por tres empresas

Más detalles

Especialización sobre gestión local del turismo 2012 -AVANCE DE PROGRAMA-

Especialización sobre gestión local del turismo 2012 -AVANCE DE PROGRAMA- Especialización sobre gestión local del turismo 2012 -AVANCE DE PROGRAMA- CONTENIDO 1. OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 2. DESTINATARIOS 3. HABILIDADES QUE ADQUIRIRÁ EL PARTICIPANTE

Más detalles

ADHESIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA A LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JÓVEN.

ADHESIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA A LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JÓVEN. ADHESIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA A LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JÓVEN. La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven ( EEEJ) es una

Más detalles

RD curso directores 28/02/14

RD curso directores 28/02/14 PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLAN LAS CARACTERÍSTICAS DEL CURSO DE FORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134.1 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

MESA TERRITORIAL LAVIANA MESA TERRITORIAL MESA TERRITORIAL SOBRESCOBIO

MESA TERRITORIAL LAVIANA MESA TERRITORIAL MESA TERRITORIAL SOBRESCOBIO CONCLUSIONES DE LAS MESAS Y REUNIONES REALIZADAS EN EL MACO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO EN LA COMARCA DEL ALTO NALÓN El Grupo de Desarrollo

Más detalles

PROGRAMA 467 C INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

PROGRAMA 467 C INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL PROGRAMA 467 C INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL El Programa 467C Investigación y desarrollo Tecnológico Industrial se divide en varios Subprogramas en función del órgano encargado de su

Más detalles

Contrato de mantenimiento, reformas y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y edificios de la Diputación Provincial de Castellón.

Contrato de mantenimiento, reformas y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y edificios de la Diputación Provincial de Castellón. Contrato de mantenimiento, reformas y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y edificios de la Diputación Provincial de Castellón. Se trata de un contrato de colaboración público-privada,

Más detalles

PACTO POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EXTREMADURA UN COMPROMISO CON LA SOCIEDAD EXTREMEÑA

PACTO POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EXTREMADURA UN COMPROMISO CON LA SOCIEDAD EXTREMEÑA PACTO POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EXTREMADURA UN COMPROMISO CON LA SOCIEDAD EXTREMEÑA El Pacto por la Formación Profesional es el compromiso de la Junta de Extremadura, la Unión General de Trabajadores

Más detalles

Plan Elche Emprende. abril de 2012. Concejalía de Empresa y Empleo Ayuntamiento de Elche

Plan Elche Emprende. abril de 2012. Concejalía de Empresa y Empleo Ayuntamiento de Elche Plan Elche Emprende abril de 2012 Concejalía de Empresa y Empleo Ayuntamiento de Elche Plan Elche Emprende. Desde la Concejalía de Empresa y Empleo estamos liderando el Plan de Impulso de la Economía Ilicitana,

Más detalles

Plan Estratégico del Deporte en la ciudad de Barcelona

Plan Estratégico del Deporte en la ciudad de Barcelona Plan Estratégico del Deporte en la ciudad de Barcelona Gabriel Arranz Herrero Director de Promoción n y Acontecimientos Deportivos Institut Barcelona Esports Ajuntament de Barcelona Por qué: La relación

Más detalles

UN NOU DESENVOLUPAMENT EN EL PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI DEL CBUC

UN NOU DESENVOLUPAMENT EN EL PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI DEL CBUC UN NOU DESENVOLUPAMENT EN EL PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI DEL CBUC Jordi Serrano Muñoz, Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya. jserrano@uoc.es Marta Tort Pascual, Consorci Biblioteques Universitàries

Más detalles

De las Relaciones Internacionales a la Internacionalización PLAN DE POLÍTICA INTERNACIONAL 2008-2015

De las Relaciones Internacionales a la Internacionalización PLAN DE POLÍTICA INTERNACIONAL 2008-2015 De las Relaciones Internacionales a la Internacionalización PLAN DE POLÍTICA INTERNACIONAL 2008-2015 Universitat Politècnica de Catalunya Vicerrectorado de Política Internacional Octubre 2008 1 Introducción

Más detalles

Textos aprobados Jueves 18 de diciembre de 2008 - Estrasburgo Aprendizaje permanente para fomentar el conocimiento, la creatividad y la innovación

Textos aprobados Jueves 18 de diciembre de 2008 - Estrasburgo Aprendizaje permanente para fomentar el conocimiento, la creatividad y la innovación Procedimiento : 2008/2102(INI) Ciclo relativo al documento : A6-0455/2008 Textos presentados : Debates : Votaciones : Ciclo de vida en sesión Textos aprobados : A6-0455/2008 PV 18/12/2008-6.10 CRE 18/12/2008-6.10

Más detalles

ACUERDO DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA COMUNITAT VALENCIANA

ACUERDO DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA COMUNITAT VALENCIANA ACUERDO DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA COMUNITAT VALENCIANA Nos enfrentamos a una realidad que no conoce precedentes en la historia reciente. A la depresión económica de estos años no puede comparársele,

Más detalles

LÍNEAS GENERALES Y VALORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

LÍNEAS GENERALES Y VALORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE LÍNEAS GENERALES Y VALORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE El pasado 27 de noviembre de 2009, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Tiene como

Más detalles

POLÍTICA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y FINANCIACIÓN N DE LA PYME

POLÍTICA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y FINANCIACIÓN N DE LA PYME POLÍTICA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y FINANCIACIÓN N DE LA PYME Iñigo Febrel Consejero Económico y Comercial Embajada de España en Buenos Aires Buenos Aires, 16 de abril de 2013 ENTORNO ECONÓMICO EL GOBIERNO

Más detalles

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS GAVAMÓN, es un festival de cine y derechos humanos, que pretende visualizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar

Más detalles

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Símbol El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra A, i

Más detalles

PACTO POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL PROPUESTA DE ANPE

PACTO POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL PROPUESTA DE ANPE PACTO POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL PROPUESTA DE ANPE INTRODUCCIÓN En los últimos veinticinco años, el mundo desarrollado ha iniciado una profunda transformación. La economía española ha logrado ocupar

Más detalles

ANEXO I ESTABLECIMIENTO DE DIRECTRICES PARA LA EFICAZ INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIVERSIDAD.

ANEXO I ESTABLECIMIENTO DE DIRECTRICES PARA LA EFICAZ INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIVERSIDAD. ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES, EN LA SESIÓN CELEBRADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, POR EL QUE ESTABLECEN DIRECTRICES PARA LA ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Más detalles