Direcció d'operacions logístiques

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Direcció d'operacions logístiques"

Transcripción

1 Direcció d'operacions logístiques 2013/2014 Codi: Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre Gestió aeronàutica OT 4 0 Professor de contacte Nom: Juan José Ramos González Correu electrònic: Prerequisits Utilització d idiomes Llengua vehicular majoritària: anglès (eng) Algun grup íntegre en anglès: Sí Algun grup íntegre en català: No Algun grup íntegre en espanyol: Sí - Conocimientos básicos de economía. - Conocimientos de informática. - Dominio del idioma inglés (comprensión de lectura,oral y auditiva). - Conocimiento de cálculo. - Conocimiento Simulación Digital. - Conocimiento de Estadística. Objectius Los objetivos son que el alumno aprenda y comprenda la importancia de la logística en la empresa a nivel general y en partícular del sector aeronáutico. También entenderá la problemàtica de las empresas y el impacto de la adecuada administración del sistema logístico en la empresa. Conozca los diferentes elementos que comprenden un sistema logístico y las diferentes herramientas para enfrentar los problemas que aparecen en las diferentes áreas logísticas. The objectives are that students learn and understand the importance of logistics in the company at large and in particular the aerospace sector. Also understand the problems of enterprises and the impact of the proper administration of the logistics system in the company. Learn about the different elements comprising a logistics system and the different tools to address problems that arise in different areas of logistics. Competències Gestió aeronàutica Actitud personal Aplicar eines de programari específiques per a la resolució de problemes propis del sector aeronàutic. Comunicació Dimensionar i gestionar de manera eficient els recursos en les escales de les aeronaus. Disposar dels fonaments de matemàtiques, economia, tecnologies de la informació i psicologia de les organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestió 1

2 organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestió dels diferents sistemes presents al sector aeronàutic Hàbits de pensament Hàbits de treball personal Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tàctiques i operatives inherents a les activitats del transport aeri Treballar en equip. Resultats d aprenentatge Adaptar-se a situacions imprevistes. Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de dependència de l'equip. Avaluar de forma crítica el treball realitzat. Avaluar i proposar diferents polítiques de manteniment que minimitzin l'impacte sobre el rendiment del sistema. Avaluar requeriments per garantir factors de qualitat en les operacions de transport aeri. Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts. Definir conceptes avançats de logística del transport aeri. Desenvolupar el pensament sistèmic. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i prospectiva. Desenvolupar la curiositat i la creativitat. Desenvolupar models per a l'anàlisi comparativa de les decisions estratègiques. Desenvolupar un pensament i un raonament crític. Formular problemes estratègics de transport i de transport multimodal. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada. Identificar els principals colls d'ampolla que limiten factors de qualitat. Identificar la infraestructura necessària que s'ha d'adquirir per a millorar els paràmetres de rendiment propis de cada subsistema. Identificar, gestionar i resoldre conflictes. Mantenir una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional, el creixement personal i la formació continuada. Tenir esperit de superació. Prendre decisions pròpies. Prevenir i solucionar problemes. Seleccionar eines d'ajuda per a la presa de decisions adequades a la tipologia de problemes que cal resoldre. Treballar cooperativament. Treballar de manera autònoma. Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats. Utilitzar eines d'anàlisi estadística per al modelatge d'activitats temporals i l'anàlisi de resultats. Utilitzar entorns comercials de simulació en esdeveniments discrets per a fer experiments. Utilitzar entorns de representació virtual per verificar aspectes crítics. Continguts Tema 1. Introducción a la Logística a. Perspectiva Histórica b. Perspectiva Moderna c. Tendencias en el mercado moderno d. Transporte e. Logística en la Organización global 2

3 e. Logística en la Organización global Tema 2. Logística en la Organización a. Canales de Mercadeo y Logística b. Mercadotecnia c. Administración del sistema Logístico d. Mejorando los beneficios de la empresa con logística Tema 3. Servicio al Cliente a. Elementos del servicio al cliente b. Mejora de los servicios al cliente Tema 4. Administración de Inventarios a. Tipos de Inventario b. Tipos clásicos de administración de inventarios c. Mejorando la administración de Inventarios d. MRP e. DRP f. Políticas de "Just in Time" g. Administración de Inventarios en un mercado global, la problemática Tema 5. Sistemas de Transporte Global a. Los 5 modos de transporte b. Desregulación del transporte c. El papel del gobierno en el transporte d. Seguridad e.transporte Intermodal Tema 6. Administración del Transporte a. Precios b. Transporte privado c. Otros factores que afectan el transporte Tema 7. Almacenamiento a. El papel del almacén en la logística b. Funciones del almacén c. Localización del almacén d. Alternativas al almacén 3

4 e. Estrategias de almacenado Tema 8. Manejo de Materiales y Embalaje a. Manejo manual vs. automatizado b. Tendencias en el almacenado c. Empaque de producto Tema 9. Administración de la Información en logística a. Sistemas de Información Logística b. Métodos de proyección c. El uso de la información para unir un sistema global de información logística d. Desarrollo en sistemas de información logísticos Tema 10. Logística de entrada y compras a. Actividades de la logística de entrada b. Compras c. Técnicas de Administración para la mejora de la administración de materiales Tema 11. El medio ambiente logístico global a. La cadena de suministro b. Asuntos culturales en logística c. Estrategias de distribución globalizada d. Documentación Internacional e. Regulaciones f. Zonas de comercio g. Intermediarios logísticos y facilitadores h. Control del sistema logístico global Tema 14. Mejora del funcionamiento logístico a. Mejorando el desempeño organizacional b. Herramientas básicas para la mejora del desempeño logístico c. Impedimentos para la mejora del desempeño logístico Examen 1 (Temas 1-4) Examen 2 (Temas 5-8) Examen 3 (Temas 9-11) Examen de Temas Específicos en Logística (Ponentes Externos) Practica1 : Managing the Supply Chain "The Bullwhip Effect" 4

5 Practica1 : Managing the Supply Chain "The Bullwhip Effect" Práctica2-3: Simulación de la Cadena Logística Práctica4: BPR Mapeo de Procesos Exposiciones de Alumnos acerca de un tema particular enlogística aeroportuaria (20 min/persona) Item 1. Introduction to Logistics a. Historical Perspective b. Modern Perspective c. Trends in the modern market d. Transport e. Logistics in the Global Organization Item 2. Logistics in the Organization a. Marketing Channels and Logistics b. Marketing c. Logistics Management System d. Improving the benefits of logistics company Item 3. Customer Service a. Elements of customer service b. Improved customer service Item 4. Inventory Management a. Types of Inventory b. Classical types of inventory management c. Improving Inventory Management d. MRP e. DRP f. "Just in Time" Policy g. Inventory Management in a global market, the problems Item 5. Global Transportation Systems a. The 5 modes b. Deregulation of transport c. The role of government in transport d. Security e. Intermodal Transportation 5

6 Item 6. Transportation Management a. Prices b. Private transport c. Other factors affecting the transport Item 7. Storage a. The role of warehouse logistics b. Features store c. Store Location d. Alternatives to the store e. Stored strategies Item 8. Materials Handling and Packaging a.manual Vs automated b. Trends in storage c. Product package Item 9. Information Management in logistics a. Logistics Information Systems b. Projection methods c. The use of information to join a global system of information logistics d. Developing logistical information systems Item 10. Inbound logistics and purchasing a. Activities of inbound logistics b. Shopping c. Management techniques to improve materials management Item 11. The global logistics environment a. The supply chain b. Cultural issues in logistics c. Global distribution strategies d. International Documentation e. Regulations f. Trade zones g. Logistics intermediaries and facilitators h. Control of global logistics system 6

7 h. Control of global logistics system Item 14. Improved logistics operation a. Improving organizational performance b. Basic tools for improving logistics performance c. Impediments to improving logistics performance Exam 1 (Topic 1-4) Exam 2 (Topic 5-8) Exam 3 (Topic 9-11) Examination of specific topics in Logistics (External Lecturers) Practice 1: Managing the Supply Chain "The Bullwhip Effect" Practice 2-3: Simulation of the Supply Chain Practice 4: BPR Process Mapping Student presentations about a particular topic in airport logistics (20 min / person) Metodologia - Clases magistrales - Conferencias de Expertos en los Temas Logísticos - Practicas con Simulador Logìstico - Lectures - Conference of Experts on Logistics Topics - Practices in Logistics simulator Activitats formatives Títol Hores ECTS Resultats d aprenentatge Tipus: Supervisades Practicas Simulacion 0 0 Avaluació - 3 Examenes: 70%. Promedio siempre y cuando se aprueben 2 de 3 con nota mayor a 5. Si se suspenden 2 o mas examens queda automáticamente suspendido de la asignatura. - Practicasy problemas: 20% - Exposicion de Artículo / tema Referente a la Admon de Operaciones Logísticas: 10% - 3 Exams: 70%. Average as long as they pass 2 out of 3 with a note greater than 5. If 2 or more exams are 7

8 - 3 Exams: 70%. Average as long as they pass 2 out of 3 with a note greater than 5. If 2 or more exams are failed the student is automatically suspended. - Lab Practices y problems: 20% - Exhibition of article / topic Regarding Logistics Operations: 10% Activitats d avaluació Títol Pes Hores ECTS Resultats d aprenentatge conocimiento I , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Bibliografia Gourdin Kent, "Global Logistics Management", Blackwell Publishing Operations Management, design, planning and control for Manufacturing services. James B.Dilworth. McGraw-Hill Logística de almacenaje: Diseño y gestión de almacenes y plataformas logísticas world class warehousing. Ander Errasti. Edicionespirámide. 8

Dirección de operaciones logísticas

Dirección de operaciones logísticas Dirección de operaciones logísticas 2015/2016 Código: 101744 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501233 Gestión aeronáutica OT 4 0 Contacto Nombre: Jenaro Nosedal Sanchez Correo electrónico:

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313785 Gestió Aeronàutica OB 0 1

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313785 Gestió Aeronàutica OB 0 1 Presa de Decisions en Logística 2015/2016 Codi: 42876 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 4313785 Gestió Aeronàutica OB 0 1 Professor de contacte Nom: Juan José Ramos González Correu electrònic: JuanJose.Ramos@uab.cat

Más detalles

Comptabilitat de Costos

Comptabilitat de Costos Comptabilitat de Costos 2013/2014 Codi: 102374 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OB 2 2 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Pere Nicolás

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0

Titulació Tipus Curs Semestre. 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0 Recerca de Mercats i del Consumidor 2015/2016 Codi: 103150 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0 Professor de contacte Nom: Elaine Aparecida Lopes Da

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre Gestió aeronàutica OB 1 2

Titulació Tipus Curs Semestre Gestió aeronàutica OB 1 2 Operacions aeroportuàries I 2015/2016 Codi: 101757 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501233 Gestió aeronàutica OB 1 2 Professor de contacte Nom: Liana Napalkova Correu electrònic: Liana.Napalkova@uab.cat

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges 2014/2015 Codi: 101031 Crèdits: 4 Titulació Tipus Curs Semestre 2500254 Geologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Julien Babault Correu electrònic:

Más detalles

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges 2013/2014 Codi: 101031 Crèdits: 4 Titulació Tipus Curs Semestre 2500254 Geologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Julien Babault Correu electrònic:

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO LOGÍSTICA 0976 9 06 Asignatura: Clave Semestre Créditos Ingeniería Mecánica e Industrial Ingeniería Industrial Ingeniería

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Dret penal general 2015/2016 Codi: 100459 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Margarita Bonet Esteva Correu electrònic: Margarita.Bonet@uab.cat

Más detalles

PLAN DE ESTUDIOS LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TRANSPORTE MARÍTIMO. T * P ** CR *** Prerrequisitos

PLAN DE ESTUDIOS LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TRANSPORTE MARÍTIMO. T * P ** CR *** Prerrequisitos PLAN DE ESTUDIOS LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TRANSPORTE MARÍTIMO Primer Cuatrimestre 1. Matemáticas I T * P ** CR *** Prerrequisitos 3 2 4 N/T 2. Ciencias Náuticas Especialidad 2 2 3 N/T 3. Inglés I

Más detalles

Titulació Pla Tipus Curs Semestre. 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1

Titulació Pla Tipus Curs Semestre. 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1 Dret penal general 2012/2013 Codi: 100459 Crèdits ECTS: 6 Titulació Pla Tipus Curs Semestre 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Maria Jose Rodriguez

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Biologia molecular i biotecnologia de plantes 2015/2016 Codi: 101979 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500890 Genètica OT 4 0 Professor de contacte Nom: María Carmen Martínez Gómez Correu electrònic:

Más detalles

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida Datos de la asignatura/ Details of the course/dades de l asignatura Denominación Designation Denominació Curso Course Curs Módulo Module Modulo Materia Matter Matèria Periodicidad Periodcity Periodicitat

Más detalles

Carrera: INB - 0411. Participantes. Representante de las academias de ingeniería industrial de Institutos Tecnológicos.

Carrera: INB - 0411. Participantes. Representante de las academias de ingeniería industrial de Institutos Tecnológicos. 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Logística y Cadenas de Suministro Ingeniería Industrial INB - 0411 4 0 8 2.- HISTORIA

Más detalles

PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓON EN LOGÍÍISTICA INTERNACIONAL

PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓON EN LOGÍÍISTICA INTERNACIONAL PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓON EN LOGÍÍISTICA INTERNACIONAL Modalidad Virtual Presentación El nivel de competencia al que se enfrentan hoy en día las empresas, es asumido por los directivos conscientes de

Más detalles

Carrera: INB-0411 4-0-8. Participantes. Representante de las academias de ingeniería industrial de Institutos Tecnológicos.

Carrera: INB-0411 4-0-8. Participantes. Representante de las academias de ingeniería industrial de Institutos Tecnológicos. 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Logística y Cadenas de Suministro Ingeniería Industrial INB-0411 4-0-8 2.- HISTORIA

Más detalles

Logística y Cadenas de Suministro

Logística y Cadenas de Suministro 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Logística y Cadenas de Suministro Ingeniería Industrial INB-0411 4-0-8 2.- HISTORIA

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Geomorfologia II 2014/2015 Codi: 101062 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500254 Geologia OB 2 2 Professor de contacte Nom: Julien Babault Correu electrònic: Julien.Babault@uab.cat Prerequisits

Más detalles

CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION DE PROYECTOS S.C

CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION DE PROYECTOS S.C CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION DE PROYECTOS S.C PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS A LA COMUNIDAD INDUSTRIAL DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN LOGISTICA PETROLERA. PLAN DE ESTUDIOS 2014

Más detalles

Fundamentos de los sistemas de información en los negocios

Fundamentos de los sistemas de información en los negocios Fundamentos de los sistemas de información en los negocios Dra. María G. Rosa-Rosario O Brien, J. A., Marakas, G. (2007), Introduction to Information Systems, 13 ed., McGraw-Hill. OBJETIVOS Conocer la

Más detalles

Cursos este mes. ABRIL

Cursos este mes. ABRIL P u e b l a. T l a x c a l a C h a p t e r D i s t r i c t V I Cursos este mes. ABRIL Planeación Maestra de Recursos Duración: 24 HORAS «Inscripciones hasta: 18 DE ABRIL Módulo 1 de la certificación CPIM

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS DATABASE MANGEMENT SYSTEMS Grado en Ingeniería Civil Modalidad de enseñanza presencial lf: Índice SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS...3

Más detalles

Asignatura: Horas: Total (horas): Obligatoria X Teóricas 3.0 Semana 3.0 Optativa Prácticas 0.0 16 Semanas 48.0

Asignatura: Horas: Total (horas): Obligatoria X Teóricas 3.0 Semana 3.0 Optativa Prácticas 0.0 16 Semanas 48.0 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTADES DE ECONOMÍA E INGENIERÍA LICENCIATURA EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS PROGRAMA DE ESTUDIO Logística y Cadena Global de Suministros P87 /P76 /P98 06 Asignatura:

Más detalles

MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK

MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK Definition English Definition ECTS Semester Language Type Técnicas y Modelos Cuantitativos de Ingeniería de Organización

Más detalles

Cursos este mes. MARZO

Cursos este mes. MARZO P u e b l a. T l a x c a l a c h a p t e r D i s t r i c t V I Cursos este mes. MARZO Introd. A la Administración de la Cadena de Suministros Duración: 30 HORAS «Inscripciones hasta: 12 DE MARZO Módulo

Más detalles

Dirección de Empresas

Dirección de Empresas Syllabus Asignatura: Dirección de operaciones y tecnología GRUPOS: 3º GRADO OFICIAL EN MARKETING + TÍTULO SUPERIOR EN DIRECCIÓN COMERCIAL Curso 2012/2013 Profesor/es Ignacio Soret Los Santos Periodo de

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Delinqüència i psicopatologia 2013/2014 Codi: 100447 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Francisco Collazos Sanchez Correu electrònic: Francisco.Collazos@uab.cat

Más detalles

Optimice la performance de su cadena de suministro de manera segura y en cumplimiento de regulaciones. MarcioAB @br.ibm.com

Optimice la performance de su cadena de suministro de manera segura y en cumplimiento de regulaciones. MarcioAB @br.ibm.com Optimice la performance de su cadena de suministro de manera segura y en cumplimiento de regulaciones MarcioAB @br.ibm.com 1 Iniciativa para mejorar la performance empresarial en su ecosistema gerenciando

Más detalles

La política de NGSA, abarca todas las funciones que participan en la recepción y el cumplimiento de peticiónes de nuestros clientes.

La política de NGSA, abarca todas las funciones que participan en la recepción y el cumplimiento de peticiónes de nuestros clientes. SERVICIOS Nuestros servicios abarcan una basta cadena de suministro que está formada por todos nuestros asociados y aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de la solicitud

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE. TRANSPORT LOGISTICS Grado en Ingeniería Civil Modalidad de enseñanza Presencial lf: Índice LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE...3 Breve descripción de la asignatura...3

Más detalles

MATERIA: Gestión de Materiales y Logística MÓDULO: Gestión y Optimización de la Producción y Sostenibilidad ESTUDIOS: MASTER EN INGENIERIA QUIMICA

MATERIA: Gestión de Materiales y Logística MÓDULO: Gestión y Optimización de la Producción y Sostenibilidad ESTUDIOS: MASTER EN INGENIERIA QUIMICA CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Semestral Semestre/s: 2 Número de créditos ECTS: 3 Idioma/s: inglés,

Más detalles

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS PROGRAMA 4º Curso. Grado en Administración y Dirección SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS 4 rd year. Pág. 1 / 8 Colegio Universitario de Estudios Financieros Leonardo Prieto Castro, 2 Tel. +34

Más detalles

240ST1121 - Design of Supply Chain

240ST1121 - Design of Supply Chain Coordinating unit: Teaching unit: Academic year: Degree: ECTS credits: 2015 240 - ETSEIB - Barcelona School of Industrial Engineering 732 - OE - Department of Management MASTER'S DEGREE IN SUPPLY CHAINS,

Más detalles

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida Datos de la asignatura Denominación Designation Denominació Curso Course Curs Módulo Module Modulo Materia Matter Matèria Periodicidad Periodcity Periodicitat DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS HUMAN RESOURCE

Más detalles

PROYECTO DOCENTE ASIGNATURA: "Marketing Turístico" Grupo: Grupo 6 -ENGLISH-(969439) Titulacion: Grado en Turismo Curso: 2015-2016

PROYECTO DOCENTE ASIGNATURA: Marketing Turístico Grupo: Grupo 6 -ENGLISH-(969439) Titulacion: Grado en Turismo Curso: 2015-2016 PROYECTO DOCENTE ASIGNATURA: "Marketing Turístico" Grupo: Grupo 6 -ENGLISH-(969439) Titulacion: Grado en Turismo Curso: 2015-2016 DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA/GRUPO Titulación: Año del plan de estudio:

Más detalles

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO RECINTO METROPOLITANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA DE GERENCIA PRONTUARIO

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO RECINTO METROPOLITANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA DE GERENCIA PRONTUARIO 1 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO RECINTO METROPOLITANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA DE GERENCIA PRONTUARIO NOMBRE DEL PROFESOR NUMERO Y HORAS DE OFICINA CORREO ELECTRONICO

Más detalles

Diplomado Logística Integral

Diplomado Logística Integral Diplomado Logística Integral Diplomado Logística Integral Objetivo del Curso: Desarrollar en el participante una visión estratégica de la logística empresarial por medio de conceptos, metodologías y herramientas

Más detalles

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la Asignatura: SATCA 1 :

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la Asignatura: SATCA 1 : 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la Asignatura: SATCA 1 : Logística de Fabricación Ingeniería en Gestión Empresarial LOD-1203 3-2-5 2.- PRESENTACIÓN Caracterización

Más detalles

Sistemas de Información Gerencial ii. Los SI en la empresa

Sistemas de Información Gerencial ii. Los SI en la empresa Ingeniería Civil Industrial Ingeniería Industrial Sistemas de Información Gerencial ii. Los SI en la empresa Prof. Guillermo E. Badillo Astudillo Semestre I, 2015 Nota: la mayoría de los slides están tomados

Más detalles

Gestión de la Información

Gestión de la Información Gestión de la Información Sociedad de la Información Recurso Información Sistemas de Información Tecnologías de la Información Internet ii Fundamentos de SI: Gestión de la Información 49 Un Sistema de

Más detalles

Gramàtica històrica de l'espanyol avançada

Gramàtica històrica de l'espanyol avançada Gramàtica històrica de l'espanyol avançada 2014/2015 Codi: 100609 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500248 Llengua i literatura espanyoles OT 3 0 2500248 Llengua i literatura espanyoles OT 4 0

Más detalles

Gènere i criminologia

Gènere i criminologia Gènere i criminologia 2014/2015 Codi: 100453 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Encarnación Bodelón González Correu electrònic: Encarna.Bodelon@uab.cat

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

LOGÍSTICA Y PROCESOS EN LA EMPRESA INDUSTRIAL

LOGÍSTICA Y PROCESOS EN LA EMPRESA INDUSTRIAL LOGÍSTICA Y PROCESOS EN LA EMPRESA INDUSTRIAL Créditos: 3 ECTS Curso: MÁSTER EN GESTIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES Profesor: Francisco Amaro Martínez francesc.amaro@iqs.url.edu * OBJETIVOS La asignatura

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Treball de Fi de Màster 2013/2014 Codi: 42537 Crèdits: 12 Titulació Tipus Curs Semestre 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Professor de contacte Nom: Marta Tafalla González Correu electrònic:

Más detalles

CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA LOGISTICA Y LA SUPPLY CHAIN / WEB PARA LA COMPETITIVIDAD ANDRES LOPEZ ASTUDILLO

CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA LOGISTICA Y LA SUPPLY CHAIN / WEB PARA LA COMPETITIVIDAD ANDRES LOPEZ ASTUDILLO CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA LOGISTICA Y LA SUPPLY CHAIN / WEB PARA LA COMPETITIVIDAD ANDRES LOPEZ ASTUDILLO alopez@icesi.edu.co Nuevo en el parque? Ya viste la competencia global?????? EL MUNDO ES PLANO

Más detalles

GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTROS PROVEEDORES EMPRESA CANALES CONSUMIDOR LOGISTICA DE DISTRIBUCION

GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTROS PROVEEDORES EMPRESA CANALES CONSUMIDOR LOGISTICA DE DISTRIBUCION GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTROS PROVEEDORES EMPRESA CANALES CONSUMIDOR LOGISTICA DE DISTRIBUCION ATENCION AL CLIENTE SATISFACER LA DEMANDA CD1 PRODUCTO TERMINADO CD2 CD3 CANALES ADMINISTRACION DE LA

Más detalles

PROGRAMA CONTENIDOS TEMÁTICA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO

PROGRAMA CONTENIDOS TEMÁTICA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO Departamento: Ingeniería en Sistemas de Información. Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información. Cátedra: Sistemas de Administración de Cadenas de Abastecimiento Nivel: 5 año Año lectivo: 2010 Semestre

Más detalles

Titulación: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Titulación: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Titulación: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Asignatura: ECO133 Gestión de producción y servicios Semestre: Segundo Gestión de producción y servicios [1] Asignatura: ECO 133 Gestión de producción

Más detalles

Supply Chain Management

Supply Chain Management Supply Chain Management Máster Universitario en Management y Gestión del Cambio Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/2015 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Código: Titulación en la que se imparte:

Más detalles

MASTER EN LOGÍSTICA INTEGRAL ONLINE 2015-2016

MASTER EN LOGÍSTICA INTEGRAL ONLINE 2015-2016 MASTER EN LOGÍSTICA INTEGRAL ONLINE 2015-2016 El programa consta de 15 módulos divididos en 6 áreas y una introducción a la logística: 4ª EDICIÓN LOGISTICS OVERVIEW LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO LOGÍSTICA

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

IBM GBS Supply Chain Management Community

IBM GBS Supply Chain Management Community IBM GBS Community Andres E. Carabio Líder de para la Región Spanish South America deeper Qué es IBM Global Business Services? Hace unos años IBM entendió y definió como estrategia de negocio, que un alto

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Psicologia criminal aplicada 2015/2016 Codi: 100446 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Elena Garrido Gaitan Correu electrònic: Elena.Garrido@uab.cat

Más detalles

CENTRO DE CIENCIAS EMPRESARIALES LICENCIATURA EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL

CENTRO DE CIENCIAS EMPRESARIALES LICENCIATURA EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL OBJETIVO GENERAL Formar Licenciados en Logística Empresarial con un alto sentido de la gestión de negocios, del entorno y del mercado, orientado a la optimización del costo-beneficio de las organizaciones

Más detalles

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la Asignatura: SATCA 1 :

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la Asignatura: SATCA 1 : 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la Asignatura: SATCA 1 : Transporte y Distribución Ingeniería en Gestión Empresarial LOF-1202 3-2-5 2.- PRESENTACIÓN Caracterización

Más detalles

Tècniques Especialitzades de Relacions Públiques

Tècniques Especialitzades de Relacions Públiques Tècniques Especialitzades de Relacions Públiques 2013/2014 Codi: 103153 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0 Professor de contacte Nom: Antoni Noguero

Más detalles

TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 1.- FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l assignatura Coordinació 2.- RESUM Codi: 33806 Nom: Teledetección aérea y espacial

Más detalles

Departamento de CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES

Departamento de CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES 1/10 HORAS DE CLASE PROFESORES RESPONSABLES TEÓRICAS PRÁCTICAS Mg. María Angélica Viceconte p/semana p/cuatrim. p/semana p/cuatrim 4 32 4 32 ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES APROBADAS CURSADAS Administración

Más detalles

LEAN MANAGEMENT y LOGÍSTICA Incremento de beneficios / Servicio al cliente. Gerardo Ibáñez Socio Director HARMONY Consulting

LEAN MANAGEMENT y LOGÍSTICA Incremento de beneficios / Servicio al cliente. Gerardo Ibáñez Socio Director HARMONY Consulting LEAN MANAGEMENT y LOGÍSTICA Incremento de beneficios / Servicio al cliente Gerardo Ibáñez Socio Director HARMONY Consulting Qué es el P.I.B. de un país? El P.I.B. de un país es su PRODUCCIÓN Sólo la PRODUCCIÓN

Más detalles

TOC PANAMA A TALE OF FOUR CORNERS? UN CUENTO DE CUATRO ESQUINAS? C. Daniel Negron Vice President Through Transport Mutual Services (Americas)

TOC PANAMA A TALE OF FOUR CORNERS? UN CUENTO DE CUATRO ESQUINAS? C. Daniel Negron Vice President Through Transport Mutual Services (Americas) TOC PANAMA A TALE OF FOUR CORNERS? UN CUENTO DE CUATRO ESQUINAS? C. Daniel Negron Vice President Through Transport Mutual Services (Americas) WHO ARE WE?? QUIENES SOMOS? TT CLUB MUTUAL INSURANCE, LTD TT

Más detalles

340126 - SIDI-K5O10 - Sistemes Digitals

340126 - SIDI-K5O10 - Sistemes Digitals Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2015 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica

Más detalles

Gestión y Planificación del Transporte y la Distribución

Gestión y Planificación del Transporte y la Distribución Gestión y Planificación del Transporte y la Distribución Guía Docente Master Oficial en Planificación y Gestión de Procesos Empresariales Universitat de València Datos del Curso Nombre de la asignatura

Más detalles

Syllabus DIRECCIÓN OPERACIONESY TECNOLOGÍA 4º curso DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL (TSDMC)

Syllabus DIRECCIÓN OPERACIONESY TECNOLOGÍA 4º curso DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL (TSDMC) Syllabus DIRECCIÓN OPERACIONESY TECNOLOGÍA 4º curso DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL (TSDMC) Curso 2013 /2014 Profesor/es Rafael Paniagua Enric Redondo Periodo de impartición y Curso Tipo Idioma

Más detalles

Lunes Empleo, ADEIT, 24 de noviembre de 2014. Perspectivas profesionales del Responsable de Logística

Lunes Empleo, ADEIT, 24 de noviembre de 2014. Perspectivas profesionales del Responsable de Logística Lunes Empleo, ADEIT, 24 de noviembre de 2014 Perspectivas profesionales del Responsable de Logística 1 La importancia del sector logístico Informe prospectivo Transporte y Logística 2030: Cómo ganar la

Más detalles

TITULACIÓN: CURSO ACADÉMICO: 2012-2013

TITULACIÓN: CURSO ACADÉMICO: 2012-2013 TITULACIÓN: CURSO ACADÉMICO: 2012-2013 GUÍA DOCENTE 1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA NOMBRE: Logística II CÓDIGO: CURSO ACADÉMICO: 2012-2013 TIPO: Obligatoria Créditos ECTS: 4 cr. FECHAS IMPARTICIÓN:

Más detalles

Comunicació, Educació i Alfabetització Mediàtica

Comunicació, Educació i Alfabetització Mediàtica Comunicació, Educació i Alfabetització Mediàtica 2013/2014 Codi: 103125 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501933 Periodisme OT 0 0 Professor de contacte Nom: José Manuel Pérez Tornero Correu electrònic:

Más detalles

Solicitud para la competencia Microsoft Business Solutions Guía paso a paso de la inscripción

Solicitud para la competencia Microsoft Business Solutions Guía paso a paso de la inscripción Solicitud para la competencia Microsoft Business Solutions Guía paso a paso de la inscripción En Microsoft Partner Program, las competencias de Microsoft definen sus áreas de especialización, ayudándole

Más detalles

FACILITADORES DE GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO. Lic. Inteligencia de Mercados

FACILITADORES DE GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO. Lic. Inteligencia de Mercados FACILITADORES DE GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Lic. Inteligencia de Mercados Área Académica: Logística Nacional e Internacional Tema: Facilitadores de gestión de la cadena de suministro Profesor (a):

Más detalles

GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE POSGRADO GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE POSGRADO TITULACIÓN: MÁSTER Universitario en Dirección y Gestión de Empresas MBA CURSO 2015/2016 MATERIA: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Nombre del Módulo al que pertenece la materia.

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

Técnico Certified Software Engineer Professional (CSIP)

Técnico Certified Software Engineer Professional (CSIP) Técnico Certified Software Engineer Professional (CSIP) Dirigido a: Profesionales de la ingeniería de sistemas Estudiantes universitarios de ingeniería en sistemas Requisitos: Requisitos para aplicar a

Más detalles

Ciencia e Ingeniería Computacional Guía Docente de los Módulos

Ciencia e Ingeniería Computacional Guía Docente de los Módulos Ciencia e Ingeniería Computacional Guía Docente de los Módulos Herramientas y Entornos para una Programación Paralela (Castellano) Eines i entorns per a programació paral lela (Catalán) Tools and environments

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

Teoria i Anàlisi de la Fotografia

Teoria i Anàlisi de la Fotografia Teoria i Anàlisi de la Fotografia 2014/2015 Codi: 103050 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501928 Comunicació Audiovisual OT 0 0 Professor de contacte Nom: Ana Lage Fombuena Correu electrònic:

Más detalles

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO PROGRAMA DE ESTUDIO DE LICENCIATURA PRAXIS MES XXI

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO PROGRAMA DE ESTUDIO DE LICENCIATURA PRAXIS MES XXI UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO PROGRAMA DE ESTUDIO DE LICENCIATURA PRAXIS MES XXI NOMBRE DE LA ASIGNATURA: COMERCIO ELECTRÓNICO II FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO 2005 ÁREA DEL PLAN DE ESTUDIOS: AS ( ) AC

Más detalles

Innovación de las Industrias Textiles

Innovación de las Industrias Textiles Master Universitario en Innovación de las Industrias Textiles Módulo La empresa en la sociedad del conocimiento Asignatura Visión actualizada de las aplicaciones de las TIC en la empresa Sesión Organización

Más detalles

Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CITIC

Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CITIC Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CITIC (Andalusian Centre of Innovation and Information and Communication technologies- CITIC) FP7-ENERGY: Oportunidades

Más detalles

Enginyeria Industrial 2008/09. (371)_Sistemes Informàtics per a la Producció PROGRAMA D'ASSIGNATURA. hora 25-10-2015 18:41:00 _ ASSIGNATURA

Enginyeria Industrial 2008/09. (371)_Sistemes Informàtics per a la Producció PROGRAMA D'ASSIGNATURA. hora 25-10-2015 18:41:00 _ ASSIGNATURA hora 25-10-2015 18:41:00 TITULACIO Enginyeria Industrial 2008/09 ASSIGNATURA (371)Sistemes Informàtics per a la Producció DESCRIPTORS Departament Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Area Llenguatges

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hidalgo A.C. PLAN DE MARKETING

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hidalgo A.C. PLAN DE MARKETING INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN Oficina de Convenciones y Visitantes de Hidalgo A.C. PLAN DE MARKETING TESIS PARA OBTENER EL GRADO

Más detalles

(53000235) Dirección Estratégica de la Innovación Innovation Management Ingeniería de Organización, Administración de

(53000235) Dirección Estratégica de la Innovación Innovation Management Ingeniería de Organización, Administración de (53000235) Dirección Estratégica de la Innovación Innovation Management Ingeniería de Organización, Administración de Departamento Teléfono +34 91336 32 07 Empresas y Estadística Unidad Docente Economía

Más detalles

PROGRAMA DE ASIGNATURA

PROGRAMA DE ASIGNATURA 01. Carrera PROGRAMA DE ASIGNATURA Lic. En Administración de Negocios Internacionales Lic. En Dirección del Factor Humano Lic. En Comercialización Lic. En Tecnología Informática Lic. En Administración

Más detalles

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PROGRAMA DE ASIGNATURA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PROGRAMA DE ASIGNATURA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PROGRAMA DE ASIGNATURA. ASIGNATURA: LOGISTICA 2. CONDUCTAS DE ENTRADA: Fundamentos de Administración de

Más detalles

Diplomado Dirección Estratégica de Almacenes y Centros de Distribución

Diplomado Dirección Estratégica de Almacenes y Centros de Distribución Diplomado Dirección Estratégica de Almacenes y Centros de Distribución Duración 112 horas Objetivo general: Dar una formación integral para la adecuada dirección, administración, y operación de los almacenes

Más detalles

LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA CLIENTE RED TECNOLÓGICA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE STORAGE

LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA CLIENTE RED TECNOLÓGICA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE STORAGE STORAGE El almacenamiento forma parte de los procesos logísticos que tiene como objetivo guardar y custodiar existencias que no están en proceso de fabricación, ni transporte y permite que las mercancías

Más detalles

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO PROGRAMA DE ESTUDIO DE LICENCIATURA PRAXIS MES XXI

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO PROGRAMA DE ESTUDIO DE LICENCIATURA PRAXIS MES XXI UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO PROGRAMA DE ESTUDIO DE LICENCIATURA PRAXIS MES XXI NOMBRE DE LA ASIGNATURA: LOGÍSTICA INTERNACIONAL FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2005 ÁREA DEL PLAN DE ESTUDIOS: AS ( ) AC

Más detalles

Swissport Cargo Services "Installation and operation of the terminal" The Added Value of a Cargo Terminal on the Logistics Chain of Air Transport"

Swissport Cargo Services Installation and operation of the terminal The Added Value of a Cargo Terminal on the Logistics Chain of Air Transport "Installation and operation of the terminal" The Added Value of a Cargo Terminal on the Logistics Chain of Air Transport" Juan Carlos García Agenda 1. El Mundo de Swissport 2. Rapidez y Calidad: Optimización

Más detalles

230615 - ITSM - Gestión de Servicios de Tecnologías de Información

230615 - ITSM - Gestión de Servicios de Tecnologías de Información Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos: 2015 230 - ETSETB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona 744 - ENTEL - Departamento de Ingeniería

Más detalles

Programa Logistics & Supply Chain Management-best practices

Programa Logistics & Supply Chain Management-best practices Programa Logistics & Supply Chain Management-best practices Fecha de inicio: 27 de Agosto del 2012 Este programa permitirá a los empresarios y ejecutivos conocer la actualización en Ingeniería Logística;

Más detalles

ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE ASIGNATURA CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE FECHA DE PUBLICACION

ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE ASIGNATURA CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE FECHA DE PUBLICACION ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE ASIGNATURA Modelling and control of dc dc converters CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2014/2015 Primer semestre FECHA DE PUBLICACION Fecha Datos Descriptivos Nombre de la

Más detalles

2014-2015 COURSE OFFER 1 st SEMESTER

2014-2015 COURSE OFFER 1 st SEMESTER 2014-2015 COURSE OFFER 1 st SEMESTER Programme Year Course Title ECTS Semester Language TSDMGC 1 English I 6 1 English TSDMGC 2 English II 6 1 English TSDMGC 4 International Marketing Management 4,5 1

Más detalles

Master Oficial en Planificación y Gestión de Procesos Empresariales

Master Oficial en Planificación y Gestión de Procesos Empresariales LOGÍSTICA Guía Docente Master Oficial en Planificación y Gestión de Procesos Empresariales Universitat de València Datos del Curso Nombre de la asignatura LOGÍSTICA Carácter Obligatorio Titulación Master

Más detalles

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL Denominación Denominació Name Curso Curs Course Modulo Mòdul Modulate Materia Matèria Matter Periocidad Periocitat Period Economia social Economia social Social economy MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL

Más detalles

Gerencia de Operaciones

Gerencia de Operaciones Autor: / C.I.P. Nº 39296 EXCELENCIA EN MANUFACTURA Excelencia en Manufactura Presidente APERCO PERU 2 Ayer Hoy Mañana Pronóstico de Demanda - Mejor Pronóstico 1. Marketing y Ventas producen un plan con

Más detalles

FACULTY OF MANAGERIAL SCIENCES PROFESSIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT AND INTERNATIONAL BUSINESS (UNDERGRADUATE STUDIES) SYLLABUS

FACULTY OF MANAGERIAL SCIENCES PROFESSIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT AND INTERNATIONAL BUSINESS (UNDERGRADUATE STUDIES) SYLLABUS FACULTY OF MANAGERIAL SCIENCES PROFESSIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT AND INTERNATIONAL BUSINESS (UNDERGRADUATE STUDIES) SYLLABUS I. GENERAL DATA: (WORK STUDY PROGRAM INFORMATION) 1.1. Course Title : International

Más detalles

LLEU 2013/14. Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres LA1(TD1108)

LLEU 2013/14. Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres LA1(TD1108) 1. Estructura Teòrics Problemes Laboratori Total Tipus Crèdits 2 0 2,5 4,5 Semestral 2. Àrees Llenguatges i Sistemes Informàtics (Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics) 3. Harmonització europea Aquest

Más detalles

Diplomado en Gestión de Operaciones y Logística

Diplomado en Gestión de Operaciones y Logística Diplomado en Gestión de Operaciones y Logística Formación Continua para la Empresa Diplomado en Gestión de Operaciones y Logística El mundo cambia constantemente, estamos experimentando la era de la globalización

Más detalles