Direcció d'operacions logístiques

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Direcció d'operacions logístiques"

Transcripción

1 Direcció d'operacions logístiques 2013/2014 Codi: Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre Gestió aeronàutica OT 4 0 Professor de contacte Nom: Juan José Ramos González Correu electrònic: Prerequisits Utilització d idiomes Llengua vehicular majoritària: anglès (eng) Algun grup íntegre en anglès: Sí Algun grup íntegre en català: No Algun grup íntegre en espanyol: Sí - Conocimientos básicos de economía. - Conocimientos de informática. - Dominio del idioma inglés (comprensión de lectura,oral y auditiva). - Conocimiento de cálculo. - Conocimiento Simulación Digital. - Conocimiento de Estadística. Objectius Los objetivos son que el alumno aprenda y comprenda la importancia de la logística en la empresa a nivel general y en partícular del sector aeronáutico. También entenderá la problemàtica de las empresas y el impacto de la adecuada administración del sistema logístico en la empresa. Conozca los diferentes elementos que comprenden un sistema logístico y las diferentes herramientas para enfrentar los problemas que aparecen en las diferentes áreas logísticas. The objectives are that students learn and understand the importance of logistics in the company at large and in particular the aerospace sector. Also understand the problems of enterprises and the impact of the proper administration of the logistics system in the company. Learn about the different elements comprising a logistics system and the different tools to address problems that arise in different areas of logistics. Competències Gestió aeronàutica Actitud personal Aplicar eines de programari específiques per a la resolució de problemes propis del sector aeronàutic. Comunicació Dimensionar i gestionar de manera eficient els recursos en les escales de les aeronaus. Disposar dels fonaments de matemàtiques, economia, tecnologies de la informació i psicologia de les organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestió 1

2 organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestió dels diferents sistemes presents al sector aeronàutic Hàbits de pensament Hàbits de treball personal Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tàctiques i operatives inherents a les activitats del transport aeri Treballar en equip. Resultats d aprenentatge Adaptar-se a situacions imprevistes. Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de dependència de l'equip. Avaluar de forma crítica el treball realitzat. Avaluar i proposar diferents polítiques de manteniment que minimitzin l'impacte sobre el rendiment del sistema. Avaluar requeriments per garantir factors de qualitat en les operacions de transport aeri. Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts. Definir conceptes avançats de logística del transport aeri. Desenvolupar el pensament sistèmic. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i prospectiva. Desenvolupar la curiositat i la creativitat. Desenvolupar models per a l'anàlisi comparativa de les decisions estratègiques. Desenvolupar un pensament i un raonament crític. Formular problemes estratègics de transport i de transport multimodal. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada. Identificar els principals colls d'ampolla que limiten factors de qualitat. Identificar la infraestructura necessària que s'ha d'adquirir per a millorar els paràmetres de rendiment propis de cada subsistema. Identificar, gestionar i resoldre conflictes. Mantenir una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional, el creixement personal i la formació continuada. Tenir esperit de superació. Prendre decisions pròpies. Prevenir i solucionar problemes. Seleccionar eines d'ajuda per a la presa de decisions adequades a la tipologia de problemes que cal resoldre. Treballar cooperativament. Treballar de manera autònoma. Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats. Utilitzar eines d'anàlisi estadística per al modelatge d'activitats temporals i l'anàlisi de resultats. Utilitzar entorns comercials de simulació en esdeveniments discrets per a fer experiments. Utilitzar entorns de representació virtual per verificar aspectes crítics. Continguts Tema 1. Introducción a la Logística a. Perspectiva Histórica b. Perspectiva Moderna c. Tendencias en el mercado moderno d. Transporte e. Logística en la Organización global 2

3 e. Logística en la Organización global Tema 2. Logística en la Organización a. Canales de Mercadeo y Logística b. Mercadotecnia c. Administración del sistema Logístico d. Mejorando los beneficios de la empresa con logística Tema 3. Servicio al Cliente a. Elementos del servicio al cliente b. Mejora de los servicios al cliente Tema 4. Administración de Inventarios a. Tipos de Inventario b. Tipos clásicos de administración de inventarios c. Mejorando la administración de Inventarios d. MRP e. DRP f. Políticas de "Just in Time" g. Administración de Inventarios en un mercado global, la problemática Tema 5. Sistemas de Transporte Global a. Los 5 modos de transporte b. Desregulación del transporte c. El papel del gobierno en el transporte d. Seguridad e.transporte Intermodal Tema 6. Administración del Transporte a. Precios b. Transporte privado c. Otros factores que afectan el transporte Tema 7. Almacenamiento a. El papel del almacén en la logística b. Funciones del almacén c. Localización del almacén d. Alternativas al almacén 3

4 e. Estrategias de almacenado Tema 8. Manejo de Materiales y Embalaje a. Manejo manual vs. automatizado b. Tendencias en el almacenado c. Empaque de producto Tema 9. Administración de la Información en logística a. Sistemas de Información Logística b. Métodos de proyección c. El uso de la información para unir un sistema global de información logística d. Desarrollo en sistemas de información logísticos Tema 10. Logística de entrada y compras a. Actividades de la logística de entrada b. Compras c. Técnicas de Administración para la mejora de la administración de materiales Tema 11. El medio ambiente logístico global a. La cadena de suministro b. Asuntos culturales en logística c. Estrategias de distribución globalizada d. Documentación Internacional e. Regulaciones f. Zonas de comercio g. Intermediarios logísticos y facilitadores h. Control del sistema logístico global Tema 14. Mejora del funcionamiento logístico a. Mejorando el desempeño organizacional b. Herramientas básicas para la mejora del desempeño logístico c. Impedimentos para la mejora del desempeño logístico Examen 1 (Temas 1-4) Examen 2 (Temas 5-8) Examen 3 (Temas 9-11) Examen de Temas Específicos en Logística (Ponentes Externos) Practica1 : Managing the Supply Chain "The Bullwhip Effect" 4

5 Practica1 : Managing the Supply Chain "The Bullwhip Effect" Práctica2-3: Simulación de la Cadena Logística Práctica4: BPR Mapeo de Procesos Exposiciones de Alumnos acerca de un tema particular enlogística aeroportuaria (20 min/persona) Item 1. Introduction to Logistics a. Historical Perspective b. Modern Perspective c. Trends in the modern market d. Transport e. Logistics in the Global Organization Item 2. Logistics in the Organization a. Marketing Channels and Logistics b. Marketing c. Logistics Management System d. Improving the benefits of logistics company Item 3. Customer Service a. Elements of customer service b. Improved customer service Item 4. Inventory Management a. Types of Inventory b. Classical types of inventory management c. Improving Inventory Management d. MRP e. DRP f. "Just in Time" Policy g. Inventory Management in a global market, the problems Item 5. Global Transportation Systems a. The 5 modes b. Deregulation of transport c. The role of government in transport d. Security e. Intermodal Transportation 5

6 Item 6. Transportation Management a. Prices b. Private transport c. Other factors affecting the transport Item 7. Storage a. The role of warehouse logistics b. Features store c. Store Location d. Alternatives to the store e. Stored strategies Item 8. Materials Handling and Packaging a.manual Vs automated b. Trends in storage c. Product package Item 9. Information Management in logistics a. Logistics Information Systems b. Projection methods c. The use of information to join a global system of information logistics d. Developing logistical information systems Item 10. Inbound logistics and purchasing a. Activities of inbound logistics b. Shopping c. Management techniques to improve materials management Item 11. The global logistics environment a. The supply chain b. Cultural issues in logistics c. Global distribution strategies d. International Documentation e. Regulations f. Trade zones g. Logistics intermediaries and facilitators h. Control of global logistics system 6

7 h. Control of global logistics system Item 14. Improved logistics operation a. Improving organizational performance b. Basic tools for improving logistics performance c. Impediments to improving logistics performance Exam 1 (Topic 1-4) Exam 2 (Topic 5-8) Exam 3 (Topic 9-11) Examination of specific topics in Logistics (External Lecturers) Practice 1: Managing the Supply Chain "The Bullwhip Effect" Practice 2-3: Simulation of the Supply Chain Practice 4: BPR Process Mapping Student presentations about a particular topic in airport logistics (20 min / person) Metodologia - Clases magistrales - Conferencias de Expertos en los Temas Logísticos - Practicas con Simulador Logìstico - Lectures - Conference of Experts on Logistics Topics - Practices in Logistics simulator Activitats formatives Títol Hores ECTS Resultats d aprenentatge Tipus: Supervisades Practicas Simulacion 0 0 Avaluació - 3 Examenes: 70%. Promedio siempre y cuando se aprueben 2 de 3 con nota mayor a 5. Si se suspenden 2 o mas examens queda automáticamente suspendido de la asignatura. - Practicasy problemas: 20% - Exposicion de Artículo / tema Referente a la Admon de Operaciones Logísticas: 10% - 3 Exams: 70%. Average as long as they pass 2 out of 3 with a note greater than 5. If 2 or more exams are 7

8 - 3 Exams: 70%. Average as long as they pass 2 out of 3 with a note greater than 5. If 2 or more exams are failed the student is automatically suspended. - Lab Practices y problems: 20% - Exhibition of article / topic Regarding Logistics Operations: 10% Activitats d avaluació Títol Pes Hores ECTS Resultats d aprenentatge conocimiento I , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Bibliografia Gourdin Kent, "Global Logistics Management", Blackwell Publishing Operations Management, design, planning and control for Manufacturing services. James B.Dilworth. McGraw-Hill Logística de almacenaje: Diseño y gestión de almacenes y plataformas logísticas world class warehousing. Ander Errasti. Edicionespirámide. 8

Dirección de operaciones logísticas

Dirección de operaciones logísticas Dirección de operaciones logísticas 2015/2016 Código: 101744 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501233 Gestión aeronáutica OT 4 0 Contacto Nombre: Jenaro Nosedal Sanchez Correo electrónico:

Más detalles

Economics and Business Area 2015-2016. Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials

Economics and Business Area 2015-2016. Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials Economics and Business Area 2015-2016 www.uaoceu.es www.uaoceu.cat www.uaoceu.es/en Universitat Abat Oliba CEU La

Más detalles

DESCRIPCIÓN DE CURSOS

DESCRIPCIÓN DE CURSOS DESCRIPCIÓN DE CURSOS CURSOS MEDULARES CONT 6005. CONTABILIDAD GERENCIAL. Tres horas crédito. Tres horas de conferencia semanales. Uso de los conceptos y técnicas fundamentales de contabilidad en todos

Más detalles

IIO-151320 Fundamentos de Química / Fundamentals of Chemistry

IIO-151320 Fundamentos de Química / Fundamentals of Chemistry IIO-151320 Fundamentos de Química / Fundamentals of Chemistry Prerrequisitos: Ninguno / Prerequisites: None Conocer las teorías generadas sobre la estructura atómica y su aplicación en la elaboración de

Más detalles

IIO-151320 Fundamentos de Química / Fundamentals of Chemistry

IIO-151320 Fundamentos de Química / Fundamentals of Chemistry IIO-151320 Fundamentos de Química / Fundamentals of Chemistry Prerrequisitos: Ninguno / Prerequisites: None Conocer las teorías generadas sobre la estructura atómica y su aplicación en la elaboración de

Más detalles

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA LOGÍSTICA INTERNACIONAL. 1. Datos descriptivos de la asignatura

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA LOGÍSTICA INTERNACIONAL. 1. Datos descriptivos de la asignatura PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA LOGÍSTICA INTERNACIONAL 1. Datos descriptivos de la asignatura Nombre de la asignatura: Logística Internacional Curso académico: 2014-2015 Curso: 3º Trimestre: 2º Titulación

Más detalles

RAÚL F. OLTRA BADENES

RAÚL F. OLTRA BADENES Identificación de tendencias de los sistemas integrados de gestión empresarial. Análisis funcional y diseño de herramientas para el desarrollo de un ERP vertical adaptado al sector cerámico RAÚL F. OLTRA

Más detalles

Especializaciones universitarias orientadas al transporte

Especializaciones universitarias orientadas al transporte PARTE 1: OFERTA DE FORMACIÓN EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA 3 Especializaciones universitarias orientadas al transporte 3.1 Oferta formativa de especializaciones universitarias 3.1 OFERTA FORMATIVA DE

Más detalles

master in management Descripción de las Asignaturas

master in management Descripción de las Asignaturas master in management Descripción de las Asignaturas Master in Management / 3 master in management Periodo Esencial El Master in Management se divide en tres periodos, los dos primeros suponen la parte

Más detalles

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD EN INDUSTRIAL BARREROS SAS.

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD EN INDUSTRIAL BARREROS SAS. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD EN INDUSTRIAL BARREROS SAS. PROPOSED TRACKING SYSTEM TRACEABILITY IMPROVEMENT IN INDUSTRIAL BARREROS SAS. MARTHA ALEXANDRA ORJUELA VIRACACHÁ Estudiante

Más detalles

Métodos cuantitativos utilizados en el diseño de la gestión de almacenes y centros de distribución

Métodos cuantitativos utilizados en el diseño de la gestión de almacenes y centros de distribución Métodos cuantitativos utilizados en el diseño de la gestión de almacenes y centros de distribución Quantitative methods used in the design of warehouse and distribution center Rodrigo A. Gómez M., Ing.

Más detalles

MODELO DE COMPETENCIAS del

MODELO DE COMPETENCIAS del MODELO DE COMPETENCIAS del Administrador/Gestor De Cadena de Suministro de APICS INTRODUCCION Los administradores/gestores de cadena de suministro son de importancia crucial para la economía mundial. Ellos

Más detalles

Gerencia logística y global

Gerencia logística y global Gerencia logística y global Pablo César Ocampo Vélez* Resumen La logística es una filosofía que se encarga de aplicar las buenas prácticas en los macroprocesos, procesos, procedimientos, tareas y productos

Más detalles

La cadena de suministro en el perfil del Ingeniero Industrial: una aproximación al estado del arte

La cadena de suministro en el perfil del Ingeniero Industrial: una aproximación al estado del arte 39 La cadena de suministro en el perfil del Ingeniero Industrial: una aproximación al estado del arte (Supply chain in the profile of Industrial Engineering: an approach to the state of the art) Roselin

Más detalles

UNIVERSIDAD DE LIMA PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO ESTUDIANTIL DEL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE LIMA PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO ESTUDIANTIL DEL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD DE LIMA PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO ESTUDIANTIL DEL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES 5001 PSICOLOGÍA SUMILLAS DE LA OFERTA SELECCIONADA SEMESTRE 2013-1 FACULTAD DE PSICOLOGÍA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN

Más detalles

MASTER EN LOGÍSTICA INTEGRAL ONLINE 2015-2016

MASTER EN LOGÍSTICA INTEGRAL ONLINE 2015-2016 MASTER EN LOGÍSTICA INTEGRAL ONLINE 2015-2016 El programa consta de 15 módulos divididos en 6 áreas y una introducción a la logística: 4ª EDICIÓN LOGISTICS OVERVIEW LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO LOGÍSTICA

Más detalles

Màster en Enginyeria Industrial

Màster en Enginyeria Industrial Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria Industrial Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari

Más detalles

Escola Universitària Màrqueting, el valor del teu talent Marketing, el valor de tu talento Grau en Màrqueting Grado en Marketing Qui som? Quiénes somos? L ESCOLA UNIVERSITÀRIA MEDITERRANI fa vint-i-cinc

Más detalles

Análisis de Modelos de Planificación Colaborativa en la Cadena de Suministros: Una Revisión de la Literatura

Análisis de Modelos de Planificación Colaborativa en la Cadena de Suministros: Una Revisión de la Literatura Twelfth LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI ) Excellence in Engineering To Enhance a Country s Productivity July 22-24, Guayaquil, Ecuador. Análisis de

Más detalles

MODELO PARA LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE LA GESTIÓN COLABORATIVA EN PROCESOS LOGÍSTICOS

MODELO PARA LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE LA GESTIÓN COLABORATIVA EN PROCESOS LOGÍSTICOS MODELO PARA LA TOMA DE DECISIONES MEDIANTE LA GESTIÓN COLABORATIVA EN PROCESOS LOGÍSTICOS Ciprés, D. (p) ; Sáenz M. Abstract Global market generates complex networks between companies and continuous changes

Más detalles

Máster Oficial Universitario en Logística Integral y Comercio

Máster Oficial Universitario en Logística Integral y Comercio Máster Oficial Universitario en Logística Integral y Comercio www.bvcu.es Máster Oficial Universitario en Logística Integral y Comercio Internacional Máster Universitario Oficial válido para todo el Espacio

Más detalles

Funcionalidades del comercio

Funcionalidades del comercio Funcionalidades del comercio colaborativo en las empresas logísticas y su decisión de tercerización * Johnny Tamayo Arias ** Juan Carlos Higuita *** Ómar Danilo Castrillón **** * El presente artículo es

Más detalles

insa masters 2012/13 www.insaweb.net BUSINESS MBA en Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa P.19

insa masters 2012/13 www.insaweb.net BUSINESS MBA en Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa P.19 insa masters 2012/13 BARCELONA BUSINESS MBA en Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa P.19 International MBA P. 21 Master en Secretariado Internacional de Alta Dirección P.23 Master en Asistentes de

Más detalles

230615 - ITSM - Gestión de Servicios de Tecnologías de Información

230615 - ITSM - Gestión de Servicios de Tecnologías de Información Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos: 2015 230 - ETSETB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona 744 - ENTEL - Departamento de Ingeniería

Más detalles

Propuesta Metodológica para la Integración de los Sistemas de Gestión Ambiental y los Sistemas de Gestión de la Calidad a través del Ecodiseño

Propuesta Metodológica para la Integración de los Sistemas de Gestión Ambiental y los Sistemas de Gestión de la Calidad a través del Ecodiseño 66 Ingeniería Industrial. Propuesta Metodológica para la Integración de los Sistemas de Gestión Ambiental y los Sistemas de Gestión de la Calidad a través del Ecodiseño Methodological Proposal for the

Más detalles

MASTER EN LOGÍSTICA INTEGRAL PRESENCIAL 2015-2016

MASTER EN LOGÍSTICA INTEGRAL PRESENCIAL 2015-2016 MASTER EN LOGÍSTICA INTEGRAL PRESENCIAL 2015-2016 El programa consta de 17 módulos divididos en 6 áreas y una introducción a la logística: LOGISTICS OVERVIEW LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO LOGÍSTICA DE

Más detalles

FORMACIÓN E-LEARNING. Curso de Supply Chain Management

FORMACIÓN E-LEARNING. Curso de Supply Chain Management FORMACIÓN E-LEARNING Curso de Supply Chain Management Para realizar procesos de diseño, implantación y mantenimiento de todas las operaciones que la empresa realiza para satisfacer la demanda de sus clientes.

Más detalles

Programa Logistics & Supply Chain Management-best practices

Programa Logistics & Supply Chain Management-best practices Programa Logistics & Supply Chain Management-best practices Fecha de inicio: 27 de Agosto del 2012 Este programa permitirá a los empresarios y ejecutivos conocer la actualización en Ingeniería Logística;

Más detalles

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO RECINTO METROPOLITANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA DE GERENCIA PRONTUARIO

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO RECINTO METROPOLITANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA DE GERENCIA PRONTUARIO 1 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO RECINTO METROPOLITANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA DE GERENCIA PRONTUARIO NOMBRE DEL PROFESOR NUMERO Y HORAS DE OFICINA CORREO ELECTRONICO

Más detalles

Estrategia de Negocio y Estrategia de Tecnología El mismo fin!

Estrategia de Negocio y Estrategia de Tecnología El mismo fin! Estrategia de Negocio y Estrategia de Tecnología El mismo fin! CLAB 2007 Miami Eduardo eduardo.rodriguez@iqanalytics.com WWW.iqanalytics.com Objetivos de la conferencia Responder y reflexionar acerca de:

Más detalles