GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA"

Transcripción

1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS CLIENTE Y SERVIDOR DEL SOFTWARE DE BACKUP LEGATO NETWORK ACTUALMENTE EN VIGOR GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE ZERBITZUA KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA 1.- OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato será: El mantenimiento de las licencias cliente y servidor del Software de Backup Legato Network actualmente en vigor. I.- KONTRATUAREN HELBURUA: Kontratuaren helburua hau izango da: Gaur egun indarrean dagoen Legato Network Backup softwarearen bezero eta zerbitzari lizentzien mantentze zerbitzua. II.- CONCRECION DEL OBJETO DEL SUMINISTRO: El objeto del suministro/servicio es la contratación del Soporte Técnico y mantenimiento de las licencias Cliente y Servidor del software de Backup EMC/Legato en Modo Enhanced de las licencias que se detallan en el Anexo I desde sus fechas de caducidad en el año en curso hasta 1 de marzo de Este mantenimiento contemplará el derecho de actualizaciones de todas las licencias. Así mismo se deberá incluir: Por parte del partner: Un el servicio de asistencia software y soporte técnico vía Mail, Web, Hot Line e in situ en horario laboral con un tiempo de respuesta no superior a 2 horas en jornada laboral de lunes a viernes y será utilizado a modo de soporte reactivo ante problemas e incidencias. Por parte de EMC: Un Servicio de Asistencia Técnica para la UPV, con asistencia Telefónica y Web 24x7, de Lunes a Domingo en horario continuo durante las 24 horas del día y será utilizado a modo de soporte reactivo ante incidencias. El tiempo de respuesta estará en función del Nivel de Severidad con el que cataloguen la incidencia: Severidad de Nivel 1: Incidencia Muy Crítica que impide ejecutar funciones y II.- HORNIKUNTZAREN HELBURUAREN XEHETASUNAK: Honen bidez, euskarri teknikoa eta mantentze zerbitzua kontratatuko dira Enhanced moduan darabilgun EMC/Legato Backup softwarearen bezero eta zerbitzari lizentzietarako, hain zuzen ere, I. eranskinean zehaztutakoetarako, iraungitzen diren egunetik (aurten) 2012ko martxoaren 1era. Mantentze lanek lizentzia guztiak eguneratzeko eskubidea emango dute. Horrez gain, ondorengoak ere eskainiko dira: Kidearen aldetik: Mail, Web eta Hot Line bidezko eta aurrez aurreko (in situ) software laguntza eta euskarri teknikoko zerbitzua, lan ordutegiaren barruan. Lanegunetan, astelehenetik ostiralera, gehienez 2 orduren buruan erantzungo du eta sor litezkeen arazo edo gorabeherei aurre egiteko euskarri gisa erabiliko da. EMCren aldetik: UPV/EHUrako laguntza teknikoko zerbitzua. Eguneko 24 orduetan eta astelehenetik igandera telefono eta web bidezko laguntza eskainiko du eta sor litezkeen gorabeherei aurre egiteko euskarri gisa erabiliko da. Erantzun denbora gorabeheraren larritasun mailaren arabera egongo da: 1. mailako larritasuna: oso gorabehera larria; ez du jarduera garatzeko oinarrizko 1

2 fundamentales para el desarrollo de su actividad. Tiempo de respuesta de 1 hora. Severidad de Nivel 2: Incidencia Grave que aunque permita desarrollar el trabajo, provoca un descenso o limita en el ritmo y rendimiento del mismo. Tiempo de respuesta de 3 horas. Severidad de Nivel 3: Incidencia Media que provoca que el rendimiento en el ritmo de trabajo se vea muy poco afectado. Tiempo de respuesta de 4 horas. Severidad de Nivel 4: Solicitud con mínimo impacto sobre el sistema que incluye peticiones y otras cuestiones no críticas ni catalogadas como incidencias. Tiempo de respuesta de 10 horas. Este soporte remoto deberá posibilitar tanto la apertura de casos como la realización del seguimiento de los mismos de forma directa y sin intermediarios. Los casos de forma directa podrá abrirlos bien el partner contratado, en los casos en los que no haya podido dar solución al problema in situ o bien directamente el personal técnico de UPV/EHU. Se deberá facilitar el protocolo de actuación concreto para la prestación del servicio así como los teléfonos de asistencia y direcciones de correo correspondientes. El soporte por parte del partner deberá ser ofrecido por personal certificado, cuya acreditación deberá anexarse a la documentación presentada. En caso de no ser presentada la oferta carecerá de validez. eginkizunak gauzatzen uzten. Erantzun denbora ordubetekoa izango da. 2. mailako larritasuna: gorabehera larria; lan egitea oztopatu ez arren, lanaren erritmoa eta errendimendua murrizten edo mugatzen du. Erantzun denbora 3 ordukoa izango da. 3. mailako larritasuna: gorabehera ertaina; lan erritmoaren errendimenduari ia ez dio eragiten. Erantzun denbora 4 ordukoa izango da. 4. mailako larritasuna: eskaera; ia ez du eraginik sisteman. Hemen eskaerak eta larriak ez diren eta gorabeheratzat hartzen ez diren beste alderdi batzuk sartzen dira. Erantzun denbora 10 ordukoa izango da. Urrutiko euskarriak kasuak zabaltzeko eta horien segimendua zuzenean eta bitartekorik gabe egiteko aukera eman beharko du. Kasuak kontratatutako bazkideak berak ireki ahal izango ditu zuzenean, arazoa in situ konpontzerik izan ez badu, edo, bestela, UPV/EHUko teknikariek ireki ahal izango dituzte. Zerbitzua emateko jarduteko protokolo zehatza jakinarazi beharko da, baita dagozkion laguntza telefonoak eta helbide elektronikoak eman ere. Bazkideak horretarako gaitutako langileak jarriko ditu euskarria ematen. Teknikarion gaitasuna egiaztatzeko agiriak ere aurkeztu beharko dira dokumentazioarekin batera. Horiek aurkeztu ezean, eskaintza baliorik gabe utziko da. III.- PRESUPUESTO: El presupuesto máximo anual de la Universidad asciende a la cantidad de: euros III.- AURREKONTUA: Unibertsitateak duen urteroko gehienezko aurrekontua hau da: euro IV.- PRECIO DEL CONTRATO: El precio del contrato será el que resulte de la propuesta económica seleccionada y la correspondiente adjudicación de la Universidad. IV.- KONTRATUAREN PREZIOA: Kontratuaren prezioa, aukeratutako proposamen ekonomikotik eta Unibertsitatearen adjudikaziotik ateratzen dena izango da. 2

3 Con objeto de que tanto la Universidad como los licitadores puedan calcular el coste del trabajo, las ofertas económicas se ajustará a las siguientes reglas: 1.- Los licitadores ofertarán un precio, comprendiendo en el mismo todas las prestaciones señaladas en el punto I, del presente Pliego. Bai Unibertsitateak bai lizitatzaileek lanaren kostua kalkulatu ahal izateko, eskaintza ekonomikoak honako arau hauetara lotuko dira: 1.- Lizitatzaileek prezio bat eskainiko dute, eta horren barruan sartuko da orri honetako I. puntuan adierazten diren prestazio guztiak. 2.- Los precios ofertados por los licitadores, sea cual fuere su estructura, comprenderán necesariamente cuantos costes directos e indirectos intervengan en la operación, retribución de personal al servicio por cualquier título del ofertante o quien con él coopere. Seguridad Social y cargas fiscales del personal, impuestos y arbitrios de cualquier esfera fiscal, incluyendo el I.V.A. (18%), así como el propio beneficio industrial del ofertante de forma que ninguno de estos conceptos podrá ser repercutido por el adjudicatario fuera del precio por él ofertado y aceptado por la Universidad. 3.- El precio ha de incluir las siguientes prestaciones: Matenimiento y Derecho de Actualizaciones del Software de Legato NetWorker detallado en el punto II de este Pliego desde la fecha de finalización del mantenimiento vigente hasta Marzo del Soporte Técnico in situ por parte del proveedor y remoto por parte del fabricante en los términos descritos. 2.- Lizitatzaileek eskainitako prezioek, edozein egitura dutela ere, nahitaez barne hartuko dituzte eragiketan parte hartzen duten zuzeneko zein zeharkako kostu guztiak, lizitatzailearen edo berarekin lankidetzan ari den norbaiten zerbitzura lanean ari direnen ordainsariak, langileen Gizarte Segurantza eta zerga kargak, beste edozein zerga esparruko zergak eta arielak, BEZ barne (% 18), baita lizitatzailearen industria etekina bera ere; beraz, aipatu ditugun kontzeptu hauetan, adjudikaziodunak ezin izango du eraginik izan, berak eskainitako preziotik eta Unibertsitateak onartutakotik kanpo. 3.- Prezioan prestazio hauek sartuko dira: Legato NetWorker softwarea eguneratzeko eskubidea eta mantenua. Orri honetako II. puntuan zehaztuta dago, indarrean dagoen mantentze zerbitzuaren amaiera egunetik 2012ko martxora arte. In situ euskarri teknikoa hornitzailearen aldetik eta urrutikoa fabrikatzailearen aldetik, azaldutako baldintzetan. V.- ADJUDICACION: La adjudicación se realizará mediante subasta. V.- ADJUDIKAZIOA: Adjudikazioa enkante bidez egingo da. VI.- PLAZO DE EJECUCION: El licitador propondrá un plazo máximo de ejecución de las prestaciones, que será de continuidad para todos los casos. La duración será desde su firma hasta el 28 de febrero de VI.- GAUZATZE EPEA: Lizitatzaileak zerbitzuak emateko gehienezko epea proposatuko du, kasu guztietan jarraitasuna izango du. Kontratua sinatzen denetik 2012ko otsailaren 28ra arte egongo da indarrean. 3

4 VII.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: En los 3 CIDIR-es de la UPV/EHU. VII.- KONTRATUA GAUZATZEKO TOKIA: UPV/EHUko 3 IISIGetan. VIII.- PAGO DEL PRECIO: El pago se realizará trimestralmente por importes iguales, previa presentación de factura completa con original y copia, (en la que se incluirán cuantos datos sean necesarios de acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes) y cuente con el visto bueno de la Vicegerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. VIII.- PREZIOAREN ORDAINKETA: Ordainketa hiru hilez behin egingo da, zenbateko bera ordainduta. Aurrez faktura osoa aurkeztuko da, originala eta kopia, (bertan azalduko dira behar diren hainbat datu, indarrean dauden zerga xedapenei jarraiki) eta ontzat eman beharko du Informazio eta Komunikazioaren Teknologien Gerenteordetzak. Leioa, 18 de enero de 2011 Leioa, 2011ko urtarrilaren 18a Fdo./Sin.: Xabier Arrieta Vicegerente TIC/ IKTen gerenteordea 4

5 ANEXO I Descripción Cantidad Fecha Inicio Fecha Fin NETWORKER ACCESS CONTROL 1 02-mar mar-2012 NETWORKER CLIENT CONNECTIONS QTY mar mar-2012 NETWORKER AUTOCHANGER SOFTWARE MOD 1 02-mar mar slots NETWORKER DISKBACKUP OPT TIER 2: 1TB TO 1 02-mar mar-2012 <6TB BACKUP ADVISOR (UP TO 100 CLIENTS) 1 02-mar mar-2012 NETWORKER NETWORK ED DED STG NODE 1 02-mar mar-2012 FOR UNIX V7 5

6 NETWORKER NETWORK ED DED STG NODE 1 02-mar mar-2012 FOR UNIX V7 NETWORKER AUTOCHNGR SLOT UPGRD FROM 1 02-mar mar TO NETWORKER MODULE FOR ORACLE CLIENT 1 02-mar mar-2012 WINDOWS NETWORKER SERVER POWER EDITION UNIX 1 02-mar mar-2012 NETWORKER ADMINISTRATION CONNECTION 1 02-mar mar-2012 ZERO DOLLAR DATA PROTECTION ADVISOR 50 CLIENTS 1 02-mar mar-2012 UPGRADE NETWORKER SERVER NETWORK EDITION 1 02-mar mar-2012 LINUX NETWORKER NW EDITION STORAGE NODE FOR 1 02-mar mar-2012 LINUX DATA PROTECTION ADVISOR 50 CLIENTS 1 02-mar mar-2012 UPGRADE NETWORKER MOD FOR LOTUS NOTES CLIENT 1 02-mar mar-2012 WINDOWS NETWORKER AND MGT CONSOLE FOR WIN 1 02-mar mar-2012 (NWK ED) NETWORKER AUTOCHANGER SW MOD mar mar-2012 SLOTS NETWORKER AUTOCHANGER SW MOD mar mar

7 SLOTS NETWORKER VSS CLIENT FOR WINDOWS 1 02-mar mar-2012 NETWORKER CLIENT CONNECTIONS QTY mar mar-2012 NETWORKER AUTOCHANGER SOFTWARE mar mar-2012 SLOTS NETWORKER MOD FOR LOTUS NOTES CLIENT 1 02-mar mar-2012 TIER 2 DATA PROTECTION ADVISOR: 20 BACKUP 1 14-abr mar-2012 CLIENTS NETWORKER NW EDITION STORAGE NODE FOR 1 14-abr mar-2012 LINUX NETWORKER MOD FOR MICROSOFT 1 01-oct mar-2012 APPLICATIONS NETWORKER MOD FOR MICROSOFT 1 01-oct mar-2012 APPLICATIONS 7

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATERAKO EKIPAMENDUA KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA I.- KONTRATUAREN HELBURUA: Tandem masa-espektrometriako ekipamendua, kuadrupolo hirukoitzeko,kuadrupolo

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu BEHARGINTZAKO AUTONOMO ETA ENPRESA TXIKIENTZAKO IKASTAROAK CURSOS DE BEHARGINTZA PARA AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu MARKETING ONLINE 50

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL HARDWARE DEL SISTEMA DE COPIAS LEGATO EXPEDIENTE CE/13 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL HARDWARE DEL SISTEMA DE COPIAS LEGATO EXPEDIENTE CE/13 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL HARDWARE DEL SISTEMA DE COPIAS LEGATO EXPEDIENTE CE/13 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 1.- OBJETO. El contrato a que se refiere el presente Pliego, tiene por objeto la

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

Mantenimiento del Subsistema de Almacenamiento

Mantenimiento del Subsistema de Almacenamiento Antecedentes Mantenimiento del Subsistema de Almacenamiento Actualmente IZFE, S.A. dispone de dos sistemas de almacenamiento EMC Celerra NS- 960 para el almacenamiento de sistemas abiertos, cada uno con

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, en base a los criterios establecidos en el apartado V de este Pliego.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, en base a los criterios establecidos en el apartado V de este Pliego. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE EMPRESAS QUE SUMINISTREN PRODUCTOS APPLE A LOS CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (UPV/EHU) I. OBJETO DEL CONTRATO

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea Asunto: Pliego de especificaciones técnicas para la adquisición de nuevos servidores del entorno de Gestión de la Universidad del País Vasco / Euskal

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATERAKO EKIPAMENDUA KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD

Más detalles

EUSKALVIA telefono-modem bidezko sarbide zerbitzuko erabiltzaileei

EUSKALVIA telefono-modem bidezko sarbide zerbitzuko erabiltzaileei NORK: NORI: IKTrako gerenteordeak EUSKALVIA telefono-modem bidezko sarbide zerbitzuko erabiltzaileei DATA: 2006/01/30 GAIA: EUSKALVIA zerbitzuaren itxiera Zenbait erabiltzailerengandik telefono-modem bidez

Más detalles

1. OBJETO 1. XEDEA 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 2. EGIN BEHARREKO ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA. 2.1. Duración 2.1. Iraupena

1. OBJETO 1. XEDEA 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 2. EGIN BEHARREKO ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA. 2.1. Duración 2.1. Iraupena Itzulpen Zerbitzua Servicio de Traducciones Pliego de prescripciones técnicas del concurso público para la contratación de los servicios de traducción del castellano al euskera, y viceversa, de los diarios

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

MUSEO BIRTUALA MUSEO VIRTUAL

MUSEO BIRTUALA MUSEO VIRTUAL MUSEO BIRTUALA MUSEO VIRTUAL 27 DEFINIZIOA Zer da? Museo birtuala webgune espezializatua da; sarbide librekoa da, eta baliabide digitalen bitartez gizateriaren kulturaren elementurik adierazgarrienen bilduma

Más detalles

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO 47 DEFINIZIOA Zer da? Bideo-erreproduzitzailea bideo-artxiboak erreproduzitzen dituen aplikazioa edo tresna da. Erreproduzitzaile gehienek bideoa eta audioa

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

652 eredua Modelo 652

652 eredua Modelo 652 652 eredua Modelo 652 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Bizitza aseguruen polizak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Pólizas de seguro de vida Jarraibideak Instrucciones 652 eredua Aurkeztu

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA Aurkibidea 1 Zer diren formularioak eta zertarako balio duten 3 2 Zerk erantzuten die formularioei 3 3 Zer eskema izan behar duen formularioak 3 4 Zer datu jasotzen

Más detalles

El importe de las ofertas no podrá exceder de un total de 170.000 IVA incluido. En este importe se incluirá cualquier otro gasto.

El importe de las ofertas no podrá exceder de un total de 170.000 IVA incluido. En este importe se incluirá cualquier otro gasto. PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL CONCURSO PÚBLICO ABIERTO PARA LA COMPRA Y ENTREGA DE SOFTWARE DE LA CORPORACIÓN ORACLE PARA EL AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA OBJETO DEL CONTRATO El objeto del contrato

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

UKANAUTO TUTORIAL INSTRUCCIONES BÁSICAS

UKANAUTO TUTORIAL INSTRUCCIONES BÁSICAS UKANAUTO TUTORIAL INSTRUCCIONESBÁSICAS 1ºPASO:DARSEDEALTA Para darse de alta hay que entrar en la página web www.ukanauto.com, rellenar el formulario de alta y enviarlo bien por correo postal, correo electrónico

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

Iragarkiak. Anuncios. Anuncios Particulares. Pribatuen Iragarkiak 2011/389 (1/33)

Iragarkiak. Anuncios. Anuncios Particulares. Pribatuen Iragarkiak 2011/389 (1/33) Iragarkiak Pribatuen Iragarkiak SPRI SA 389 IRAGARKIA, Euskal Autonomia Erkidegoko Enpresetan Berrikuntzari Laguntzeko «+Innova» Programa onartu dela jakitera emateko dena. Industria Sustapen eta Eraldaketarako

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan Financiado al 50% por FSE OINARRIZKO OFIMATIKA Hasiera: Urtarrilak 7 Amaiera: Urtarrilak 20 Iraupena: 25 ordu Ordutegia: 9:30 12:00 (astelehenetik ostiralera)

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

1. art. - Foru Araudia. Art. 1º. Normativa Foral. 2. art.- Zergapeko egitatea. Art. 2º. Hecho imponible.

1. art. - Foru Araudia. Art. 1º. Normativa Foral. 2. art.- Zergapeko egitatea. Art. 2º. Hecho imponible. ORDENANTZA FISKALA: TELEFONIA MUGIKORREKO ZERBITZUAK ESKAINTZEN DITUZTEN ENPRESEK EGITEN DUTEN UDAL JABARI PUBLIKOAREN APROBETXAMENDU BEREZIRAKO ETA ERABILERA PRIBATURAKO TASAK ARAUTZEN DITUENA. ORDENANZA

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

ADQUISICIÓN DEL HARDWARE NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE COPIAS DE SEGURIDAD Y SU SUBIDA DE VERSIÓN SOFTWARE.

ADQUISICIÓN DEL HARDWARE NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE COPIAS DE SEGURIDAD Y SU SUBIDA DE VERSIÓN SOFTWARE. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL HARDWARE NECESARIO PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE COPIAS DE SEGURIDAD Y SU SUBIDA DE VERSIÓN Página 1 de 9 INDICE 1.- INTRODUCCIÓN... 3 2.- SITUACIÓN

Más detalles

672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora

672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora OIRRI ZERGAGARRIA OIRRI LIKIDAGARRIA BASE LIQUIDABLE ( ) TOTAL A INGRESAR (-) (9) / /IFK /CIF / Enpresaren izena / Razón Social Informatikarako Alea / Ejemplar para Informática Zigilua eta sinadura / Sello

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

LAN-POLTSAK KUDEATZEKO ARAUDIA NORMATIVA PARA LA GESTION DE LAS BOLSAS DE TRABAJO

LAN-POLTSAK KUDEATZEKO ARAUDIA NORMATIVA PARA LA GESTION DE LAS BOLSAS DE TRABAJO LAN-POLTSAK KUDEATZEKO ARAUDIA NORMATIVA PARA LA GESTION DE LAS BOLSAS DE TRABAJO Onarpena: Udalbatzak 2009/12/03an Aprobación: Pleno de 03/12/2009 Argitalpena: GAOn, 2010/01/07an (pdf) Publicación: BOG

Más detalles

I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y en su nombre la Vicegerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante Vicegerencia

Más detalles

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 2014

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 2014 El Ayuntamiento de Balmaseda, mediante Decreto de Alcaldía nº 158/14, de fecha 11 de marzo, aprobó las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la contratación de personas trabajadoras

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

1ª DIVISION 1. MAILA

1ª DIVISION 1. MAILA 1ª DIVISION 1. MAILA 1ª JORNADA 04-10-2015 1. JARDUNALDIA 8ª JORNADA 13-12-2015 8. JARDUNALDIA MARZOLA R.C. RIOJA GARABI ORDIZIA B GETXO ARTEA RT B ESCOR GAZTEDI BRT MENDITARRAK RT ATLETICO SAN SEBASTIAN

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2015/00087

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2015/00087 Página: 1 de 7 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2015/00087 TITULO DEL CONTRATO: ARRENDAMIENTO DE LAS SUSCRIPCIONES DE PRODUCTOS SOFTWARE POSTGRES 1ª OBJETO

Más detalles

CONSOLIDACIÓN DE SERVIDORES PARA RENOVACIÓN DE PLATAFORMA DE SERVICIOS SERPES

CONSOLIDACIÓN DE SERVIDORES PARA RENOVACIÓN DE PLATAFORMA DE SERVICIOS SERPES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE SERVIDORES PARA RENOVACIÓN DE PLATAFORMA DE SERVICIOS SERPES Consorcio de la Zona Franca de Cádiz Junio 2011 Página 2 de 10 Índice general

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2009/00908

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2009/00908 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2009/00908 1CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE HA DE REUNIR EL OBJETO DEL CONTRATO. Este contrato tiene por objeto el servicio consistente

Más detalles

EVA/lgd DST 5/2010 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2009/00914

EVA/lgd DST 5/2010 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2009/00914 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2009/00914 1ª.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE HA DE REUNIR EL OBJETO DEL CONTRATO Este contrato tiene por objeto el servicio

Más detalles

I N D I C E II. CONDICIONES A LAS QUE HA DE AJUSTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

I N D I C E II. CONDICIONES A LAS QUE HA DE AJUSTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SUBSECRETARÍA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak. Actividades extraescolares. Muskizko Ikastola

2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak. Actividades extraescolares. Muskizko Ikastola 2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak Actividades extraescolares Muskizko Ikastola Zer dira? Eskolaz kanpoko ekintzek ikaslearen prestakuntza osoa sustatzen laguntzen dute, adimena eta kultur

Más detalles

Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan gauzatzeko aukerak ematea, bereziki enpresa txiki eta ertainetan.

Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan gauzatzeko aukerak ematea, bereziki enpresa txiki eta ertainetan. xertatu taldea Nuestra misión Impulsar la cultura de la RSE en Bizkaia y facilitar su práctica en empresas, preferentemente pymes Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2014/00261

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2014/00261 Página: 1 de 11 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2014/00261 1ª CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE HA DE REUNIR EL OBJETO DEL CONTRATO Este contrato tiene por objeto

Más detalles

2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak

2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak 2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el aprendizaje del

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

No Descripcion del Licenciamiento, Bien o Servicio Tipo Cantidad Vigencia Citrix

No Descripcion del Licenciamiento, Bien o Servicio Tipo Cantidad Vigencia Citrix No Descripcion del miento, Bien o Servicio Tipo Cantidad Vigencia Citrix 1 Citrix XenApp (Presentation Server) Enterprise 857 31-dic-13 Oracle 2 Oracle Database Enterprise Edition Procesador Ilimitado

Más detalles

IRUDI-GALERIA GALERÍA DE IMÁGENES

IRUDI-GALERIA GALERÍA DE IMÁGENES IRUDI-GALERIA 20 DEFINIZIOA Zer da? Irudi-bankua ere esaten zio. Irudi-bilduma (argazkiak, marrazkiak, margolanak, irudi animatuak) da, irizpide jakin baten arabera ordenatu eta sailkatua; eskuarki, irudien

Más detalles

Artículo 10. Exterior vehículos. 10.1. Rotulación Puertas delanteras

Artículo 10. Exterior vehículos. 10.1. Rotulación Puertas delanteras Propuesta de modificación de los artículos 10.4, 10.5, 11.7 y 11.8 de la Ordenanza Técnica del Servicio de Taxi en el Área Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona

Más detalles

1 Objeto del contrato. 2 Especificaciones particulares por lotes. 2.1 Lote1: Licencias administrativas.

1 Objeto del contrato. 2 Especificaciones particulares por lotes. 2.1 Lote1: Licencias administrativas. 1 Objeto del contrato El objeto del/de los contrato/s resultantes de los distintos lotes en los que se estructura el expediente, va dirigido a la adquisición y mantenimiento de las licencias de sistema

Más detalles

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua.

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua. BAO. 31. zk. 2015, otsailak 16. Astelehena 3291 BOB núm. 31. Lunes, 16 de febrero de 2015 Bizkaiko Foru Aldundiaren 142015 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa. Honen bidez, oinarri arautzaileak eta deialdia

Más detalles

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 2011ko UZTAILA. Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bati erantzun behar diozu.

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 2011ko UZTAILA. Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bati erantzun behar diozu. Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bati erantzun behar diozu. Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. Bi azterketa-eredu ematen dira aukeratzeko, eta haietariko oso bat hautatu

Más detalles

SDE0013c Versión 2.0(08/04/05)

SDE0013c Versión 2.0(08/04/05) SDE0013c Versión 2.0(08/04/05) Pliego de Bases Técnicas Adquisición de Licencias de backup. Fecha: Noviembre 2013 Referencia: 049/2013 EJIE S.A. Mediterráneo, 14 01010 Vitoria-Gasteiz Posta-kutxatila /

Más detalles

1ª OBJETO DEL CONTRATO

1ª OBJETO DEL CONTRATO Página: 1 de 7 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2015/00531 TÍTULO: CONTRATO PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SOFTWARE

Más detalles

Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka

Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka Del 31 de agosto al 4 de septiembre Polideportivo de Lesaka Organiza/Antolatzaileak: Financia/Finantzaketa: Curso de

Más detalles

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS 00352 ADENDO 1

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS 00352 ADENDO 1 SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS 352 SOPORTE Y MANTENIMIENTO LIBRERÍA DE RESPALDOS DE XM ADENDO 1 El presente constituye el Adendo 1 al proceso de Solicitud Privada de Ofertas 352, mediante el cual XM Compañía

Más detalles

R.D./C.O.1907- =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6 9,*,/$1&,$ &8672',$ < /,03,(=$ '(/ .2175$78$5(1%$/',17=$. &/$868/$6'(/&2175$72

R.D./C.O.1907- =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6 9,*,/$1&,$ &8672',$ < /,03,(=$ '(/ .2175$78$5(1%$/',17=$. &/$868/$6'(/&2175$72 R.D./C.O.1907- (5($*$.2,*2*$,/8$ =$,17=(.2 (7$ 3/,(*26 '( &/È868/$6 *$5%,7=(.2 =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6.2175$7$7=(.2 /(+,$.(7$ 3$5$ /$ &2175$7$&,Ï1 325,5(.,$5(1 %,'(= $'0,1,675$=,2 &21&8562

Más detalles

GEHIGARRIA - SEPARATA

GEHIGARRIA - SEPARATA ALHAO ARABAKO LURRALDE BOLETÍN HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2009ko urriaren 16a, ostirala ZENBAKIA 118 NÚMERO Viernes, 16 de octubre de 2009 GEHIGARRIA

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak GIZARTE POLITIKAREN ETA GIZARTE ZERBITZUEN SAILA

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak GIZARTE POLITIKAREN ETA GIZARTE ZERBITZUEN SAILA 14944 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak GIZARTE POLITIKAREN ETA GIZARTE ZERBITZUEN SAILA 8185 46/2009 FORU AGINDUA,

Más detalles

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa.

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Hezkuntza Sailburuordetza Lanbide Heziketa Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería de Educación Dirección de Formación

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA HARDWARE Y SOFTWARE AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY (MADDRID)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA HARDWARE Y SOFTWARE AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY (MADDRID) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA HARDWARE Y SOFTWARE AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY (MADDRID) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2014/01010

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2014/01010 Página: de 0 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/204/000 ª OBJETO DEL CONTRATO Este contrato tiene por objeto el servicio de mantenimiento y soporte por un periodo

Más detalles

El brotar del asombro

El brotar del asombro Humanidades Yoga, zen El brotar del asombro Intuiciones, fulgores, pensamientos... Páginas: 148 Ilustraciones: BN Precio sin I.V.A.: 9,62 euros ISBN: 978-84-271-3373-0 9 788427 133730 Con este libro puedes

Más detalles

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa ORIENTAZIO PROZESUA PROCESO DE ORIENTACIÓN PROZESU FORMATIBOA PROCESO FORMATIVO * AUTOGALDEKETA TESTAK (gaitasunak, nortasuna, errendimendu akademikoa...) TESTS DE AUTOCORRECCIÓN (aptitudes, personalidad,

Más detalles

ERABAKIA, 2000ko URTARRILAREN 21ekoa, UNIVERSIDAD DEL PAIS RESOLUCION DE 21 DE ENERO DE 2000, DEL GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS

ERABAKIA, 2000ko URTARRILAREN 21ekoa, UNIVERSIDAD DEL PAIS RESOLUCION DE 21 DE ENERO DE 2000, DEL GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS ERABAKIA, 2000ko URTARRILAREN 21ekoa, UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO (UPV/EHU) GERENTEARENA, ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO PERTSONALAREN LAN ORDUAK KONTROLATZEKO ARAUTEGIA

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

3. Artikulua. Sortzapena eta zergaldia Artículo 3º Devengo y Período impositivo

3. Artikulua. Sortzapena eta zergaldia Artículo 3º Devengo y Período impositivo 8.- ZERGA ORDENANTZA, TELEFONIA MUGIKORREKO ZERBITZUAK EMATEN DITUZTEN ENPRESEI UDAL JABARI PUBLIKOA ERA PRIBATIBOAN ERABILI ETA BEREZIKI USTIATZEAGATIKO TASAK EZARTZEA ARAUTZEN DUENA 8.- ORDENANZA FISCAL

Más detalles

ASOCIACIONES DE MAYORES DE GETXO. 17-19 octubre. Salón del Ocio, Servicios y Actividades para Mayores

ASOCIACIONES DE MAYORES DE GETXO. 17-19 octubre. Salón del Ocio, Servicios y Actividades para Mayores 18 17-19 octubre Horarios 11:00-14:00 16:00-20:00 ASOCIACIONES DE MAYORES DE GETXO Salón del Ocio, Servicios y Actividades para Mayores Amplia oferta de actividades para promover las relaciones intergeneracionales

Más detalles

Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones (Antispam de correo y Cortafuegos perimetrales) 2015)

Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones (Antispam de correo y Cortafuegos perimetrales) 2015) Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones (Antispam de correo y Cortafuegos perimetrales) 2015) Pliego de Condiciones técnicas Noviembre de 2014 Mediterráneo, 14 01010 Vitoria-Gasteiz Posta-kutxatila

Más detalles

2013-2014 2014 HHEEOO MATRIKULA LIBREA

2013-2014 2014 HHEEOO MATRIKULA LIBREA 2013-2014 2014 HHEEOO MATRIKULA LIBREA Otsailaren 24ko 10:00etatik martxoaren 20ko 13:00ak arte: matrikula-eskabideak egin eta ordaindu. Martxoren 27ko 13:00ak arte: Dokumentazioa aurkeztu. Martxoaren

Más detalles

Agur!!!!! XABIER ETA MAREN. Aurkibidea. Kaixo lagunak, gu Xabier eta Maren. urduri gaude, baina uste dugu ondo egingo dugula.

Agur!!!!! XABIER ETA MAREN. Aurkibidea. Kaixo lagunak, gu Xabier eta Maren. urduri gaude, baina uste dugu ondo egingo dugula. 2013ko irailak 2 5. zenbakia Kaixo lagunak, gu Xabier eta Maren gara eta gaurko egunkaria argitaratzea 2008ko apirilak egokitu zaigu; piska bat urduri gaude, baina uste dugu ondo egingo dugula. Gaur gure

Más detalles

Garbiñe Errekondo Salsamendi

Garbiñe Errekondo Salsamendi Garbiñe Errekondo Salsamendi Gipuzkoako Foru Aldundi Txit Garaiko Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko Departamentuko foru diputatu eta Diputatuen Kontseiluko idazkaria. Diputada foral del Departamento

Más detalles

G1495 - INFORME DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Importe MENOR que Umbral Comunitario)

G1495 - INFORME DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Importe MENOR que Umbral Comunitario) G1495 - INFORME DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Dirección de Infraestructuras Función de Políticas Tecnológicas 27/01/2015 ÍNDICE 1 OBJETO... 2 2 PRESUPUESTO... 2 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS... 2 4 CONDICIONES

Más detalles

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS EHUKO GRADUONDOKO BEREZKO TITULUAK TITULOS PROPIOS DE POSTGRADO DE LA UPV/EHU SARTZEKO ESKAKIZUNA SOLICITUD DE ADMISION 1. ESKATZEN DEN MASTERRA / MASTER QUE SE SOLICITA EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 242. zk. 2010, abenduak 20. Astelehena 30645 BOB núm. 242. Lunes, 20 de diciembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS ÍNDICE Información general....2 Solicitud de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos..4 Anexo_01: Declaración jurada.. 6 Anexo _02: Solicitud de certificado

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

Álbum de fotos Argazki albuma

Álbum de fotos Argazki albuma *Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. *Tresna Elektriko eta Elektronikoen Hondakinak. Álbum de fotos Argazki albuma No tires los RAEE al contenedor, colabora para que se reciclen Ez bota TEEHak

Más detalles

MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PARQUE DE LICENCIAS Y AMPLIACIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN DE CAPACIDAD DE LICENCIAS SYMANTEC NETBACKUP

MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PARQUE DE LICENCIAS Y AMPLIACIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN DE CAPACIDAD DE LICENCIAS SYMANTEC NETBACKUP MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PARQUE DE LICENCIAS Y AMPLIACIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN DE CAPACIDAD DE LICENCIAS SYMANTEC NETBACKUP Pliego de Bases Técnicas Índice 1. Objeto del proyecto...

Más detalles

Pliego de prescripciones técnicas 2012 0339/11/5005 Página 1 de 5

Pliego de prescripciones técnicas 2012 0339/11/5005 Página 1 de 5 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO A LA TITULACIÓN DE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA Página 1 de 5 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

Más detalles

Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko

Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko 1. OBJETO 1.1. Es objeto del presente concurso seleccionar una empresa

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

Í N D I C E II. CONDICIONES A LAS QUE HA DE AJUSTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Í N D I C E II. CONDICIONES A LAS QUE HA DE AJUSTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SUBSECRETARÍA Y SEGURIDAD SOCIAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Más detalles