MEMÒRIA / MEMORIA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MEMÒRIA / MEMORIA 2013"

Transcripción

1 MEMÒRIA / MEMORIA 2013

2 2 Memòria 2013 Memoria 2013 Crèdits / CRÉDITOS: Edita La Tutela Continguts / Contenidos La Tutela Disseny i maquetació / Diseño y maquetación Sílvia Vallverdú Fotografia / Fotografía La Tutela 2014 La Tutela, Fundació privada catalana tutelar de discapacitats psíquics i persones grans

3 3 ÍNDEX ÍNDICE 1 Presentació de la presidenta 2 La tutela 2.1 Objectius 2.2 Patronat i comitè directiu 2.3 L organització 3 QUÈ FEM? 3.1 Exercici de la tutela 3.2 Exercici de la pretutela 3.3 Servei d orientació i informació 3.4 Sensibilització 4 PROGRAMES 4.1 Voluntariat 4.2 Trobades d acollida a famílies 4.3 Enlloc com a casa 4.4 Activitats 5 A DESTACAR 5.1 Tallers terapèutics 5.2 Musicoteràpia (DrumCircle) 6 DADES ECONÒMIQUES 7 FINANÇADORS I COL. LABORADORS PRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA 2 LA TUTELA 2.1 ObjetiVOs 2.2 Patronato y comité directivo 2.3 La organización 3 QUÉ HACEMOS? 3.1 Ejercicio de la tutela 3.2 Ejercicio de la pretutela 3.3 Servicio de orientación e información 3.4 Sensibilización 4 PROGRAMAS 4.1 Voluntariado 4.2 Encuentros de acogida a familias 4.3 ENLLOC COM A CASA 4.4 Actividades 5 A DESTACAR 5.1 Talleres terapéuticos 5.2 Musicoterapia (DrumCircle) 6 DATOS ECONÓMICOs 7 FINANCIADORES Y COLABORADORES

4 4 Memòria 2013 Memoria 2013 PRESENTACIÓ PRESENTACIÓN 1 Fernando (al centre) acompanyat per la presidenta de la Fundació, Carme Guinea (a l esquerra), i Marta Codina (dreta), vocal del patronat, celebren el dia de Sant Jordi.

5 Presentació de la Presidenta Presentación de la Presidenta 5 Un any més, en nom del Patronat i en el meu propi, ens plau presentar aquesta memòria on podeu seguir el dia a dia de la nostra Institució. La vostra mirada, crítica i generosa, ens ajuda a vetllar pel treball que entre tots estem fent. L any 2013 ha estat un any ple de satisfaccions. Superat el desconcert inicial d aquesta forta crisi, hem acomplert amb escreix els objectius bàsics de la nostra missió i hem finalitzat l exercici amb la tranquil. litat de la feina ben feta i l exigència de mantenir-nos en un progrés professional permanent. Molts dels nostres tutelats han desenvolupat amb èxit el seu projecte individual. La proliferació de programes personalitzats repercuteix positivament en el seu creixement humà. Un año más, en nombre del Patronato y en el mío propio, me place presentar esta memoria en la que podréis seguir el día a día de nuestra Institución. Vuestra mirada, crítica y generosa, nos ayuda a velar por el trabajo que entre todos estamos haciendo. El año 2013 ha sido un año repleto de satisfacciones. Superado el desconcierto inicial de esta fuerte crisis, hemos cumplido ampliamente con los objetivos básicos de nuestra misión y hemos finalizado el ejercicio con la tranquilidad del trabajo bien hecho y la exigencia de mantenernos en un progreso profesional permanente. Muchos de nuestros tutelados han desarrollado con éxito su proyecto individual. La aplicación de numerosos programas personalizados repercute positivamente en su crecimiento humano.

6 6 Memòria 2013 Memoria 2013 En les últimes memòries vam parlar de consolidar les estructures organitzatives de La Tutela. En aquest sentit, hem compactat l equip directiu, que amb el seu dinamisme i la seva eficiència, ha introduït les innovacions necessàries per ajustar la Institució als nous temps. Aquest darrer any, La Tutela ha implantat nous instruments i programes tecnològics al conjunt de la Institució. Aquestes eines informàtiques ens aporten una eficàcia organitzativa sense precedents en la nostra gestió. Vull destacar també totes aquelles persones que, a més a més dels professionals, fan créixer el nostre Projecte. En primer lloc, i com sempre, gràcies a tots els patrons. Amb el seu coneixement professional i la seva generositat són el timó de La Tutela. Gràcies també als voluntaris, que amb el seu esperit solidari ens ajuden, no només en les tasques que realitzen, sinó a creure profundament en el futur de la nostra societat. En las últimas memorias hablamos de consolidar las estructuras organizativas de La Tutela. En este sentido, hemos compactado el equipo directivo, que con su dinamismo y eficiencia, ha introducido las innovaciones necesarias para ajustar la Institución a los nuevos tiempos. En este último año, La Tutela ha implantado nuevos instrumentos y programas tecnológicos en el conjunto de la Institución. Estas herramientas informáticas nos aportan una eficacia organizativa sin precedentes en nuestra gestión. Quiero destacar también todas aquellas personas que, además de los profesionales, hacen crecer nuestro Proyecto. En primer lugar y, como siempre, gracias a todos los patrones. Con su conocimiento profesional y su generosidad son el timón de La Tutela. Gracias también a los voluntarios que con su espíritu solidario nos ayudan, no sólo con las actividades que llevan a cabo, sino a creer profundamente en el futuro de nuestra sociedad.

7 Presentació de la Presidenta Presentación de la Presidenta 7 Per acabar, un record a totes aquelles persones tutelades que ens han deixat el Són molts els lligams afectius que sentim per elles i la seva absència és molt present. No vull allargar-me més en aquesta presentació. La lectura de la pròpia memòria, esperem doni resposta a la vostra curiositat. A tots vosaltres, moltes gràcies per seguir-nos i avançar-vos que el 2015 serà l any del nostre 30è aniversari. Us mantindrem puntualment informats de les activitats que durem a terme. Para finalizar, un recuerdo muy especial a todas aquellas personas tuteladas que nos han dejado en Son muchos los lazos afectivos que nos unen a ellas y su ausencia nos es muy presente. No quisiera alargarme más en esta presentación. La lectura de la propia memoria, esperemos dé respuesta a vuestra curiosidad. A todos vosotros, muchas gracias por seguirnos y adelantaros que el 2015 será el año de nuestro 30 aniversario. Os mantendremos puntualmente informados de las actividades que llevaremos a cabo. Carme Guinea Comas Presidenta

8 8 Memòria 2013 Memoria 2013 LA TUTELA 2

9 La Tutela 9 No tenim totes les solucions a les nostres mans però tenim les nostres mans per trobar solucions Qui som? La Tutela és una fundació sense afany de lucre que exerceix la funció tutelar de persones amb discapacitat intel. lectual i persones grans amb deteriorament cognitiu, que han estat incapacitades legalment i es troben en situació de desemparament donada la inexistència de referents familiars que puguin fer-se n càrrec. És missió de la Fundació vetllar per la protecció i el respecte dels drets i deures de les persones per tal de garantir la seva qualitat de vida. No tenemos todas las soluciones en nuestras manos pero tenemos nuestras manos para encontrar soluciones Teresa de Calcuta Quiénes somos? La Tutela es una fundación sin ánimo de lucro que ejerce la función tutelar de personas con discapacidad intelectual y personas mayores con deterioro cognitivo, que han sido incapacitadas legalmente y se encuentran en situación de desamparo dada la inexistencia de referentes familiares que puedan hacerse cargo. Es misión de la Fundación velar por la protección y el respeto de los derechos y deberes de las personas que tutela para garantizar su calidad de vida.

10 10 Memòria 2013 Memoria Objectius > Promoure la inclusió social de les persones amb discapacitat intel. lectual i persones grans amb deteriorament cognitiu perquè puguin gaudir plenament dels seus drets i llibertats. > Afavorir la igualtat d oportunitats per garantir la seva autonomia personal. > Oferir una atenció personalitzada, integral i continuada. > Formar permanentment els professionals de la Fundació a fi d assegurar el millor servei a la persona tutelada. > Informar i acollir les famílies, acompanyant-les i orientant-les en totes aquelles qüestions relatives a la protecció de la persona i la planificació del seu futur. La Fundació només substituirà les funcions de la família en situacions de desemparament de la persona, bé sigui perquè no en té o perquè no pugui fer-se càrrec amb totals garanties. 2.1 Objetivos > Promover la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y personas mayores con deterioro cognitivo para que puedan disfrutar plenamente de sus derechos y libertades. > Favorecer la igualdad de oportunidades para garantizar su autonomía personal. > Ofrecer una atención personalizada, integral y continuada. > Formar permanentemente a los profesionales de la Fundación a fin de asegurar el mejor servicio a la persona tutelada. > Informar y acoger a las familias, acompañándolas y orientándolas en todas aquellas cuestiones relativas a la protección de la persona y la planificación de su futuro. La Fundación sólo sustituirá las funciones de la familia en situaciones de desamparo de la persona, bien sea porque no tiene o porque no pueda hacerse cargo con totales garantías

11 La Tutela 11

12 12 Memòria 2013 Memoria Patronat i Comitè de Direcció Patronat La Fundació té com a màxim òrgan de govern i representació al Patronat, que és a qui correspon la salvaguarda, la interpretació i el desenvolupament de la voluntat fundacional expressada als Estatuts. En el decurs de l exercici 2013 s han celebrat 6 plens de Patronat, 7 comissions socials, 6 econòmicojurídiques i 5 de comunicació. Aquesta és la composició actual del Patronat: 2.2 Patronato y Comité de Dirección Patronato La Fundación tiene como máximo órgano de gobierno y representación al Patronato, que es a quién corresponde la salvaguarda, la interpretación y el desarrollo de la voluntad fundacional expresada en los Estatutos. En el transcurso del ejercicio 2013 se han celebrado 6 plenos de Patronato, 7 comisiones sociales, 6 económicojurídicas y 5 de comunicación. Esta es la composición actual del Patronato: Presidenta: Carme Guinea Coma Vicepresident/ Jordi Domingo Garcia-Milà Vicepresidente: Secretari/Secretario: Victoriano Rubio Goday Tresorera/Tesorera: Teresa Nicolau Llorens Vocals/Vocales: Asunción Amelivia Rodríguez Josep Ball Papiol Marta Codina Mir Eduard Enrech Larrea Montserrat Renter de Cabo Remei Tarragó Riverola Joan Turró Vicenç Comitè de Direcció / COMItÉ DE DIRECCIÓN Gerent/Gerente: Estrella Vidal Alonso Direcció Social / Telma Arbués Ogaya Dirección Social: Direcció d Organització/ Antònia Seco Adxerà Dirección de Organización: Adjunt a direcció/ Sergi Valentín del Valle Adjunto a dirección:

13 La Tutela L organització La Tutela compta amb un equip pluridisciplinari de professionals que vetllen pel benestar de la persona tutelada. Cadascun d ells s integra en una de les grans àrees de l Entitat: l àrea social i l àrea administrativofinancera i d organització Visites de seguiment Visitas de seguimiento 2.4 La organización La Tutela cuenta con un equipo pluridisciplinar de profesionales que velan por el bienestar de la persona tutelada. Cada uno de ellos se integra en una de las grandes áreas de la entidad: el área social y el área administrativa-financiera y de organización.

14 14 Memòria 2013 Memoria Professionals en l àrea social Profesionales en el área social L àrea social Des d aquesta àrea es desenvolupa l atenció directa de les persones tutelades, així com l elaboració del seu pla individual d atenció i totes les accions que es derivin d aquest. Les funcions corresponents a aquesta àrea les desenvolupen els referents tutelars i els auxiliars de tutela. El referent tutelar fa el seguiment de la persona tutelada, mantenint el contacte i la coordinació amb els diferents recursos i serveis que aquesta rep (laboral, habitatge, temps lliure, família...). També es responsabilitza de valorar les necessitats de la persona tutelada i de buscar la solució més adequada en funció de les seves característiques i situació. D altra banda, ha de preveure el futur de la persona tutelada, així com les necessitats que puguin sorgir i la forma de donar-los-hi resposta. El área social Desde esta área se desarrolla la atención directa de las personas tuteladas, así como la elaboración de su plan individual de atención y todas las acciones que se deriven de éste. Las funciones correspondientes a esta área las desarrollan los referentes tutelares y los auxiliares de tutela. El referente tutelar hace el seguimiento de la persona tutelada, manteniendo el contacto y la coordinación con los diferentes recursos y servicios que ésta recibe (laboral, vivienda, tiempo libre, familia...). También se responsabiliza de valorar las necesidades de la persona tutelada y de buscar la solución más adecuada en función de sus características y situación. Por otra parte, ha de prever el futuro de la persona tutelada, así como las necesidades que puedan surgir y la forma de darles respuesta.

15 La Tutela 15 L auxiliar de tutela és la persona que manté un contacte més directe i regular amb les persones tutelades. S encarrega de supervisar la seva situació actual i les activitats quotidianes. Traspassa al referent tutelar tota la informació que rep de la persona tutelada i/o dels professionals dels recursos. El auxiliar de tutela es la persona que mantiene un contacto más directo y regular con las personas tuteladas. Se encarga de supervisar su situación actual y las actividades cotidianas. Traspasa al referente tutelar toda la información que recibe de la persona tutelada y/o de los profesionales de los recursos.

16 16 Memòria 2013 Memoria 2013 L àrea administrativofinancera i d organització Des d aquest àrea es du a terme la gestió i administració econòmica del patrimoni i dels ingressos i despeses de les persones tutelades, així com la seva assistència jurídica. També es responsabilitza de la gestió dels recursos humans, la formació i els programes de voluntariat, i de cercar els recursos econòmics necessaris per al desenvolupament dels diferents programes d actuació. Des d aquí també es coordinen i gestionen les accions de comunicació i difusió de la Institució. Aquestes activitats les desenvolupen comptables, administratius i un servei jurídic extern. El área administrativo-financiera y de organización Desde esta área se lleva a cabo la gestión y administración económica del patrimonio y de los ingresos y gastos de las personas tuteladas, así como su asistencia jurídica. También se responsabiliza de la gestión de los recursos humanos, la formación y los programas de voluntariado, además de buscar los recursos económicos necesarios para el desarrollo de los diferentes programas de actuación. Desde aquí también se coordinan y gestionan las acciones de comunicación y difusión de la Institución. Estas actividades las desarrollan contables, administrativos y un servicio jurídico externo. 11 Professionals en l àrea administrativa Profesionales en el área administrativa

17 La Tutela 17 Innovació tecnològica i de gestió El 2013, La Tutela ha iniciat un procés de renovació tecnològica amb l objectiu de reforçar el model d atenció. La principal novetat ha estat la implantació d un nou programa informàtic de gestió integral tutelar que s ha dut a terme a les quatre seus de l entitat simultàniament. Aquesta nova eina facilita l accés a les dades i agilitza els processos. Els Innovación tecnológica y de gestión El 2013, La Tutela ha iniciado un proceso de renovación tecnológica con el objetivo de reforzar el modelo de atención. La principal novedad ha sido la implantación de un nuevo programa informático de gestión integral tutelar que se ha llevado a cabo en las cuatro sedes de la entidad simultáneamente. Esta nueva herramienta facilita el acceso a los datos y agiliza los procesos. Los

18 18 Memòria 2013 Memoria 2013 treballadors, amb els nous telèfons mòbils amb connexió a internet, poden accedir a totes les dades de treball des de qualsevol punt geogràfic. Aquest fet millora considerablement la gestió del temps dels professionals d atenció directa, ja que poden fer els seguiments, consultes i la planificació horària sense haver de desplaçar-se físicament a l oficina. L objectiu fonamental d aquest procés de renovació tecnològica és augmentar el temps de dedicació efectiva a la persona tutelada gràcies a la simplificació dels processos administratius, de manera que els professionals d atenció directa gaudeixin de més temps per a l acció terapèutica. En definitiva, una millora en l eficiència en la gestió de l entitat. El procés d innovació es va iniciar amb la renovació de bona part de l equipament informàtic i del programari ofimàtic, pas necessari per a la posterior implementació del programa de gestió. Aquesta innovació s ha fet amb la col. laboració de l empresa Qualcomm. Arribar junts és el principi. Mantenirse junts és el progrés. Treballar junts és l èxit Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito Henry Ford trabajadores, con los nuevos teléfonos móviles con conexión a internet, pueden acceder a todos los datos de trabajo desde cualquier punto geográfico. Este hecho mejora considerablemente la gestión del tiempo de los profesionales de atención directa, ya que pueden hacer seguimientos, consultas y la planificación horaria sin tener que desplazarse físicamente a la oficina. El objetivo fundamental de este proceso de renovación tecnológica es aumentar el tiempo de dedicación efectiva a la persona tutelada gracias a la simplificación de los procesos administrativos, de manera que los profesionales de atención directa dispongan de más tiempo para la acción terapéutica. En definitiva, una mejora en la eficiencia de la gestión de la entidad. El proceso de innovación se inició con la renovación de buena parte del equipamiento informático y del software, paso necesario per a la posterior implementación del programa de gestión. Esta innovación se ha llevado a cabo con la colaboración de la empresa Qualcomm.

19 La Tutela 19 Formació La funció tutelar requereix una àmplia preparació de les persones que l exerceixen. La Fundació vetlla per la persona tutelada en tots els seus àmbits; per tant, és imprescindible la formació continuada d un equip multidisciplinari perquè pugui respondre en l àmbit administratiu, legal, laboral, educatiu, psicològic i econòmic. Formación La función tutelar requiere de una amplia preparación de las personas que la ejercen. La Fundación vela por la persona tutelada en todos sus ámbitos; por tanto, es imprescindible la formación continuada de un equipo multidisciplinar que pueda responder en el ámbito administrativo, legal, laboral, educativo, psicológico y económico Hores de formació Horas de formación

20 20 Memòria 2013 Memoria 2013 Amb la convicció que la formació continuada i el reciclatge professional són fonamentals per a la qualitat en l atenció a les persones, La Tutela ha dissenyat un pla formatiu encaminat a reforçar els coneixements en l atenció directa, en la gestió i l organització. La Tutela ha organitzat directament els següents cursos adreçats als seus professionals: > Àmbit laboral de les persones amb discapacitat. > Educació sexual per a persones amb discapacitat intel. lectual. > Ètica professional i ètica de les organitzacions. > Acompanyament al dol i a la malaltia. > Formació bàsica d Excel. > Formació sobre IRPF (Rendes). Con la convicción que la formación continuada y el reciclaje profesional son fundamentales para la calidad en la atención a las personas. La Tutela ha diseñado un plan formativo encaminado a reforzar los conocimientos en la atención directa, en la gestión y en la organización. La Tutela ha organizado directamente los siguientes cursos dirigidos a sus profesionales: > Ámbito laboral de las personas con discapacidad. > Educación sexual para personas con discapacidad intelectual. > Ética profesional y ética de las organizaciones. > Acompañamiento al duelo y a la enfermedad. > Formación básica de Excel. > Formación sobre IRPF (Rentas)

21 La Tutela 21 L equip tècnic també ha assistit a cursos organitzats per altres entitats: > Autogovern i qualitat de vida. > Atenció integral i centrada en la persona. > Riscos físics i emocionals en el treball a les entitats tutelars. > Històries personals: la mirada de l altre. > Apunts sobre afectivitat i sexualitat de persones amb necessitats de suport. > Procediment de modificació de la capacitat. Figures de protecció i internaments. > La importància de l autogovern en la qualitat de vida de les persones que no tenen plena capacitat de decisió. > Recursos i tècniques d intervenció amb famílies vulnerables. > Curs sobre neuropsicologia forense. > Comunicació i confiança. El equipo técnico también ha asistido a cursos organizados por otras entidades: > Autogobierno y calidad de vida. > Atención integral y centrada en la persona. > Riesgos físicos y emocionales en el trabajo en entidades tutelares. > Historias personales: la mirada del otro. > Apuntes sobre afectividad y sexualidad de personas con necesidades de apoyo. > Procedimiento de modificación de la capacidad. Figuras de protección e internamientos. > La importancia del autogobierno en la calidad de vida de las personas que no tienen plena capacidad de decisión. > Recursos y técnicas de intervención con familias vulnerables. > Curso sobre neuropsicología forense. > Comunicación y confianza. Digue m i oblido, ensenya m i recordo, involucra m i aprenc Dime y olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo Benjamin Franklin

22 22 Memòria 2013 Memoria 2013 QUÈ FEM? QUE HACEMOS? 3

23 Què fem? Qué hacemos? Exercici de la tutela L exercici de la tutela és la principal activitat de la Fundació. Tutelar és guiar, donar suport i ajuda a una persona a l hora de prendre decisions davant de qualsevol situació vital, ja sigui física, residencial, formativa, laboral o social. La tutela s exerceix sempre en interès i d acord amb la personalitat del tutelat, assegurant la protecció de la persona, l administració i la guarda dels seus béns i, en general, l exercici dels seus drets. En aquests moments, la voluntat de la Fundació és mantenir un nombre estable de persones tutelades per tal de garantir la màxima proximitat. 3.1 Ejercicio de la tutela El ejercicio de la tutela es la principal actividad de la Fundación. Tutelar es guiar, dar apoyo y ayuda a una persona a la hora de tomar decisiones ante cualquier situación vital, ya sea física, residencial, formativa, laboral o social. La tutela se ejerce siempre en interés y de acuerdo con la personalidad del tutelado, asegurando la protección de la persona, la administración y la guarda de sus bienes y, en general, el ejercicio de sus derechos. En estos momentos, la voluntad de la Fundación es mantener un número estable de personas tuteladas para garantizar la máxima proximidad. Tant ajuda aquell que escolta com aquell que parla Tanto ayuda aquel que escucha como aquel que habla Anònim / Anónimo

24 24 Memòria 2013 Memoria 2013 EVOLUCIÓ / EVOLUCIÓN ALTES / ALTAS 13 (100%) 9 (69%) Persones amb discapacitat intel lectual Personas con discapacidad intelectual 4 (31%) Persones grans amb deteriorament cognitiu Personas mayores con deterioro cognitivo Perfil de les figures tutelars / Perfil de las figuras tutelares BAIXES / BAJAS 15 (100%) 11 (73%) Persones amb discapacitat intel lectual Personas con discapacidad intelectual 468 Persones amb discapacitat intel lectual / Personas con discapacidad intelectual 34 Persones grans amb deteriorament cognitiu / Personas mayores con deterioro cognitivo 502 TOTAL 4 (27%) Persones grans amb deteriorament cognitiu Personas mayores con deterioro cognitivo

25 Què fem? Qué hacemos? 25 DerivaciÓ / DERIVACIÓN 208 DGAIA 70 Altres / Otros 68 Serveis Socials / Servicios Sociales 56 Familiars a través ministeri fiscal / Familiares a través ministerio fiscal 42 Família directament / Familia directamente 40 Centres de persones amb discapacitat / Centros de personas con discapacidad 14 Residències geriàtriques / Residencias geriátricas 4 Xarxa salut mental / Red salud mental 502 TOTAL

26 26 Memòria 2013 Memoria 2013 Figures tutelars / Figuras tutelares 446 Tutela 53 Curatela 2 Administració de béns / Administración de bienes 1 Protutela 502 TOTAL Distribució per províncies / distribución por provincias 329 Barcelona 68 Girona 58 Tarragona 47 Lleida 502 TOTAL

27 Què fem? Qué hacemos? 27 Lloc de residència / Lugar de residencia 228 Llar residència de persones amb DI / Hogar residencia de personas con DI 122 Centre de persones amb DI / Centro de personas con DI 59 Residències geriàtriques / Residencias geriátricas 33 Domicili particular / Domicilio particular 28 Domicili familiar / Domicilio familiar 14 Altres / Otros 8 Centre de trastorns de conducta / Centro de trastornos de conducta 4 Llar amb suport / Hogar con apoyo 3 Unitat hospitalària salut mental / Unidad hospitalaria salud mental 2 Pis de lloguer / Piso de alquiler 1 Unitat d atenció psiquiàtrica especialitzada / Unidad de atención psiquiátrica especializada 502 TOTAL

28 28 Memòria 2013 Memoria 2013 Gènere i edat / Género y edad 40, % % Dones / Mujeres Homes / Hombres

29 Què fem? Qué hacemos? 29 Temps a La Tutela / tiempo en la tutela anys / años anys / años anys / años anys / años anys / años 502 TOTAL

30 30 Memòria 2013 Memoria Exercici de la pretutela L exercici de la pretutela té com a objectiu últim prevenir el futur de la persona incapacitada. La pretutela és un pas previ a una possible tutela que s exerceix arran de la demanda de familiars o institucions i té com a finalitat l acolliment i el seguiment de la persona incapacitada i el seu entorn familiar. La Fundació ofereix un acompanyament emocional i/o jurídic a totes les famílies o institucions que ho sol. licitin. Aquesta atenció es fa a partir de visites periòdiques i trobades en grup, útils per reflexionar sobre els temes que seran vitals per al futur de la persona necessitada de suport. Per accedir a aquest servei, les persones han passat una fase de valoració prèvia que requereix un estudi clínic, social, patrimonial i jurídic. 3.2 Ejercicio de la pretutela El ejercicio de la pretutela tiene como objetivo último prevenir el futuro de la persona incapacitada. La pretutela es un paso previo a una posible tutela que se ejerce a partir de la demanda de familiares o instituciones y tiene como finalidad la acogida y seguimiento de la persona incapacitada y su entorno familiar. La Fundación ofrece un acompañamiento emocional y / o jurídico a todas las familias y / o instituciones que lo soliciten. Esta atención se hace a partir de visitas periódicas y encuentros en grupo, útiles para reflexionar sobre los temas que serán vitales para el futuro de la persona necesitada de apoyo. Para acceder a este servicio, las personas han pasado una fase de valoración previa que requiere un estudio clínico, social, patrimonial y jurídico. Tot és difícil abans de ser senzill Todo es difícil antes de ser sencillo Thomas Fuller

31 Què fem? Qué hacemos? 31 Evolució / EVOLUCIÓN Perfil de les pretuteles / Perfil de las pretutelas 195 Persones amb discapacitat intel lectual / Personas con discapacidad intelectual 24 Persones grans amb deteriorament cognitiu / Personas mayores con deterioro cognitivo 219 TOTAL

32 32 Memòria 2013 Memoria 2013 Derivació / Derivación 11 Família / Familia 6 Unitat de tuteles / Unidad de tutelas 3 Serveis socials / Servicios sociales 2 Entitats socials / Entidades sociales 1 Jutjats / Juzgados 23 TOTAL Propostes estudiades / propuestas estudiadas 23 Acceptades / Aceptadas 2 No acceptades / No aceptadas 25 TOTAL

33 Què fem? Qué hacemos? 33 Províncies / provincias 188 Barcelona 24 Girona 4 Tarragona 3 Lleida 219 TOTAL

34 34 Memòria 2013 Memoria servei d orientació i informació La Fundació considera fonamental acompanyar les famílies i professionals en qualsevol dels procediments judicials necessaris per a la protecció de la persona i proporcionar el servei jurídic adient per a cada cas. La Fundació informa i orienta, tant familiars com professionals, sobre els tràmits relatius a la incapacitació legal i qualsevol altra qüestió vinculada a l exercici dels càrrecs tutelars. Aquest programa es du a terme amb la col. laboració de la Diputació i l Ajuntament de Barcelona. 3.3 Servicio de orientación e información La Fundación considera fundamental acompañar a las familias y profesionales en cualquiera de los procedimientos judiciales necesarios para la protección de la persona, proporcionándoles el servicio jurídico adecuado para cada caso. La Fundación informa y orienta, tanto a familiares como a profesionales, sobre los trámites relativos a la incapacitación legal y cualquier otra cuestión vinculada al ejercicio de los cargos tutelares. Este programa se lleva a cabo con la colaboración de la Diputació y Ajuntament de Barcelona 83 Entrevistes d orientació / Entrevistas de orientación 39 Entrevistes de seguiment / Entrevistas de seguimiento 7 Trobades amb famílies / Encuentros com familias 3 Xerrades informatives / Charlas informativas 132 TOTAL

35 Què fem? Qué hacemos? Sensibilització La Fundació du a terme accions de sensibilització per tal que la ciutadania conegui les necessitats de les persones amb discapacitat intel. lectual i persones grans amb deteriorament cognitiu que es troben en situació de desemparament. L objectiu és posar en coneixement una realitat, sovint desconeguda, i implicar així la ciutadania en el benestar d aquestes persones. D una banda, la Fundació ha difós la seva activitat a través dels seus suports comunicatius: 3.4 Sensibilización La Fundación lleva a cabo acciones de sensibilización para que la ciudadanía conozca las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y personas mayores con deterioro cognitivo que se encuentran en situación de desamparo. El objetivo es poner en conocimiento una realidad, a menudo desconocida, para implicar a la ciudadanía en el bienestar de estas personas. Por un lado, la Fundación ha difundido su actividad a través de sus soportes comunicativos:

36 36 Memòria 2013 Memoria 2013 > Butlletí informatiu, Entutela t, del qual s han editat tres números (abril, octubre i desembre). > Pàgina web. > Memòria anual. > Publitrameses. > Boletín informativo, Entutela t, del cual se han editado tres números (Abril, Octubre y Diciembre). > Página web. > Memoria anual. > Mailings. De l altra, s han dut a terme les següents actuacions de sensibilització: Por otro, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones de sensibilización: 23 d abril Celebració de la Diada de Sant Jordi. Hi ha col. laborat un grup de persones voluntàries de l empresa asseguradora AIG, encapçalat per Lluís Peix, director territorial de Catalunya, Aragó i Balears. 24 d octubre Mostra d Associacions de Barcelona. Activitat d expressió musical i visual a càrrec de persones tutelades per la Fundació, coordinada per Santi Carcasona, director de DrumCircle.cat. 23 de abril Celebración de la Diada de Sant Jordi. Han colaborado un grupo de personas voluntarias de la empresa aseguradora AIG, lideradas por Lluís Peix, Director Territorial de Catalunya, Aragón y Baleares. 24 de octubre Mostra d Associacions de Barcelona. Actividad de expresión musical i visual a cargo de personas tuteladas per la Fundación, coordinada per Santi Carcasona, director de DrumCircle.cat.

37 Què fem? Qué hacemos? de novembre Mostra d Entitats en commemoració del Dia Internacional de la Discapacitat (plaça de la Vila de Gràcia). 10 de desembre Entrevista al programa Tots som iguals però diferents, de Ràdio Estel, presentat per Ramon Rion i amb la participació de la gerent, Estrella Vidal. 30 de novembre Muestra de Entidades en conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad (Plaça de la Vila de Gràcia) 10 de desembre Entrevista en el programa Tots som iguals però diferents, de Ràdio Estel, presentado per Ramon Rion y con la participación de la gerente, Estrella Vidal.

38 38 Memòria 2013 Memoria 2013 PROGRAMES PROGRAMAS 4

39 Programes Programas Voluntariat Els programes de voluntariat de La Tutela: Tinc un amic!, el suport a la gestió i les col. laboracions tècniques han tingut continuïtat durant el Durant l any s han organitzat dues trobades de voluntaris per posar en valor l activitat de totes les persones que de forma altruista dediquen part del seu temps a millorar qualitativament el treball de l entitat. Amb aquest mateix objectiu, La Tutela va celebrar amb els seus voluntaris el Dia Internacional de Voluntariat (11 desembre) en un sopar organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social. a. Tinc un amic! El programa de voluntariat Tinc un amic!, engegat el 2008, té per objectiu potenciar la inclusió i la normalització social de la persona tutelada. Set voluntaris, sota la formació i direcció del personal de l àrea social, han acompanyat alguns tutelats en activitats lúdiques i socials, de manera que els han aportat un complement 4.1 Voluntariado Los programas de voluntariado de La Tutela: Tinc un amic!, el apoyo a la gestión y las colaboraciones técnicas, han tenido continuidad en Durante el año se han organizado dos encuentros de voluntarios para poner en valor la actividad de todas las personas que de forma altruista dedican parte de su tiempo a mejorar cualitativamente el trabajo de la entidad. Con este mismo objetivo, La Tutela celebró con sus voluntarios, el Día Internacional de Voluntariado (11 diciembre) en una cena organizada por la Federació Catalana de Voluntariat Social. a. Tinc un amic! El programa de voluntariado Tinc un amic!, iniciado en 2008, tiene por objetivo potenciar la inclusión y la normalización social de la persona tutelada. Siete voluntarios, bajo la formación y dirección del personal del área social, han acompañado a algunos tutelados en actividades lúdicas y sociales, aportándoles un complemento He tingut el privilegi d assistir i contribuir al dia més feliç de la seva vida, quan per primer cop va escriure el seu nom He tenido el privilegio de asistir y contribuir en el día más feliz de su vida, cuando por primera vez escribió su nombre Isabel Bellet, voluntària de La Tutela

40 40 Memòria 2013 Memoria Persones voluntàries Personas voluntarias emocional i integrador molt positiu per a la millora de la seva qualitat de vida. b. Suport a la gestió Catorze persones voluntàries, sota la coordinació del responsable d administració, han col. laborat en el programa de digitalització de la documentació comptable del 2011 de les persones tutelades. emocional e integrador muy positivo para la mejora de su calidad de vida. b. Apoyo a la gestión Catorce personas voluntarias, bajo la coordinación del responsable de administración, han colaborado en el programa de digitalización de la documentación contable 2011 de les personas tuteladas. c. Col. laboració tècnica Amb la col. laboració tècnica de diferents experts, La Tutela ha donat continuïtat a diversos programes: > Sessions de supervisió individuals i grupals: 2 voluntàries > Trobades d acollida a famílies: 1 voluntària > Classes de lectoescriptura i nutrició: 2 voluntàries > Estudi i anàlisi patrimonial dels tutelats: 1 voluntari c. Colaboración técnica Con la colaboración técnica de diferentes expertos, La Tutela ha dado continuidad a diversos programas: > Sesiones de supervisión individuales y grupales: 2 voluntarias > Encuentros de acogida a familias: 1 voluntaria > Clases de lectoescritura i nutrición: 2 voluntarias > Estudio y análisis patrimonial de los tutelados: 1 voluntario

41 Programes Programas Inserció sociolaboral La Fundació ha mantingut amb recursos propis el programa d inserció laboral Ara encaixo que es va engegar el 2011 amb el finançament de l Obra Social la Caixa. El 2013, set persones tutelades han participat en els diferents tallers organitzats per tal de desenvolupar i mantenir habilitats i aptituds laborals. Han pogut entrenar aquestes habilitats i aptituds gràcies a les pràctiques que han realitzat en l àmbit de la Fundació. 4.2 Inserción sociolaboral La Fundación ha mantenido con recursos propios el programa de inserción laboral Ara encaixo que se inició en 2011 con la financiación de la Obra Social la Caixa. En 2013, siete personas tuteladas han participado en los diferentes talleres organizados para desarrollar y mantener habilidades y aptitudes laborales. Han podido entrenar estas habilidades y aptitudes gracias a las prácticas que han llevado a cabo en el ámbito de la Fundación.

42 42 Memòria 2013 Memoria Enlloc com a casa La finalitat del programa és que una cinquantena de persones amb discapacitat intel. lectual, tutelades per la Fundació, puguin romandre en el seu domicili malgrat la deficiència actual de recursos de suport i l alentiment en la concessió dels ajuts a la dependència. El projecte parteix d un pla de treball individualitzat basat en un estudi previ de les necessitats de la persona en totes les àrees vitals. Un grup de treballadors i integradors socials 4.3 Enlloc com a casa La finalidad del programa es que una cincuentena de personas con discapacidad intelectual, tuteladas por la Fundación, pueda permanecer en su domicilio a pesar de la deficiencia actual de recursos de apoyo y el retraso en la concesión de las ayudas a la dependencia. El proyecto parte de un plan de trabajo individualizado basado en un estudio previo de las necesidades de la persona en todas las áreas vitales. Un grupo de trabajadores e integradores sociales se

43 Programes Programas 43 s encarreguen d implementar cadascun dels plans i prestar el suport emocional i educatiu necessari per fomentar la seva autonomia. Enlloc com a casa respon plenament a un dels principals valors de La Tutela: respecte pels drets, interessos, voluntat i necessitats de desenvolupament i d autonomia de la persona tutelada. Malgrat la major dificultat que comporta la gestió de recursos per a les persones que viuen a la seva llar en comparació amb les que resideixen en una institució, La Tutela fomenta el manteniment de la persona en el seu domicili, tingui o no suport familiar, per l estabilitat i l equilibri emocional que els suposa. Estimulades correctament i amb les eines i recursos necessaris, poden viure un llarg període de temps en el seu domicili amb una òptima qualitat de vida, tant personal com social. Aquest programa es du a terme amb la col. laboració de l Obra Social la Caixa. encargan de implementar cada uno de los planes y prestar el apoyo emocional y educativo necesario para fomentar su autonomía. Enlloc com a casa responde plenamente a uno de los principales valores de La Tutela: respeto por los derechos, intereses, voluntad y necesidades de desarrollo y de autonomía de la persona tutelada. A pesar de la mayor dificultad que comporta la gestión de recursos para las personas que viven en su hogar en comparación con las que residen en una institución, La Tutela fomenta el mantenimiento de la persona en su domicilio, tenga o no el apoyo familiar, por la estabilidad y equilibrio emocional que les supone. Estimuladas correctamente y con las herramientas y recursos necesarios, pueden vivir un largo periodo de tiempo en su domicilio con una óptima calidad de vida, tanto personal como social. Este programa se lleva a cabo con la colaboración de la Obra Social la Caixa. L ajuda a l autosuficiència dignifica l ésser humà La ayuda a la autosuficiencia dignifica al ser humano Anònim / Anónimo

44 44 Memòria 2013 Memoria trobades d acollida a famílies El programa d acollida a famílies ofereix un espai per al coneixement i la reflexió a les famílies de persones amb discapacitat intel. lectual que es troben en fase de pretutela. Periòdicament, la Fundació reuneix petits grups de familiars amb l objectiu que aquests comparteixin dubtes i neguits sobre el present i el futur del seu familiar amb altres persones que es troben en situacions similars. Una persona voluntària experta en acollida de famílies, juntament amb les professionals de pretuteles, ha conduït les sessions. Les temàtiques de les trobades s estableixen en funció de les necessitats de cada grup d assistents. En general els preocupa el tipus d atenció que rebrà el seu familiar amb discapacitat per part de la Fundació quan ells ja no hi siguin: com es farà la coordinació amb altres professionals, com es durà la relació amb la família o com es portarà a terme l administració dels seus béns. 4.4 Encuentros de acogida a familias El programa de acogida a familias ofrece un espacio para el conocimiento y la reflexión a la familias de personas con discapacidad intelectual que se encuentran en fase de pretutela. Periódicamente, la Fundación reúne a pequeños grupos de familias con el objetivo de compartir dudas e inquietudes sobre el presente y el futuro del su familiar con otras personas que se encuentran en situaciones similares. Una persona voluntaria experta en acogida de familias, junto con las profesionales de pretutelas, ha conducido las sesiones. Las temáticas de los encuentros se establecen en función de las necesidades de cada grupo de asistentes. En general, les preocupa el tipo de atención que recibirá su familiar con discapacidad por parte de la Fundación cuando ellos ya no estén: cómo se hará la coordinación con otros profesionales de atención a la persona, cómo se gestionará la relación con la familia o cómo se administrarán sus bienes. Qui comparteix no divideix el que té sinó que multiplica el que ofereix Quien comparte no divide lo que tiene sino que multiplica lo que ofrece Anònim / Anónimo

45 Programes Programas 45 Enguany hi han participat 25 famílies, algunes de les quals ja van assistir a les trobades que, amb aquest mateix objectiu, van tenir lloc l any Aquest programa es du a terme amb la col. laboració de l Ajuntament de Barcelona i les diputacions de Barcelona i de Girona. En 2013 han participado 25 familias, algunas de les cuales ya asistieron a los encuentros que, con este mismo objetivo, tuvieron lugar en Este programa se lleva a cabo con la colaboración del Ajuntament de Barcelona y las diputaciones de Barcelona y Girona. 25 Famílies participants familias participantes

46 46 Memòria 2013 Memoria Activitats socioludicoterapèutiques Les activitats de caire lúdic i social són part del programa d intervenció terapèutica de La Tutela, ja que enforteixen el vincle, la proximitat i la confiança entre la persona tutelada, el seu tutor i l entitat. S han organitzat les següents activitats en les quals hi han participat 260 tutelats, 44 persones de l equip tècnic i 12 voluntaris: > Sortida nocturna a la Feria de Abril > Sortida a la masia de Cal Dimoni (Badalona) > Sortida al Poble Espanyol > Visita al CosmoCaixa > Sortida a Illa Fantasia > Sortida a Banyoles > Sortida a la platja de l Escala 4.5 Actividades socioludicoterapéuticas Les actividades de carácter lúdico y social son parte del programa de intervención terapéutica de La Tutela, ya que refuerzan el vínculo, la proximidad y la confianza entre la persona tutelada, su tutor y la entidad. Este año se han organizado las siguientes actividades en las cuales han participado 260 tutelados, 44 personas del equipo técnico y 12 voluntarios: > Salida nocturna a la Feria de Abril > Salida a la masía de Cal Dimoni (Badalona) > Salida al Poble Espanyol > Visita al CosmoCaixa > Salida a Illa Fantasia > Salida a Banyoles > Salida a la playa de l Escala 316 Participants Participantes

47 Programes Programas 47 > Sortida a Platja d Aro > Sortida a Blanes > Sortida a Caldes de Malavella > Visita a Can Raurell, aula d entorn rural > Sopar i concert al Castell de Torrebesses > Sopar i sortida nocturna per Lleida > Cap de setmana a Cornudella de Montsant > Àpats estiuencs > Sortida al delta de l Ebre > Sopar i sortida nocturna pel barri mariner de Tarragona > Sopar i sortida nocturna per Reus > Sortida amb espectacle a l Ermita del Llorito > Àpats de celebració del Nadal > Salida a Platja d Aro > Salida a Blanes > Salida a Caldes de Malavella > Visita a Can Raurell, aula de entorno rural > Cena y concierto en el Castell de Torrebesses > Cena y salida nocturna por Lleida > Fin de semana en Cornudella de Montsant > Almuerzos estivales > Salida al Delta de l Ebre > Cena y salida nocturna por el barrio marinero de Tarragona > Cena y salida nocturna por Reus > Salida con espectáculo a la Ermita del Llorito > Comidas de celebración de la Navidad La felicitat de fer joiosos els altres, no és sinó la més veritable de les felicitats? La felicidad de hacer a otros dichosos, no es acaso la más cierta de las felicidades? Amiel

48 48 Memòria 2013 Memoria 2013 A DESTACAR 5

49 A destacar 49 Tallers terapèutics El 2013 s ha caracteritzat, entre altres qüestions, per la promoció de les activitats terapèutiques en grup com a eina de generació de vincles entre les persones tutelades i la Fundació. Per preparar la Diada de Sant Jordi, diversos grups de tutelats van elaborar punts de llibre i un mural de roses que posteriorment es va exposar en el punt de venda de roses que la Fundació va muntar al Passeig Sant Joan de Barcelona. El Nadal s ha celebrat amb activitats ben especials. A Reus, han decorat el centre cívic Mas Abelló i han fet una sessió fotogràfica, protagonitzada per algunes persones tutelades, que ha servit per felicitar les festes. A Girona, han creat l avet dels desitjos. A Lleida, han fet un taller de decoració nadalenca i un altre de lectoescriptura amb aquesta temàtica. I a Barcelona, un nombrós grup de persones tutelades, amb el suport dels professionals i voluntaris, han confeccionat diversos motius nadalencs amb els quals posteriorment han guarnit la seu. Talleres terapéuticos El 2013 se ha caracterizado, entre otras cuestiones, por la promoción de les actividades terapéuticas en grupo como herramienta de generación de vínculos entre las personas tuteladas y la Fundación. Para preparar la Diada de Sant Jordi, diversos grupos de tutelados elaboraron puntos de libro y un mural de rosas que posteriormente decoraron el punto de venta de rosas que la Fundación montó en el Passeig Sant Joan de Barcelona. La Navidad se celebró con actividades muy especiales. En Reus, decoraron el centro cívico Mas Abelló y organizaron una sesión fotográfica, protagonizada por algunas personas tuteladas, que sirvió para felicitar las fiestas. En Girona, crearon el abeto de los deseos. En Lleida, hicieron un taller de decoración navideña y otro de lectoescritura con esta temática. Y en Barcelona, un numeroso grupo de personas tuteladas, con el apoyo de profesionales y voluntarios, confeccionaron motivos navideños con los que posteriormente se decoró la sede. La bellesa de la vida s amaga als petits detalls La belleza de la vida se esconde en los pequeños detalles Anònim / Anónimo

50 50 Memòria 2013 Memoria 2013 Musicoteràpia (DrumCircle) DrumCircle és una activitat d expressió musical i visual, mitjançant la qual s han posat en relleu les competències i capacitats artístiques de les persones tutelades. Consisteix en una gran festa de timbals, caixes de ressonància i altres instruments de percussió. Gairebé un centenar de tutelats van participar en el primer DrumCircle organitzat per La Tutela a la masia Can Dimoni de Badalona. Musicoterapia (DrumCircle) DrumCircle es una actividad de expresión musical y visual, mediante la cual se han puesto de relieve las competencias y capacidades artísticas de las personas tuteladas. Consiste en una gran fiesta de tambores, cajas de resonancia y otros instrumentos de percusión. Casi un centenar de tutelados participaron en el primer DrumCircle organizado por La Tutela en la masía Can Dimoni de Badalona.

51 A destacar 51 En el marc de la Mostra d Associacions de Barcelona de les festes de la Mercè, va tornar a actuar un grup més reduït de persones tutelades. De forma espontània, el públic assistent va interactuar amb els participants, i es van convertir també en actors del DrumCircle. Aquesta darrera representació, de caràcter públic, va servir per donar visibilitat a la tasca social de La Tutela. Aquest programa s ha realitzat amb la col. laboració voluntària de DrumCircle.cat. En el marco de la Mostra d Associacions de Barcelona de las fiestas de la Mercè, volvió a actuar un grupo más reducido de personas tuteladas. De manera espontánea, el público asistente interactuó con los participantes, convirtiéndose también en actores del DrumCircle. Esta representación de carácter público sirvió para dar visibilidad a la acción social de La Tutela. Este programa se ha realizado con la colaboración voluntaria de DrumCircle.cat. Això de la percussió se m dóna molt bé Esto de la percusión se me da muy bien Israel, participant de l activitat

52 52 Memòria 2013 Memoria 2013 DADES ECONÒMIQUES DATOS ECONÓMICOS 6

53 Dades econòmiques Datos económicos 53 Com a funció delegada de l Administració, la major part de l activitat tutelar de l entitat està finançada per l ICASS, organisme dependent del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Como función delegada de la administración, la mayor parte de la actividad tutelar de la entidad está financiada por el ICASS, organismo dependiente del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. COMPTE DE RESULTATS CUENTA DE RESULTADOS Ingressos per activitats , ,23 Ingresos por actividades Retribució per tutela , ,96 Retribución por tutela Subvencions oficials , ,62 Subvenciones oficiales Donacions i altres , ,65 Donaciones y otros Ingressos extraordinaris 5.263,57 939,82 Ingresos extraordinarios Total ingressos d explotació , ,05 Total ingresos de explotación Ajuts concedits , ,39 Ayudas concedidas Consums , ,08 Consumos Despeses de personal , ,32 Gastos de personal Altres despeses d explotació , ,00 Otros gastos de explotación Serveis exteriors , ,29 Servicios exteriores Tributs 3.106, ,71 Tributos Pèrdues per operacions d activitat ,60 Pérdidas por operaciones de actividad Amortitzacions , ,07 Amortizaciones Total despeses d explotació , ,86 Total gastos de explotación Ingressos financers , ,16 Ingresos financieros Despeses financeres 1.153, ,37 Gastos financieros RESULTAT DE L EXERCICI , ,98 RESULTADO DEL EJERCICIO

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

BML 15 Caminada solidària de Sant Joan de Déu. Resultats BML 2015

BML 15 Caminada solidària de Sant Joan de Déu. Resultats BML 2015 BML 15 Caminada solidària de Resultats BML 2015 Mobilització ciutadana 753 equips 10.000 participants 600 persones voluntàries 70 empreses i institucions 150 activitats solidàries Que ningú quedi enrere!

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

El Novembre s ha fet la renovació de càrrecs, la Junta Directiva està composada per: Presidenta: Esther Garcia; Secretaria: Mª Carmen Lamazares;

El Novembre s ha fet la renovació de càrrecs, la Junta Directiva està composada per: Presidenta: Esther Garcia; Secretaria: Mª Carmen Lamazares; 2011 El Novembre s ha fet la renovació de càrrecs, la Junta Directiva està composada per: Presidenta: Esther Garcia; Secretaria: Mª Carmen Lamazares; Tresorera: Eva Sala; Vocals: Estel Salomó, Flor Bellver,

Más detalles

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

El procés d envelliment de les persones Laura Coll i Planas 29 de maig del 2015

El procés d envelliment de les persones Laura Coll i Planas 29 de maig del 2015 El procés d envelliment de les persones Laura Coll i Planas 29 de maig del 2015 Envelliment en l entorn laboral? http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf Envelliment Actiu (OMS, 2002) Procés

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 Audiència Pública Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 2007-2011: CONTEXT SOCIAL I ECONÒMIC DE CRISI SITUACIÓNO ÉS FÀCIL DES DE FA ANYS, I ESPECIALMENT DE FA 3. PER QUÈ? El 30% de l activitat de

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos Aprenentatge servei Educar per a la ciutadania OCTAEDRO Títol: Aprenentatge servei. Educació per a la ciutadania Autors: Josep Maria Puig, Roser

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

Cru-Evolució. Mira el món diferent! ESO - educació. Una aposta de ciutadania global des de l escola

Cru-Evolució. Mira el món diferent! ESO - educació. Una aposta de ciutadania global des de l escola Cru-Evolució Mira el món diferent! Una aposta de ciutadania global des de l escola ESO - educació EDUCACIÓ Juntament amb les comunitats i les organitzacions del Sud amb què treballem hem aconseguit que

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

CRISI INTERNA EN EL PP Isern rebaixa a Cort les exigències de Rodríguez per revisar l'etapa de Calvo El ple aprova per unanimitat donar suport a la denúncia d'emaya i revisar la gestió feta al 2009, però

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

INFORME SOBRE LA SITUACIO DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

INFORME SOBRE LA SITUACIO DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA INFORME SOBRE LA SITUACIO DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA MONTCADA I REIXAC. 2007 Elaborat per: Regidoria de Dona i Igualtat Comissió de seguiment del Protocol d actuació local contra la violència vers les dones.

Más detalles

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència Serveis socioculturals i a la comunitat Característiques i necessitats de les persones en situació de CFGM.APD.M05/0.12 CFGM - Atenció a les persones en situació de Generalitat de Catalunya Departament

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

OHSAS 18001:2007 i normativa legal

OHSAS 18001:2007 i normativa legal OHSAS 18001:2007 i normativa legal INTRODUCCIÓ OHSAS 18001 COMPARATIVA amb REFERÈNCIES LEGALS PROCÉS DE CERTIFICACIÓ BENEFICIS 1 TÜVRheinland en España 2008 Introducció Organitzacions de tota mena cada

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán

Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán www.aqu.cat Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán Martí Casadesús Director Valencia, 22 de septiembre de 2015 Índice

Más detalles

Jornada d'innovació Docent UPC 2010

Jornada d'innovació Docent UPC 2010 Jornada d'innovació Docent UPC 2010 El Sistema de Garantia de la Qualitat a l aula: una eina imprescindible per a la millora de la docència Jordi Hernández Marco Coordinador del grup GIQUAL ETSEIB 11-Febrer-2010

Más detalles

EDITORIAL AFILIATE. Responsable de Comunicació: Toni Baos. Responsable de Formació i Ocupació: Rafael Borràs

EDITORIAL AFILIATE. Responsable de Comunicació: Toni Baos. Responsable de Formació i Ocupació: Rafael Borràs 2 EDITORIAL Confederació Sindical de CCOO de les Illes Balears C/ de Francesc de Borja Moll, 3 07003 Palma Tel. 971 72 60 60 Internet: http://www.ib.ccoo.es Correu electrònic: premsa@ib.ccoo.es Responsable

Más detalles

Índex. Presentació... 5

Índex. Presentació... 5 Índex Presentació.......................................... 5 BIBLIOTECA DE CATALUNYA - DADES CIP. (Col lecció lectura fàcil ; 2) ISBN 9788439385233 I. Catalunya. Departament d Acció Social i Ciutadania

Más detalles

Asociación Española de Fundaciones Tutelares C/ Teresita González Quevedo 4, 28020 Madrid Tfno.: +34 91 571 87 30 info@fundacionestutelares.

Asociación Española de Fundaciones Tutelares C/ Teresita González Quevedo 4, 28020 Madrid Tfno.: +34 91 571 87 30 info@fundacionestutelares. Eso es un/a Voluntario/a Tutelar; alguien que ofrece de manera desinteresada su tiempo e ilusión para dar apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se encuentran encomendadas

Más detalles

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català comunicació RECULL DE PREMSA Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català 13 de novembre del 2006 Consulta El Butlletí de l IEC Institut d Estudis Catalans

Más detalles

ASSIR Dreta CAP Roger de Flor Àmbit d Atenció Primària de Barcelona Obertura ASSIR CAP Roger de Flor

ASSIR Dreta CAP Roger de Flor Àmbit d Atenció Primària de Barcelona Obertura ASSIR CAP Roger de Flor ASSIR Dreta CAP Roger de Flor Àmbit d Atenció Primària de Barcelona Obertura ASSIR CAP Roger de Flor Institut Català de la Salut Àmbit d Atenció Primària Barcelona ciutat Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

Más detalles

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Contingut 1.- Introducció 2.- Radiografia de la dona TIC A càrrec d Elisabet Golobardes, Directora d ETSEEI La Salle (Universitat Ramon Llull)

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet

La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet València, 02.09.13 La Universitat crearà plantilles intel ligents que facilitaran la venda de calcer per Internet Investigadors de l ETSE-UV participen en el projecte europeu Smartpif finançat amb 800.000

Más detalles

Sisemes de gestió empresarial per a la PIME

Sisemes de gestió empresarial per a la PIME Excelius + Sage CRM Sisemes de gestió empresarial per a la PIME A Excelius distribuïm i implantem sistemes informàtics de gestió empresarial assessorant, formant i acompanyant els nostres clients per que

Más detalles

Perquè la millor solució de seguretat no és cara

Perquè la millor solució de seguretat no és cara Perquè la millor solució de seguretat no és cara Internet Total Secure es basa amb el servei MSSP de _bytemaster dins del nostre portafoli de serveis SaaS Gràcies al servei MSSP, el seu negoci operarà

Más detalles

Biblioteca i serveis universitaris

Biblioteca i serveis universitaris Biblioteca i serveis universitaris 275 Biblioteca i serveis universitaris Biblioteca A més del personal fix, format pel director, la cap de bibliotecàries i vuit professionals més, fem constar la presència

Más detalles

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS.

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. Portalexcellence Servei Municipal d Ocupació de Cerdanyola del Vallès www.portalexcellence.cat www.ocupacioiempresa.cerdanyola.cat CURRÍCULUM VITAE 1. DEFINICIÓ

Más detalles

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ Barcelona, 6 de Maig del 2015 Què és el TDAH? Característiques Trastorns

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Calidad en la Atención a las personas. mayores. La Calidad en la Atención de personas mayores. dentro de una Institución Tutelar.

Calidad en la Atención a las personas. mayores. La Calidad en la Atención de personas mayores. dentro de una Institución Tutelar. Calidad en la Atención a las personas mayores La Calidad en la Atención de personas mayores dentro de una Institución Tutelar. Marta Arranz Montull Barcelona, 25 de Febrero de 2011 1. Orígenes de la Associación

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

En marxa la nova edició del calendari solidari 'Bombers amb Causa'

En marxa la nova edició del calendari solidari 'Bombers amb Causa' En marxa la nova edició del calendari solidari 'Bombers amb Causa' Els diners que reculli serviran per finançar una beca d'investigació en malalties pediàtriques ACN ID 733238 Barcelona (ACN).- El conseller

Más detalles

Memòria/Memoria 2010

Memòria/Memoria 2010 2 Memòria/Memoria 2010 Memòria/Memoria 2010 Crèdits / Créditos Edita / Edita La Tutela Continguts / Contenidos Equip de La Tutela Disseny i maquetació /Diseño y maquetación Odisseny Fotografia / Fotografía

Más detalles

Fons documental Envelliment i DID

Fons documental Envelliment i DID Desembre 2014 1. Informe SENECA. Envejecimiento y discapacidad intelectual en Cataluña 2000-2008 Ramón Novell ; Margarida Nadal; Alfredo Smilges ; Josep Pascual ; Jordi Pujol L estudi SENECA identifica

Más detalles

XERRADA SOBRE LES DROGUES. Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa. mossos d esquadra

XERRADA SOBRE LES DROGUES. Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa. mossos d esquadra XERRADA SOBRE LES DROGUES Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa mossos d esquadra Generalitat de Catalunya Departament d Interior, Relacions Institucionals i

Más detalles

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PLAN DE MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE DE ABASTECIMIENTO

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

Premià de Mar ciutat experimental Sènior

Premià de Mar ciutat experimental Sènior 1 Premià de Mar ciutat experimental Sènior Abril 2007 2 3 EQUIPAMENTS PÚBLICS NECESSARIS PER A GENT GRAN DE PREMIÀ DE MAR GENT GRAN DEPENDENT DOMICILI RESIDÈNCIA SAD Servei Atenció Domicili CENTRE DE SERVEIS

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

Activitat Els cibercorresponsals Desenvolupament de l activitat

Activitat Els cibercorresponsals Desenvolupament de l activitat Presentació És un projecte impulsat per la Plataforma de Organizaciones de Infancia per promoure la participació, sensibilització i opinió dels adolescents a favor dels Drets de la Infància, utilitzant

Más detalles

Memòria/Memoria. Crèdits / Créditos. Edita / Edita La Tutela. Continguts / Contenidos Equip de La Tutela

Memòria/Memoria. Crèdits / Créditos. Edita / Edita La Tutela. Continguts / Contenidos Equip de La Tutela Memòria/Memoria Crèdits / Créditos Edita / Edita La Tutela Continguts / Contenidos Equip de La Tutela 2007 Disseny i maquetació /Diseño y maquetación Odisseny Revisió de textos / Revisión de textos Centre

Más detalles

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida El programa de turisme que combina esport, musica i gastronomia La Vall d Albaida 09.06.2014 Un total de 12 municipis de la comarca participaran en

Más detalles

TIC s. Personas que cuidan a las personas. Josep Pascual Torramadé Director Tècnic Assistencial

TIC s. Personas que cuidan a las personas. Josep Pascual Torramadé Director Tècnic Assistencial Personas que cuidan a las personas TIC s Josep Pascual Torramadé Director Tècnic Assistencial La mayor plataforma integral de centros y servicios de atención sanitaria y social para las personas Plataforma

Más detalles

EL IMPACTO DE LAS BECAS, EN PRIMERA PERSONA

EL IMPACTO DE LAS BECAS, EN PRIMERA PERSONA EL IMPACTO DE LAS BECAS, EN PRIMERA PERSONA Testimoniales de alumnos becados dgadg Foto: Grupo de alumnos de 4º de BBA que colaboran con el Programa de Becas de ESADE Laia Estorach, Alumna de 4º de BBA

Más detalles

SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. Montevideo, Uruguay 13-17 de junio de 2011

SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. Montevideo, Uruguay 13-17 de junio de 2011 SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Montevideo, Uruguay 13-17 de junio de 2011 ACTORES IMPLICADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS de prevención y atención a la dependencia Dimensiones

Más detalles

e 2 esplais al quadrat

e 2 esplais al quadrat e 2 esplais al quadrat excel lents pel què fem i per com ho fem Un projecte per fer un pas endavant en la qualitat i responsabilitat, tant social com mediambiental en els centres d esplai. IV Jornada de

Más detalles

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Símbol El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra A, i

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 Índice 1. Quiénes somos 2. Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 2.1 Trabajos desarrollados para el emprendimiento y el empleo joven

Más detalles

7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015

7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015 7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015 Aquest document és un resum de les bases del 7è premi del Consell Municipal d Immigració de Barcelona. Conté, a més, informació

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT PROGRAMA FORMATIU INFERMERIA HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT M. Àngels Pi Sans Directora Infermeria HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT Característiques: Monogràfic de Traumatologia Accidents laborals o malalties

Más detalles

EVENTS ESPECIALS. Hacemos tu momento especial!

EVENTS ESPECIALS. Hacemos tu momento especial! EVENTS ESPECIALS Dedicamos nuestro tiempo e ilusión a la organización de eventos especiales y celebraciones para una total satisfacción de nuestros clientes, ofreciéndoles diversión y felicidad a precios

Más detalles

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2 Exposició Apunta t al canvi La qüestió del CO2 Apunta t al canvi és un recurs educatiu que proporciona eines pràctiques i modulars per relacionar la qüestió del CO2 i el canvi climàtic amb diversos àmbits

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

ABORDAJE SOCIAL DE LA FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA

ABORDAJE SOCIAL DE LA FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA ABORDAJE SOCIAL DE LA FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA Autor: Mercè Bonjoch Olivé Asistente Social del Ayuntamiento de Barcelona Índice: 1. LA PACIENTE: o Cambios en su estilo de vida. o Trabajo

Más detalles

Gestoria Administrativa Col legiada

Gestoria Administrativa Col legiada Gestoria Administrativa Col legiada Des de 1981 30 Presentació El despatx va iniciar la seva activitat l any 1981 amb la denominació comercial de Serveis Administratius Palau, integrada a la firma d assessoria

Más detalles

Com fotografiar les nostres peces:

Com fotografiar les nostres peces: 16 H Com fotografiar les nostres peces: optimitzar personalment els propis recursos Impartit per José Miguel García Coordinat per Rosa Cortiella Como fotografiar nuestras piezas: optimizar personalmente

Más detalles

Bernadí. Bernadí Barcelona. Mobiliari d Oficina. Des de 1965

Bernadí. Bernadí Barcelona. Mobiliari d Oficina. Des de 1965 Bernadí Barcelona Bernadí Mobiliari d Oficina Des de 1965 En Barcelona desde 1965. Bernadí, una empresa familiar de tercera generación que rinde culto al ingenio y profesa verdadero amor por el detalle.

Más detalles

UNIÓ EUROPEA Fons Social Europeu PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Sensibilització en la igualtat d oportunitats

UNIÓ EUROPEA Fons Social Europeu PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Sensibilització en la igualtat d oportunitats PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA Sensibilització en la igualtat d oportunitats DADES GENERALS DEL CURS 1. Família professional: FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA Àrea professional: ORIENTACIÓ LABORAL

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT Prop. Est. Hospital Clínico GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT Don Ángel Escolano Rubio, Abogado número 33.492 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, con DNI n 46722632-H y con domicilio

Más detalles

En la tranquilidad hay salud, como plenitud, dentro de uno. Facundo Farral

En la tranquilidad hay salud, como plenitud, dentro de uno. Facundo Farral La residencia En la tranquilidad hay salud, como plenitud, dentro de uno. Facundo Farral Residencia Fontpineda es un centro geriátrico enmarcado en el ámbito de las residencias y centros de día que da

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

PANGEA: Historial de projectes

PANGEA: Historial de projectes PANGEA: Historial de projectes 1996-2000 Participació al projecte Epitelio, Teletrabajo y Teleservicios para Luchar contra la Exclusión Social y Económica. Unió Europea, 1996-1999. "Multi-Site Classroom".

Más detalles

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN 8189667 Bureau Veritas Iberia S.L. ISO 9001 Auditoría Certificación / ISO 9001 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.2 INFORMACIÓN

Más detalles

Presentación de Asil.Cat, red de ONG para la defensa del derecho de asilo y de los derechos de las personas refugiadas

Presentación de Asil.Cat, red de ONG para la defensa del derecho de asilo y de los derechos de las personas refugiadas Presentación de Asil.Cat, red de ONG para la defensa del derecho de asilo y de los derechos de las personas refugiadas Barcelona, junio de 2015 Creación y actuaciones iniciales, 2014-2015 La Comissió Catalana

Más detalles

Atención a personas mayores a. Atención Residencial b. Centro de día. Otros fines a. Proyección de la fundación

Atención a personas mayores a. Atención Residencial b. Centro de día. Otros fines a. Proyección de la fundación Con el fin de facilitar la elaboración del Plan de Actuación, a continuación recogemos algunos ejemplos de objetivos e indicadores. Los valores asignados a los indicadores son a título de ejemplo, sin

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009. prevenció dels ASI. ITER BSO www.alonsovarea.com

Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009. prevenció dels ASI. ITER BSO www.alonsovarea.com Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009 El treball en xarxa en la prevenció dels ASI www.alonsovarea.com CADA COSA EN SU MOMENTO Construir una RED es hermoso http://yoriento.com/2009/03/como-fomentar-el-trabajo-el-equipo-de-verdad-487.html

Más detalles

Gestió d entitats no lucratives Aspectes jurídics i de gestió del voluntariat

Gestió d entitats no lucratives Aspectes jurídics i de gestió del voluntariat GUIA DE GESTIÓ D ENTITATS Suport Jurídic Gestió d entitats no lucratives Aspectes jurídics i de gestió del voluntariat 10 Índex Introducció 3 Normativa aplicable 3 Concepte de voluntariat 5 Diferències

Más detalles

SERVEIS SOCIALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEIS SOCIALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES SERVEIS SOCIALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. Les funcions i tasques a desenvolupar s articulen dintre de les pròpies atribuïdes a l EAIA en el seu Decret de creació 338/1986 de 18 de novembre (DOGC

Más detalles

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS REGLAMENT DE PRÀCTIQUES EXTERNES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Preàmbul... 3 Capítol I. Disposicions generals... 3 Article 1. Definicions...

Más detalles

Autonomia personal i salut

Autonomia personal i salut Serveis socioculturals i a la comunitat Autonomia personal i salut CFGS.1752.C03/0.06 CFGS - Educació infantil CFGS - Educació infantil Autonomia personal i salut Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra 1 Índex FITXA DE LA TITULACIÓ...3 1. VALORACIÓ GENERAL DEL DESPLEGAMENT DEL TÍTOL...4 2.

Más detalles

ECONOMIA DE INICIATIVA SOCIAL FOROKOOP Bilbao, 9 de octubre de 2013

ECONOMIA DE INICIATIVA SOCIAL FOROKOOP Bilbao, 9 de octubre de 2013 ECONOMIA DE INICIATIVA SOCIAL FOROKOOP Bilbao, 9 de octubre de 2013 Las cooperativas sociales en Catalunya Ley 18/2002, de 5 de julio, de cooperativas. Articulo 128: Consideración de una cooperativa de

Más detalles

Un projecte per a joves creat per joves

Un projecte per a joves creat per joves 1 ART I CULTURA CONTRA LA VIOLÈNCIA QUOTIDIANA Un projecte per a joves creat per joves La campanya de sensibilització Whyviolence? uneix durant tres mesos a cinquanta joves de tres districtes de Barcelona

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

Qué es coaching personal para profesionales?

Qué es coaching personal para profesionales? Qué es coaching personal para profesionales? www.valorsipersones.com info@valorsipersones.com Nos puedes conocer un poco mejor en: http://tonipinies.wordpress.com http://mireiapoch.wordpress.com Qué es

Más detalles

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2.

Más detalles

Para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo mayores de edad cuya capacidad jurídica ha sido modificada o revisada y que se encuentran

Para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo mayores de edad cuya capacidad jurídica ha sido modificada o revisada y que se encuentran Para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo mayores de edad cuya capacidad jurídica ha sido modificada o revisada y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Prestamos los apoyos

Más detalles

ECA$SEMI_ ) ) EDUCACIÓN)Y)CONTROL)AMBIENTAL_SEMIPRESENCIAL_INFORMACIÓN)INICIAL) )

ECA$SEMI_ ) ) EDUCACIÓN)Y)CONTROL)AMBIENTAL_SEMIPRESENCIAL_INFORMACIÓN)INICIAL) ) ECA$SEMI_ ) ) EDUCACIÓN)Y)CONTROL)AMBIENTAL_SEMIPRESENCIAL_INFORMACIÓN)INICIAL) ) 1. PRESENTACIÓN Los estudios en la modalidad semipresencial o a distancia están regulados por la ORDEN de 4 de julio 2008,

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

Què és? Som el que mengem

Què és? Som el que mengem Què és? Som el que mengem Natació Educativa Hoquei Medi Obert Act. aquàtica discapacitats Tallers Cuina L H Camina 100x100 SALUDABLE Dia Mundial de la Salut Jornades Adaptades INTRO Activitat física i

Más detalles

RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. 32248 RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. D acord amb l article 63 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,

Más detalles