LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL"

Transcripción

1 FACULTADE DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL Mar Campos Souto GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2012/2013

2 FACULTADE DE HUMANIDADES. DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA AUTORA: Mar Campos Souto Edición electrónica ADVERTENCIA LEGAL: Reservados todos os dereitos. Queda prohibida a duplicación total ou parcial desta obra, en calquera forma ou por calquera medio (electrónico, mecánico, gravación, fotocopia ou outros) sen consentimento expreso por escrito da autora. 2

3 1. DESCRICIÓN DA MATERIA 1.1. DATOS BÁSICOS CÓDIGO P NOME Lingua española no ámbito socio-institucional TITULACIÓN Grao en Ciencias da Cultura e Difusión cultural CARÁCTER Optativa TRIMESTRE 2.º semestre N.º DE CRÉDITOS ECTS 4.5 créditos LOCALIZACIÓN Facultade de Humanidades, Campus de Lugo 1.2. REQUISITOS É preciso dispor dun dominio instrumental avanzado da lingua española (aos alumnos non nativos esixiráselles o nivel de español B2) PROFESORADO Prof.ª. Mar Campos Souto Departamento de Lingua Española Lingua na que imparte a materia: español 1.4 TITORÍAS E INFORMACIÓN DE CONTACTO Profesora Despacho Teléfono Correo electrónico Mar Campos Souto Horario de titorías Despacho 202 3

4 2. SENTIDO DA MATERIA NA TITULACIÓN Esta materia procura contribuír á formación lingüística dos futuros graduados en Ciencias da Cultura e Difusión cultural cun enfoque eminentemente práctico, de tal xeito que sexan capaces de producir e interpretar os mecanismos construtivos de textos tipoloxicamente diversificados. 3. OBXECTIVOS E COMPETENCIAS 1) Estimular o debate e as capacidades intelectivas mediante a resolución de casos. 2) Adquirir as destrezas precisas para a expresión correcta en español no ámbito socio-institucional. 3) Recoñecer e caracterizar a unidade texto e os principais tipos de textos do ámbito socio-institucional. 4. CONTIDOS Os contidos da materia organízanse nun total de sete temas divididos en dous bloques: a aproximación á unidade texto (os dous primeiros temas) e a análise de varios tipos de textos (temas 3 ao 7). TEMA 1: ESPAÑOL CORRECTO E GRAMÁTICA NORMATIVA: RECURSOS A última modificación ortográfica do español: a Ortografía (2010) da Real Academia Española Os dicionarios normativos: o DPD e o Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española de M. Seco Os manuais de estilo. GÓMEZ TORREGO, Leonardo (2002): Nuevo manual de español correcto. Madrid: Arco Libros. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA-ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2005): Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana (tamén en 4

5 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2010): Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe. SECO, Manuel ( ): Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe. TEMA 2: O TEXTO A unidade texto A organización da información no texto. CASADO VELARDE, Manuel (1995): Introducción a la gramática del texto en español. Madrid: Arco/Libros. CUENCA, Maria Josep Manuel (2010): Gramática del texto. Madrid: Arco/Libros. TEMA 3: OS TEXTOS DO ÁMBITO POLÍTICO 3.1. Características dos textos políticos Léxico e retórica no discurso político: neoloxía e metáfora. FERNÁNDEZ LAGUNILLA, Marina (1999): La lengua en la comunicación política I: El discurso del poder. Madrid: Arco/Libros. FERNÁNDEZ LAGUNILLA, Marina (1999): La lengua en la comunicación política II: La palabra del poder. Madrid: Arco/Libros. TEMA 4: OS TEXTOS XORNALÍSTICOS ROMERO GUALDA, María Victoria (1993): El español en los medios de comunicación. Madrid: Arco/Libros Características dos textos xornalísticos Tipos de textos xornalísticos e uso da lingua. TEMA 5: OS TEXTOS PUBLICITARIOS Características dos textos publicitarios. 5

6 5.2. Textos publicitarios: lingua e imaxe. DEL SAZ RUBIO, M. Milagros (2000): La cortesía lingüística en el discurso publicitario. València: Universitat. ESCANDELL VIDAL, M. Victoria (1996): Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel. ROMERO, M. Victoria (coord.) (2005): Lenguaje publicitario. La seducción permanente. TEMA 6: OS TEXTOS XURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS Características dos textos xurídicos e administrativos Tipos de textos xurídicos e administrativos. AYALA CASTRO, Marta C., Susana GUERRERO SALAZAR y Antonia. M. MEDINA GUERRA (2002): Manual de lenguaje administrativo no sexista. Málaga: Ayuntamiento de Málaga-Universidad de Málaga. CALVO RAMOS, Luciana (1980): Introducción al estudio del lenguaje administrativo. Madrid: Gredos. CASTELLÓN ALCALÁ, Heraclia (2000): Los textos administrativos. Madrid: Arco Libros. MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (1993): Manual de estilo del lenguaje administrativo. Madrid: MAP. TEMA 7: OS TEXTOS DO MUNDO DA ECONOMÍA E OS NEGOCIOS Características dos textos do mundo da economía e os negocios Tipos de textos do mundo da economía e dos negocios ÁLVAREZ, MIRIAM (1997): Tipos de escrito IV: Escritos comerciales. Madrid: Arco/Libros. Actividades presenciais Clases expositivas: desenvolvemento teórico dos temas. Clases interactivas: análise e comentario dunha escolma de textos examinados en cada tema. 6

7 Actividades non presenciais Realización de exercicios de tipo práctico sobre os tipos de textos estudados na materia. 6. SISTEMA DE AVALIACIÓN 6.1. PROCEDEMENTO SEGUIDO NA OPORTUNIDADE ORDINARIA Poderán seguir este procedemento os estudantes que acrediten, como mínimo, unha porcentaxe do 80% de asistencia ás aulas. A avaliación será continuada e terá en conta a resolución dunha serie de exercicios e a dun exame final. Os exercicios consistirán nunha serie de probas de tipo práctico (cuxo fin será o seguimento continuado e progresivo do traballo do alumno ao longo do curso), que suporá un 40% da cualificación da materia. Ao exame final corresponderalle un 60%. Aspecto Criterios Instrumento Valor -Asistencia ás clases Asistencia e participación nas clases presenciais Realización de diversos traballos prácticos realizados polo alumnado fóra das horas lectivas -Participación activa nas clases interactivas - Realización adecuada das prácticas - Calidade do traballo. -Observación e notas da profesora 40% - Corrección na expresión escrita Exame final - Realización adecuada do exame - Corrección na expresión escrita - Corrección do exame pola profesora 60% 6.2. PROCEDEMENTO SEGUIDO NA OPORTUNIDADE EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN Haberá un exame referido á totalidade dos contidos do programa. A cualificación máxima que se pode obter é de 6 puntos. A NORMATIVA BÁSICA PARA A ORDENACIÓN DO PROCESO DE ENSINO/APRENDIZAXE E DA AVALIACIÓN DO RENDEMENTO ACADÉMICO DOS ESTUDIANTES establece no seu artigo 18 que "a realización fraudulenta dalgún exercicio ou proba esixida na avaliación dunha materia implicará a cualificación de suspenso na convocatoria correspondente, con independencia do proceso disciplinario que se poida seguir contra o alumno infractor". 7

8 7. TEMPO DE ESTUDO E TRABALLO PERSOAL As actividades non presenciais ocuparán ao alumno 80,5 horas de traballo, o que sumado ás 32 horas de traballo na aula supón 112,5 horas, equivalentes a 4,5 créditos ECTS, como se pode apreciar na seguinte táboa: Actividades Horas presenciais Factor de multiplicación Horas de traballo autónomo Horas totais Clases expositivas Clases interactivas Titorías obrigatorias Realización de traballos Total CRONOGRAMA ORIENTATIVO TEMAS SEMANAS Tema 1 1 Tema 2 2 Tema 3-1.º Tutoría 3 Tema 4 3 Tema 5 2 Tema 6 2 Tema 7-2.º Tutoría 1 8

9 1. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 1.1. DATOS BÁSICOS CÓDIGO P NOMBRE Lengua española en el ámbito socio-institucional TITULACIÓN Grado en Ciencias de la Cultura y Difusión cultural CARÁCTER Optativa TRIMESTRE 2.º semestre N.º DE CRÉDITOS ECTS 4.5 créditos LOCALIZACIÓN Facultad de Humanidades, Campus de Lugo 1.2. REQUISITOS Es preciso disponer de un dominio instrumental avanzado de lengua española (a los alumnos no nativos se les exigirá el nivel de español B2) PROFESORADO Prof.ª. Mar Campos Souto Departamento de Lengua Española Lengua en la que imparte la materia: español 1.4 TUTORÍAS E INFORMACIÓN DE CONTACTO Profesora Despacho Teléfono Correo electrónico Mar Campos Souto Horario de tiuorías Despacho 202 9

10 2. SENTIDO DE LA MATERIA EN LA TITULACIÓN Esta materia busca contribuir a la formación de los futuros graduados en Ciencias de la Cultura y Difusión cultural con un enfoque eminentemente práctico, de tal modo que sean capaces de producir e interpretar los mecanismos constructivos de textos tipológicamente diversificados 3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 1) Estimular el debate y las capacidades intelectivas mediante la resolución de casos. 2) Adquirir las destrezas precisas para la expresión correcta en español en el ámbito socio-institucional. 3) Reconocer y caracterizar la unidad texto y los principales tipos de textos del ámbito socio-institucional. 4. CONTENIDOS Los contenidos de la materia se organizan en un total de siete temas divididos en dos bloques: la aproximación a la unidad texto (los dos primeros temas) y el análisis de varios tipos de textos (temas 3 al 7). TEMA 1: ESPAÑOL CORRECTO Y GRAMÁTICA NORMATIVA: RECURSOS La última modificación ortográfica del español: la Ortografía (2010) da Real Academia Española Los dicionarios normativos: el DPD y el Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española de M. Seco Los manuales de estilo. GÓMEZ TORREGO, Leonardo (2002): Nuevo manual de español correcto. Madrid: Arco Libros. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA-ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2005): Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana (tamén en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2010): Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe. 10

11 SECO, Manuel ( ): Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe. TEMA 2: EL TEXTO La unidad texto La organización de la información en el texto. CASADO VELARDE, Manuel (1995): Introducción a la gramática del texto en español. Madrid: Arco/Libros. CUENCA, Maria Josep Manuel (2010): Gramática del texto. Madrid: Arco/Libros. TEMA 3: LOS TEXTOS DEL ÁMBITO POLÍTICO 3.1. Características de los textos políticos Léxico y retórica en el discurso político: neología y metáfora. FERNÁNDEZ LAGUNILLA, Marina (1999): La lengua en la comunicación política I: El discurso del poder. Madrid: Arco/Libros. FERNÁNDEZ LAGUNILLA, Marina (1999): La lengua en la comunicación política II: La palabra del poder. Madrid: Arco/Libros. TEMA 4: LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS ROMERO GUALDA, María Victoria (1993): El español en los medios de comunicación. Madrid: Arco/Libros Características de los textos periodísticos Tipos de textos periodísticos y uso de la lengua. TEMA 5: LOS TEXTOS PUBLICITARIOS 5.1. Características de los textos publicitarios Textos publicitarios: lengua e imagen. 11

12 DEL SAZ RUBIO, M. Milagros (2000): La cortesía lingüística en el discurso publicitario. València: Universitat. ESCANDELL VIDAL, M. Victoria (1996): Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel. ROMERO, M. Victoria (coord.) (2005): Lenguaje publicitario. La seducción permanente. TEMA 6: LOS TEXTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS Características de los textos jurídicos y administrativos Tipos de textos jurídicos y administrativos. AYALA CASTRO, Marta C., Susana GUERRERO SALAZAR y Antonia. M. MEDINA GUERRA (2002): Manual de lenguaje administrativo no sexista. Málaga: Ayuntamiento de Málaga-Universidad de Málaga. CALVO RAMOS, Luciana (1980): Introducción al estudio del lenguaje administrativo. Madrid: Gredos. CASTELLÓN ALCALÁ, Heraclia (2000): Los textos administrativos. Madrid: Arco Libros. MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (1993): Manual de estilo del lenguaje administrativo. Madrid: MAP. TEMA 7: LOS TEXTOS DEL MUNDO DE LA ECONOMÍA Y LOS NEGOCIOS Características de los textos del mundo de la economía y los negocios Tipos de textos del mundo de la economía y los negocios: léxico específico. ÁLVAREZ, MIRIAM (1997): Tipos de escrito IV: Escritos comerciales. Madrid: Arco/Libros. Actividades presenciales Clases expositivas: desarrollo teórico de los temas. Clases interactivas: análisis y comentario de una selección de textos examinados en cada tema. 12

13 Actividades no presenciales Realización de ejercicios de tipo práctico sobre los tipos de textos estudiados en la materia. 6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 6.1. PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LA OPORTUNIDAD ORDINARIA Podrán seguir este procedimiento los estudiantes que acrediten, como mínimo, un porcentaje del 80% de asistencia a clase. La evaluación será continuada y tendrá en cuenta la resolución de una serie de ejercicios y de un examen final. Los ejercicios consistirán en una serie de pruebas de tipo práctico (cuyo fin será el seguimiento continuado y progresivo del trabajo del alumno a lo largo del curso), que supondrá un 40% de la calificación de la materia. Al examen final le corresponde un 60%. Aspecto Criterios Instrumento Valor -Asistencia a las clases Asistencia y participación en las clases presenciales Realización de diversos trabajos prácticos realizados por el alumnado fuera de las horas lectivas -Participación activa en las clases interactivas - Realización adecuada de las prácticas - Calidad del trabajo. -Observación y notas de la profesora - Corrección de las prácticas por la profesora 40% - Corrección en la expresión escrita Examen final - Realización adecuada del examen - Corrección en la expresión escrita - Corrección del examen por la profesora 60% 6.2. PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LA OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN Habrá un examen referido a la totalidad de los contenidos del programa. La calificación máxima que se puede obtener es de 6 puntos. A NORMATIVA BÁSICA PARA A ORDENACIÓN DO PROCESO DE ENSINO/APRENDIZAXE E DA AVALIACIÓN DO RENDEMENTO ACADÉMICO DOS ESTUDIANTES establece no seu artigo 18 que "a realización fraudulenta dalgún exercicio ou proba esixida na avaliación dunha materia implicará a cualificación de suspenso na convocatoria correspondente, con independencia do proceso disciplinario que se poida seguir contra o alumno infractor". 13

14 7. TIEMPO DE ESTUDIO Y TRABAJO PERSONAL Las actividades no presenciales ocuparán al alumno 80,5 horas de trabalo, lo que sumado a las 32 horas de trabajo en el aula supone 112,5 horas, equivalentes a 4,5 créditos ECTS, como se puede apreciar en la tabla siguiente: Actividades Horas presenciales Factor de multiplicación Horas de trabajo autónomo Horas totales Clases expositivas Clases interactivas Tutorías obligatorias Realización de trabajos Total CRONOGRAMA ORIENTATIVO TEMAS SEMANAS Tema 1 1 Tema 2 2 Tema 3-1.º Tutoría 3 Tema 4 3 Tema 5 2 Tema 6 2 Tema 7-2.º Tutoría 1 14

GUÍA DOCENTE 2014-2015. Lengua Española. 2. Materia o módulo a la que pertenece la asignatura: 3. Departamento(s) responsable(s) de la asignatura:

GUÍA DOCENTE 2014-2015. Lengua Española. 2. Materia o módulo a la que pertenece la asignatura: 3. Departamento(s) responsable(s) de la asignatura: GUÍA DOCENTE 2014-2015 Lengua Española 1. Denominación de la asignatura: Lengua Española Titulación Grado en Comunicación Audiovisual Código 5626 2. Materia o módulo a la que pertenece la asignatura: Información

Más detalles

FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA INGLESA E ALEMÁ. Lengua Alemana 4. Jaime Feijóo Fernández GUÍA DOCENTE

FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA INGLESA E ALEMÁ. Lengua Alemana 4. Jaime Feijóo Fernández GUÍA DOCENTE FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA INGLESA E ALEMÁ Lengua Alemana 4 Jaime Feijóo Fernández GUÍA DOCENTE 2015/2016 FACULTADE DE FILOLOXÍA. DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA INGLESA E ALEMÁ AUTOR:

Más detalles

HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO DEL ESPAÑOL GUÍA DOCENTE

HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO DEL ESPAÑOL GUÍA DOCENTE FACULTAD DE LETRAS HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO DEL ESPAÑOL GUÍA DOCENTE 1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA ASIGNATURA: Herramientas para el estudio del español CÓDIGO: 66105 CARÁCTER: Asignatura Obligatoria

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

Guía Docente FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. DE LA COMUNICACIÓN

Guía Docente FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. DE LA COMUNICACIÓN Guía Docente ASIGNATURA LENGUA CURSO 1º SEMESTRE 1º Y 2º GRADO (S) PERIODISMO, C. AUDIOVISUAL, C. DIGITAL Y PUBLICIDAD Y RR.PP. MODALIDAD: PRESENCIAL CURSO 2015-2016 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CC. DE LA

Más detalles

Literatura Inglesa e outras expresións artísticas

Literatura Inglesa e outras expresións artísticas FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA INGLESA E ALEMANA Literatura Inglesa e outras expresións artísticas Manuel Míguez Ben GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2015/2016 FACULTADE DE FILOLOXÍA.

Más detalles

Guía Docente. LENGUAJE EN LA PUBLICIDAD Y LA EMPRESA 1º curso GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (GRPUB) Curso 2014 /2015. 1º Semestre 1º Curso

Guía Docente. LENGUAJE EN LA PUBLICIDAD Y LA EMPRESA 1º curso GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (GRPUB) Curso 2014 /2015. 1º Semestre 1º Curso Guía Docente LENGUAJE EN LA PUBLICIDAD Y LA EMPRESA 1º curso GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (GRPUB) Curso 2014 /2015 Campus: Pozuelo (Madrid) Profesor/es: Pedro Galván Periodo de impartición:

Más detalles

Marketing de Servicios

Marketing de Servicios Marketing de Servicios Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Economía y Negocios Internacionales Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 Cuarto Curso Primer Cuatrimestre GUÍA

Más detalles

LINGUA PARA A ESCRITURA ACADÉMICA E PRAXE DOS DISCURSOS ORAIS

LINGUA PARA A ESCRITURA ACADÉMICA E PRAXE DOS DISCURSOS ORAIS FACULTADE DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA, TEORÍA DA LITERATURA E LINGÜÍSTICA XERAL LINGUA PARA A ESCRITURA ACADÉMICA E PRAXE DOS DISCURSOS ORAIS Silvia

Más detalles

Guía Docente. LENGUA ESPAÑOLA 1º curso GRADO EN COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS (GRCOM) Curso 2014 /2015. Valencia. 1º Semestre 1º Curso BÁSICA

Guía Docente. LENGUA ESPAÑOLA 1º curso GRADO EN COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS (GRCOM) Curso 2014 /2015. Valencia. 1º Semestre 1º Curso BÁSICA Guía Docente 1º curso GRADO EN COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS (GRCOM) Curso 2014 /2015 Campus: Valencia Profesor/es: Dra. Marcia Castillo Martín Periodo de impartición: Curso: Carácter: Lengua en la

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

Escuela de Ciencias Empresariales. Grado en Contabilidad y Finanzas

Escuela de Ciencias Empresariales. Grado en Contabilidad y Finanzas Escuela de Ciencias Empresariales Grado en Contabilidad y Finanzas GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Comunicación y Técnicas de Expresión en Español Curso Académico 2012/2013 1. Datos Descriptivos de la Asignatura

Más detalles

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA DESCRIPCIÓN ACCION FORMATIVA CURSO EN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA (con expedición del certificado oficial Operador de Instalaciones con Riesgo de Legionella

Más detalles

Guía docente de la asignatura Gramática del español: las clases de palabras

Guía docente de la asignatura Gramática del español: las clases de palabras Guía docente de la asignatura Gramática del español: las clases de palabras Asignatura GRAMÁTICA DEL ESPAÑOL: LAS CLASES DE PALABRAS Materia NIVELES DE ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DEL ESPAÑOL Módulo FORMACIÓN

Más detalles

Guía Docente Modalidad Presencial. Comunicación oral y escrita. Curso 2011/12 Grado en Ingeniería de Sistemas de Información

Guía Docente Modalidad Presencial. Comunicación oral y escrita. Curso 2011/12 Grado en Ingeniería de Sistemas de Información Guía Docente Modalidad Presencial Comunicación oral y escrita Curso 2011/12 Grado en Ingeniería de Sistemas de Información 1 Datos descriptivos de la Asignatura Nombre: TEORÍA Y TÉCNICAS DE LA EXPRESIÓN

Más detalles

Facultad de Derecho. Grado en Derecho

Facultad de Derecho. Grado en Derecho Grado en Derecho Facultad de Derecho Grado en Derecho GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Comunicación y recursos para juristas Curso Académico 2012/2013 1. Datos Descriptivos de la Asignatura Asignatura: Código:

Más detalles

Historia da lingua inglesa 2

Historia da lingua inglesa 2 FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA INGLESA E ALEMÁ Historia da lingua inglesa 2 Teresa Fanego Lema GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2015/2016 FACULTADE DE FILOLOXÍA. DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA

Más detalles

Tradución especializada (Inglés)

Tradución especializada (Inglés) Tradución especializada (Inglés) LUIS IGLESIAS RÁBADE GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2015/2016 GUÍA DOCENTE 2015/2016 Asignatura: Traducción especializada (Inglés) Grado: Lengua y Literatura Inglesas

Más detalles

Escuela de Ciencias Empresariales. Grado en Contabilidad y Finanzas

Escuela de Ciencias Empresariales. Grado en Contabilidad y Finanzas Escuela de Ciencias Empresariales Grado en Contabilidad y Finanzas GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Curso Académico 2012/2013 Fecha: 12/04/2012 1. Datos Descriptivos de la

Más detalles

Grado en Magisterio (Infantil) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 Curso 3º Cuatrimestre 2º

Grado en Magisterio (Infantil) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 Curso 3º Cuatrimestre 2º COMPETENCIA COMUNICATIVA Y REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Grado en Magisterio (Infantil) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 Curso 3º Cuatrimestre 2º GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Competencia

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

Tecnoloxía da Información e as Comunicacións

Tecnoloxía da Información e as Comunicacións DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Enxeñería do Software (intensificación) Código 614P07116 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr.

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA. Didáctica de la competencia comunicativa en lengua materna. Didáctica de la competencia comunicativa en lengua materna

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA. Didáctica de la competencia comunicativa en lengua materna. Didáctica de la competencia comunicativa en lengua materna GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Didáctica de la competencia comunicativa en lengua materna MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Profundización en el currículum básico Didáctica de la competencia comunicativa

Más detalles

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Economía

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Economía Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Economía GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Economía de la Empresa I Curso Académico 2013-2014 1. Datos Descriptivos de la Asignatura Código: 219041202

Más detalles

ASIGNATURA / COURSE TITLE. 1.1. Código / Course number. 1.2. Materia / Content area. 1.3. Tipo / Course type. 1.4. Nivel / Course level

ASIGNATURA / COURSE TITLE. 1.1. Código / Course number. 1.2. Materia / Content area. 1.3. Tipo / Course type. 1.4. Nivel / Course level ASIGNATURA / COURSE TITLE Léxico del español actual / Modern Spanish Lexicon 1.1. Código / Course number 32128 1.2. Materia / Content area Léxico del español 1.3. Tipo / Course type Formación optativa

Más detalles

4 2 2 Optativa Segundo 2º cuadrimestr e. Tecnoloxía da Información e as Comunicacións

4 2 2 Optativa Segundo 2º cuadrimestr e. Tecnoloxía da Información e as Comunicacións DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Xestión do Coñecemento Código 614P07245 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos Tipo

Más detalles

GUÍA DOCENTE 2014-2015. Lengua Española. 4.a Profesor que imparte la docencia (Si fuese impartida por mas de uno/a incluir todos/as) :

GUÍA DOCENTE 2014-2015. Lengua Española. 4.a Profesor que imparte la docencia (Si fuese impartida por mas de uno/a incluir todos/as) : GUÍA DOCENTE 2014-2015 Lengua Española 1. Denominación de la asignatura: Lengua Española Titulación Grado en Maestro de Educación Infantil Código 5787 2. Materia o módulo a la que pertenece la asignatura:

Más detalles

Gramática española1 Clases de palabras

Gramática española1 Clases de palabras FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA Gramática española1 Clases de palabras María José Rodríguez Espiñeira GUÍA DOCENTE 2015/2016 FACULTADE DE FILOLOXÍA. DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA

Más detalles

Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Administración y Dirección de Empresas

Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Administración y Dirección de Empresas Grado en Administración y Dirección de Empresas Facultad Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Administración y Dirección de Empresas GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Mercados e Instrumentos Financieros

Más detalles

Retórica y preceptiva literaria

Retórica y preceptiva literaria FACULTADE DE FILOLOXÍA MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS DE LA LITERATURA Y DE LA CULTURA Retórica y preceptiva literaria Juan Casas Rigall Antonio Azaustre Galiana GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2015/2016

Más detalles

MODELO DE GUÍA DOCENTE PARA UNA ASIGNATURA 1 FACULTAD DE LETRAS

MODELO DE GUÍA DOCENTE PARA UNA ASIGNATURA 1 FACULTAD DE LETRAS FACULTAD DE LETRAS MODELO DE GUÍA DOCENTE PARA UNA ASIGNATURA 1 FACULTAD DE LETRAS 1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA ASIGNATURA: El latín en sus textos CÓDIGO: CARÁCTER (señalar con una X la modalidad

Más detalles

Facultad Ciencias Económicas y. Empresariales. Grado en Economía

Facultad Ciencias Económicas y. Empresariales. Grado en Economía Facultad Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Economía GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Introducción al Derecho Curso Académico 2013/2014 Fecha: 1. Datos Descriptivos de la Asignatura Código: 219041104

Más detalles

LENGUA ESPAÑOLA: GRAMÁTICA DE LA ORACIÓN COMPUESTA/SPANISH LANGUAGE: THE GRAMMAR OF COMPLEX SENTENCES

LENGUA ESPAÑOLA: GRAMÁTICA DE LA ORACIÓN COMPUESTA/SPANISH LANGUAGE: THE GRAMMAR OF COMPLEX SENTENCES ASIGNATURA / COURSE TITLE: LENGUA ESPAÑOLA: GRAMÁTICA DE LA ORACIÓN COMPUESTA/SPANISH LANGUAGE: THE GRAMMAR OF COMPLEX SENTENCES 1.1. Código / Course number 17543 1.2. Materia / Content area LENGUA ESPAÑOLA

Más detalles

Técnicas Expresión Oral y Escrita

Técnicas Expresión Oral y Escrita RELACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS PLANES DE ESTUDIO Los alumnos necesitan disponer de unas destrezas relativas a la expresión oral y a la expresión escrita para el desempeño de cualquier actividad o profesión

Más detalles

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE PUBLICIDAD Y PIEZAS DE COMUNICACIÓN 2014-2015 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. Título: Facultad: Departamento/Instituto: Materia: Denominación

Más detalles

DATOS IDENTIFICATIVOS. 5 2 3 Obrigatoria Quinto 2º cuadrimestre

DATOS IDENTIFICATIVOS. 5 2 3 Obrigatoria Quinto 2º cuadrimestre DATOS IDENTIFICATIVOS Asignatura Deseño Asistido por Ordenador Código 730211505 Titulación ENXEÑEIRO INDUSTRIAL Ciclo 1º e 2º Ciclo Créditos, tipo e calendario Idioma Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos

Más detalles

Modelo de Guía Docente. Facultad de Psicología. Máster en Mediación Familiar y. Sociocomunitaria. Máster en Intervención Familiar

Modelo de Guía Docente. Facultad de Psicología. Máster en Mediación Familiar y. Sociocomunitaria. Máster en Intervención Familiar Modelo de Guía Docente Facultad de Psicología Máster en Mediación Familiar y Sociocomunitaria GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Gestión de Conflictos 315470103 Curso Académico 2013/2014 mayo 2013 V2. Aprobada

Más detalles

RELACIONES INTERNACIONALES

RELACIONES INTERNACIONALES FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN GRADO EN PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE RELACIONES INTERNACIONALES CURSO ACADÉMICO 2014-2015 1. DATOS

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA. Gramática II: Sintaxis

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA. Gramática II: Sintaxis GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Gramática II: Sintaxis 1 1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA Título/s GRADO EN ESTUDIOS HISPÁNICOS Centro CIESE-COMILLAS Módulo / materia NIVELES Y COMPONENTES DE ANÁLISIS

Más detalles

Universitat de les Illes Balears Guía docente

Universitat de les Illes Balears Guía docente Identificación de la asignatura Créditos 2.36 presenciales (59 horas) 3.64 no presenciales (91 horas) 6 totales (150 horas). Período de impartición Primer semestre de impartición Profesores Profesores

Más detalles

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EMPLEO PÚBLICO. Máster Universitario en Derecho Universidad de Alcalá. Curso Académico 2014/2015 Segundo Cuatrimestre

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EMPLEO PÚBLICO. Máster Universitario en Derecho Universidad de Alcalá. Curso Académico 2014/2015 Segundo Cuatrimestre MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EMPLEO PÚBLICO Máster Universitario en Derecho Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/2015 Segundo Cuatrimestre GUÍA DOCENTE Nombre de

Más detalles

Universidad de Murcia Facultad de Comunicación y Documentación Titulación de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación Curso Académico 2007-2008

Universidad de Murcia Facultad de Comunicación y Documentación Titulación de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación Curso Académico 2007-2008 Universidad de Murcia Facultad de Comunicación y Documentación Titulación de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación Curso Académico 2007-2008 1. Identificación 1.1. De la asignatura Nombre de la

Más detalles

Variación y cambio en la lengua española

Variación y cambio en la lengua española FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA Variación y cambio en la lengua española Victorina Crego García Guillermo Rojo GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2015/2016 FACULTADE DE FILOLOXÍA.

Más detalles

Grado en Economía y Negocios Internacionales Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/2015 Tercer Curso Segundo Cuatrimestre

Grado en Economía y Negocios Internacionales Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/2015 Tercer Curso Segundo Cuatrimestre MARKETING INTERNACIONAL Grado en Economía y Negocios Internacionales Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/2015 Tercer Curso Segundo Cuatrimestre GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Marketing Internacional

Más detalles

Máster en Formación del Profesorado Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16

Máster en Formación del Profesorado Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA PARA PROFESORES DE SECUNDARIA Máster en Formación del Profesorado Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Taller de Lectura y Escritura

Más detalles

Fundamentos de la Gobernanza y la Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información

Fundamentos de la Gobernanza y la Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información Fundamentos de la Gobernanza y la Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información (Preparación de la Certificación ISO 20000 Foundations) Guía de Aprendizaje Información al estudiante 1. Datos Descriptivos

Más detalles

GUÍA DOCENTE 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado: Relaciones Laborales y Recursos Humanos Doble Grado: Asignatura: Fundamentos de Derecho Público Módulo: Elementos jurídicos básicos para las relaciones laborales

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA. Aspectos gramaticales del español.

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA. Aspectos gramaticales del español. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Aspectos gramaticales del español. Curso 2015/2016 1 2 1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA Título/s Máster en enseñanza de español como lengua extranjera Centro CIESE-Comillas

Más detalles

Lengua Española y comentario de textos

Lengua Española y comentario de textos NOMBRE DE LA ASIGNATURA Lengua Española y comentario de textos 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA Plan de Estudios 2010 Curso en el que se imparte la asignatura 1º Denominación de la asignatura

Más detalles

1. La suspensión de las aulas durante el periodo de exámenes.

1. La suspensión de las aulas durante el periodo de exámenes. Los alumnos de la Escuela Superior en Ingeniería Informática de Ourense queremos destacar como muy positivo las siguientes modificaciones que la dirección de la Escuela ha realizado: 1. La suspensión de

Más detalles

Facultad Ciencias Económicas y. Empresariales. Grado en Administración y Dirección de. Empresa

Facultad Ciencias Económicas y. Empresariales. Grado en Administración y Dirección de. Empresa Facultad Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Administración y Dirección de Empresa GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: FISCALIDAD INDIRECTA Y REGIMEN FISCAL CANARIO Curso Académico 2013/2014 Fecha:

Más detalles

PROGRAMA DOCENTE ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑERÍA INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN

PROGRAMA DOCENTE ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑERÍA INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑERÍA INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PROGRAMA DOCENTE TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN MATERIA: DESARROLLO AVANZADO DE SOFTWARE CURSO: 2010/2011

Más detalles

Guía Docente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Administración y Dirección de Empresas

Guía Docente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Administración y Dirección de Empresas Asignatura: Auditoría y Consolidación de Estados Contables Guía Docente Facultad Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Administración y Dirección de Empresas GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Auditoría

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA:

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Facultad de Derecho Graduado/a en Derecho GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Derecho Civil de la Familia Curso Académico 2013-2014 Fecha de la última modificación: 28-06-2013 Fecha: 28-06-2013 1. Datos Descriptivos

Más detalles

PROGRAMA DE POSTGRADO Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del Profesorado.

PROGRAMA DE POSTGRADO Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del Profesorado. Curso académico 2015-2016 Administración de Empresas: Dirección y Gestión del 15 de enero al 30 de septiembre de 2016 24 créditos DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO Características: material impreso, página

Más detalles

GRADO : ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS ASIGNATURA: DIRECCIÓN COMERCIAL

GRADO : ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS ASIGNATURA: DIRECCIÓN COMERCIAL GUIA DOCENTE Curso Académico 2011/2012 GRADO : ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS ASIGNATURA: DIRECCIÓN COMERCIAL FICHA DESCRIPTIVA DE LA ASIGNATURA Módulo Materia Dirección e Investigación comercial

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

Lingua Española 1. Marta Blanco Domínguez María Teresa Díaz García María Paula Santalla del Río Mercedes Suárez Fernández Alexandre Veiga Rodríguez

Lingua Española 1. Marta Blanco Domínguez María Teresa Díaz García María Paula Santalla del Río Mercedes Suárez Fernández Alexandre Veiga Rodríguez FACULTADE DE FILOLOXÍA E HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA Lingua Española 1 Marta Blanco Domínguez María Teresa Díaz García María Paula Santalla del Río Mercedes Suárez Fernández Alexandre Veiga

Más detalles

Facultad de Educación. Grado en Pedagogía

Facultad de Educación. Grado en Pedagogía Facultad de Educación Grado en Pedagogía GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Introducción al Derecho Curso Académico 2012-2013 1. Datos Descriptivos de la Asignatura Asignatura: - Centro: Facultad de Educación

Más detalles

CONTABILIDAD GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO UNIVERSIDAD DE HUELVA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

CONTABILIDAD GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO UNIVERSIDAD DE HUELVA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL CONTABILIDAD GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO UNIVERSIDAD DE HUELVA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA NOMBRE: CONTABILIDAD NOMBRE

Más detalles

Grado en Educación Primaria. Código: DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA

Grado en Educación Primaria. Código: DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA Grado en Educación Primaria Código: DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA Asignatura: Didáctica de la Lengua y la Literatura Formación: Básica Créditos: ECTS Curso: Segundo Semestre: Primero Grupo: Profesor:

Más detalles

Grado en Periodismo Asignatura: Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación Social. Grado en Periodismo GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA:

Grado en Periodismo Asignatura: Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación Social. Grado en Periodismo GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN Grado en Periodismo GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación Social Curso académico 2014-2015 Fecha:

Más detalles

Guía Docente: Guía Básica

Guía Docente: Guía Básica Guía Docente: Guía Básica Aprobado en Junta de Facultad el 26 de febrero de 2009 Datos para la identificación de la asignatura. CENTRO: Facultad de Traducción e Interpretación TITULACIÓN: Doble Grado en

Más detalles

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FÉLIX URABAYEN

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FÉLIX URABAYEN INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS FÉLIX URABAYEN AGENDA DE TRABAJO CURSO PREPARATORIO DE ACCESO A GRADO SUPERIOR 2015-16 Profesora: Isabel Ezkieta E-mail: fu.lengua2@educacion.navarra.es

Más detalles

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. Curso académico: 2009/10

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. Curso académico: 2009/10 PROGRAMA DE LA ASIGNATURA Curso académico: 2009/10 Identificación y características de la asignatura Código Créditos ECTS 6 Denominación Contabilidad Financiera I Titulaciones Turismo Centro FEET Semestre

Más detalles

Contabilidad Financiera GUÍA DOCENTE Curso 2011-2012. Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas 201G

Contabilidad Financiera GUÍA DOCENTE Curso 2011-2012. Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas 201G Contabilidad Financiera GUÍA DOCENTE Curso 2011-2012 Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas 201G Asignatura: Contabilidad Financiera 201203000 Materia: Contabilidad Módulo: Carácter:

Más detalles

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS II: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS II: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS II: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Máster en Formación del Profesorado Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 2º Cuatrimestre GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Didáctica de

Más detalles

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 DENOMINACIΣN DO Biotecnologνa Avanzada PROGRAMA: REQUISITOS ESPECΝFICOS DE ACCESO: Currνculum Vitae,

Más detalles

Servicio de Gestión Académica GUÍA DOCENTE TRABAJO FIN DE GRADO. Grado en Derecho

Servicio de Gestión Académica GUÍA DOCENTE TRABAJO FIN DE GRADO. Grado en Derecho GUÍA DOCENTE TRABAJO FIN DE GRADO Grado en Derecho 1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA Título/s Trabajo Fin de Grado Centro Facultad de Derecho Módulo / materia Trabajo Fin de Grado Código y denominación

Más detalles

RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2015 /2016

RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2015 /2016 RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2015 /2016 DEPARTAMENTO: Lengua castellana y Literatura MATERIA: Lengua castellana y Literatura CURSO: CUARTO ESO OBJETIVOS: -Competencia en comunicación

Más detalles

GUÍA DOCENTE. Curso 2012-2013

GUÍA DOCENTE. Curso 2012-2013 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado: Biotecnología Doble Grado: Asignatura: Organización y gestión de proyectos Módulo: 8.- Aspectos sociales y económicos de la biotecnología Departamento: Biología Molecular

Más detalles

EDUCACION MUSICAL Curso 2015-16

EDUCACION MUSICAL Curso 2015-16 GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA EDUCACION MUSICAL Curso 2015-16 MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA EXP.MUSICAL, PLASTICA Y VIS. PROFESORES* 1 EDUCACION MUSICAL 3º 6º

Más detalles

GUÍA DOCENTE GRADO GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE

GUÍA DOCENTE GRADO GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE GUÍA DOCENTE GRADO GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE 1.- FICHA IDENTIFICATIVA Datos de la Asignatura Código: 33816 Nombre: Historia - I Curso académico: 2013-14 Coordinación 2.- RESUMEN usuario interno Universitat

Más detalles

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Pontificia Universidad Católica del Ecuador Apartado postal 17-01-218 1. DATOS INFORMATIVOS: MATERIA O MÓDULO: Enseñanza de Español para Extranjeros CÓDIGO: 20302 CARRERA: Lingüística Aplicada NIVEL: 7

Más detalles

NBS101 Trabajo Fin de Máster

NBS101 Trabajo Fin de Máster NBS101 Trabajo Fin de Máster Asignatura: Trabajo Fin de Máster Carácter: Obligatorio Modalidad: Presencial Créditos: 4 ECTS Curso: 2015/2016 Semestre: 2º Profesores: Dra. Mercedes Herrero de la Fuente

Más detalles

Universitat de les Illes Balears Guía docente

Universitat de les Illes Balears Guía docente 1, 1S Identificación de la asignatura Créditos 2.36 presenciales (59 horas) 3.64 no presenciales (91 horas) 6 totales (150 horas). 1, 1S Período de impartición Primer semestre de impartición Profesores

Más detalles

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD AUDIOVISUAL

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD AUDIOVISUAL PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD AUDIOVISUAL Grado en Comunicación Audiovisual Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 4º Curso 1 er Cuatrimestre GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Producción

Más detalles

COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. Máster en Formación del Profesorado. Universidad de Alcalá

COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. Máster en Formación del Profesorado. Universidad de Alcalá COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Máster en Formación del Profesorado Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Complementos para

Más detalles

ESCUELA UNIVERSITARIA DE EMPRESAS Y TURISMO. Grado en TURISMO

ESCUELA UNIVERSITARIA DE EMPRESAS Y TURISMO. Grado en TURISMO ESCUELA UNIVERSITARIA DE EMPRESAS Y TURISMO Grado en TURISMO GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Curso Académico 2012-2013 Fecha:10/05/2012 Asignatura: DIRECCIÓN EMPRESAS TURÍSTICAS

Más detalles

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: COMERCIO INTERNACIONAL. Módulo profesional: MEDIOS DE PAGO EN COMERCIO INTERNACIONAL. Curso 2º

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: COMERCIO INTERNACIONAL. Módulo profesional: MEDIOS DE PAGO EN COMERCIO INTERNACIONAL. Curso 2º CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: COMERCIO INTERNACIONAL Módulo profesional: MEDIOS DE PAGO EN COMERCIO INTERNACIONAL Curso 2º Año académico: 2013/2014 Profesor: Maria Rosa Tereñes Mier I.E.S. Liceo Español

Más detalles

GRADO EN TRABAJO SOCIAL CUARTO CURSO

GRADO EN TRABAJO SOCIAL CUARTO CURSO FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Campus Miguel de Unamuno, Edificio F.E.S. 37071 - Salamanca Tel. (34) 923 29 45 71 Fax. (34) 923 29 47 82 http://cienciassociales.usal.es GRADO EN TRABAJO SOCIAL CUARTO CURSO

Más detalles

TITULACIÓN: Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (MLAEELE) CURSO ACADÉMICO: 2012-2012 GUÍA DOCENTE

TITULACIÓN: Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (MLAEELE) CURSO ACADÉMICO: 2012-2012 GUÍA DOCENTE TITULACIÓN: Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (MLAEELE) CURSO ACADÉMICO: 2012-2012 GUÍA DOCENTE 1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA NOMBRE: La gramática del

Más detalles

CRIMINOLOGÍA Y PENOLOGÍA

CRIMINOLOGÍA Y PENOLOGÍA ASIGNATURA CRIMINOLOGÍA Y PENOLOGÍA Grado en Derecho Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/2015 4º Curso Primer Cuatrimestre GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Criminología y Penología Código:

Más detalles

GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE MASTER

GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE MASTER GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE MASTER MASTER EN GESTIÓN AMBIENTAL CURSO 2014/2015 ASIGNATURA: ASPECTOS LEGISLATIVOS DEL MEDIO AMBIENTE Nombre del Módulo al que pertenece la materia ASPÉCTOS LEGISLATIVOS

Más detalles

1.6. Número de créditos / Credit allotment:

1.6. Número de créditos / Credit allotment: ASIGNATURA / COURSE TITLE: La enseñanza y el aprendizaje de contenidos: gramática, léxico y pronunciación del español como segunda lengua 1.1. Código/ Course number 32123 1.2. Materia / Content area: El

Más detalles

Guía Docente. FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 2º curso GRADO EN COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS (GRCOM) Curso 2014 /2015.

Guía Docente. FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 2º curso GRADO EN COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS (GRCOM) Curso 2014 /2015. Guía Docente FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 2º curso GRADO EN COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS (GRCOM) Curso 2014 /2015 Campus: Valencia Profesor/es: Dra. Vanessa Roger Monzó Periodo de impartición:

Más detalles

Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/15 Curso 2º 1º Cuatrimestre

Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/15 Curso 2º 1º Cuatrimestre GEOTECNIA Y CIMENTACIONES Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/15 Curso 2º 1º Cuatrimestre GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Geotecnia y Cimentaciones

Más detalles

Guía Docente. CONTABILIDAD FINANCIERA 1º curso GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GRADEV) Curso 2014 /2015. Valencia

Guía Docente. CONTABILIDAD FINANCIERA 1º curso GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GRADEV) Curso 2014 /2015. Valencia Guía Docente 1º curso GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GRADEV) Curso 2014 /2015 Campus: Valencia Profesor/es: Dra. Josefina Novejarque Civera Periodo de impartición: Curso: Carácter: Lengua

Más detalles

Grado en Derecho Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 Curso 1º Cuatrimestre 1º

Grado en Derecho Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 Curso 1º Cuatrimestre 1º ASIGNATURA INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL Grado en Derecho Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 Curso 1º Cuatrimestre 1º GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Introducción al Derecho Civil Código:

Más detalles

ANÁLISIS TERRITORIAL DE ESPACIOS TURÍSTICOS

ANÁLISIS TERRITORIAL DE ESPACIOS TURÍSTICOS GUÍA DOCENTE 2014-2015 ANÁLISIS TERRITORIAL DE ESPACIOS TURÍSTICOS 1. Denominación de la asignatura: ANÁLISIS TERRITORIAL DE ESPACIOS TURÍSTICOS Titulación Grado en Turismo Código 6777 2. Materia o módulo

Más detalles

Modelo de Guía Docente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Administración y Dirección de Empresas

Modelo de Guía Docente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Administración y Dirección de Empresas Modelo de Guía Docente Facultad Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Administración y Dirección de Empresas GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: (Dirección Comercial I: Fundamentos) Curso Académico 2013/2014

Más detalles

POLÍTICAS ECONÓMICAS PÚBLICAS (ADE)

POLÍTICAS ECONÓMICAS PÚBLICAS (ADE) ASIGNATURA DE GRADO: POLÍTICAS ECONÓMICAS PÚBLICAS (ADE) Curso 2015/2016 (Código:65023101) 1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA Esta asignatura pretende exponer y clarificar la complejidad de los problemas

Más detalles

Facultad de Educación

Facultad de Educación Facultad de Educación Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por las universidades de La Laguna y Las Palmas

Más detalles

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE TRABAJO FIN DE GRADO

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE TRABAJO FIN DE GRADO CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE TRABAJO FIN DE GRADO 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. Título: Facultad: Departamento/Instituto:

Más detalles

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. Curso académico: 2010-2011

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. Curso académico: 2010-2011 PROGRAMA DE LA ASIGNATURA Curso académico: 2010-2011 Identificación y características de la asignatura Código Idioma Español Denominación Titulación Centro Créditos ECTS RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING

Más detalles

Grado en Magisterio de Educación Primaria Universidad de Alcalá Curso Académico 2011/2012 2º Curso 1º Cuatrimestre

Grado en Magisterio de Educación Primaria Universidad de Alcalá Curso Académico 2011/2012 2º Curso 1º Cuatrimestre MATEMÁTICAS I Grado en Magisterio de Educación Primaria Universidad de Alcalá Curso Académico 2011/2012 2º Curso 1º Cuatrimestre GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: MATEMÁTICAS I Código: 4200*** GRADO

Más detalles

4 2 2 Optativa Segundo 1º cuadrimestr e

4 2 2 Optativa Segundo 1º cuadrimestr e DATOS IDENTIFICATIVOS Materia Sistemas de Control por Computador Código 614P07226 Titulación MÁSTER EN INFORMÁTICA Ciclo Prog. Of. de Posgrao Créditos, tipo e calendario Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos

Más detalles

Escuela Universitaria de Enfermería y. Fisioterapia. Máster Universitario en Investigación, Gestión y Calidad en Cuidados para la.

Escuela Universitaria de Enfermería y. Fisioterapia. Máster Universitario en Investigación, Gestión y Calidad en Cuidados para la. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia Máster Universitario en Investigación, Gestión y Calidad en Cuidados para la Salud GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y HABILIDADES

Más detalles

Evolución histórica y sistemas contemporáneos en educación infantil Modalidad semipresencial

Evolución histórica y sistemas contemporáneos en educación infantil Modalidad semipresencial Evolución histórica y sistemas contemporáneos en educación infantil Modalidad semipresencial Grado de Magisterio en Educación Infantil Centro Universitario Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá Curso

Más detalles