Guia docent. Identificació de l'assignatura. Professors. Contextualització. Requisits. Recomanables. Competències. Assignatura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Guia docent. Identificació de l'assignatura. Professors. Contextualització. Requisits. Recomanables. Competències. Assignatura"

Transcripción

1 1, 1S Identificació de l'assignatura Assignatura Filosofia Moderna II Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150 hores). 1, 1S (Campus Extens) Període d'impartició Primer semestre d'impartició Professors Professor/a Joan Lluís Llinàs Begon Horari d'atenció als alumnes Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx 10:00 12:00 Dimarts 04/07/ /07/2016 BC12 10:00 12:00 Dimecres 25/07/ /07/2016 BC12 10:00 12:00 Dilluns 12/09/ /02/2017 BC12 12:00 14:00 Dijous 13/02/ /06/2017 BC12 Contextualització Aquesta assignatura forma part de la matèria "Història de la Filosofia" i està vinculada a "Filosofia Moderna I". Hi ha dos itineraris: l'itinerari A està previst per aquells estudiants que assisteixin a classe, mentre que l'itinerari B està reservat per a aquells estudiants que per raons justificades no puguin assisitir a classe amb regularitat. Per dur a terme aquest itinerari B l'estudiant haurà d'entrevistar-se amb el professor abans que s'exhaureixin els primers quinze dies de classe, i signar un contracte pedagògic. Requisits Recomanables És recomanable haver aprovat l'assignatura "Filosofia Moderna I". Competències Les competències que s'han d'assolir són les que s'especifiquen per a la matèria "Història de la Filosofia" en el pla d'estudis de grau de Filosofia de la UIB, aplicats a la Filosofia Moderna. Més concretament: 1 / 6

2 1, 1S Específiques * 1. Coneixement de les teories i les tècniques de la filosofia en relació a la discussió dels problemes històrics del segle XVIII.. * 3. Conocimiento de la terminología filosófica especializada y de la bibliografía esencial en filosofía moderna. * 4. Capacitat de relacionar les formulacions filosòfiques del segle XVIII en el seu context històric.. * 6. Habilitat en l'ús d'eines i conceptes filosòfics per a l'anàlisi i comprensió dels temes actuals que permeti aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional. * 9. Respecte a la pluralitat d'enfocaments i tradicions en la filosofia del segle XVIII.. * 10. Capacitat de raonament i reflexió crítica en les argumentacions filosòfiques.. Genèriques * 13. Capacitat de síntesi i d'anàlisi lògica.. * 14. Habilitats d'investigació i aprenentatge autònoms i de transmissió dels coneixements tant al públic especialitzat como al no especialitzat.. * 15. Capacitat de presentar i defensar públicament arguments filosòfics, oralment o per escrit, que permeti aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional.. Bàsiques * Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: Continguts Continguts temàtics 1.. La Il lustració i el problema del mètode 1. Caracterizació general: lliurepensament, tolerància, progressisme, immoralisme, eliltisme, materalisme. 2. Els principis de la Il lustració: d'immanència, racionalista i naturalista. 3. Variacions de la Il lustració: de Shaftesbury a Rousseau. 4. El problema del mètode a la Física clàssica. 2.. Hume, l'empirisme il3lustrat 1. Empirisme i natura humana. 2. Empirisme i escepticisme: la causalitat. 3. Hàbit i creença: la crítica a la Metafísica. 4. Emotivisme moral i utilitarisme: les raons dels sentiments. 3.. Kant i la Il lustració: una raó en estat crític 1. El coneixement a la Crítica de la Razón Pura. a) Estètica trascendental: Espai i temps. b) Analítica trascendental: la causalitat. c) Dialèctica trascendental: la antinòmia de la llibertat. 2. Una ètica racional: autonomia i deure com a llei moral. 3. Què es la Il lustració? Interpretacions. Metodologia docent Activitats de treball presencial 2 / 6

3 1, 1S Nom Tip. agr. Descripció Hores Classes teòriques gran (G) Treballar especialment les competències específiques 1, 3 i 4. Explicació del professor a partir dels coneixements previs de l'alumne. Seminaris i tallers Comentaris de text mitjà (M) Comentari de textos filosòfics, treball per assolir especialment les competències específiques 6, 9 i 10. Participació activa de l'alumnat, dirigida pel professor. Avaluació Prova escrita gran (G) Avaluació global de les competències. Resposta a preguntes sobre els continguts de l'assignatura. Avaluació Taula Rodona mitjà (M) Avaluació global de les competències. Defensa oral i discussió d'un article científic prèviament elaborat per l'alumne A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens. Activitats de treball no presencial Nom Descripció Hores Estudi i treball Elaboració d'un article autònom individual científic Procés d'elaboració d'un article científic sobre algun aspecte de la temàtica de l'assignatura. 60 Estudi i treball Preparació de l'avaluació Preparació i realització, si escau, de les activitats avaluables. 30 autònom individual o en grup Riscs específics i mesures de protecció Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials. Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants Per a l'itinerari A, l'activitat "Comentaris de text" i l'activitat "Taula Rodona" s'avaluaran conjuntament, és a dir, entre les dues activitats comptarà el 25 % de la nota global. 3 / 6

4 1, 1S Comentaris de text Seminaris i tallers Tècniques d'observació (no recuperable) Descripció Comentari de textos filosòfics, treball per assolir especialment les competències específiques 6, 9 i 10. Participació activa de l'alumnat, dirigida pel professor. Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B Prova escrita Avaluació Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable) Descripció Avaluació global de les competències. Resposta a preguntes sobre els continguts de l'assignatura. Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B Taula Rodona Descripció Avaluació Proves orals (no recuperable) Avaluació global de les competències. Defensa oral i discussió d'un article científic prèviament elaborat per l'alumne. Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari B Elaboració d'un article científic Estudi i treball autònom individual Altres procediments (recuperable) Descripció Procés d'elaboració d'un article científic sobre algun aspecte de la temàtica de l'assignatura. Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari A Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari B Recursos, bibliografia i documentació complementària A més de la bibliografia bàsica (que seran els textos que treballarem especialment durant les classes), l'estudiant haurà de llegir, al menys, un estudi sobre cada un dels temes del temari. Si s'escau, durant el curs es proporcionarà bibliografia adicional. Bibliografia bàsica * Hume, D., Investigación sobre el conocimiento humano. Madrid: Alianza, * Kant, I., Crítica de la razón pura. Prólogo, trad., notas e índices de Pedro Ribas. Madrid: Taurus, * Kant, I., Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Madrid: Tecnos, / 6

5 1, 1S * Kant, I., Respuesta a la pregunta Qué es la Ilustración?, in: J.B.Erhard et. al.; Qué es la Ilustración?. Madrid: Tecnos, 1988, pp * Blom, Ph., Gente peligrosa. El radicalismo olvidado de la Ilustración europea. Barcelona: Anagrama, Bibliografia complementària Obres de consulta general. Abbagnano, N., Historia de la filosofía. vol. II, Barcelona: Montaner y Simón, 1978 (3ª e.) Cassirer, E., El problema del conocimiento. vol. II, México D.F.: Ed. F.C.E., Copleston,F., Historia de la filosofía. Barcelona: Ariel, Geymonat, L., Historia de la Filosofía y de la Ciencia. Barcelona: Crítica, Martínez Marzoa, F., Historia de la Filosofía. vol. II. Madrid: Istmo, O Connor, D.J., Historia crítica de la Filosofía occidental. vol. IV-V. Buenos Aires: Paidós, Scruton, R., Historia de la filosofía moderna. Barcelona: Península, Il lustració. Adorno, Th. & Horkheimer, M., Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta, Cassirer, E., La Filosofía de la Ilustración. México D.F.: Ed. F.C.E.,1981. Diderot, D., Escritos filosóficos. Madrid: Editora Nacional, Foucault, M., Sobre la Ilustración. Madrid: Tecnos, Hazard, P., El pensamiento europeo en el siglo XVIII. Madrid: Alianza, La Mettrie, J. O., L home màquina. Barcelona: Ed. 62, Montesquieu, M., Del espíritu de las leyes. Madrid: Tecnos, Rousseau, J.J., Del Contrato social. Discursos. Madrid: Alianza,2003. Rousseau, J.J., Las confesiones. Madrid: Alianza, Rousseau, J.J., Emilio, o de la educación. Madrid: Alianza, VV. AA., Qué es la Ilustración? Madrid: Tecnos, Voltaire, Tratado sobre la tolerancia. En: Opúsculos satíricos y filosóficos. Madrid: Alfaguara, Voltaire, Cándido y otros cuentos. Madrid: Alianza, Hume. Hume, D., Tratado de la naturaleza humana. Madrid: Tecnos Hume, D., Investigación sobre el conocimiento humano. Madrid: Alianza, Hume, D., Investigación sobre los principios de la moral. Madrid: Espasa-Calpe, Hume, D., Sobre la inmortalidad del alma. En: Del amor y el matrimonio y otros ensayos morales. Madrid: Alianza, Ayer, A. J., Hume. Madrid: Alianza, Deleuze, G., Empirismo y subjetividad. Barcelona: Gedisa, Martínez Marzoa, F., Pasión tranquila. Ensayo sobre la filosofía de Hume. Madrid: A. Machado libros Noxon, J., La evolución de la filosofía de Hume. Madrid: Alianza, Zaretsky, R. y Scott, J., La querella de los filósofos. Rousseau, Hume y los límites del entendimiento humano. Biblioteca Buridán, Kant. Kant, I., Crítica de la Razón Práctica. Madrid: Alianza, Kant, I., Crítica del Juicio. Madrid: Espasa-Calpe, Cassirer, E., Kant, vida y doctrina. México D.F. : Ed. F.C.E., Deleuze, G., Kant y el problema del tiempo. García Morente, M., La filosofía de Kant. Madrid: Espasa-Calpe, Garrido, M., Una ética de la libertad. Claves para la lectura de la Fundamentación de la metafísica de las costumbres. En: Kant, I., Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Madrid: Tecnos, Hartnack, J., La teoría del conocimiento de Kant. Madrid: Cátedra, Heidegger, M., Kant y el problema de la metafísica. México D.F.: Ed. F.C.E Höffe, O., Immanuel Kant. Barcelona: Herder, / 6

6 1, 1S Martínez Marzoa, F., Desconocida raíz común. (Estudio sobre la teoría kantiana de lo bello). Madrid: Visor, Rábade, S.; López Molina, A.; Pesquero, E., Kant: conocimiento y racionalidad. Madrid: Cincel, / 6

Universitat de les Illes Balears Guia docent

Universitat de les Illes Balears Guia docent 1, 2S, GTUR Identificació de l'assignatura Crèdits Període d'impartició d'impartició 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores). 1, 2S, GTUR(Campus Extens) Segon semestre

Más detalles

Universitat de les Illes Balears Guia docent

Universitat de les Illes Balears Guia docent 1, 2S A Identificació de l'assignatura Assignatura Crèdits Període d'impartició d'impartició 10826 - Desenvolupament Infantil i 1 de presencials (25 hores) 2 de no presencials (50 hores) 3 de totals (75

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015_2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Universitat de les Illes Balears Guia docent

Universitat de les Illes Balears Guia docent 33, 1S, GAID Identificació de l'assignatura Assignatura 21216 - Direcció Comercial I Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150 hores). 33, 1S, GAID (Campus

Más detalles

MARIA EUGENIA MESA ZULUAGA PROFESORES DE CÁTEDRA HORARIO DE CLASE LUNES Y JUEVES HORARIO DE LUNES Y JUEVES 17-18

MARIA EUGENIA MESA ZULUAGA PROFESORES DE CÁTEDRA HORARIO DE CLASE LUNES Y JUEVES HORARIO DE LUNES Y JUEVES 17-18 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS PROGRAMA DE FILOSOFÍA NOMBRE DE LA FILOSOFÍA MATERIA PROFESOR MARIA EUGENIA MESA ZULUAGA OFICINA PROFESORES DE CÁTEDRA HORARIO DE CLASE

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Fundamentos históricos del diseño. Curs Curso 1.º. Historia de las Artes y el Diseño

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Fundamentos históricos del diseño. Curs Curso 1.º. Historia de las Artes y el Diseño GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Historia y cultura del diseño de interiores. Curs Curso 3º

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Historia y cultura del diseño de interiores. Curs Curso 3º GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

FORMATO DE CONTENIDO DE CURSO PLANEACIÓN DEL CONTENIDO DE CURSO. : Historia de la Filosofía Moderna. CÓDIGO : 60133

FORMATO DE CONTENIDO DE CURSO PLANEACIÓN DEL CONTENIDO DE CURSO. : Historia de la Filosofía Moderna. CÓDIGO : 60133 PÁGINA: 1 de 5 FACULTAD DE: Ciencias Humanas PROGRAMA DE: Filosofía PLANEACIÓN DEL CONTENIDO DE CURSO 1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO NOMBRE : Historia de la Filosofía Moderna. CÓDIGO : 60133 SEMESTRE : Cuarto

Más detalles

Dossier electrònic (Si/No): Si Professor coordinador: Mª José Motilva e-mail: motilva@tecal.udl.es

Dossier electrònic (Si/No): Si Professor coordinador: Mª José Motilva e-mail: motilva@tecal.udl.es 2.1. DADES INICIALS D IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: INDUSTRIES ALIMENTARIES Nombre de crèdits Pla 2001: 6 Nombre de crèdits ECTS: 5 Caràcter (troncal T, obligatòria Ob, optativa Op): T Titulació:

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 1. DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN Nombre de la asignatura: Evaluación de Impacto Ambiental Número de créditos Plan 2001: 4.5 Número de créditos

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 DISEÑO BÁSICO (PRODUCTO) Curs Curso. Fundamentos del diseño

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 DISEÑO BÁSICO (PRODUCTO) Curs Curso. Fundamentos del diseño GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignaturadatos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Treball de Fi de Màster 2013/2014 Codi: 42537 Crèdits: 12 Titulació Tipus Curs Semestre 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Professor de contacte Nom: Marta Tafalla González Correu electrònic:

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-16 MARKETING ONLINE. Curs Curso. Estudios Superiores de Diseño. Ciencias Sociales y Legislación

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-16 MARKETING ONLINE. Curs Curso. Estudios Superiores de Diseño. Ciencias Sociales y Legislación GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-16 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. - Comprendre els fonaments epistemològics de la investigació social qualitativa.

Titulació Tipus Curs Semestre. - Comprendre els fonaments epistemològics de la investigació social qualitativa. Mètodes qualitatius de recerca en criminologia 2015/2016 Codi: 100451 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OB 3 1 Professor de contacte Nom: Lluís Sáez Giol Correu electrònic:

Más detalles

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Curs 2011-2012 Assignatura troncal Segon quadrimestre

Más detalles

Curso 2014-2015 (Fecha última actualización: 03/06/14)

Curso 2014-2015 (Fecha última actualización: 03/06/14) GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA PRINCIPALES CORRIENTES DE LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL (2931117) Curso 2014-2015 (Fecha última actualización: 03/06/14) MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Básica Filosofía

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Psicologia criminal aplicada 2015/2016 Codi: 100446 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Elena Garrido Gaitan Correu electrònic: Elena.Garrido@uab.cat

Más detalles

FORMATO DE CONTENIDO DE CURSO PLANEACIÓN DEL CONTENIDO DE CURSO

FORMATO DE CONTENIDO DE CURSO PLANEACIÓN DEL CONTENIDO DE CURSO PÁGINA: 1 de 5 FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS PROGRAMA DE: FILOSOFIA PLANEACIÓN DEL CONTENIDO DE CURSO 1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO NOMBRE : Seminario Kant CÓDIGO : 60426 SEMESTRE : VI NUMERO DE CRÉDITOS

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DEL DISEÑO. Curs Curso. Ciencia Aplicada al Diseño

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DEL DISEÑO. Curs Curso. Ciencia Aplicada al Diseño GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Enginyeria Industrial 2008/09. (371)_Sistemes Informàtics per a la Producció PROGRAMA D'ASSIGNATURA. hora 25-10-2015 18:41:00 _ ASSIGNATURA

Enginyeria Industrial 2008/09. (371)_Sistemes Informàtics per a la Producció PROGRAMA D'ASSIGNATURA. hora 25-10-2015 18:41:00 _ ASSIGNATURA hora 25-10-2015 18:41:00 TITULACIO Enginyeria Industrial 2008/09 ASSIGNATURA (371)Sistemes Informàtics per a la Producció DESCRIPTORS Departament Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics Area Llenguatges

Más detalles

GUÍA DOCENTE. La Ilustración y el Romanticismo filosófico prof. Víctor Páramo Valero. Grado en Filosofía 2º Curso

GUÍA DOCENTE. La Ilustración y el Romanticismo filosófico prof. Víctor Páramo Valero. Grado en Filosofía 2º Curso GUÍA DOCENTE La Ilustración y el Romanticismo filosófico prof. Víctor Páramo Valero Grado en Filosofía 2º Curso La Ilustración y el Romanticismo filosófico Consideraciones previas: La docencia de esta

Más detalles

Universitat de les Illes Balears Guia docent

Universitat de les Illes Balears Guia docent 70, 1S Identificació de l'assignatura rèdits Període d'impartició d'impartició 1.8 presencials (45 hores) 4.2 no presencials (105 hores) 6 totals (150 hores). 70, 1S(ampus Extens) Primer semestre Anglès

Más detalles

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Pontificia Universidad Católica del Ecuador Facultad de Ciencias Humanas Escuela de Sociología y Ciencias Políticas E-MAIL: dga@puce.edu.ec Av. 12 de Octubre 1076 y Roca Apartado postal 17-01-2184 Fax:

Más detalles

Gramàtica històrica de l'espanyol avançada

Gramàtica històrica de l'espanyol avançada Gramàtica històrica de l'espanyol avançada 2014/2015 Codi: 100609 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500248 Llengua i literatura espanyoles OT 3 0 2500248 Llengua i literatura espanyoles OT 4 0

Más detalles

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: SICOLOGIA CODI: 102827 MATÈRIA: Trastorns d audició i llenguatge MÒDUL: Optativitat ROFESSOR/A RESONSABLE: José Luis Navarro Sierra EQUI

Más detalles

5º.Que el alumno sepa estimar las condiciones de almacenamiento y transporte frigorífico adecuadas para distintos productos hortofrutícolas.

5º.Que el alumno sepa estimar las condiciones de almacenamiento y transporte frigorífico adecuadas para distintos productos hortofrutícolas. 1.- DATOS INICIALES Asignatura: Frigoconservación de frutas y hortalizas. Créditos plan 2001: 4,5 Créditos ECTS: 3,5 Titulación: Ingeniero Técnico Agrícola. Especialidad: Industrias Agrarias y Alimentarias.

Más detalles

Universidad de Los Andes Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez Táchira - Venezuela Programa de Profesionalización Docente

Universidad de Los Andes Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez Táchira - Venezuela Programa de Profesionalización Docente Universidad de Los Andes Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez Táchira - Venezuela Programa de Profesionalización Docente Área académica Unidad curricular Semestre Código 10202 Horas Teóricas-Prácticas

Más detalles

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo 1313 - Grado de Administración y Dirección de Empresas

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo 1313 - Grado de Administración y Dirección de Empresas Guía Docente 35804 Matemática Financiera FICHA IDENTIFICATIVA Datos de la Asignatura Código 35804 Nombre Matemática Financiera Ciclo Grado Créditos ECTS 6.0 Curso académico 2015-2016 Titulación(es) Titulación

Más detalles

APLICATIU GUIA DOCENT

APLICATIU GUIA DOCENT APLICATIU GUIA DOCENT 1. Dades de l assignatura Nom de l assignatura HISTORIA DEL CINE Codi 100079 Crèdits ECTS 6 Curs i període en el que s imparteix Horari Lloc on s imparteix Llengües CUARTO, SEGUNDO

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 TALLER DE AUDIOVISUALES. Curs Curso. Medios audiovisuales

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 TALLER DE AUDIOVISUALES. Curs Curso. Medios audiovisuales GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Descriptores: Epistemología, Ciencias Humanas, Hermenéutica

Descriptores: Epistemología, Ciencias Humanas, Hermenéutica ASIGNATURA: EPISTEMOLOGIA TIPO METODOLOGÍA: CLASE TEÓRICA, EXPOSICIÓN DEL PROFESOR, COMENTARIO DE TEXTOS, ELABORACIÓN CRÍTICA Y PREGUNTAS POR PARTE DE LOS ALUMNOS CRÉDITOS: 3 (tres). FECHA TENTATIV: 2/8/29

Más detalles

La filosofía de la Ilustración. Antón Sampedro Sueiro- 2oBAC

La filosofía de la Ilustración. Antón Sampedro Sueiro- 2oBAC La filosofía de la Ilustración Antón Sampedro Sueiro- 2oBAC Ilustración, siglo de las luces La Ilustración (s. XVIII) es un movimiento cultural francés que defiende la razón para alcanzar el conocimiento

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL Denominación Denominació Name Curso Curs Course Modulo Mòdul Modulate Materia Matèria Matter Periocidad Periocitat Period Economia social Economia social Social economy MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL

Más detalles

GUIA DOCENT AVALUACIO, DIAGNOSTIC I INTERVENCIO PSICOLOGICA EN L'ADULTESA Màster

GUIA DOCENT AVALUACIO, DIAGNOSTIC I INTERVENCIO PSICOLOGICA EN L'ADULTESA Màster Any acadèmic 2014-15 GUIA DOCENT AVALUACIO, DIAGNOSTIC I INTERVENCIO PSICOLOGICA EN L'ADULTESA Màster Professorat: Dr. Anton Aluja Sr. Salvador Gallart Informació general de l'assignatura Denominació Caràcter

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso 3º. Historia del Diseño del Producto

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso 3º. Historia del Diseño del Producto GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Filosofia de la Cultura

Filosofia de la Cultura Filosofia de la Cultura 2015/2016 Codi: 100028 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2502758 Humanitats OT 3 0 2502758 Humanitats OT 4 0 Professor de contacte Nom: Joan Carles Cirera Izquierdo Correu

Más detalles

KANT Y LA ILUSTRACION

KANT Y LA ILUSTRACION KANT Y LA ILUSTRACION 1 1. FUNDAMENTACION DE LA CIENCIA Immanuel Kant, de origen alemán y educado en el pietismo 1, se dedicó por entero al estudio y a la enseñanza. Su pensamiento surge motivado por la

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Universitat de les Illes Balears Guia docent

Universitat de les Illes Balears Guia docent Illes alears 1, 2S Identificació de l'assignatura Crèdits Període d'impartició d'impartició 1 presencials (25 hores) 3 no presencials (75 hores) 4 totals (100 hores). 1, 2S(Campus Extens) Segon semestre

Más detalles

KANT. 3. En la filosofía kantiana está presente a) el racionalismo y el empirismo b) la Ilustración c) ambas d) ninguna de las anteriores

KANT. 3. En la filosofía kantiana está presente a) el racionalismo y el empirismo b) la Ilustración c) ambas d) ninguna de las anteriores KANT EJERCICIOS -TEST DE OPCIÓN-MÚLTIPLE INDICA LA RESPUESTA VERDADERA (excepto que de forma expresa se indique otra cosa, los ejercicios de este tema se refieren a Kant) 1. La obra en la que Kant trata

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Social CÓDIGO: 100902 MATERIA: Derecho y Economía MÓDULO: III. Derecho y Economía PROFESOR/A RESPONSABLE: Héctor

Más detalles

GUIA DOCENT APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA LLICENCIATURA DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSITAT DE LLEIDA

GUIA DOCENT APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA LLICENCIATURA DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSITAT DE LLEIDA GUIA DOCENT APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA LLICENCIATURA DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSITAT DE LLEIDA 1. DADES GENERALS DE IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Biotecnologia Microbiana Nombre de

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Taller de presentación y comunicación del proyecto. Curs Curso. Proyecto de diseño de producto

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Taller de presentación y comunicación del proyecto. Curs Curso. Proyecto de diseño de producto GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV 1 GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la

Más detalles

Universidad de las Illes Balears Guía docente

Universidad de las Illes Balears Guía docente 1, 2S Identificación de la asignatura Formatos Digitales Créditos 2,4 presenciales (60 horas) 3,6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150 horas). 1, 2S (Campus Extens) Período de impartición Segundo

Más detalles

Any acadèmic 2015-16. GUIA DOCENT EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA Grau en Enginyeria Forestal. Professorat: Ricardo Sanz Cortiella

Any acadèmic 2015-16. GUIA DOCENT EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA Grau en Enginyeria Forestal. Professorat: Ricardo Sanz Cortiella Any acadèmic 2015-16 GUIA DOCENT EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA Grau en Enginyeria Forestal Professorat: Ricardo Sanz Cortiella Informació general de l'assignatura Denominació Caràcter EXPRESSIÓ GRÀFICA

Más detalles

TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 1.- FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l assignatura Coordinació 2.- RESUM Codi: 33806 Nom: Teledetección aérea y espacial

Más detalles

340126 - SIDI-K5O10 - Sistemes Digitals

340126 - SIDI-K5O10 - Sistemes Digitals Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2015 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica

Más detalles

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: aplicacions al context valencià

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: aplicacions al context valencià Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: aplicacions al context valencià Guia docent de l assignatura: Tecnologies de la informació i de la comunicació Professor: Vicent Partal i Mar Iglesias

Más detalles

TEMA 2. PRINCIPALES TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XVIII

TEMA 2. PRINCIPALES TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XVIII TEMA 2. PRINCIPALES TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XVIII 1. LA ILUSTRACIÓN COMO MOVIMIENTO PEDAGÓGICO 1.1. Marco histórico, socio-político y geográfico de la Ilustración. 1.2. Características generales

Más detalles

Enginyeria del Producte

Enginyeria del Producte Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 240 - ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria Industrial de Barcelona 758 - EPC - Departament d'enginyeria de Projectes

Más detalles

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 1 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Bachillerato. 2º Curso. 2 CONTENIDOS 1. Contenidos comunes. Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales términos y conceptos

Más detalles

1209 Teoría del Conocimiento II 4 Crèdits teòrics i 2 crèdits pràctics

1209 Teoría del Conocimiento II 4 Crèdits teòrics i 2 crèdits pràctics Universitat de les Illes Balears Serveis Administratius de l Edifici Ramon Llull 1209 Teoría del Conocimiento II 4 Crèdits teòrics i 2 crèdits pràctics Profesor Diego Sabiote Navarro CURS 2003-2004 1209

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Delinqüència i psicopatologia 2013/2014 Codi: 100447 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Francisco Collazos Sanchez Correu electrònic: Francisco.Collazos@uab.cat

Más detalles

PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ

PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ PROGRAMACIÓN CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ OFERTA FORMATIVA DICIEMBRE 2015 JUNIO 2016 OFERTA FORMATIVA DESEMBRE 2015 JUNY 2016 El plazo de inscripción de

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV Layout y Rendering. Curs Curso 2,3,4. Lenguajes y Técnicas de Representación y Comunicación

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV Layout y Rendering. Curs Curso 2,3,4. Lenguajes y Técnicas de Representación y Comunicación GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

PLA DOCENT COMPETÈNCIES QUE S ADQUIRIRAN EN CURSAR L ASSIGNATURA

PLA DOCENT COMPETÈNCIES QUE S ADQUIRIRAN EN CURSAR L ASSIGNATURA PLA DOCENT Curs : 4rt Especialitat: Direcció i Dramatúrgia Codi de l assignatura: 543003 Assignatura (nom): Estètica Tipus d assignatura (Bàsica, Obligatòria,Optativa): Obligatòria Crèdits ECTS de l assignatura

Más detalles

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100700 MATÈRIA: rocessos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I MÒDUL:

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 2191 - M.U. en Psicologia General Sanitària

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 2191 - M.U. en Psicologia General Sanitària FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 44188 Nom Intervenció en psicologia de la salut Cicle Màster Crèdits ECTS 12.0 Curs acadèmic 2015-2016 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso 2º. Historia del Diseño de Producto. Título Superior de Diseño. Diseño de Producto

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso 2º. Historia del Diseño de Producto. Título Superior de Diseño. Diseño de Producto GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV Curs /Curso 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA FACULTAD DE HUMANIDADES. Vicerrectora Académica Dirección de Estudios, Innovación Curricular y Desarrollo Docente

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA FACULTAD DE HUMANIDADES. Vicerrectora Académica Dirección de Estudios, Innovación Curricular y Desarrollo Docente UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA FACULTAD DE HUMANIDADES Vicerrectora Académica Dirección de Estudios, Innovación Curricular y Desarrollo Docente PROGRAMA FORMATIVO CARRERA DE PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA MÓDULO:

Más detalles

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Pontificia Universidad Católica del Ecuador Facultad de Filosofía y Teología Escuela de Filosofía E-MAIL: njochoa@puce.edu.ec Av.12 de Octubre 1076 y Roca Apartado postal 17-01-218 Fax:593 2 299152 Telf:

Más detalles

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 20 DE GRADUATS I GRADUADES

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 20 DE GRADUATS I GRADUADES EQUESTA DE SATSFACCÓ 20 DE GRADUATS GRADUADES 14 . FORME DETALLAT PER ÍTEM ESEYAMET Ítem 1 La titulació ha respost a les meves expectatives Ítem 2 L estructura del pla d estudis ha permès una progressió

Más detalles

Año académico 2014-15. GUÍA DOCENTE PERITAGES Y VALORACIONES Grado en Arquitectura Técnica. Profesorado: Lluís Pueyo Sisó Javier Lujan Egea

Año académico 2014-15. GUÍA DOCENTE PERITAGES Y VALORACIONES Grado en Arquitectura Técnica. Profesorado: Lluís Pueyo Sisó Javier Lujan Egea Año académico 2014-15 GUÍA DOCENTE PERITAGES Y VALORACIONES Grado en Arquitectura Técnica Profesorado: Lluís Pueyo Sisó Javier Lujan Egea Información general de la asignatura Denominación Carácter Peritages

Más detalles

Assignatura: TEORIA DE LES RELACIONES/TEORIA DE LAS RELACIONES LABORALES/ THEORY OF THE LABOR RELATIONS

Assignatura: TEORIA DE LES RELACIONES/TEORIA DE LAS RELACIONES LABORALES/ THEORY OF THE LABOR RELATIONS Cronograma /Chronogram Assignatura: TEORIA DE LES RELACIONES/TEORIA DE LAS RELACIONES LABORALES/ THEORY OF THE LABOR RELATIONS 1 er Semestre Semester Set.// Semana/Week 1 Set/Semana/Week 2 CONTINGUT CONTENIDOS

Más detalles

MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions. CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D IMPARTICIÓ: Català i/o castellà

MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions. CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D IMPARTICIÓ: Català i/o castellà UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Psicologia CODI: 102821 MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions MÒDUL: VIII. Matèries obligatòries de l'àmbit social

Más detalles

Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles

Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles 2015/2016 Codi: 100599 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500248 Llengua i literatura espanyoles FB 1 A 2501801 Estudis de Català i Espanyol

Más detalles

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS PROGRAMA DE FILOSOFÍA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS PROGRAMA DE FILOSOFÍA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS PROGRAMA DE FILOSOFÍA NOMBRE DEL CURSO Filosofía PROFESOR Dúber Armando Celis-Vela OFICINA Cátedra HORARIO DE CLASE MJ 16-18 HORARIO DE

Más detalles

Titulació Pla Tipus Curs Semestre. 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1

Titulació Pla Tipus Curs Semestre. 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1 Dret penal general 2012/2013 Codi: 100459 Crèdits ECTS: 6 Titulació Pla Tipus Curs Semestre 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Maria Jose Rodriguez

Más detalles

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Pontificia Universidad Católica del Ecuador Dirección General Académica E-MAIL: dga@puce.edu.ec Av. 12 de Octubre 1076 y Roca Apartado postal 17-01-2184 Fax: 593 2 299 16 56 Telf: 593 2 299 15 32 Quito

Más detalles

Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán

Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán www.aqu.cat Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán Martí Casadesús Director Valencia, 22 de septiembre de 2015 Índice

Más detalles

Filosofia de la Ciència

Filosofia de la Ciència Filosofia de la Ciència Professor/a: Anna Estany i Profitós Curs acadèmic: 2009-1010 Cicle: Segon Curs: Tercer Quadrimestre: Primer i Segon Grup: 1 Crèdits: 12 (Filosofia de la Ciència 1r i 2n semestre)

Más detalles

Teories i Institucions Contemporànies de l'educació (5145) Mestre (Infantil, Primària, Especial)

Teories i Institucions Contemporànies de l'educació (5145) Mestre (Infantil, Primària, Especial) Teories i Institucions Contemporànies de l'educació (5145) Mestre (Infantil, Primària, Especial) Curs: 2006-2007 Tipus d assignatura: Troncal Durada: 1r quadrimestre Nombre de crèdits: 4'5, 3 teòrics i

Más detalles

Guia docent de l'assignatura "Fonaments Històrics, Científics i Professionals de la Fisioteràpia"

Guia docent de l'assignatura Fonaments Històrics, Científics i Professionals de la Fisioteràpia Guia docent de l'assignatura "Fonaments Històrics, Científics i Professionals de la Fisioteràpia" 2011/2012 Codi: 102986 Crèdits ECTS: 6 Titulació Pla Tipus Curs Semestre 2500892 Fisioteràpia 961 Graduat

Más detalles

Any acadèmic GUIA DOCENT BIOLOGIA MOLECULAR Grau en Biotecnologia. Coordinació: Francisco Ferrezuelo

Any acadèmic GUIA DOCENT BIOLOGIA MOLECULAR Grau en Biotecnologia. Coordinació: Francisco Ferrezuelo Any acadèmic 2016-17 GUIA DOCENT BIOLOGIA MOLECULAR Grau en Biotecnologia Coordinació: Francisco Ferrezuelo Informació general de l'assignatura Denominació Semestre d'impartició Caràcter BIOLOGIA MOLECULAR

Más detalles

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: aplicacions al

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: aplicacions al Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: aplicacions al context valencià Guia docent de l assignatura: Recursos, procediments i tècniques del pèriodisme cultural Professor: Jordi Sebastià

Más detalles

Universitat de les Illes Balears Guía docente

Universitat de les Illes Balears Guía docente 1, 2S B Identificación de la asignatura Créditos 2.4 presenciales (60 horas) 3.6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150 horas). 1, 2S Período de impartición Segundo semestre de impartición Profesores

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE Unidad Académica: Indicar el nombre de la unidad académica (Facultad, Instituto o Escuela) responsable del

Más detalles

ÉTICA (Módulo I y Módulo II)

ÉTICA (Módulo I y Módulo II) ÉTICA (Módulo I y Módulo II) (2010) Prof. Titular Alicia Noemí Frassón Prof. Adjunta Graciela Iris Ciccarelli EXPECTATIVAS DE LOGRO - Comprender reflexivamente los alcances y complejidad de la temática

Más detalles

Universitat de les Illes Balears Guía docente

Universitat de les Illes Balears Guía docente 1, 1S Identificación de la asignatura Créditos 2.4 presenciales (60 horas) 3.6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150 horas). 1, 1S(Campus Extens) Período de impartición Primer semestre de impartición

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Pontificia Universidad Católica del Ecuador Facultad de Ciencias Humanas Escuela de Sociología y Ciencias Políticas E-MAIL: dga@puce.edu.ec Av. 1 de Octubre 1076 y Roca Apartado postal 17-01-18 Fax: 593

Más detalles

Universidad de las Illes Balears Guía docente

Universidad de las Illes Balears Guía docente 1, 2S Identificación de la asignatura Créditos Período de impartición de impartición 5 presenciales (125 horas) 1 no presenciales (25 horas) 6 totales (150 horas). 1, 2S (Campus Extens) Segundo semestre

Más detalles

MÈTODES - Métodos de Investigación

MÈTODES - Métodos de Investigación Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 370 - FOOT - Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa 731 - OO - Departamento de Óptica y Optometría 749 - MAT - Departamento

Más detalles

Diseño Gráfico, Diseño Moda, Diseño de Interiores. Tecnología Aplicada al Diseño. www.easdo.es/moodle. Lugar despacho nº Día Horas. Correo electrónico

Diseño Gráfico, Diseño Moda, Diseño de Interiores. Tecnología Aplicada al Diseño. www.easdo.es/moodle. Lugar despacho nº Día Horas. Correo electrónico GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs / Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 Codi / Código Nom de l assignatura / Nombre de la asignatura Crèdits ECTS RETOQUE DIGITAL Y PROCESOS FINALES Créditos

Más detalles