LÍMITE DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "LÍMITE DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO"

Transcripción

1 l blog d mt d id: Límits y cotiuidd. M I pág. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO c sigiic qu tom vlors cd vz más próimos c. S l tid c. Por jmplo: ;,9;,;,;,8;,;,9;,;,999; Es u scuci d úmros cd vz más próimos. Escribimos. c sigiic qu tom vlors cd vz más próimos c, pro mors qu c. S l tid c por l izquird. Por jmplo, l scuci: ;,;,8;,9;,99; Está ormd por úmros mors qu y cd vz más próimos. Escribimos. c sigiic qu tom vlors cd vz más próimos c, pro myors qu c. S l tid c por l drch. Por jmplo, l scuci: ;,;,;,;,; Escribirmos. Si c, tocs tom vlors vribls. Como coscuci l ució tmbié tom vlors vribls. El comportmito d cudo c, s prs sí: límit d cudo tid c por l izquird c c culquir vlor, por grd qu s. Cudo c, tom vlors cd vz más grds, llgdo suprr,9,99 c Cudo c, tom vlors cd vz más gtivos.,9, L Cudo c, tom vlors cd vz más próimos l úmro L. c,9,99,8,98

2 l blog d mt d id: Límits y cotiuidd. M I pág. límit d cudo tid c por l drch c El sigiicdo s similr l dl y los comportmitos qu pud drs so idéticos los qu hmos visto pr c. c límit d cudo tid c c Es l comportmito d l ució cudo s proim c, si importr si s por l drch o por l izquird. Si L, dcimos qu L. c c Aálogmt, cudo los dos límits ltrls so + ó -. Si los dos límits ltrls o tom l mismo vlor, s dic qu o ist l. c c LÍMITES EN EL INFINITO Pr prsr qu tom vlors cd vz más grds, pomos +. S l tid más iiito. Por jmplo, si tom los vlors,,,,, dcimos qu +. límit d cudo tid más-iiito Cudo +, los vlors d crc cd vz más. Cudo +, los vlors d so cd vz más gtivos. L Cudo +, los vlors d so cd vz más próimos u úmro L.,87,9987, o ist Cudo +, los vlors d i crc i dcrc idiidmt, i s crc cd vz más igú úmro. Ls ucios trigoométrics prst st comportmito.

3 l blog d mt d id: Límits y cotiuidd. M I pág. límit d cudo tid mos-iiito El sigiicdo s similr l dl qu hmos visto pr +. y los comportmitos qu pud drs so idéticos los LÍMITES: CASOS POSIBLES Límits iiitos cudo tid u úmro iito : Límits iitos l iiito: L L

4 l blog d mt d id: Límits y cotiuidd. M I pág. Límits iiitos l iiito: OPERACIONES CON LÍMITES DE FUNCIONES S y g dos ucios tls qu ist vlor rl o, tocs: y g y c u úmro rl, pud sr u PROPIEDADES FUNCIÓN OPERACIONES g g Sum Adició Opust g g Dirci g g Producto Multiplicció g g c g c g c c g Ivrs Cocit Producto por u úmro g g Costt Multiplicció por u úmro Compust Composició g Idtidd Potci Potcició

5 l blog d mt d id: Límits y cotiuidd. M I pág. Ests rlcios so cirts simpr qu tg stido ls oprcios diids co úmros rls o ls diids l ñdir los lmtos + y -. E cso cotrrio o s posibl obtr l límit dl primr mimbro prtir d los límits dl sgudo. Cudo sto ocurr s dic qu l cálculo dl límit o stá dtrmido o s idtrmido. Est prsió, o sigiic qu l límit o ist o o s pud dtrmir, sio qu l plicció dirct d los torms tl y como stá ucidos s imposibl. Los csos d idtrmició so los siguits: Rciols k/, /,, -, / Epocils,, Si l clculr u límit s prst lguo d stos csos, covi trsormr l prsió d l ució otr quivlt l qu sí pud plicrs los torms d los límits. CÁLCULO DE LÍMITES A trvés d ls corrspodits gráics, rsult ácil comprdr los límits más scillos: FUNCIÓN CONSTANTE: =K FUNCIÓN IDENTIDAD: = K K ; K K ; K K ; ; FUNCIÓN POTENCIAL DE EXPONENTE NATURAL, є N, ; ; ; FUNCIÓN POTENCIAL DE EXPONENTE ENTERO NEGATIVO, - є Z, co ; ; co ; ; ;

6 l blog d mt d id: Límits y cotiuidd. M I pág. FUNCIÓN EXPONENCIAL, >,, >, < < ; ; ; ; FUNCIÓN LOGARÍTMICA log, > log, >, log, < < log log co ; log ; log log log co ; log ; log Cálculo d límits d u ució u puto. El límit d u costt, culquir puto, s ll mism: k k. El límit d u ució poliómic, =P, cudo, coicid co P. P P 8. El límit d u cocit d poliomios, =P/Q, cudo, coicid P/Q si P y Q. P P Q Q

7 l blog d mt d id: Límits y cotiuidd. M I pág.7. Idtrmició L idtrmició / d ucios rciols dsprc dscompoido ctors l umrdor y l domidor y simpliicdo. b L idtrmició / d ucios co rdicls dsprc multiplicdo y dividido l ució por l prsió rdicl cojugd.. Idtrmició k/ El cso k/, k, o sul tomrs como idtrmido y qu l límit, si ist, s simpr + ó -. S clcul los límits ltrls; si so iguls, l ució ti límit + ó -; cso cotrrio o ist l límit. límit l ist No K. L idtrmició - d ucios rciols dsprc ctudo l oprció y rducido l dirci u úic prsió. 7. L idtrmició s rsulv trsormádols ls d tipo /. Ejmplos: 7 9 it l ist No K lím

8 l blog d mt d id: Límits y cotiuidd. M I pág.8 Cálculo d límits l iiito. El límit d u poliomio cudo s ó - sgú qu l sigo dl coicit dl térmio d myor grdo s positivo o gtivo. Ejmplos: b c d 8 o ist Ejrcicios: d g b h c. Idtrmició L idtrmició dsprc dividido umrdor y domidor por l myor potci d. Podmos dr l siguit rgl pr hllr límits + d ucios rciols: P Q b m P Q b si si si gr do gr do gr do d d d P P P gr do gr do gr do d d d Q Q Q Tmbié podmos rsolvrlos tomdo úicmt los térmios d myor grdo tto dl umrdor como dl domidor. b m b m

9 l blog d mt d id: Límits y cotiuidd. M I pág.9 Ejmplos 7. L idtrmició - L idtrmició - d ucios co rdicls dsprc multiplicdo y dividido l ució por l prsió rdicl cojugd. b L idtrmició - d ucios rciols dsprc ctudo l oprció y rducido l dirci u úic prsió.. L idtrmició s rsulv trsormádol u dl tipo.. Límits cudo - S clculrá l límit cudo d l prsió qu rsult d cmbir por l ució. Ejmplos:

10 l blog d mt d id: Límits y cotiuidd. M I pág. El úmro S. Cuál s l límit d st ució cudo? Clculrmos lguos térmios: X,,78,79,7887,7889 Auqu cd térmio clculdo s myor qu los triors, l crcimito s t lto qu s rzobl psr qu s covrgt. Su límit s u úmro irrciol y s l ombr co l ltr : =,788 L prsió dl prétsis tid y l pot tid. Es dcir: Utilizdo st límit, podmos rsolvr idtrmicios d l orm: si y g, tocs: g, d l siguit mr: Fórmul obtid por l procdimito trior: Si y g, tocs: g g, tto si s u úmro rl como si s.

11 l blog d mt d id: Límits y cotiuidd. M I pág. EJERCICIOS PROPUESTOS 8.- Clcul los siguits límits: SOLUCIONES: - / - -/ /9 / + 7 ¼ 8 9 LÍMITES CON FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS Clcul los siguits límits: º cos º tg s cos º s º cos s cos s cos s tg tg

12 l blog d mt d id: Límits y cotiuidd. M I pág. ASÍNTOTAS Si, R, l rct =, s u sítot vrticl. Pr dtrmir si tid más o mos iiiito, =, hbrí qu clculr los límits ltrls y sí dtrmimos l posició d l curv rspcto l sítot. E ls ucios rciols s busc los vlors d qu so rícs dl domidor. Si b, br, l rct y = b s u sítot horizotl. Cálculo d sítots oblicus: Por sr u sítot oblícu tdrá por cució y = m +, dod m idic l pdit d l rct y l ordd l orig. m y m,. Los vlors d m y s obti clculdo los siguits límits: m y m Pr studir l posició d l gráic rspcto d ls sítots oblicus y horizotls clculmos los límits cudo d l dirci tr l ució y l sítot. Si l rsultdo s positivo, l ució stá cim d l sítot, y si s gtivo, stá dbjo. Si u ució ti u sítot horizotl, tocs o ti sítot oblicu. Ejmplos: L sítot vrticl d l ució s l rct =

13 l blog d mt d id: Límits y cotiuidd. M I pág. L sítot horizotl d l ució s l rct y Posició d l gráic rspcto d l sítot: L gráic stá dbjo L gráic stá cim L sítot oblicu d l ució 8 s l rct y = m 8 Posició d l gráic rspcto d l sítot: 8 L gráic stá dbjo 8 L gráic stá cim Obsrvcios práctics crc d ls sítots horizotls y vrticls: - Ls ucios poliómics ti rms iiits, pro o ti sítots horizotls y tmpoco vrticls. - Ls rccios lgbrics ti sítot horizotl si l umrdor y l domidor ti l mismo grdo. E s cso, s l mism sítot por l izquird qu por l drch. - Ls rccios lgbrics ti tts sítots vrticls como rícs tg l domidor, slvo qu l umrdor tg lgu d ss rícs; tl cso covi, prvimt, simpliicr l rcció. - Ls prsios co rdicls pud tr dos sítots horizotls. - E grl, ls sítots vrticls so propis d prsios qu «s hc iiits» pr vlors iitos d.

14 l blog d mt d id: Límits y cotiuidd. M I pág. CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO Cotiuidd d u ució u puto: L id ituitiv d cotiuidd implic u vrició suv d l ució, si sltos bruscos qu romp l gráic d l mism. U ució y = s cotiu u puto = si s cumpl ls trs codicios siguits: L ució stá diid = ; s dcir, ist. b Eist l límit d l ució =. c Los dos vlors triors coicid, s dcir,. Si u ució o s cotiu u puto =, s dic qu s discotiu dicho puto. Algus rzos por ls qu u ució pud sr discotiu u puto so ls siguits: L cotiuidd o discotiuidd d u ució u puto ig str diid l ució él. Por jmplo, l ució = / o s cotiu o discotiu = y qu o stá diid. Si mbrgo, vmos hblr d discotiuidd s puto. Si os rstrigimos los vlors qu tom u ució l drch dl puto = o l izquird, s hbl d cotiuidd por l drch o cotiuidd por l izquird. Discotiuidds U ució ti u discotiuidd vitbl u puto cudo ist límit él y o coicid co l vlor d l ució l mismo o o stá diid. El vlor qu dbrímos dr l ució dicho puto pr qu ur cotiu él, s llm vrddro vlor d l ució l mismo. U ució ti u discotiuidd ivitbl u puto cudo ist los límits ltrls él y so distitos. El vlor s llm slto d l ució s puto, y pud sr iito, si s u úmro rl, o iiito. Ejmplos: si Qué sucd =? si

15 l blog d mt d id: Límits y cotiuidd. M I pág. b = ; lugo l ució stá diid =. c Los dos vlors triors o coicid. ; lugo ist. Por tto, l ució ti u discotiuidd vitbl =. Pr qu l ució ur cotiu =, dbrí sr =. Podmos rdiir l ució ddo l ució l vlor =. Qué vlor dbmos dr l ució = pr qu s cotiu? L ució o stá diid =. Vmos cuál s l límit d l ució = : dbrí sr =. Pr qu l ució ur cotiu =, Cosidrmos l ució sigo d diid por: si sig si si Qué sucd =? sig y sig. Los límits ltrls o coicid. Lugo l ució ti u discotiuidd ivitbl l puto = d slto. Fucios cotius U ució s cotiu u itrvlo cudo lo s todos y cd uo d los putos dl itrvlo. S dic qu u ució s cotiu cudo lo s todos y cd uo d los putos d su domiio d diició. Ls oprcios co ucios cotius = d como rsultdo otr ució cotiu él, simpr qu tg stido l oprció. Etocs: tods ls ucios lmtls poliómics, rciols, pocils y trigoométrics so cotius todos los putos dod stá diids. Ls ucios diids trozos srá cotius si los putos d uió lo so, y cd ució s cotiu su trozo corrspodit.

f cuando x toma valores cercanos a 2. Si x se aproxima a 2, la función toma valores cercanos a 5. Se escribe: ( ) 5

f cuando x toma valores cercanos a 2. Si x se aproxima a 2, la función toma valores cercanos a 5. Se escribe: ( ) 5 IES Pdr Povd (Gudi Mtmátics II UNIDAD LÍMITES Y CONTINUIDAD INTRODUCCIÓN Fíjt l comportmito d l fució ( f cudo tom vlors crcos Si s proim, l fució tom vlors crcos S scrib: f y dcimos qu s l it cudo tid

Más detalles

CÁLCULO DE LÍMITES. Por otro lado es importante distinguir en el cálculo de límites, los casos indeterminados de los determinados: = ; = ; =

CÁLCULO DE LÍMITES. Por otro lado es importante distinguir en el cálculo de límites, los casos indeterminados de los determinados: = ; = ; = CÁLCULO DE LÍMITES Propidds d los límits.- ( b ) b.- ( b ) b.- ( b ) b.- ( b ) b b.- ( ) ( ) 6.- k k b Por otro ldo s importt distiguir l cálculo d límits, los csos idtrmidos d los dtrmidos: Csos dtrmidos:

Más detalles

61.1 6.1. SERIES NUMÉRICAS INFINITAS 6.2. SERIES DE TÉRMINOS POSITIVOS 6.3. SERIES ALTERNANTES 6.4. SERIES DE POTENCIAS

61.1 6.1. SERIES NUMÉRICAS INFINITAS 6.2. SERIES DE TÉRMINOS POSITIVOS 6.3. SERIES ALTERNANTES 6.4. SERIES DE POTENCIAS Cp. 6 Sris 6. 6.. SERIES NUMÉRICAS INFINITAS 6.. SERIES DE TÉRMINOS POSITIVOS 6.. SERIES ATERNANTES 6.. SERIES DE POTENCIAS Objtivo: S prtd qu l studit: Dtrmi covrgci o divrgci d sris. Empl sris pr rsolvr

Más detalles

OPERACIONES CON LÍMITES DE FUNCIONES Ls oprcios co límits, tto u puto como l ifiito, ti us propidds álogs qu dbmos coocr: PROPIEDADES El límit d l sum o difrci d dos fucios s l sum o difrci d los límits

Más detalles

3.3. Observar que el punto de acumulación de A no necesariamente pertenece a A.

3.3. Observar que el punto de acumulación de A no necesariamente pertenece a A. Escribirmos: f( L ε > δ > / Dom(f, < - < δ f( - L < ε Límit d fucios u vribl rl Lo cuál dic pr qu f( dist dl vlor L u úmro rbitrrimt uño ddo ε dbmos tr qu sté t crc d u rdio mor qu δ. Gométricmt: y L ε

Más detalles

TEMA 3 LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES

TEMA 3 LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES 3. LÍMITES COLEGIO RAIMUNDO LULIO Frnciscnos T.O.R. Cód. 8367 TEMA 3 LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES Dfinición: S dic qu l límit d l función f s igul L, cundo tind, si cundo s proim, f s proim L, sin

Más detalles

1.- Estudie el carácter de la serie numérica. 1 es divergente, la serie n propuesta será divergente. Solución.- Puesto que, n = 1, 2, 3,...

1.- Estudie el carácter de la serie numérica. 1 es divergente, la serie n propuesta será divergente. Solución.- Puesto que, n = 1, 2, 3,... TUTORÍA DE MATEMÁTICAS III (º A.D.E.) -mil: imozs@lx.ud.s http://tlfoic.t/wb/imm EJERCICIOS DE SERIES NUMÉRICAS PROPUESTOS EN EXÁMENES.- Estudi l cráctr d l sri uméric. (Fbrro 00, x. or.) Solució.- Pusto

Más detalles

al siguiente límite si existe: . Se suele representar por ( x )

al siguiente límite si existe: . Se suele representar por ( x ) UNIDAD : DERIVADAS. DERIVADA DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO. DERIVADAS LATERALES Dfiici.- S llama drivada d ua fuci f u puto d abscisa al siguit it si ist: f f ' sigifica lo mismo. f. S sul rprstar por f D

Más detalles

Tema 8. Derivadas. Teoremas de las funciones derivables. Regla de L Hôpital

Tema 8. Derivadas. Teoremas de las funciones derivables. Regla de L Hôpital Mtmátics II (Bcillrto d Cicis) Aálisis: Drivds 8 Tm 8 Drivds Torms d ls fucios drivbls Rgl d L Hôpitl Drivd d u fució u puto Dfiició U fució f () s drivbl l puto f ( ) f ( ) si ist l it: 0 Est it s dot

Más detalles

(esta notación fue elegida por el matemático Leonhar Euler) De hecho la función f ( x)

(esta notación fue elegida por el matemático Leonhar Euler) De hecho la función f ( x) INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION NOMBRE ALUMNA: AREA : MATEMATICAS ASIGNATURA: MATEMATICAS DOCENTE: HUGO HERNAN BEDOYA TIPO DE GUIA: CONCEPTUAL - EJERCITACION PERIODO GRADO FECHA DURACION 9 OCTUBRE

Más detalles

Cátdr Mtátic II Espcilidds Mcáic - Quíic Ejrcicios d Aplicció d l drivd co rcts tgts orls ϕ Dds ls ucios ϕ S Hllr ϕ cos ϕ ϕ cos ϕ cos ϕ Qué águlo or co l j o ls tgts l curv puto cu scis s? θ θ. pr θ θ

Más detalles

FORMULARIO DE CÁLCULO U.P.S.

FORMULARIO DE CÁLCULO U.P.S. FORMAIÓN UNIVERSTARIA / Grl Ampudi, 6 Tlé: 9 533 38 4-9 535 9 3 8003 MADRID ÁLULO FORMULARIO DE ÁLULO UPS SUESIONES Diició d sucsió: U sucsió { } s u ució cuo domiio s l cojuto d los tros positivos Los

Más detalles

es divergente. es divergente.

es divergente. es divergente. .- Dtrmir l cráctr d l sri sgú los vlors d = +. Solució: sido = + = Si = = lim = s divrgt. = Si < < lim = s divrgt. = Si = = lim = s divrgt. = Si >, plicdo l critrio d D`Almrt: + ( + ) ( + ) + lim = lim

Más detalles

Resumen: Límites, Continuidad y Asíntotas

Resumen: Límites, Continuidad y Asíntotas Resue: Líites, Cotiuidd y Asítots epre que se pued sustituir probles e l epreó de Los csos e los que o se pued sustituir es: k cudo tegos Es ideterido el go del y depede de l regl de los gos. : *? ** *

Más detalles

ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constates de orden dos y superior.

ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constates de orden dos y superior. Prof Eriqu Mtus Nivs Dotordo Eduió Mtmáti ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR Euios lils homogés o ofiits ostts d ord dos suprior Apliqu l método d rduió pr dtrmir u soluió d l uió o homogé dd los

Más detalles

Análisis I. Sucesiones reales FICHA 3. Curso (Álgebra de límites, equivalentes, infinitésimos, infinitos, órdenes)

Análisis I. Sucesiones reales FICHA 3. Curso (Álgebra de límites, equivalentes, infinitésimos, infinitos, órdenes) Aálisis I Sucsios rls FICHA 3 (Álgr d límits, quivlts, ifiitésimos, ifiitos, órds) Curso 3 C.F.E., Dprtmto d Mtmátic, I.P.A. Sucsios rls, fich 3 - - ) Álgr d límits Ejrcicio : S ( ) π 4 =, N. Clcul,,.

Más detalles

8 Límites de sucesiones y de funciones

8 Límites de sucesiones y de funciones Solucioario 8 Límits d sucsios y d ucios ACTIVIDADES INICIALES 8.I. Calcula l térmio gral, l térmio qu ocupa l octavo lugar y la suma d los ocho primros térmios para las sucsios siguits., 6,,,..., 6, 8,,...,,,,...

Más detalles

EJERCICIOS Y PROBLEMAS DE SUCESIONES Y SERIES

EJERCICIOS Y PROBLEMAS DE SUCESIONES Y SERIES EJERCICIOS Y PROBLEMAS DE SUCESIONES Y SERIES EDDY ABREU, AIDA MONTEZUMA Y JAIME RANGEL Uivrsidd Mtropolit, Crcs, Vzul, 7 Hcho l dpósito d Ly Dpósito Lgl: ISBN: Formto:, X 7,9 cms. Nº d págis: 7 Rsrvdos

Más detalles

TEMA 8: LÍMITES Y CONTINUIDAD

TEMA 8: LÍMITES Y CONTINUIDAD 1. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN 1.1. Límite fiito de u fució TEMA 8: LÍMITES Y CONTINUIDAD Decimos que: lim f ( x) L, si x / x ' x f ( x') L x Decimos que: lim f ( x) L, si x / x ' x f ( x') L x 1.2. Límite ifiito

Más detalles

RESUMEN FUNCIÓN DERIVADA Y APLICACIONES

RESUMEN FUNCIÓN DERIVADA Y APLICACIONES Mtemátics II Proesor: Mrí José Sáchez Quevedo RESUMEN FUNCIÓN DERIVADA Y APLICACIONES DERIVADA DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO Se u ució cotiu e =, se deie: ( ) ( ) ( ) lim se le deomi derivd de l ució e el

Más detalles

UNIDAD 3: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. 1. DEFINICIONES. Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas es una expresión de la forma:

UNIDAD 3: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. 1. DEFINICIONES. Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas es una expresión de la forma: IE Pdr Povd (Gudi) Mtátics plicds ls CC II Dprtto d Mtátics Bloqu I: Álgr il Profsor: Ró ort Nvrro Uidd : ists d Ecucios ils UNIDD : ITEM DE ECUCIONE INEE DEFINICIONE U sist d cucios lils co icógits s

Más detalles

7ma Guía de Estudio 2do Parcial Estudio de Series de Potencia SOLUCIONARIO Guía Complementaria No.07

7ma Guía de Estudio 2do Parcial Estudio de Series de Potencia SOLUCIONARIO Guía Complementaria No.07 álculo tgrl (MAT, Scc.67 r Trimstr, do Smstr doprcil 7mGuíEstudio Documto lordo : M.Sc. g. Julio ésr Lóz Zró H6 7m Guí d Estudio do Prcil Estudio d Sris d Potci SOLUONAO Guí omlmtri No.7 omtrios Grls Ést

Más detalles

1.- a) Hallar a y b para que la siguiente función sea continua en x = 1:

1.- a) Hallar a y b para que la siguiente función sea continua en x = 1: .- a) Hallar a y b para qu la siguit fució sa cotiua = : b L( ) < f = a = > L b) Para sos valors d a y b, studiar la drivabilidad d f =. Solució: a) f s cotiua l puto = lim f = f() E st caso f () = a lim

Más detalles

Tema 8. Limite de funciones. Continuidad

Tema 8. Limite de funciones. Continuidad . Límit d ua fució. Fucios covrgts.... Límits latrals.... Distitos tipos d límits.... Límits ifiitos cuado tid a u úmro ral asítota vrtical.... Límits fiitos cuado tid a ifiito asítota horizotal... 8.

Más detalles

Se llama sucesión a un conjunto de números dados ordenadamente de modo que se puedan numerar: primero, segundo, tercero,...

Se llama sucesión a un conjunto de números dados ordenadamente de modo que se puedan numerar: primero, segundo, tercero,... TEMA SUCESIONES. CONCEPTO DE SUCESIÓN DEFINICIÓN DE SUCESIÓN S llama sucsió a u cojuto d úmros dados ordadamt d modo qu s puda umrar: primro, sgudo, trcro,... Los lmtos d la sucsió s llama térmios y s

Más detalles

UNIDAD 7 SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. 1. DEFINICIONES. Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas es una expresión de la forma:

UNIDAD 7 SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. 1. DEFINICIONES. Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas es una expresión de la forma: IES Pdr Povd (Gudi) Mtátics II Dprtto d Mtátics Bloqu II: Álgr il Profsor: Ró ort Nvrro Uidd : Sists d Ecucios ils UNIDD SISTEMS DE ECUCIONES INEES DEFINICIONES U sist d cucios lils co icógits s u prsió

Más detalles

UNIDAD 8 LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD.

UNIDAD 8 LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD. IES Pdr Povd (Gudi Mtmátics Aplicds ls CCSS I UNIDAD 8 LÍMITES DE FUNCIONES CONTINUIDAD CONCEPTOS PREVIOS: Dcimos qu: y s l tind, si tom vlors cd vz más próimos Ejmplo: L scunci d númros ; ; ; 9; 8; ;

Más detalles

Aproximación de funciones derivables mediante polinomios: Fórmulas de Taylor y Mac-Laurin

Aproximación de funciones derivables mediante polinomios: Fórmulas de Taylor y Mac-Laurin Aproimació d ucios drabls mdiat poliomios: Fórmulas d Taylor y Mac-Lauri. Eprsa l poliomio P - - potcias d - Hay qu dtrmiar los coicits a, b, c, d y qu cumpla: P - -a- b- c- d- Drado vcs la iualdad atrior,

Más detalles

TEMA 8: LA INTEGRAL DEFINIDA

TEMA 8: LA INTEGRAL DEFINIDA Mtmátics II TEMA 8: LA INTEGRAL DEFINIDA. INTRODUCCIÓN L itgrl dfiid surg por l csidd frcut d dtrmir árs d cirtos tipos d figurs. S plt vcs l prolm d hllr l ár d l rgió pl A limitd por l curv l j d sciss.

Más detalles

Sucesiones de funciones

Sucesiones de funciones Tem 7 Sucesioes de fucioes Defiició 7. Se A IR y F A, IR el cojuto de ls fucioes de A e IR. Llmremos sucesió de fucioes de A culquier plicció de IN F A, IR, y l deotremos por f } = ó f } =. 7. Covergeci

Más detalles

INTEGRAL INDEFINIDA. Derivación. Integración

INTEGRAL INDEFINIDA. Derivación. Integración TEMA 8 Itgral Idfiida INTEGRAL INDEFINIDA FUNCIÓN PRIMITIVA. F() s ua primitiva d f() si F ()= f(). Esto s prsa así: f() = F'() = F() La itgració s la opració ivrsa a la drivació, d modo qu: FUNCIONES

Más detalles

( a b c) n = a n b n c n ( a : b) n = a n : b n a n a m = a n+m a n :a m = a n-m (a n ) m = a n.m

( a b c) n = a n b n c n ( a : b) n = a n : b n a n a m = a n+m a n :a m = a n-m (a n ) m = a n.m Igreso Potecició e R: Ddo u úmero rel, que le llmremos bse y u umero turl, l que le llmremos epoete. defiimos: =.... Propieddes de l potecició: veces ( epoete) Ests propieddes se eplic mejor si se etiede

Más detalles

SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN TEMA Nº SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN. TEOREMA PRELIMINAR INTRODUCCIÓN.- Sism d cucios dircils lils co icógis d l orm P D P D P D P D P P D D... P... P... P D D D b b b dod ls P

Más detalles

Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez Departamento de Ciencias Matemáticas

Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez Departamento de Ciencias Matemáticas Uivrsidad d Purto Rico Rcito Uivrsitario d Mayagüz Dpartamto d Cicias Matmáticas Eam III Mat - Cálculo II d abril d 8 Nombr Númro d studiat Scció Profsor Db mostrar todo su trabajo. Rsulva todos los problmas.

Más detalles

Sucesiones de Números Reales

Sucesiones de Números Reales Apédice A Sucesioes de Números Reles A.. Defiicioes U sucesió de úmeros reles es u correspodeci A que soci, cd úmero turl, u úmero rel A ( ) El cojuto de los úmeros turles, cotiee ifiitos elemetos e u

Más detalles

INTEGRAL INDEFINIDA. Derivación. Integración

INTEGRAL INDEFINIDA. Derivación. Integración TEMA 8 Itgral Idfiida INTEGRAL INDEFINIDA. FUNCIÓN PRIMITIVA F() s ua primitiva d f() si F ()= f(). Esto s prsa así: La itgració s la opració ivrsa a la drivació, d modo qu: f() F'() F() FUNCIONES PRIMITIVAS

Más detalles

Sobre la integral de línea en un álgebra de dimensión real 2 que no son los complejos

Sobre la integral de línea en un álgebra de dimensión real 2 que no son los complejos Culcyt// Itgrls Sor l itgrl d lí u álgr d dimsió rl qu o so los compljos Eliflt Lópz Gozlz, Víctor M Crrillo S, Srgio Trrzs Porrs Rsum: Cosidrmos u álgr d Bch A comuttiv uitri d dimsió rl qu o so los úmros

Más detalles

TEMA 1: CALCULO DIRECTO DE LÍMITES

TEMA 1: CALCULO DIRECTO DE LÍMITES INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RODRIGO DE BASTIDAS Rsolució Nº 88 d ovimbr.8/ ScrtariaD Educació Distrital REGISTRO DANE Nº-99 Tléfoo Barrio Bastidas Sata Marta DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS ACTIVIDAD ESPECIAL

Más detalles

1.2 INTEGRACION, DIFERENCIACIÓN DE FUNCIONES Y EXPANSIONES EN SERIES. (1.2_CvR_T_062, Revisión: , C2, C3, C4)

1.2 INTEGRACION, DIFERENCIACIÓN DE FUNCIONES Y EXPANSIONES EN SERIES. (1.2_CvR_T_062, Revisión: , C2, C3, C4) . INTEGRACION, DIFERENCIACIÓN DE FUNCIONES Y EXPANSIONES EN SERIES. (._CvR_T_06, Rvisió: 5-0-06, C, C3, C4).. DERIVADA DE UNA FUNCIÓN. Dfiició: f f ( ) f ( ) lim, si l límit ist. 0 Notció: f ', f ( ) E.g.:

Más detalles

11 INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA NO LINEAL (BIFURCACIONES, CAOS)

11 INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA NO LINEAL (BIFURCACIONES, CAOS) INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA NO LINEAL (BIFURCACIONES, CAOS) Los sistmas o lials pud llgar a tr comportamitos ralmt sorprdts alguos casos: por u lado pud llgar a tr diámicas totalmt difrts sgú l valor qu

Más detalles

TEMA22. Función Exponencial y Logarítmica.

TEMA22. Función Exponencial y Logarítmica. TEMA 22. Fucios pocil y logrítmic TEMA22. Fució Epocil y Logrítmic.. Itroducció L oció d fució qu ctulmt mjmos mpzó gstrs l siglo XIV cudo los filósofos scolásticos mdivls comzro procuprs por mdir ls vricios

Más detalles

x a es una serie de la forma que el radio de convergencia de la serie geométrica es el intervalo abierto

x a es una serie de la forma que el radio de convergencia de la serie geométrica es el intervalo abierto ERIE DE POTENCIA ERIE DE POTENCIA. Diició. U sri d pocis c s u sri d l orm c c c c... c... Por jmplo. i c y l sri d pocis om l orm....... Por jmplo. i c y l sri d pocis om l orm....... TEOREMA. El cojuo

Más detalles

a a lim i) L< 1 absoluta convergencia absoluta convergencia convergencia condicional divergencia > r.

a a lim i) L< 1 absoluta convergencia absoluta convergencia convergencia condicional divergencia > r. (Aputs rvisió para oritar l aprdizaj) DESARROLLO DE LAS FUNCIONES LOGARÍTMICA Y EXPONENCIAL EN SERIES DE POTENCIAS Ua Sri d Potcias s dfi como: a a a a a = = + + + la qu s vidt qu covrg si =. Para dtrmiar

Más detalles

8 1 2n 2. 2( n 1) 1 2n 1 2n 1 2n 1

8 1 2n 2. 2( n 1) 1 2n 1 2n 1 2n 1 E.T.S.I. Idustriles y Telecomuicció Curso 00-0 Grdos E.T.S.I. Idustriles y Telecomuicció Asigtur: Cálculo I Tem : Sucesioes y Series Numérics. Series de Potecis. Ejercicios resueltos Estudir l mootoí de

Más detalles

INTEGRAL DEFINIDA ÁREAS Y VOLUMENES

INTEGRAL DEFINIDA ÁREAS Y VOLUMENES Intgrl indinid. gl d Brrow INTEGA DEFINIDA ÁEAS Y OUMENES siguint rgl, qu s s n l torm undmntl dl cálculo intgrl, rlcion l intgrl dinid con ls intgrls indinids prmit clculr ls intgrls dinids. intgrl dinid

Más detalles

Tema 11. Limite de funciones. Continuidad

Tema 11. Limite de funciones. Continuidad Tma. Limit d fucios. Cotiuidad. Límit d ua fució. Fucios covrgts.... Límits latrals.... Distitos tipos d límits.... Límits ifiitos cuado tid a u úmro ral asítota vrtical.... Límits fiitos cuado tid a ifiito

Más detalles

E.T.S.I. Industriales y Telecomunicación Curso Grados E.T.S.I. Industriales y Telecomunicación RESUMEN TEMA SUCESIONES

E.T.S.I. Industriales y Telecomunicación Curso Grados E.T.S.I. Industriales y Telecomunicación RESUMEN TEMA SUCESIONES E.T.S.I. Idustriles y Telecomuicció Curso 22-23 Grdos E.T.S.I. Idustriles y Telecomuicció Asigtur: Cálculo I DEFINICIONES BÁSICAS Existe muchos feómeos que o se comport de mer cotiu, sio que ecesit u determido

Más detalles

Unidad 12: DERIVADAS

Unidad 12: DERIVADAS Uidd : DERIVADAS Si u ctidd o egtiv uer t pequeñ que resultr meor que culquier otr dd, ciertmete o podrí ser sio cero. A quiees pregut qué es u ctidd iiitmete pequeñ e mtemátics, osotros respodemos que

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA TUTORÍAS

INSTRUCTIVO PARA TUTORÍAS INSTRUCTIVO PARA TUTORÍAS Ls tutorís correspode los espcios cdémicos e los que el estudite del Politécico Los Alpes puede profudizr y reforzr sus coocimietos e diferetes tems de cr l eme de dmisió de l

Más detalles

Universidad de Costa Rica. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Determinar si las integrales impropias convergen o divergen.

Universidad de Costa Rica. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Determinar si las integrales impropias convergen o divergen. Uivrsidad d Costa Rica Istituto Tcológico d Costa Rica Tma: Itgrals impropias. Objtivos: Clasificar las itgrals impropias sgú su spci: primra, sguda o trcra spci. Calcular itgrals impropias utilizado su

Más detalles

Tiempo asignado: 10 horas BLOQUE. Utilizas funciones exponenciales y logarítmicas

Tiempo asignado: 10 horas BLOQUE. Utilizas funciones exponenciales y logarítmicas Timpo sigdo: 10 hors BLOQUE 7 Utilizs fucios pocils y logrítmics fució pocil, dcid si ést s crcit o dcrcit. Obti vlors d fucios pocils y logrítmics utilizdo tbls o clculdor. Trz ls gráfics d fucios pocils

Más detalles

Integral Definida. Aplicaciones

Integral Definida. Aplicaciones Itegrl Defiid. Apliccioes. Itegrl defiid. Defiició Se f(x u fució cotiu e u itervlo cerrdo [, b] y cosideremos el itervlo dividido e prtes igules x < x < x s < < x b. Pr cd subitervlo [x i, x i ], l fució

Más detalles

el blog de mate de aida CSII: derivadas

el blog de mate de aida CSII: derivadas el blo de mte de id CSII: derivds Pá. TASAS E VARIACIÓN L siuiete tbl orece el úmero de cimietos e cd mes lo lro de u ño e u determid poblció: Meses 7 8 Ncimietos 7 8 8 8 7 Pr sber, por ejemplo, cómo vrido

Más detalles

TEMA 2 SUCESIONES. Tema 2 Sucesiones Matemáticas I 1º Bach. 1 SUCESIONES Y TÉRMINOS

TEMA 2 SUCESIONES. Tema 2 Sucesiones Matemáticas I 1º Bach. 1 SUCESIONES Y TÉRMINOS Tma Sucsios Matmáticas I º Bach. TEMA SUCESIONES SUCESIONES Y TÉRMINOS EJERCICIO : Si l térmio gral d ua sucsió s a 0 Halla l térmio sgudo y l décimo. b) Hay algú térmio qu valga? Si hay dcir qu lugar

Más detalles

Tema 2 Sucesiones Matemáticas I 1º Bachillerato. 1

Tema 2 Sucesiones Matemáticas I 1º Bachillerato. 1 Tem Sucesioes Mtemátics I º Bchillerto. TEMA SUCESIONES. CONCEPTO DE SUCESIÓN DEFINICIÓN DE SUCESIÓN Se llm sucesió u cojuto de úmeros ddos ordedmete de modo que se pued umerr: primero, segudo, tercero,...

Más detalles

FUNCIONES DERIVABLES EN UN INTERVALO

FUNCIONES DERIVABLES EN UN INTERVALO DERIVADAS.- BACHILLERATO.- TEORÍA Y EJERCICIOS. Pá. FUNCIONES DERIVABLES EN UN INTERVALO Ls unions qu son ontinus n un intrvlo rrdo [, ] y drivls n un intrvlo irto, tinn propidds importnts. Torm d Roll.

Más detalles

MCD Y MCM DE POLINOMIOS FRACCIONES ALGEBRAICAS

MCD Y MCM DE POLINOMIOS FRACCIONES ALGEBRAICAS TRILE pítulo MD Y MM DE POLINOMIOS FRAIONES ALGEBRAIAS Rgl pr lulr l MM y MD Poliomios :. S ftoriz los poliomios os.. El MD strá formo por l multipliió toos los ftors primos omus los poliomios os, osiros

Más detalles

Tema 8 Límites Matemáticas II 2º Bachillerato 1. EJERCICIO 1 : Da una definición para estas expresiones y represéntalas gráficamente: c) 2.

Tema 8 Límites Matemáticas II 2º Bachillerato 1. EJERCICIO 1 : Da una definición para estas expresiones y represéntalas gráficamente: c) 2. Tm Límits Mtmátics II º Bchillrto TEMA LIMITES CÁLCULO DE LÍMITES EJERCICIO : D un dinición pr sts prons y rprséntls gráicmnt: ) ) 9 6 c) ) ) Cundo s proim, l unción s hc muy grnd ) Cundo s proim, l unción

Más detalles

Algunas funciones elementales

Algunas funciones elementales Apédice B Algus fucioes eleetles B Fució poteci -ési U fució poteci -ési es u fució de l for f ( ) dode l se es u vrile y el epoete u úero turl Es l for ás secill de ls fucioes polióics f ( ) Ls fucioes

Más detalles

Geodesia Matemática.

Geodesia Matemática. Godsi Mtátic Sist d coordds crtsis Sist crtsio triplt ortogol vctors uitrios ls dirccios d los js coorddos O r r r r Distci tr dos putos Trsforcios lils tr sists crtsios X Y Z Trslció c b Giro lrddor dl

Más detalles

el blog de mate de aida CSI: sistemas de ecuaciones. pág

el blog de mate de aida CSI: sistemas de ecuaciones. pág el blog de mte de id CSI: sistems de ecucioes pág SISTEMAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO U sistem de "m" ecucioes lieles co "" icógits,,,, es u cojuto de "m" igulddes de l form: m m b b m dode ij, b i

Más detalles

Escuela Pública Experimental Desconcentrada Nº3 Dr. Carlos Juan Rodríguez Matemática 4º Año Ciclo Básico de Secundaria Teoría Nº 1 Primer Trimestre

Escuela Pública Experimental Desconcentrada Nº3 Dr. Carlos Juan Rodríguez Matemática 4º Año Ciclo Básico de Secundaria Teoría Nº 1 Primer Trimestre Escuel Púlic Experimetl Descocetrd Nº Dr. Crlos Ju Rodríguez Mtemátic º Año Ciclo Básico de Secudri Teorí Nº Primer Trimestre Cojuto de los úmeros rcioles Los úmeros rcioles so quellos que puede ser expresdos

Más detalles

FÓRMULA DE TAYLOR 1. Introducción formula de Taylor Brook Taylor 2. Objetivos Aproximación de funciones por polinomios f(x) P(x) f(x)

FÓRMULA DE TAYLOR 1. Introducción formula de Taylor Brook Taylor 2. Objetivos Aproximación de funciones por polinomios f(x) P(x) f(x) FÓRMULA DE TAYLOR. Itroducció Los poliomios igur etre ls ucioes más secills que se estudi e Aálisis. So decuds pr trjr e cálculos uméricos por que sus vlores se puede oteer eectudo u úmero iito de multipliccioes

Más detalles

Tema 2. Derivada. Técnicas de Derivación. Raúl González Medina. I.E. Juan Ramón Jiménez Tema 2

Tema 2. Derivada. Técnicas de Derivación. Raúl González Medina. I.E. Juan Ramón Jiménez Tema 2 Tma Drivaa. Técicas Drivació 0.- Itroucció.- Tasa Variació Mia.- Drivaa ua ució u puto..- Drivaas Latrals...- Itrprtació gométrica la rivaa..- Rlació tr cotiuia y rivabilia..- Sigiicao graico la rivaa.

Más detalles

TEMA 8: SUCESIONES DE NÚMEROS. PROGRESIONES. a 1, a 2, a 3,, a n

TEMA 8: SUCESIONES DE NÚMEROS. PROGRESIONES. a 1, a 2, a 3,, a n TEMA 8: UCEIONE DE NÚMERO. PROGREIONE.- UCEIONE DE NÚMERO RACIONALE: U sucesió es u cojuto ordedo de úmeros reles:,,,, - Los úmeros turles se llm ídices. El subídice idic el lugr que el térmio ocup e l

Más detalles

26 EJERCICIOS de LOGARITMOS

26 EJERCICIOS de LOGARITMOS 6 EJERCICIOS d LOGARITMOS Función ponncil y rítmic:. Pr cd un d ls funcions qu figurn continución, s pid: i) Tbl d vlors y rprsntción gráfic. ii) Signo d f(). iii) Corts con los js. iv) Intrvlos d crciminto.

Más detalles

PROGRESIONES. Capítulo TRILCE. Progresión aritmética (P.A.) 3. Número de términos (n)

PROGRESIONES. Capítulo TRILCE. Progresión aritmética (P.A.) 3. Número de términos (n) TRILCE Cpítulo 7 PROGRESIONES Progrsió ritméti (PA) Es qull susió or l qu térmio, xpto l primro, s igul l térmio trior umto u vlor ostt llmo rzó l progrsió Rprstió u PA r r ( )r Númro térmios () r 4 Térmios

Más detalles

APUNTE: Introducción a las Sucesiones y Series Numéricas

APUNTE: Introducción a las Sucesiones y Series Numéricas APUNTE: Itroducció ls Sucesioes y Series Numérics UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO Asigtur: Mtemátic Crrers: Lic. e Admiistrció Lic. e Turismo Lic. e Hotelerí Profesor: Prof. Mbel Chresti Semestre: do

Más detalles

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS (Grado en Ingeniería Informática) Práctica 7. INTEGRALES DEFINIDAS E IMPROPIAS

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS (Grado en Ingeniería Informática) Práctica 7. INTEGRALES DEFINIDAS E IMPROPIAS FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS (Grdo n Ingnirí Informátic) Práctic 7. INTEGRALES DEFINIDAS E IMPROPIAS.- L intgrl dfinid d Rimnn. L intgrl dfinid d Rimnn surg prtir dl prolm dl cálculo d árs d suprficis dlimitds

Más detalles

IES CASTELAR BADAJOZ Examen Junio de 2011(General) Solución Antonio Mengiano Corbacho UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA MATEMÁTICAS II

IES CASTELAR BADAJOZ Examen Junio de 2011(General) Solución Antonio Mengiano Corbacho UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA MATEMÁTICAS II IES CASTELAR BADAJOZ Emn Junio d (Gnrl) Antonio ngino Corbcho UNIVERSIDAD DE ETREADURA ATEÁTICAS II ATEÁTICAS II Timpo máimo: hor minutos Instruccions: El lumno lgirá un d ls dos opcions propusts Cd un

Más detalles

Señales y Sistemas. Análisis de Fourier.

Señales y Sistemas. Análisis de Fourier. Sñals y Sistmas Aálisis d Fourir. Itroducció El foqu d st capítulo s la rprstació d sñals utilizado sos y cosos ( otras palabras, xpocials complas). El studio d sñals y sistmas utilizado xpocials complas

Más detalles

SUCESIONES DE NÚMEROS REALES

SUCESIONES DE NÚMEROS REALES SUCESIONES DE NÚMEROS REALES Sucesioes de úmeros reles Se llm sucesió de úmeros reles u plicció del cojuto N * (cojuto de todos los úmeros turles excluido el cero) e el cojuto R de los úmeros reles. N

Más detalles

3º.- Junio i) Producto de matrices: definición, condiciones para su realización. Si A M m n. (la matriz A tiene m filas y n columnas), B M n p

3º.- Junio i) Producto de matrices: definición, condiciones para su realización. Si A M m n. (la matriz A tiene m filas y n columnas), B M n p IES EL PILES SELECTIVIDD OVIEDO DPTO. MTEMÁTICS Mtrics dtrinnts Mtrics dtrinnts. Ejrcicios d Slctividd. º.- Junio 99. i) Dfin rngo d un triz. ii) Un triz d trs fils trs coluns tin rngo trs, cóo pud vrir

Más detalles

{ }: en determinado término. Por ejemplo, en la primera sucesión el primer término ( ), es 10. El término enésimo o general es a = 2

{ }: en determinado término. Por ejemplo, en la primera sucesión el primer término ( ), es 10. El término enésimo o general es a = 2 Pági dl olgio d Mtmátics d l ENP-UNM L itgrl tor: r. José Ml crr Espios L INTEGRL UNI V V. SUESIONES V.. EFINIIÓN E SUESIÓN U scsió s list d úmros q sig rgl dtrmid: { } {,,,, }, i Formlmt, ls scsios s

Más detalles

Función exponencial y logarítmica:

Función exponencial y logarítmica: MATEMÁTICAS LA FUNCIÓN EXPONENCIAL Y LOGARÍTMICA º DE BACHILLER Función ponncil y rítmic:. Pr cd un d ls funcions qu figurn continución, s pid: i) Tbl d vlors y rprsntción gráfic. ii) Signo d f(). iii)

Más detalles

Potencias y radicales

Potencias y radicales Potecis y rdicles Ojetivos E est quice prederás : Clculr y operr co potecis de epoete etero. Recoocer ls prtes de u rdicl y su sigificdo. Oteer rdicles equivletes uo ddo. Epresr u rdicl como poteci de

Más detalles

PAIEP. Sumas de Riemann

PAIEP. Sumas de Riemann Progrm de Acceso Iclusivo, Equidd y Permeci PAIEP Uiversidd de Stigo de Chile Sums de Riem Ddo u itervlo de l form [, b], co y b e R, < b, u prtició del itervlo [, b] es u colecció de putos P = {x, x,...,

Más detalles

CAPITULO 17 FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARITMICAS

CAPITULO 17 FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARITMICAS Capítlo 17. Drivada d las Fcios Epocial, Logarítmica. CAPITULO 17 FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARITMICAS Ejrcicio. Dibja la gráfica d la fció =, para sto lla la sigit tabla: 0 1 3 4-1 - -3-4 Vamos l sigit

Más detalles

1 sen. f Solución: 3 ; 1. sen. 2 sen. f Solución: ; Solución: CONTINUIDAD Y DERIVABILIDAD

1 sen. f Solución: 3 ; 1. sen. 2 sen. f Solución: ; Solución: CONTINUIDAD Y DERIVABILIDAD Frnndo Frnádz-Rmos Mrín º.- Clcul l continuidd d ls guints uncions. ) 8 7 ) 8 6 c) d) sn ) º.- Dtrminr l vlor d los prámtros d ls uncions pr qu sn continus n todo ) sn Solución: ) Solución: c) cos sn sn

Más detalles

Proyecciones ortogonales (diédricas y triédricas)

Proyecciones ortogonales (diédricas y triédricas) Proyccions ortogonls (diédrics y triédrics) Pro. Rúl F. ongiorno S dnominn proyccions ortogonls l sistm d rprsntción qu nos prmit diujr n dirnts plnos un ojto situdo n l spcio. undo hlmos d sistms d rprsntción

Más detalles

Tema 4: Regresiones lineales y no lineales TEMA 4. REGRESIONES LINEALES LINEALES Y NO. 1. 2. 3. Introducción 4. Nomenclatura

Tema 4: Regresiones lineales y no lineales TEMA 4. REGRESIONES LINEALES LINEALES Y NO. 1. 2. 3. Introducción 4. Nomenclatura T 4: grsos lls o lls TEMA 4. EGEIONE LINEALE LINEALE Y NO.. 3. Itroduccó 4. Nocltur 5. Llzcó Ajust grsó ll ll d últpl cucos 6. 7. 8. grsos EUMEN Progrcó o lls Mtlb Cálculo uérco Igrí T 4: grsos lls o lls.

Más detalles

Construyendo la función exponencial

Construyendo la función exponencial Costrdo l ció ocil Cr SÁNCHZ DÍZ Pd costrirs l ció ocil ri o trl coo l ció ivrs d l ció logrito trl r d idtiicrs co l ocil d s úro rl os d ror tl coicidci l cso d ot tro tié rciol l cso d ot rl d diirs

Más detalles

Matemáticas 1 1 EJERCICIOS RESUELTOS: Sucesiones numéricas. Elena Álvarez Sáiz. Dpto. Matemática Aplicada y C. Computación. Universidad de Cantabria

Matemáticas 1 1 EJERCICIOS RESUELTOS: Sucesiones numéricas. Elena Álvarez Sáiz. Dpto. Matemática Aplicada y C. Computación. Universidad de Cantabria Mtemátics EJERCICIOS RESUELTOS: Sucesioes umérics Ele Álvrez Sáiz Dpto. Mtemátic Aplicd y C. Computció Uiversidd de Ctbri Igeierí de Telecomuicció Fudmetos Mtemáticos I Ejercicios: Sucesioes umérics Sucesioes

Más detalles

EXPONENTES Y POTENCIAS Muchos números se expresan en forma más conveniente como potencias de 10. Por ejemplo: m n n 0,2 3 3

EXPONENTES Y POTENCIAS Muchos números se expresan en forma más conveniente como potencias de 10. Por ejemplo: m n n 0,2 3 3 Rpaso d Matmáticas E st apédic s hará u brv rpaso d las cuacios y fórmulas básicas d utilidad Química Física gral y Trmodiámica Química particular. EXPONENTES Y POTENCIAS Muchos úmros s xprsa forma más

Más detalles

LÍMITES, CONTINUIDAD Y ASÍNTOTAS MATEMÁTICAS I 1º Bach 1

LÍMITES, CONTINUIDAD Y ASÍNTOTAS MATEMÁTICAS I 1º Bach 1 LÍMITES, CONTINUIDAD Y ASÍNTOTAS MATEMÁTICAS I 1º Bch 1 LÍMITES, CONTINUIDAD, ASÍNTOTAS LÍMITE DE UNA FUNCIÓN 11.1.1 LÍMITE DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO Límite de un función en un punto f () l Se lee: El

Más detalles

CÁLCULO DE DETERMINANTES DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN. REGLA DE SARRUS

CÁLCULO DE DETERMINANTES DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN. REGLA DE SARRUS Fcultd de Cotdurí y dmiistrció. UNM Determites utor: Dr. José Muel Becerr Espios MEMÁICS BÁSICS DEERMINNES CONCEPO DE DEERMINNE DEFINICIÓN Se u mtriz cudrd de orde. Se defie como ermite de (deotdo como,

Más detalles

COTAS Y EXTREMOS DE CONJUNTOS DE NUMEROS REALES

COTAS Y EXTREMOS DE CONJUNTOS DE NUMEROS REALES VALORES ABSOLUTOS Defiició: si 0 =, si < 0 = Por lo tto 0 R Teorem 2 = 2 Demostrció: si 0 2 = 2, si < 0 2 = ( ) 2 = 2 PROPIEDADES. =. = + + (desiguldd trigulr) = Teorem x x Demostrció: x x 2 2 x 2 2 x

Más detalles

Límite de una función en un punto

Límite de una función en un punto Límite de ua ució e u puto Para apreder bie el cocepto de límite comezaremos co amiliarizaros co la siguiete termiología. c ( tiede a c por la izquierda ): toma valores cada vez más cercaos a c, pero meores

Más detalles

Aproximación al área bajo una curva.

Aproximación al área bajo una curva. Aproimció l áre jo u curv. Por: Miguel Solís Esquic Profesor de tiempo completo Uiversidd Autóom de Cips Clculr cd u de ls áres de los rectágulos que lle l regió cotd pr lczr el vlor del áre ecesrimete

Más detalles

Análisis del caso promedio El plan:

Análisis del caso promedio El plan: Aálisis dl caso promdio El pla: Probabilidad Aálisis probabilista Árbols biarios d búsquda costruidos alatoriamt Tris, árbols digitals d búsquda y Patricia Listas sip Árbols alatorizados Técicas Avazadas

Más detalles

Sucesiones de números reales

Sucesiones de números reales Apédice A Sucesioes de úmeros reles Ejercicios resueltos. Está l sucesió de térmio geerl U cot iferior es pues 5 cotd? 5 5 4 4 lo cul se cumple culquier que se el úmero turl. U cot superior es pues 5 5

Más detalles

Logaritmos y exponenciales:

Logaritmos y exponenciales: Logrimos ponncils: L rsolución d cucions ponncils s s n l siguin propidd d ls poncis : Dos poncis con un mism s posiiv disin d l unidd son iguls, si sólo si son iguls sus ponns. Es dcir, p. j. Si = noncs

Más detalles

Polinomios de Taylor

Polinomios de Taylor Poliomios de Tylor Itroducció Los poliomios so de ls ucioes más bues que hemos usdo lo lrgo de uestros cursos de álisis. Este cliictivo reside e el hecho de que so ucioes cotius co iiits derivds cotius;

Más detalles

TEMA 5 LÍMITES DE FUNCIONES, CONTINUIDAD Y ASÍNTOTAS

TEMA 5 LÍMITES DE FUNCIONES, CONTINUIDAD Y ASÍNTOTAS Tem 5 Límites de funciones, continuidd y síntots Mtemátics CCSSII º Bch 1 TEMA 5 LÍMITES DE FUNCIONES, CONTINUIDAD Y ASÍNTOTAS 5.1 LÍMITE DE UNA FUNCIÓN 5.1.1 LÍMITE DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO Límite de

Más detalles

Enteros (Z):..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,... Números enteros (positivos o negativos), sin decimales. Incluye a los naturales y a los enteros negativos.

Enteros (Z):..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,... Números enteros (positivos o negativos), sin decimales. Incluye a los naturales y a los enteros negativos. Tem 1: Números Reles 1.0 Símbolos Mtemáticos Distito Aproximdo Meor o igul Myor o igul Uió Itersecció Cojuto vcío Existe No existe Perteece No perteece Subcojuto Implic Equivlete 1.1 Cojuto de los úmeros

Más detalles

SISTEMAS DE ECUACIONES

SISTEMAS DE ECUACIONES . Sistems de ecucioes lieles SISTEAS DE ECUACIONES Se deomi ecució liel quell que tiee l form de u poliomio de primer grdo, es decir, ls icógits o está elevds potecis, i multiplicds etre sí, i e el deomidor.

Más detalles

TEMA 5 LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES

TEMA 5 LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES TEMA 5 LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES 5.1. LÍMITE DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO. LÍMITES LATERALES 5.1.1. Concepto de tendenci Decimos que " tiende " si tom los vlores de un sucesión que se proim. Se

Más detalles

Unidad didáctica 3 Las potencias

Unidad didáctica 3 Las potencias Uidd didáctic Ls potecis 1.- Qué es u poteci? U poteci, es u producto de fctores igules que se repite vris veces. veces El fctor que se repite se llm bse,. El úmero de veces que se repite l bse es el expoete,.

Más detalles

1. Discutir según los valores del parámetro k el sistema

1. Discutir según los valores del parámetro k el sistema . Discutir segú los vlores del práetro el siste C Si, el (º de icógits) S. C. D. Teiedo e cut lo terior se discute el tipo de solució del siste pr los vlores del práetro que ulr el deterite de l tri de

Más detalles

Resumen: Límites de funciones. Asíntotas

Resumen: Límites de funciones. Asíntotas Resue: Líites de ucioes. Asítots epre que se pued sustituir probles e l epreó de Los csos e los que o se pued sustituir es: k cudo tegos Es ideterido el go del y depede de l regl de los gos. Ejeplos: *?

Más detalles